“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

חוקת- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע חוקת". 189 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת חוקת "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת חוקת

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. מה ציווה ה' שיביאו בני ישראל למשה ואהרן? פרה אדומה תמימה שלא נשאה עול.
 2. למי יעבירו משה ואהרון את הפרה לטיפול? לאלעזר הכהן.
 3. מה יעשה איתה מי שקיבלה? א. ישחטוה לפניו. ב. יזה מדמה באצבעו 7 פעמים מול אוהל מועד. ג. ישרפוה לפניו. ד. ישליך לתוך שרפתה עץ ארז ואזוב ושני תולעת.
 4. מה מוטל על הכהן לאחר שרפת הפרה? לכבס בגדיו, לרחוץ בשרו ולהיטהר רק בערב.
 5. על מי עוד מוטל כנ"ל? על השורף את הפרה.
 6. מה עושים עם אפר הפרה? איש טהור אוסף אותו אל מקום טהור מחוץ למחנה, ושומרים אותו בכלי להזותו בשעת הצורך.
 7. מה מוטל על האוסף את האפר? מכבס בגדיו ונטהר רק בערב.
 8. למי יש צורך באפר הפרה? לטמא מת.
 9. מה דינו של טמא מת לעשות עם האפר? הוא טמא 7 ימים ומזים עליו מהאפר ביום השלישי והשביעי.
 10. אם לא עשה כך הטמא מת, ונכנס למשכן, מה דינו? כרת.
 11. מיהו הנקרא טמא מת? מי שנגע במת או בקבר או שהיה עמו באוהל אחד.
 12. מה דין החפצים שבאוהל המת? טמאים 7 ימים.
 13. איזה כלי לא נטמא? כלי סגור שהיה עליו צמיד פתיל.

רש"י

 1. מדוע היה צורך להדגיש שעניין הפרה אדומה הוא חוק? כיון שהגויים והשטן מצערים את ישראל לאמור כי מה טעם במצוה זו, לכן הדגיש שהוא חוק ואין רשות להרהר אחריה.
 2. על שם מי נקראת הפרה האדומה הראשונה? ע"ש משה רבינו.
 3. מה התמימות הנדרשת לפרה אדומה? שלמוּת באדמימות, ששתי שערות שחורות פוסלות בה.
 4. מדוע עשה אותה אלעזר ולא אהרן? מצוותה בסגן.
 5. את מה צריך הכהן לראות בשעת הזיית הדם? את פתחו של ההיכל בבית המקדש.
 6. היכן עומד הכהן בשעת הזיית הדם? במזרחו של בית המקדש מבחוץ.
 7. טומאה זו של הכהן המתעסק בפרה, מאיזה מחנה מוציאתו? ממחנה שכינה בלבד.
 8. אילו טמאים משולחים גם ממחנה לויה? זב ובעל קרי.
 9. איזה טמא משולח מחוץ לכל המחנות? מצורע.
 10. באלו מקומות הניחו את אפר הפרה? בהר המשחה, בכל המשמרות, בחִיל שבמקדש.
 11. מה היה השימוש באפר בכל מקום? בהר המשחה, היה מיועד לכוהנים גדולים שיטהרו ממנו בשרפת פרות אחרות. בכל המשמרות, השתמשו בני העיירות שנטמאו. בחִיל שבמקדש היה האפר למשמרת לדורות (מאפר הפרה שעשה משה במדבר).
 12. מדוע אפר הפרה נקרא חטאת (ב' פירושים)? לשון חיטוי, ולהיאסר בהנאה כקרבן חטאת.
 13. האם הנטמא לבהמה צריך הזאה באפר הפרה? לא.
 14. חוץ ממת וקבר, איזה דבר מן המת, הנוגע בו צריך הזאה? רביעית דם.
 15. מתי הטמא מתחייב כרת אם נכנס למקדש? אם לא היזו עליו בג' וז' אפילו אם טבל.
 16. איזה כלי לא נטמא באוהל המת אם הוא סגור? כלי חרס שנטמא רק מתוכו.
 17. באיזה חלקים מהקבר, נטמא הנוגע בהם? גולל, שהוא כיסוי הארון, ודופן, שהוא דפנות הארון.

שני

 1. כיצד מטהרים את שנטמאו ממגע מת או מאוהל המת? טהור טובל אזוב במים, ומזה עליהם ועל הכלים ביום השלישי והשביעי.
 2. מה עושה הטהור בסיום הטהרה? מכבס בגדיו וטובל ונטהר רק בערב.
 3. מה דינו של כל הנוגע במי ההזאה? נטמא עד הערב.
 4. מה דינו של הנוגע בטמא מת או מה שנגע בו טמא מת? נטמא עד הערב.
 5. היכן נפטרה ונקברה מרים? בקדש שבמדבר צין.
 6. מה קרה מיד לאחר מות מרים? לא היו מים לעדה.
 7. מה עשו העם בעקבות זאת? נקהלו על משה ואהרן במריבה.
 8. מה טענו העם? שמוטב היה להם למות בדבר ולא בצמא, והמדבר הוא מקום רע בלא אפשרות לזרוע ולאכול, וגם אין מים לשתות.
 9. מה עשו משה ואהרן לאחר הטענות? ברחו לאוהל מועד מפני העם.

רש"י

 1. מי בדיוק טמא בעניין מי ההזאה? הנושא את מי ההזאה ולא המזה.
 2. באיזה שיעור מים יהא טמא הנושא? בשיעור הזאה.
 3. מה ההבדל בין הנושא מי חטאת להנוגע בלבד? שהנוגע אין טעון כיבוס בגדים.
 4. מניין שהמת הוא אבי אבות הטומאה? שהנוגע במי שנגע במת גם הוא טמא.
 5. מדוע הפרה הייתה צריכה להיות משל הקהל? כשם שהזהב לעגל היה משלהם.
 6. מדוע דווקא פרה? תבוא אם ותקנח צואת בנה, הפרה היא המצווה והיא אֵם העגל שהוא העבירה.
 7. מדוע דווקא אדומה? שמכפרת על החטא שנקרא אדום.
 8. מדוע תמימה? בחטא העגל נעשו בעלי מומים ויצאו מתמימותם, עתה יחזרו.
 9. מדוע צריך פרה שלא עלה עליה עול? כשם שפרקו עול מלכות שמים בעגל.
 10. מדוע אלעזר יעשה אותה ולא אהרן? כי הוא סייע בעגל ואין קטגור נעשה סנגור.
 11. מדוע לשרוף הפרה? כשם שנשרף העגל.
 12. מדוע שלושה מינים לזרוק לשרפת הפרה (ארז ואזוב ושני תולעת)? כנגד 3000 שמתו בעגל.
 13. מדוע ארז ואזוב ותולעת? הארז הוא הגבוה מכל האילנות והאזוב הוא הנמוך. ללמד שמי שהגביה עצמו וחטא, ישפיל עצמו כאזוב ותולעת ויתכפר לו.
 14. מדוע לקחת מאפר הפרה למשמרת? כשם שעוון העגל שמור לדורות, ובכל פורענות יש בה פירעון גם על העגל.
 15. מדוע נטמא העוסק בפרה? כשם שנטמא כל מי שעסק בעגל.
 16. מדוע ניטהרים באפרה של הפרה? כשם שהאפר מהעגל טיהר את ישראל.
 17. מדוע נסמכה מיתת מרים לפרה אדומה? שמיתת צדיקים מכפרת כפרה אדומה.
 18. באיזו מיתה מתה מרים הנביאה? נשיקה.
 19. מדוע לא כתוב שמתה בנשיקה בניגוד לאהרון שכתוב שמת בנשיקה? אין זו דרך כבוד כלפי מעלה.
 20. מדוע נסמכה מיתת מרים לחסרון המים? שארבעים שנה היו להם מים בזכותה.
 21. מתי נגמרו המים לעדה? בסוף 40 שנה במדבר, כשמתו כל מתי מדבר.
 22. מניין שְׁלָמוּת במגפה עדיף מלמות בצמא? שהרי אמרו הצמאים 'הלואי מתנו בדבר'.

 

שלישי

 1. מה נצטוה משה לעשות בעקבות התלונות על המים? לקחת את המטה, להקהיל את העדה, ושהוא ואהרן ידברו אל הסלע שיתן מים.
 2. כיצד פנה משה לעם ליד הסלע? שמעו נא המורים – סרבנים.
 3. כמה פעמים היכה משה בסלע? פעמיים.
 4. מה קרה מיד לאחר מכן? יצאו מן הסלע מים רבים ושתו העם והבהמות.
 5. מדוע כעס ה' על משה ואהרן? כי לא פעלו באמונה שתגרום קידוש ה' באותו מעמד.
 6. מה היה עונשם? שלא יכניסו את העם לארץ.
 7. כיצד נקראו בעקבות כך אותם מים? מי מריבה.

רש"י

 1. מניין שחס ה' על ממונם של ישראל? שדאג לבהמות שישתו אף הן.
 2. כיצד התקהלו כל ישראל ליד הסלע? היה נס ומועט החזיק המרובה.
 3. היכן היה הסלע שהיה בארה של מרים? הלך וישב לו בין הסלעים.
 4. מה פירוש מורים (ב' פירושים)? שוטים, או המורים את מוריהם.
 5. מדוע קרא משה לעם מורים? כי אמרו לו כיצד תדע מאיזה סלע להוציא מים.
 6. מה בעצם ענה להם משה? שגם מסלע אחר יוציא להם מים.
 7. האם דיברו משה ואהרן עם הסלע, פרט? דיברו עם סלע אחר ולא הוציא מים, ובמקום לנסות לדבר אל סלעים אחרים, מיד היכה משה את הסלע, כי סבר שכך צריך לעשות, כמו שעשו עם הסלע הראשון בתחילת ה-40 שנה, ואז נזדמן לו הסלע האמיתי והוציא מים, אך בהכאה ולא בדיבור, וזה היה החטא.
 8. מדוע היכה משה פעמיים? פעם ראשונה הוציא רק טיפות, כי לא רצה ה' שיכו, וכשהיכה פעם שניה יצאו מים רבים.
 9. מדוע גילה הכתוב את עוונם של משה ואהרן? כדי שידעו כולם שרק בעוון זה נענשו שלא יכנסו לארץ, ולא בעוונות אחרים ולא בעוון המרגלים.
 10. מה היה חמור יותר, עוון זה של הכאת הסלע או הטענה של הצאן ובקר ישחט להם וכו'? הטענה של הצאן וכו'.
 11. אם כן למה נענשו על ההכאה? כי היא הייתה ברבים ושם בסתר, ומפני קידוש השם שנמנע כאן היה העוון דורש עונש.
 12. מדוע היה קידוש ה' בדיבור אל הסלע? כי יישאו בני ישראל קל וחומר בעצמם. שהרי הסלע לא מדבר לא שומע ולא צריך פרנסה ומיד מקיים רצונו של מקום גם בלי להכותו. קל וחומר הם.
 13. מדוע נשבע ה' בקפיצה שלא יכנסו לארץ? כדי שלא ירבו משה ואהרן בתפילה.
 14. מי צפה מים אלו מראש, שילקה משה על ידם? אצטגניני פרעה.
 15. האם ידעו שדווקא על מים אלה מדובר ולכן מה נגזר? לא, ולכן גזרו להשליך זכרים ליאור.
 16. מהו קידוש ה' שיש בעונש הצדיקים? הבריות יראות יותר מה', שאם בצדיקים נעשה דין ובארזים נפלה שלהבת, מה יענו אזובי הקיר.

 

רביעי

 1. אל מי שלח משה בקשה לעבור בארצו? למלך אדום.
 2. מה סיפר משה למלך אדום? שהיינו בארץ וירדנו למצרים והם הרעו לנו וצעקנו אל ה' ושלח מלאך והצילנו משם.
 3. היכן היתה עומדת עיר קדש? בקצה גבול ארץ אדום.
 4. מה הבטיח משה למלך אדום? שלא יעברו בשדות וכרמים ולא ישתו מי באר אלא ילכו ישר ובזריזות עד שיעברו את ארצו.
 5. האם הסכים לכך מלך אדום וכיצד הגיב? לא, ואיים לצאת למלחמה.
 6. מה הוסיפו ישראל להפציר במלך אדום? ביקשו לעבור והבטיחו שלא ישתו, ואם ישתו ישלמו.
 7. מה הגיב מלך אדום? סרב ויצא למלחמה בעם כבד וביד חזקה.
 8. מה עשו ישראל בעקבות כך? נסוגו מעליו לכיוון אחר.

רש"י

 1. מדוע הזכיר משה למלך אדום שהם אחים (ישראל ואדום)? כדי לרמוז שיצאנו לגלות בגלל אביהם עשיו, שפרש מיעקב ויצא מארץ ישראל כדי שיעקב ובניו יפרעו שטר חוב שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם 'כי גר יהיה זרעך', וכדי שהוא לא יפרע שטר חוב זה.
 2. מניין שיש צער לאבות שבקבר בצרות ישראל? וירעו לנו מצרים ולאבותינו.
 3. מה רמז משה למלך אדום כשאמר שה' שמע קול צעקתנו במצרים? שקיבלנו את הברכה של הקול קול יעקב ואנו צועקים ונענים, וגם כאן נצעק ונענה.
 4. מניין שהנביאים נקראים מלאכים? וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים – זה משה.
 5. מה רמז משה למלך אדום כשסיפר על השטר חוב? שאין לו לערער על ירושת הארץ.
 6. מניין שיקנה אדם מזון ממארחו למרות שיש לו מזון? משה הצהיר שלא ישתו מהבאר שלהם ולא יאכלו מהמן, אלא יקנו מים ומזון מהם, מאדום, להנאתם.
 7. מה הבטיח משה שיעשו ישראל עם הבהמות? שלא יתנו להם לנטות כדי לאכול בדרכים.
 8. מדוע הדגיש מלך אדום שיצא לקראתם בחרב? כשם שהם מתגאים בירושתם שהיא הקול והתפילה, כך הוא מתגאה בירושתו, החרב, שנאמר על חרבך תחיה.
 9. על איזו יד חזקה סמך מלך אדום? זכות עשיו, והידיים ידי עשיו.

חמישי

 1. מי נפטר בהֹר ההר? אהרן.
 2. היכן היה הֹר ההר? בגבול ארץ אדום.
 3. מי העלה את אהרן להֹר ההר ומי עלה איתם? משה, ועלה איתם אלעזר.
 4. את מה ציווה ה' שיעביר אהרן לאלעזר בנו? את בגדיו.
 5. מי ראה את העלייה להר ההר? כל העדה.
 6. כמה ימים בכו ישראל לאחר מיתת אהרן? שלושים.
 7. מי הפתיע את ישראל במלחמה מיד לאחר מיתת אהרן? הכנעני שבנגב.
 8. מה היו תוצאות המלחמה? הכנענים לקחו מאיתנו בשבי.
 9. מה הנדר שנדרו ישראל בעקבות זאת? שאם ינצחו במלחמה יחרימו לה' את ערי הכנעני.
 10. כיצד קראו לערי הכנעני המוחרמות לאחר הניצחון במלחמה? חרמה.
 11. מה הייתה טענת העם במסע הקרוב? שאין להם לחם ומים ונפשם קצה במן.
 12. כיצד הענישם ה'? שלח להם את הנחשים השרפים שהרגו עם רב מישראל.
 13. כיצד התוודו העם כשהבינו חטאם? אמרו למשה חטאנו כי דברנו בה' ובך.
 14. מה ביקשו העם לאחר הווידוי? שמשה יתפלל בעדם ויוסרו הנחשים.
 15. מה אמר ה' למשה לאחר שהתפלל בעדם? שיכין נחש וישימהו בעמוד גבוה וכל הנשוך יראה אותו ויחיה.
 16. ממה היה עשוי הנחש אשר הכין משה? מנחושת.

רש"י

 1. מהו הֹר ההר? הר על הר. כתפוח קטן על גבי תפוח גדול.
 2. אילו הרים נשארו למרות שהענן הנמיך את כל ההרים? הר סיני לתורה, הר נבו לקבורת משה, והר ההר לקבורת אהרן.
 3. מדוע דווקא שם מת אהרן? היה זה על גבול אדום ולמדו ישראל ממעשיהם ונענשו.
 4. כיצד הרגיע משה את אהרן כשלקחוֹ למקום פטירתו? אשריך שתראה כתרך נתון לבנך מה שאני איני זוכה לכך.
 5. האם ראה אהרן את אלעזר בנו לבוש בבגדי כהן גדול שלו? כן.
 6. מה היה במערה כשנכנסו לשם משה אהרן ואלעזר? מיטה מוצעת ונר דלוק.
 7. מה היה סדר הפטירה? משה אמר לאהרן לעלות למיטה לפשוט ידיו לקמוץ פיו ולעצום עיניו וכך עשה ויצאה נשמתו.
 8. מה חשב משה באותה שעה? שגם הוא רוצה מיתה כזו.
 9. מדוע שיבח הכתוב את משה שעשה הכול כראוי בפטירת אהרן? כי לא עיכב, למרות שהיה קשה לו.
 10. מדוע לא האמינו בתחילה ישראל שמת אהרן? כי בשעת המגפה הוא זה שעצר את מלאך המוות, וכיצד הוא ישלוט בו.
 11. מה עשה משה כדי שיאמינו? ביקש רחמים, ומלאכי השרת הראו להם את אהרן מוטל במיטה.
 12. מי בכה על אהרן ומדוע? אנשים ונשים, כי היה רודף שלום ומטיל אהבה בין אדם לחברו ובין איש לאשתו.
 13. מדוע דווקא בזמן זה הגיע למלחמה מלך הכנעני? הוא שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד ששומרים על ישראל.
 14. האמנם היו כנענים? לא, אלא עמלקים.
 15. מדוע נקראו כנענים? דיברו בלשון כנען כדי שיחשבו ישראל שהם כנענים, ויתפללו להינצל מכנען ולא מעמלק, כדי שינצחו הם.
 16. כיצד התפללו ישראל ומדוע? 'העם הזה', כי ראו שלבושם כעמלקים למרות שלשונם ככנעניים. לכן אמרו 'העם הזה', בין כך ובין כך.
 17. מדוע נלחמו עמלק בישראל? כי נכנסו ישראל לאתרים שזה הנגב, מקום מושבם.
 18. מדוע התגלגל שדוקא עמלק ילחם בהם עתה? עמלק היה מעולם רצועת מרדות לישראל ומוכן בכל עת לפורענות.
 19. מה בדיוק היה השבי שלקחו עמלק מישראל? שפחה אחת.
 20. מה עשו בני ישראל לאנשים ולערים של עמלק כשניצחום? אנשים בהריגה וערים בחרם לה'.
 21. במה קצרה נפשם של ישראל ומדוע? בכך שצריכים לחזור, כי היו קרובים לארץ ולא נכנסו, ונצטוו לחזור, וכך קרה לעם בזמן המרגלים בדרך זו, ונשארו שם 38 שנה.
 22. כיצד חטאו ישראל כשדיברו בה' ובמשה? השוו עבד לקונו.
 23. מדוע קראו העם למן לחם קלוקל? כי המן היה נבלע באברים, ולא היו מתפנים, והם חשבו שלא יתכן כן ושלכן בוודאי הוא עתיד לתפוח במעיהם ולהורגם.
 24. מדוע נקראו הנחשים השרפים? ששורפים את האדם עם הארס שבשיניהם.
 25. מדוע דווקא הנחש נבחר להעניש את העם? כי היה מוציא דיבה וגם הם, והוא טועם הכל כעפר והם במן טועמים הכול. והיו כפויי טובה.
 26. מניין שהמוחל לא יהיה אכזרי מלמחול? העם דיברו על משה ומיד כשהתוודו התפלל עליהם.
 27. מדוע עמוד גבוה נקרא נס? כי כולם רואים זאת כאות וראיה כמו הנס.
 28. האם כל סוגי הנשוכים התרפאו בהבטת נחש? כן.
 29. מה ההבדל בין נשיכת הנחש לנשיכת כלב? נשיכת הנחש ממהרת להמית.
 30. מי היה צריך להביט היטב בכוונה בנחש הנחושת, ומי די לו בראיה בלבד? נשוך הנחש בהבטה מכוונת, ונשוך כל השאר בראיה בלבד.
 31. מה העניין בנחש הנחושת שיחיה נשוכים? הם מסתכלים עליו לגובה ורואים את השמים ומשעבדים לבם לה' ולכן ניצלים.
 32. מדוע עשה משה את הנחש דווקא מנחושת? לשון נופל על לשון נחש ונחושת.

שישי

 1. באילו מקומות של מסע בני ישראל התעכב הכתוב? ארנון (הנחל) ובארה (שם הבאר).
 2. מה עשו ישראל כשהגיעו לבארה? שרו על הבאר שהיתה שם.

רש"י

 1. איזה הר נמצא בין ארץ מואב לארץ האמורי? הר נבו.
 2. איזה עם לא נתן לישראל לעבור בארצו חוץ מאדום? מואב.
 3. מניין לנו זאת? משה רמז ויפתח פירש.
 4. מהו ספר מלחמות ה'? כאשר יספרו אנשים על הנסים והמלחמות שעשה ה' לטובתנו.
 5. כשיספרו, אילו ניסים יצרפו לניסי ים סוף? ניסי נחלי ארנון.
 6. מה היה הנס עם נחלי ארנון והבאר? הדרך לארץ עוברת בין שני הרים קרובים וביניהם תהום שבתחתיתו נחל ארנון. הר אחד שייך למואב והשני לאמורי. האמורים הסתתרו במערות שבהר אחד ותכננו להרוג את ישראל במה שיזרקו עליהם כשיעברו שם, בהר השני היו בליטות במקביל למערות שבהר שבו הסתתרו. ועשה ה' נס ונצמדו ההרים, והבליטות נכנסו במערות והרגו את האמוריים ונשפך דמם ואבריהם לנחל ארנון והבאר שהייתה עם ישראל היא ששאבה והוציאה את הדם והאברים מהנחל כדי שיראו זאת ישראל וידעו את הניסים שעשה להם ה'.
 7. כיצד הייתה כאן באר והלא התבטלה במות מרים? חזרה בזכות משה (שפתי חכמים).
 8. מיהם השרים שחפרו את הבאר (ב' פירושים)? אהרן ומשה או נשיאי כל שבט.   
 9. כיצד קיבלו השבטים מים מן הבאר? היה נשיא כל שבט חורץ בארץ במקלו מן הבאר ועד שבטו, ובאותה דרך עוברים מים רבים מן הבאר אל השבט.
 10. מדוע לא נזכר משה בשירת הבאר? כי לקה על ידי הבאר שבאה מן הסלע.
 11. מדוע לא הוזכר שם ה' בשירת הבאר? כי חלק כבוד למשה שלא הוזכר שמו.
 12. היכן נגנזה באר מרים ומהיכן רואים זאת? בים טבריה ורואים זאת מהישימון.
 13. כיצד נראית הבאר בכינרת? כמין כברה.

שביעי

 1. ממי ביקשו ישראל לעבור בארצו? מסיחון מלך האמורי.
 2. מה הבטיחו לו? שלא יעברו בשדות וכרמים ולא ישתו מי באר.
 3. האם הסכים לכך סיחון ומה עשה? לא, ואסף את עמו למלחמה במדבר.
 4. היכן התיישבו ישראל לאחר הניצחון במלחמת סיחון מלך האמורי? בערי האמורי, בבירה – חשבון, ובכל הכפרים שסביבה.
 5. את מי ניצח סיחון מלך האמורי לפני שהפסיד לישראל? את מואב.
 6. איזו עיר של האמורי כבשו ישראל לאחר שריגלו אותה? יעזר.
 7. מי יצא למלחמה בישראל כשפנו לנסוע צפונה? עוג מלך הבשן ועמו.
 8. מה הבטיח ה' למשה לפני מלחמה זו? שהוא ינצח ואין לו לירא מהם.
 9. היכן חנו ישראל לאחר שניצחו את עוג וירשו את ארצו? בערבות מואב.

רש"י

 1. מניין שנשיא הדור הוא ככל הדור? כתוב שישראל שלחו מלאכים אל סיחון, ובאמת רק משה שלח.
 2. מדוע מלכי כנען היו מעלים מס לסיחון? הוא היה שומרם מפני הגייסות.
 3. מדוע היה מגוחך בעיני סיחון שישראל ביקשו לעבור בארצו? כי כל עצמו שם הוא כדי לשמור את יושבי הארץ מפני פולשים, והם רוצים לבקש לעבור דרכו כדי לפלוש לארץ.
 4. כיצד קרה שכל עמו של סיחון התקבצו למלחמה במקום אחד? ה' נתן בלב כל אנשי המלחמה שבעיירות להתקבץ לחשבון כדי שיפלו כולם ביחד שם ולא יצטרכו ישראל לצור על כל עיר ועיר באמורי.
 5. כיצד כבשו ישראל בקלות את יתר האמורי? נשארו בערים רק נשים וטף.
 6. מה היה החידוש בנצחון סיחון בחשבון? הוא בפני עצמו אדם קשה, והעיר בפני עצמה קשה, קל וחומר שניהם יחד.
 7. במקור למי הייתה שייכת העיר חשבון? למואב.
 8. כיצד כבשוה ישראל והרי נצטוו שלא להילחם בעמון ומואב? האמורי כבשו את חשבון ממואב ואז הותרה לישראל.
 9. מיהם המושלים משלים שאמרו שאפשר לכבוש את חשבון? בלעם ובעור אביו.
 10. מה הקשר שלהם למלחמה זו? סיחון לא יכל לכבוש את חשבון ממואב, ושכר את בלעם לקללם וכך כבשה.
 11. מיהו כמוֹש? שם אלוהי מואב – העבודה זרה.
 12. במה היו שונים המרגלים ששלח משה ליעזר, מהמרגלים הראשונים? אלו האחרונים אמרו שלא יעשו כראשונים, אלא יבטחו בתפלתו של משה להלחם.
 13. מה עשו בעקבות זאת? נלחמו מיד וכבשו את בנותיה של יעזר (הכפרים הסמוכים).
 14. מניין שהיה משה ירא מעוג? מכך שהוצרך ה' לומר לו אל תירא אותו.
 15. מדוע פחד משה מעוג? שמא תעמוד לו הזכות שעזר לאברהם וגילה לו שנשבה לוט בן אחיו.
 16. מיהו שהרג את עוג בעצמו? משה רבינו.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן