“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

חיי שרה- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע חיי שרה". 132 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת חיי שרה "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת חיי שרה

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. כמה שנים חיתה שרה? 127.
 2. היכן נפטרה שרה? בקרית ארבע.
 3. כיצד עוד נקראה קרית ארבע? חברון.
 4. אברהם הגיע מיד לאחר הפטירה, לשם מה? לספוד לשרה ולבכותה.
 5. מה ביקש אברהם מבני חת? אחוזת קבר ושטח לקבור את שרה.
 6. מה ענו לו בני חת? שיתנו לו את מבחר קבריהם ולא ימנעו ממנו מאומה.
 7. מה עשה אברהם לשמע התשובה? השתחוה לבני חת.
 8. בחלקו של מי ביקש אברהם אחוזת קבר? עפרון בן צוחר.
 9. מה היתה אחוזה זו והיכן היתה ממוקמת? מערה כפולה בקצה שדה עפרון.
 10. מה ענה עפרון לאברהם? שיקח בחינם השדה והמערה.
 11. מה הגיב אברהם? שהוא יקנה בכסף את כל השדה.
 12. כמה כסף ביקש עפרון תמורת השדה והאם קיבל? 400 שקל כסף וקיבל.

רש"י

 1. מדוע חולק מספר שנות חייה של שרה לאחדות עשרות ומאות? בת ק' כבת כ' לחטא, שלא חטאה. בת כ' כבת ז' ליופי.
 2. מדוע נקראה חברון קריית ארבע (ב' פירושים)? על שם ארבעת הענקים, או ארבעת הזוגות הקבורים שם.
 3. מי היו 4 הענקים? אחימן ששי תלמי ואביהם.
 4. מי היו 4 הזוגות? אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה.
 5. מהיכן בא אברהם לספוד ולבכות לשרה? מבאר שבע.
 6. מה הביא לפטירתה של שרה? השמועה שבנה עומד להשחט.
 7. כיצד היה אברהם גם גר וגם תושב (ב' פירושים)? גר שבאתי מארץ אחרת, ותושב, שנתיישבתי עמכם. או שאם תרצו הריני גר ומבקש חלקה, ואם לא תרצו הריני תושב ואדרוש חלקה מן הדין כי הארץ שלי כהבטחת ה'.
 8. מדוע נקראה המערה "מכפלה" (ב' פירושים)? שהיתה כבית ועליה על גביו, או שהיתה כפולה בזוגות.
 9. מדוע דוקא באותו יום העלו את עפרון לגדולה? מפני חשיבותו של אברהם שעתיד היום לבקש ממנו הקבר.
 10. מי ביטל ממלאכתו בשביל הלויית שרה? כל בני העיר חברון.
 11. מי עוד ביקש לקנות שדה בכסף מלא? דוד מארַוְנה היבוסי.
 12. במה חטא עפרון? שאמר הרבה ואפילו מעט לא עשה, אמר שיתן בחינם ולקח כסף רב.
 13. מהו "עובר לסוחר"? כסף שמתקבל בכל מקום, ששוויו רב.

שני

 1. מה בדיוק קנה אברהם מעפרון? השדה וכל אשר בו כולל המערה וכל העצים.
 2. כיצד כונה אברהם לעת זקנתו? בא בימים.
 3. במה ברך ה' את אברהם? בכל.
 4. ממי ביקש אברהם שישים ידו תחת ירכו ויישבע? מאליעזר עבדו וזקן ביתו.
 5. מה היתה השבועה? שלא יקח אשה ליצחק מבנות כנען אלא מחרן.
 6. מה שאל אליעזר את אברהם? אם האשה תרצה להשאר שם, האם אשאיר את בנך שם.
 7. מה היתה תשובת אברהם? שלא ישאיר את בנו שם.
 8. מה היתה תקוות אברהם? ה' שהבטיח לי ולזרעי את הארץ הזאת, יחזיר את בני לכאן עם אישה.
 9. ואם בכל זאת לא תסכים האישה לבוא? בכל מקרה יצחק נשאר בארץ.

רש"י

 1. במה זכה שדה עפרון? שיצא מיד הדיוט ליד מלך.
 2. מי ראה את קניין השדה? כל בני העיר.
 3. מדוע היה צורך להשבע בהנחת היד תחת המילה? כי הנשבע צריך ליטול בידו חפץ מצוה.
 4. מדוע דוקא במילתו של אברהם (ג' פירושים)? א. מצוה זו היתה ראשונה. ב. באה על ידי צער. ג. היתה חביבה עליו.
 5. מתי נקרא ה' "אלהי השמים" בלבד ומתי גם "אלהי הארץ"? לפני שבא אברהם והרגילו בפי הבריות נקרא אלוהי השמים ואח"כ נקרא גם אלוהי הארץ.
 6. אם לא תסכים האישה לבוא, מנין ייקח אישה ליצחק? מבנות ענר אשכול וממרא.

שלישי

 1. מה לקח איתו אליעזר כשהלך לארם נהרים עיר נחור? 10 גמלים טעונים כל טוב.
 2. מדוע הבריך אליעזר את הגמלים מחוץ לעיר לעת ערב? כי באותו זמן יוצאות לשם בנות אנשי העיר.
 3. איזה חסד ביקש אליעזר שיעשה ה' עם אדונו אברהם? שימצא ויגלה את השידוך עבור בנו.
 4. איזה סימן ביקש אליעזר מה' לנערה המיועדת? שהוא יבקש ממנה לשתות והיא תציע אף לגמליו.
 5. מה יחוסה של רבקה לאברהם? בת בתואל בן מילכה אשת נחור אחי אברהם.
 6. מהו לשון הפסוק על יופיה של רבקה? טובת מראה מאוד.
 7. האם עמדה רבקה בסימניו של אליעזר? במדוייק!
 8. מה עשה אליעזר כשכילו הגמלים לשתות? נתן לה נזם זהב ושני צמידים.
 9. מה שאל אותה אליעזר לאחר המתנה? בת מי היא, ואם יש להם מקום ללון.
 10. מה ענתה לו רבקה? על היחוס, על מזון לגמלים, ועל מקום לינה.
 11. מה עשה אליעזר כששמע כן? השתחווה לה'.

רש"י

 1. מדוע היה רסן בפי גמליו של אברהם? שלא ירעו בשדות זרים.
 2. מה עשה אברהם כדי שיקפצו אנשים לשלוח בתם ליצחק? נתן ביד אליעזר שטר קנין כל אשר לו ליצחק.
 3. מדוע נקראה עיר נחור "ארם נהרים"? שהיתה יושבת בין שני נהרות.
 4. מדוע ביקש אליעזר סימן זה דוקא? להוכיח שגומלת חסדים היא וראויה להכנס לבית אברהם איש החסד.
 5. בתולה ואיש לא ידעה. מה פשר הכפילות? בתולה ממקום בתולים, וגם שלא כדרכה נקיה.
 6. מדוע היה צורך להעיד זאת על רבקה? כי בנות הכנענים היו משמרות את בתוליהן ומפקירות עצמן ממקום אחר.
 7. מדוע רץ העבד דוקא לקראת רבקה? כי ראה שעלו המים לקראתה.
 8. מה הרמז במשקל הנזם – "בקע"? שקלי ישראל לעתיד – בקע משקלם.
 9. מה הרמז בשני צמידים במשקל עשרה זהב? לשני לוחות ועשרת הדברות.
 10. מדוע העניק אליעזר לרבקה תכשיטים לפני שידע בת מי היא? היה בטוח בזכות אברהם, שהיא זו המיועדת ליצחק.
 11. מה היתה בקשת אליעזר בעניין הלינה, ומה היתה תשובת רבקה ומניין? ביקש ללון לילה אחד והיא ענתה חיובי על כמה לילות. ללין – לינת לילה אחד. ללון – כמה לינות.
 12. מה היה מיוחד בתשובת רבקה לאליעזר? שענתה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון.

רביעי

 1. על מה ברך אליעזר את ה'? על ששמר חסדו עם אברהם, והוליכו (לאליעזר) למשפחתו של אברהם.
 2. למי סיפרה רבקה את הקורות אותה על עין המים? לבית אִמהּ.
 3. מה עשה לבן כששמע על כך? רץ לכיוון אליעזר.
 4. מה הביא לריצתו של לבן? שראה התכשיטים שקיבלה אחותו.
 5. מה אמר לבן לאליעזר? שיכנס אליהם הביתה ויש מקום לו ולגמלים, כי הוא פינה את הבית.
 6. מה נתן לבן לאליעזר כשנכנס? אוכל לגמלים ומים לרחוץ רגליו ורגלי מלויו.
 7. מה אמר אליעזר כשהוגש לפניו לאכול? שלא יאכל עד שידבר דבריו.
 8. מה סיפר אליעזר על אברהם? שהוא עשיר, ושנולד לו בן בזקנותו, ואת ענין השבועה על השידוך ליצחק.
 9. לאחר שהמשיך אליעזר בסיפור המפגש עם רבקה מה סיכם וביקש? שיאמרו אם נותנים את רבקה או לא, שאז יפנה לימין או לשמאל.
 10. מה ענו לבן ובתואל לאליעזר? שהם רואים שהכול מאת ה' ושהוא יכול לקחת את רבקה.
 11. מה עשה אליעזר כששמע זאת? השתחווה לה'.

רש"י

 1. היכן היו אז הנשים יושבות במשך היום? בבית המיוחד לנשים למלאכתן.
 2. מניין שאין הבת מספרת אלא לאמה? שרבקה רצה לספר לאמה על אליעזר.
 3. מדוע רץ לבן לאליעזר? ראה את הנזם, והבין שהוא עשיר, ונתן עיניו בממון.
 4. ממה פינה לבן את הבית לפני שנכנס אליעזר? מעבודה זרה.
 5. מה רצה אליעזר כשאמר לאברהם שאולי לא תרצה האשה לבא אחריו? שיקח את בתו (של אליעזר) ליצחק.
 6. האם הסכים לכך אברהם מדוע? לא, אמר לו שבנו ברוך, והוא (אליעזר) ארור.
 7. כמה זמן לקח לאליעזר להגיע מכנען לארם נהרים? באותו יום הגיע בקפיצת הדרך.
 8. מניין שחיבב ה' שיחת עבדי אבות מתורתן של בנים? ששיחת אליעזר כפולה בתורה, ואילו גופי תורה ניתנו ברמז.
 9. חוץ מן הגמלים, האם הציעה רבקה לעוד מישהו לשתות בנוסף לאליעזר? לאנשים שאיתו.
 10. במה שינה אליעזר בדיבורו ומדוע? אמר ששאל למשפחתה ואח"כ נתן התכשיטים, והיה להיפך, וזאת כדי שלא יתפסוהו בדיבורו איך נתן לפני שידע.
 11. ממי רצה אליעזר לקחת אשה ליצחק אם לא יתנו את רבקה? מבנות ישמעאל או לוט.
 12. מה למדנו מכך שהשיב לבן תשובה לפני אביו? שהיה לבן רשע.
 13. מניין שמודים על בשורה טובה? אליעזר השתחווה לה' כששמע שיתנו לו את רבקה.

חמישי

 1. מה נתן אליעזר לרבקה כמתנה לאחר ההסכמה? כלי כסף וכלי זהב ובגדים.
 2. למי נתן אליעזר מגדנות? ללבן ולאם רבקה.
 3. מה ביקש אליעזר מיד בבוקר שלאחר המשתה? שישלחוהו חזרה לאברהם.
 4. מה ענו אחיה ואמה? שהם מעדיפים שהיא תתעכב אצלם מעט ואז תלך.
 5. האם הסכים אליעזר לעיכוב או שרצה תיכף ללכת? רצה תיכף ללכת.
 6. מה הוסכם שיכריע בין הצדדים? לשאול את הנערה רבקה בעצמה.
 7. מה ענתה רבקה? שתלך עם אליעזר.
 8. את מי שלחו יחד עם רבקה? אשה מינקת וכמה נערות משרתות.
 9. מה ברכו את רבקה טרם יציאתה? שתפרה ותרבה ושזרעה יתגברו על שונאיהם.
 10. על מה רכבה רבקה בדרכה לכנען? על גמלים.
 11. מניין הגיע יצחק בפגשו בשיירת אליעזר? מבאר לחי רואי שבנגב.
 12. מה עשתה רבקה כשראתה מרחוק את יצחק? נפלה הצידה על הגמל.
 13. מה עשתה רבקה כשאמר לה אליעזר שהאיש הוא יצחק אדונו? כיסתה עצמה בצעיף.
 14. מה עשה אליעזר תכף כשפגש ביצחק? סיפר לו את הקורות אותו.
 15. מה מצא יצחק ברבקה לאחר שנשאה? אהבה וניחום על אימו.

 

רש"י

 1. מה הם המגדנות שנתן אליעזר למשפחת רבקה? פרות של ארץ ישראל.
 2. היכן היה בתואל כשהסכימו לתת את רבקה? הוא רצה לעכב והמיתו מלאך.
 3. כמה זמן רצו משפחת רבקה לעכבה ומדוע? שנה או 10 חודשים כדי שתפרנס עצמה בתכשיטים.
 4. מניין שאין משיאין את האשה אלא לדעתה? ונשאלה את פיה.
 5. למה התכוונו משפחת רבקה כשברכו אותה על זרע רב? שמה שנתברך בכך אברהם, שיהא ממנה ולא מאשה אחרת.
 6. מה עשה יצחק בבאר לחי רואי? הלך להביא את הגר לאביו אברהם.
 7. מה עשה יצחק בשדה? התפלל.
 8. האם נפלה רבקה מהגמל, פרט? לא, אלא הטתה עצמה לכיוון הארץ.
 9. מה בדיוק סיפר אליעזר ליצחק? על שקפצה לו הדרך ושנזדמנה לו רבקה בתפילתו.
 10. מה החזירה רבקה לאוהל לאחר מות שרה? נר דלוק כל השבוע, ברכה בעיסה וענן על האהל.
 11. מדוע אשתו של אדם מנחמתו על פטירת אימו? כי בחיי אימו היה כרוך אצלה, ואחר כך אצל אשתו.

שישי

 1. מה היה שמה של האישה שלקח אברהם לאחר מות שרה? קטורה.
 2. כמה בנים ילדה לאברהם? 6.
 3. מה עשה אברהם עם בני הפלגשים אשר לו לפני הירושה? נתן להם מתנות ושלחם קדמה (למזרח).
 4. כמה שנים חי אברהם? 175.
 5. מי קבר את אברהם והיכן? יצחק וישמעאל, במערת המכפלה.
 6. מה עשה ה' ליצחק לאחר מות אברהם? ברך אותו.
 7. היכן דר יצחק לאחר מות אברהם? ליד באר לחי רואי.

 

רש"י

 1. מדוע נקרא שמה קטורה (ב' פירושים)? שנאים מעשיה כקטורת, ושקשרה עצמה מאדם אחר חוץ מאברהם.
 2. איזה כח נתן אברהם ליצחק? שיוכל לברך את מי שירצה.
 3. כמה פילגשים היו לאברהם ומי הן? אחת והיא הגר.
 4. אילו מתנות נתן אברהם לבני הפילגשים (ב' פירושים)? או שֶׁם טומאה, או המתנות שקיבל בעבור שרה.
 5. מדוע פורט מספר שנות חיי אברהם? לומר שכל שנותיו בלא חטא.
 6. מניין שעשה ישמעאל תשובה? שבהלויית אברהם הוליך את יצחק לפניו.
 7. מי ניחם את יצחק תנחומי אבלים? ה'.
 8. מדוע לא ברך אברהם את יצחק וכיצד פתר זאת? צפה שיצא ממנו עשיו ונתיירא לברכו, ואמר שאם ה' ירצה – יברכו.

שביעי

 1. כמה בנים היו לישמעאל? 12.
 2. כמה שנים חי ישמעאל? 137.

רש"י

 1. מדוע נאמר לשון גויעה בישמעאל? כי היה צדיק ורק בצדיקים נאמר לשון גויעה.
 2. מה למדנו מעניין שנות חייו של ישמעאל? שלפני שיצא יעקב ללבן, שהה 14 שנה בבית המדרש של עבר.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן