“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וישלח- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע וישלח". 169 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת וישלח "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת וישלח

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. אל מי שלח יעקב מלאכים ולאן? לעשיו, לארץ שעיר ולשדה אדום.
 2. מה ציווה יעקב שיאמרו לעשיו? שהוא היה עד עתה אצל לבן ורכש מעט בהמות ועבדים והוא מודיע לו זאת לפני בואו לצורך מציאת חן בעיניו.
 3. מה השיבו המלאכים כשחזרו משליחותם? שהם ראו את עשו שהולך גם הוא לקראתו עם 400 איש.
 4. כיצד הגיב לכך יעקב? פחד מאוד, חצה את אשר לו לשני מחנות, כדי שאם תהיה מלחמה, יינצל לפחות מחנה אחד.
 5. מה התפלל יעקב לה'? הזכיר את הבטחת ה' להשיבו לארץ ולהרבות זרעו, הודה לה' על שהרבה זרעו ורכושו עד עתה, וביקש שמירה מעשיו.

 

רש"י

 1. האם שלח יעקב אנשים או מלאכים ממש? מלאכים ממש.
 2. מדוע הוצרך יעקב לומר לעשיו שהוא גר עם לבן (ב' פירושים)? כגר הייתי ולא הייתה לי חשיבות, ואל תשנא אותי כי לא נתקיימה בי הברכה של אבא. ועוד, שגרתי בגימטרייה תרי"ג ששמרתי מצוות ולא למדתי ממעשיו של לבן, ואין אתה יכול לי.
 3. מניין שדרך אנשים לקרוא לפרטים רבים כיחיד? ויהי לי שור וחמור וכו'.
 4. מדוע הוצרך יעקב להודיע לעשיו על בואו? כדי לפייס ולהשכין אהבה.
 5. ממה פחד יעקב בעניין המלחמה עם עשיו? שמא יֵיהרג או שמא יהרוג.
 6. בכמה דברים הכין יעקב עצמו לפני המפגש עם עשיו ומהם? 3 לדורון לתפלה ולמלחמה.
 7. מתי נאמרו ליעקב שתי הבטחות לשמירה שעליהן סמך? כשיצא מבאר שבע וכשיצא מחרן.
 8. מדוע דאג יעקב למרות ההבטחות ולמרות זכויותיו? כי קיבל הרבה חסדים ומתנות מהשם יתברך, ושמא זה שכרו ולא יותר, ושמא יש לו חטא שיגרום לו ליפול ביד עשיו.
 9. מניין שנבקע הירדן ליעקב ע"י מקלו? במקלי עברתי את הירדן הזה.
 10. מדוע הודגש בתשובת המלאכים ובתפילת יעקב גם "אחי" וגם "עשיו"? שאין הוא נוהג כאח אלא כעשיו הרשע בשנאתו.
 11. למי נאמר שיהיה זרעו כחול הים ולמי נאמר כעפר הארץ? כחול הים – לאברהם, וכעפר הארץ – ליעקב.

שני

 1. כמה ראשי צאן ובקר שלח יעקב כמנחה לעשיו? 550.
 2. מה ציוה יעקב את מגישי המנחה? לתת רווח בין העדרים ויהיה אחראי לכל עדר, וכל אחד מהם שיפגוש את עשיו יאמר לו שזוהי מנחת יעקב אחיו ושיעקב בדרכו אליו.
 3. מה עשה יעקב באמצע הלילה? העביר את כל אשר לו את נחל יבוק.
 4. מה קרה כשנותר יעקב לבד בצד השני של הנהר? נאבק עמו איש מסתורי.
 5. מה עשה המלאך כשראה שאינו מנצח את יעקב? נגע בכף ירכו ועקרהּ ממקומה.
 6. מה אמר יעקב למלאך שביקש ללכת כי עלה השחר? שלא ישלחו עד שיברכו.
 7. מה ברך המלאך את יעקב לאחר ששאל לשמו? שמעתה ייקרא שמו ישראל, לשון שררה וחשיבות.
 8. מה ביקש יעקב מהמלאך לאחר הברכה והאם קיבל? שיגלה לו שמו, וסרב.

רש"י

 1. מה עוד נתן יעקב לעשיו חוץ מהבהמות? אבנים טובות ומרגליות.
 2. מדוע בבהמות יש זכרים שקיבלו יותר נקבות ויש פחות? ככל שטורח הזכר יותר במשך היום, הוא מקבל פחות נקבות, מפני שתש כחו יותר.
 3. מה למדנו מכך לגבי בני אדם? למצות עונה, הפנוי יותר ממלאכה, חייב יותר בעונה.
 4. מדוע לא פרסם הכתוב את הגמלים הזכרים? לפי שצנועים בתשמיש.
 5. לפי מה חילק יעקב את העדרים? כל מין ומין לעצמו.
 6. מדוע היה צורך בחלוקה לעדרים? כדי לגרום לעשיו הרשע להתפעל מריבוי הדורון.
 7. מדוע היה יעקב שרוי בכעס כשעברה המנחה? מפני שהוצרך להוצאה זו.
 8. מה עשה יעקב עם דינה לפני המפגש עם עשיו ומדוע? נתנהּ בתיבה, שלא ייתן בה עשיו עיניו.
 9. האם עשה כהוגן ומדוע ובמה נענש? לא, כי גם אם יישאנה שמא תחזירנו למוטב, ונענש שנפלה ביד שכם הערל.
 10. כיצד קרה שנשאר יעקב לבדו מעבר לנהר? שכח פכים קטנים וחזר לקחתם.
 11. מהו לשון הֵאַבקות (ב' פירושים)? או העלאת אבק או התקשרות ואחיזה.
 12. מהו לשון כפרה? קינוח והעברה.
 13. מדוע מיהר המלאך ללכת כשעלה השחר? כי צריך הוא לומר שירה ביום.
 14. איזו ברכה ביקש יעקב מהמלאך? שיודה לו על הברכות שקיבל מאביו.
 15. מהי המשמעות בשינוי השם מיעקב לישראל? שהברכות לא ניתנו בעקבה ורמיה, אלא בשררה ובגלוי.
 16. על מה בכה והתחנן המלאך ליעקב, ומה הגיב יעקב, ומה עשה המלאך? שימתין לו עד שיגיע (יעקב) לבית אל, ושם ישנה ה' שמו ויאשר את הברכות והמלאך יודה לו שם על כך, וסרב יעקב להמתין, עד שהודה לו המלאך באותו מקום על הברכות.
 17. עם אילו אנשים מסוכנים התמודד יעקב וניצל? עשו ולבן.
 18. מדוע לא ענה המלאך ליעקב כשנשאל לשמו? כי שמותיהם משתנים לפי מטרת שליחותם.

שלישי

 1. כיצד קרא יעקב למקום המאבק עם המלאך ומדוע? פניאל, שראה את מלאך האלקים פנים אל פנים וניצל.
 2. מה קרה ליעקב בעקבות המאבק? נעשה צולע על ירכו.
 3. מתי יצא יעקב מפניאל (פנואל)? בזמן זריחת השמש.
 4. איזו מצוה נצטוו ישראל לדורות בעקבות הנזק ליעקב מהמאבק? שלא לאכול את גיד הנשה שעל כף הירך.
 5. מה עשה יעקב מיד כשראה מרחוק את עשיו עם אנשיו? חצה את המחנה.
 6. כיצד סידר את משפחתו לקראת הפגישה עם עשיו? בחזית השפחות וילדיהן, ואח"כ לאה וילדיה, ואח"כ רחל ויוסף.
 7. מה עשה יעקב לפני שניגש אל אחיו? השתחוה 7 פעמים.
 8. מה עשה עשיו כשראה זאת? רץ אליו חיבקהו ונישקהו ובכו שניהם.
 9. מה עשה עשיו מיד לאחר מכן? הסתכל על משפחת יעקב ושאל מי אלה.
 10. מה ענה לו יעקב? שאלו הילדים שנתן לו ה'.

רש"י

 1. מדוע נאמרה זריחת השמש בסמוך לצליעתו של יעקב? השמש ריפאתו מהצליעה.
 2. מה היה שונה בזריחת השמש ומדוע? זרחה מוקדם מהרגיל בשביל יעקב להשלים מה ששקעה מוקדם בשבילו כשיצא מבאר שבע.
 3. מדוע נקרא שמו גיד הנשה? שנשָה וקפץ ונעקר ממקומו.
 4. מניין שאחרון אחרון חביב? לאה וילדיה אחרי השפחות וילדיהן, ורחל ויוסף בסוף.
 5. מדוע יעקב עבר לפני כל משפחתו? כדי שאם ירצה עשיו להילחם, שילחם קודם בו.
 6. מה גרם שנהפך לטובה לבו של עשיו? ההשתחוואות של יעקב.
 7. האם נשיקת עשיו הייתה מכל הלב? מחלוקת.
 8. חוץ מאותו רגע של פגישה, האם אוהב עשיו ליעקב? הלכה בידוע ששונא עשיו ליעקב.

רביעי

 1. מה עשו משפחת יעקב לאחר הפיוס עם עשיו? השתחוו לעשיו.
 2. מה היה סדר המגיעים להשתחוות? השפחות וילדיהן, לאה וילדיה, יוסף ורחל.
 3. מה ענה יעקב לעשיו כששאלו לפשר מחנה המנחה? שזוהי מתנה כדי למצוא חן בעיניו.
 4. מה ענה יעקב לעשיו כשסרב לקחת את המנחה ואמר שכבר יש לו הרבה, והאם לבסוף לקח? שהוא שמח בראותו את פניו כמו שראה את המלאך, ושחשוב לו שיקח, והפציר בו ולקח.
 5. מה הציע עשיו ליעקב? שילכו יחד חזרה לארץ.
 6. מה ענה לו יעקב? שבגלל הצאן והילדים הקטנים הוא חייב ללכת לאט, לכן כדאי שיתקדם עשיו, והוא כבר יגיע אליו לשעיר.
 7. מה ביקש עשיו לעשות ומה הגיב יעקב? להציג את הגיבורים שאיתו לפני יעקב, ויעקב אמר שאין צורך כי מי הוא שירצה עשיו למצוא חן לפניו.
 8. מה עשה עשיו לאחר מכן? נסע לדרכו לשעיר.
 9. מה עשה יעקב לאחר מכן? נסע למקום ושמו סוכות.
 10. מה בנה שם יעקב? למשפחתו בית, ולמקנהו סוכות.
 11. כיצד הגיע יעקב לארץ והיכן קבע מושבו? הגיע כשהוא שלם, וקבע מושבו בשכם.
 12. מיד מי קנה יעקב חלקת אדמה וכמה שילם בעבורה? מיד חמור אבי שכם, ושילם מאה קשיטה.
 13. מה בנה שם יעקב וכיצד קרא לו? מזבח, וקרא לו שם שיזכיר את עבדותו של יעקב לה' – אל אלוהי ישראל.

רש"י

 1. מדוע ניגש יוסף לפני רחל כשהשתחוו לעשיו ולמה זכה בגין כך? כי הייתה יפה ורצה להסתירה שלא יראנה עשיו, וזכה לברכת עלי עין.
 2. מי הלך לעשיו יחד עם מוליכי המנחה? כתות של מלאכים.
 3. כיצד הרתיעו המלאכים את עשיו ואנשיו? הכו אותם ולא הרפו, עד שנודע שעשיו הוא אחיו של יעקב, ולא עזרה הידיעה שהוא בנו של יצחק ונכדו של אברהם.
 4. היכן הודה עשיו ליעקב על הברכות? יהי לך אשר לך.
 5. מדוע הזכיר יעקב לעשיו שראה את המלאך? כדי שיתיירא ממנו על שראה מלאכים וניצל.
 6. מה הבדל בין "יש לי כל" שאמר יעקב ל"יש לי רב" שאמר עשיו? כל, כל צרכי וסיפוקי. רב, לשון גאוה, הרבה יותר מכדי צרכי.
 7. מהו "צאן עלות" שאינן יכולות לרוץ? שמגדלות עולליהן.
 8. כיצד הבטיח יעקב שיבא לעשיו לשעיר ולא בא? יעקב התכווין שיבא לשם בימות המשיח לשפוט את עשיו.
 9. מדוע קבע יעקב את מפגשו הבא עם עשיו בשעיר הרחוקה? שזהו מושבו של עשיו, ושימתין שם ליעקב אם ירצה להרע לו, ויעקב כלל לא יגיע.
 10. עם מי חזר עשיו לשעיר? לבד.
 11. היכן היו 400 האנשים שבאו איתו? נשמטו ממנו אחד אחד.
 12. היכן פרע להם השם יתברך? בימי דוד, 400 נערים עמלקים אשר רכבו על הגמלים, וברחו וניצלו מפני דוד.
 13. כמה זמן שהה יעקב בדרך עד בואו לארץ וכיצד? שנה וחצי, קיץ חורף וקיץ.
 14. במה היה יעקב שלם כשהגיע לארץ? בגופו בממונו בתורתו.
 15. מה החידוש בשלמות זו? בגופו – שנתרפא מצליעתו, בממונו – שלא נחסר כלום מחמת אותו דורון ששלח לעשיו, בתורתו – שלא שכח בבית לבן כלום מתורתו.
 16. כיצד קרא יעקב למזבח ומדוע? א-ל א-להי ישראל, כדי שייזכר שבחו של מקום בקריאת השם, ולא שזה היה שמו של המזבח.

חמישי

 1. מדוע יצאה דינה לטייל? לראות בבנות הארץ.
 2. מי ראה אותה ומה היה מעמד אביו? שכם בן חמור נשיא הארץ.
 3. מה הוא עשה לה? אנס אותה ועינה אותה.
 4. מה ביקש הנער בעקבות אהבתו את דינה וממי? ביקש מאביו שייקחנה עבורו לאשה.
 5. מי שמע כי נטמאה דינה ומה עשה? יעקב אביה, ושתק עד בוא בניו.
 6. כיצד הגיבו בני יעקב כששמעו זאת? כעסו מאוד.
 7. מי הגיע לבקש את דינה ומה הבטיחוּ? חמור ובנו שכם, והבטיחו שיתוף פעולה בחתונות ובמסחר, ושכם הבטיח כל שכר שירצו.
 8. מה ענו להם בני יעקב? שקודם הם חייבים לעשות ברית, כי בושה לנו להתחתן עם ערל.
 9. מה עשו חמור ושכם מיד לאחר מכן והאם הצליחו? הלכו לשכנע את בני עירם לעשות ברית לכל זכר והצליחו.
 10. מה עשו בני יעקב בשכם ביום השלישי למילתם? הרגו את כולם כולל חמור ושכם, ולקחו את דינה.
 11. את מה לקחו בני יעקב ולא השמידו? צאנם ובקרם נשיהם טפם וממונם.
 12. מה אמר יעקב לשמעון ולוי? שהוציאו עליו שם רע במה שעשו, ושעתה כל המשפחה בסכנה מיושבי הארץ שעלולים לנקום.
 13. מה ענו לו בניו? שלא יכלו להסכים שיעשו את אחותם כהפקר.
 14. לאן אמר ה' ליעקב שיעלה ומה יעשה שם? לבית אל, ויבנה מזבח.
 15. את מה ביקש יעקב מביתו ואנשיו שיסירו מתוכם? עבודה זרה ובגדים זרים.
 16. מה הוסיפו לתת ליעקב ומה עשה עם הכול? נזמים ועגילים וטמנם תחת האלה בשכם.
 17. מדוע לא רדפו הגויים אחרי משפחת יעקב? נפל עליהם פחד ה'.
 18. כיצד קרא יעקב למזבח שבנה בבית אל היא לוז? אל בית אל.
 19. מי נפטרה באותה שעה והיכן נקברה? דבורה מינקת רבקה, ונקברה תחת האלון בבית אל.
 20. כיצד נקרא שמו של אלון זה? אלון בכות.
 21. מה ברך ה' את יעקב כשנגלה אליו בפעם זו השנייה? שייקרא שמו ישראל, ושיפרה וירבה, ומלכים יצאו מחלציו.

רש"י

 1. מה עשתה דינה בדומה לאמה לאה? יצאה מביתה יציאה מיותרת.
 2. כיצד עינה שכם את דינה? בא עליה גם שלא כדרכה.
 3. מה דיבר שכם על לב הנערה? שיהיה לה עושר גדול.
 4. ממתי גדרו האומות עצמם מעריות ומלענות הבתולות? מימי המבול.
 5. האם טוב עשו השבטים באותה מרמה עם שכם וחמור מדוע? כן, כי טימא את דינה אחותם, ועשה דבר בלתי הפיך.
 6. מה היו צריכים לעשות שמעון ולוי לפני מה שיזמו לעשות ומדוע? ליטול עצה מיעקב, כיון שהם בניו.
 7. מדוע כונו שמעון ולוי "אחי דינה"? לפי שמסרו נפשם עליה.
 8. מדוע נכנסו שמעון ולוי בביטחון למלחמה (ב' פירושים)? ידעו שהם כואבים, או שבטחו על כוחו של זקן שהוא יעקב אביהם, או אברהם שהתפלל עליהם.
 9. מהי העכירות שבה האשים יעקב את בניו (ב' פירושים)? או אי צלילות דעתו או קלקול מהלך העניינים.
 10. אם ידעו הכנענים שעתידים הם ליפול ביד בני יעקב, מדוע לא נלחמו בהם מלכתחילה? כי אמרו שמדובר בעם שלם שיבא לנחול את הארץ, ולא במשפחה אחת של יעקב.
 11. יעקב ביקש מבניו להוציא את העבודה זרה. מניין הייתה להם? משלל שכם.
 12. מדוע ביקש יעקב להחליף הבגדים? שמא יש בהם בגדי עבודה זרה.
 13. מה ענין דבורה מינקת רבקה אצל יעקב? היא זו ששלחה אותה רבקה להביא את יעקב מפדן ארם כהבטחתה, ומתה בדרך.
 14. היכן נקברה דבורה? למרגלות ההר שבראשו נמצאת בית אל ובאמצע שיפועו נמצא מישור ושמו אלון.
 15. מי נפטר בסמוך לפטירת דבורה ומדוע לא פורסם? רבקה, ולא פורסם הדבר, כדי שלא יקללו הבריות כרס שיצא ממנו עשיו.
 16. איזו ברכה ברך ה' את יעקב לאחר פטירת אימו? ברכת אבלים.
 17. מה המשמעות ב"אני אל שדי"? אני אל שיש די בברכותי.
 18. מיהם ה"גוי" ו"גויים" ו"מלכים" שיצאו מיעקב? גוי, בנימין. גוים, אפרים ומנשה. מלכים, שאול ואיש בושת.
 19. במה דומים ישראל לגויים שלכן נקראו "גוי" (ב' פירושים)? הגויים 70 אומות ולנו 70 גדולים בסנהדרין, או שהקריבו ישראל בבמה כגויים בימי אליהו.

 

שישי

 1. מה עוד הבטיח ה' ליעקב בבית אל? שהארץ המובטחת לאברהם ויצחק תהא שלו ושל זרעו.
 2. מה עשה יעקב במקום בו דיבר איתו ה'? הקים מצבת אבן ועליה שפך יין ושמן.
 3. מי קרא את שם העיר בית אל? יעקב.
 4. היכן התקשתה רחל ללדת? כשיצאו מבית אל ועוד מרחק רב עד אפרת.
 5. מה אמרה לה המיילדת? שלא תדאג כי כבר נולד הבן.
 6. כיצד קראה רחל לבנה בטרם פטירתה וכיצד קרא לו אביו? היא קראה לו בן אוני, ואביו קרא לו בנימין.
 7. היכן נקברה רחל? בבית לחם שזה בדרך לאפרת.
 8. במה ציין יעקב את מקום קבורתה? באבן מצבה.
 9. מה עשה ראובן והאם שמע על כך יעקב? שכב עם בלהה ושמע על כך יעקב.
 10. להיכן הלך יעקב כדי להיפגש עם יצחק אביו? לחברון, קרית ארבע.
 11. בן כמה נפטר יצחק ומי עסק בקבורתו? 180, ועסקו בקבורתו יעקב ועשיו.
 12. כמה נשים היו לעשיו ומה שמותיהן ושם הכינוי? 3, עדה המכונה בשמת, אהליבמה המכונה יהודית, ובשמת המכונה מחלת.
 13. כמה בנים נולדו לעשיו ומה שמותיהם? 5, אליפז, רעואל, יעוש, יעלם, קורח.
 14. מפני מה עקר עשיו דירתו מכנען לשעיר? הרכוש שלו ושל יעקב היה רב מדי מכדי לשבת יחד.

רש"י

 1. מהו "כברת הארץ" (ג' פירושים)? או לשון כביר וגדול, היינו דרך ארוכה. או לשון כברה, שהארץ מנוקבת ככברה אחרי הסתיו. או שזוהי מידת מרחק מסויימת.
 2. מה נולד עם כל שבט ומה עם בנימין? עם כל שבט תאומה ועם בנימין שתי תאומות.
 3. מהו "בן אוני"? בן צערי שנולד לי מתוך צער גדול.
 4. מהו בנימין (ב' פירושים)? או שנולד בדרום היינו ימין, היינו כנען ביחס לארם. או שנולד לאחר ימים ארוכים היינו לעת זקנתו של יעקב.
 5. האמנם שכב ראובן עם בלהה, פרט? לא, אלא שלקח מיטת אביו מאוהל בלהה, ונתנה באוהל אמו לאה, כדי לתבוע עלבון אמו, כשראה שהעדיף יעקב אביו לאחר מיתת רחל להעביר מטתו לבלהה ולא ללאה.
 6. מדוע נמנו השבטים בסמוך למעשה ראובן? ללמד שכולם צדיקים ולא חטא ראובן.
 7. לאיזה ענין ראובן בכור, ולאיזה ענין ניתנה בכורתו ליוסף? לעניין נחלה עבודה ומניין – ראובן בכור, ולעניין שייעשה לשני שבטים – יוסף הבכור.
 8. מתי נפטר יצחק אבינו ביחס ליעקב ולמכירת יוסף? כשהיה יעקב בן 120, ו-12 שנה אחרי מכירת יוסף.
 9. מה היה כינויה של עדה בת אילון אשת עשיו ומדוע? בשמת. שהייתה מקטרת בשמים לעבודה זרה.
 10. מה היה כינויה של אהליבמה אשת עשיו ומדוע? יהודית, כך כינה אותה עשיו כדי להטעות אביו ולומר שהיא כופרת בעבודה זרה.
 11. כיצד נולדה אהליבמה ומה המסר כאן? סבהּ צבעון בא על כלתו אשת אביה ענה, ונולדה היא, וללמד שנשות עשיו היו ממזרות.
 12. מה היה כינויה של בשמת בת ישמעאל ומדוע? מחלת, ללמד שהנושא אישה עוונותיו נמחלים.
 13. אילו ילדים לא כשרים הביא אליפז וכיצד? קורח מאהליבמה אשת אביו, ותמנע מאשתו של שעיר.
 14. מדוע נפרד עשיו מיעקב ועקר מארץ מגוריהם (ג' פירושים)? א. לא היה מספיק מקום לשניהם. ב. כדי לא להתחייב ב"כי גר יהיה זרעך". ג. מהבושה שמכר בכורתו.
 15. תמנע הייתה בת אלופים, מדוע הייתה לאליפז לפילגש? רצתה לידבק בזרעו של אברהם, אמרה אם איני זוכה להינשא לך לפחות אהיה פילגש.

שביעי

 1. כמה אלופים היו לבני שעיר החורי? 7.
 2. כמה מלכים היו לאדום לפני ששלטו בהם ישראל? 8.
 3. כמה אלופים היו לעשיו? 11.

רש"י

 1. מה היה מיוחד ביושבי הארץ בני שעיר? היו טועמים עפר הארץ ויודעים איזו נטיעה ראויה לו, אם גפנים או זיתים וכד'.
 2. אילו ממזרים הביא צבעון לעולם וכיצד? ענה מאמו, ואהליבמה מכלתו.
 3. מי הוא שהביא פרדים לעולם וכיצד? ענה, שהביא חמור על סוסה.
 4. מדוע הפרדים נקראים יֵמים? שאימתן מוטלת על הבריות, שיש להם מכות חזקות.
 5. כמה מלכים עמדו לישראל שבימיהם בטלה מלכות אדום? 8.
 6. על מה תיענש העיר בצרה באחרית הימים? שיצא ממנה מלך לאדום.
 7. האם מדין ומואב היו בשלום, פרט? לא, אך בימי בלעם התאחדו נגד ישראל.
 8. ממי מאלופי עשיו יצאה רומי? מגדיאל.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן