“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וישב- נא לפנות לשולח

תקציר המאמר:

"סיפור לפרשת השבוע וישב" המבאר מה ראה יעקב ללכת ולשבת עם עשיו ואלופיו (המנויים בסוף הפרשה הקודמת)?. מה על האדם לעשות כאשר הוא רואה שהוא מוקף צרות,ל"ע? "סיפור על הסטייפלר" הממחיש למי צריך לפנות בעת צרה...

נא לפנות לשולח

 

"וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען"

 

במדרש בראשית רבה פד, ה מובא:

"וישב יעקב" משל לאחד שהיה מהלך בדרך וראה כת של כלבים ונתירא מהם, ישב לו ביניהם.

כך, כיון שראה יעקב אבינו עשיו ואלופיו (המנויים בסף הפרשה הקודמת) נתירא מהם וישב לו ביניהם.

 

בספר "שפתי צדיק" הביא דברי זקנו, החידושי הרי"ם מגור זצ"ל:

שהתורה באה ללמדנו, שכאשר רואה האדם שהוא מוקף צרות,ל"ע, לא יבקש עצות איך לברוח מהן, אלא "ישב ביניהן".

יבין שנשלחו ממרום, יבין עבור מה נשלחו, יערוך חשבון נפש וייטיב דרך, ויקבל ייסורים באהבה.

 

ה"תולדות יעקב יוסף" כתב בשם הבעל שם טוב זצ"ל:

שמי שעושה את כל השתדלות להיחלץ מהצרות מבלי להבין שהן נשלחו ממרום, דומה לאשה שתקפוה צירי לידה, והחליטה ש"משנה מקום משנה מזל" ואם היא תעבור לחדר הסמוך, הם בוודאי ייפסקו…

 

בספר "שיעורי דעת" (חלק ג מאמר דור הפלגה) מובא משל למה הדבר דומה:

לעוף אחד שנדף ממנו ריח רע, וניסה לשנות מקומו כדי לטהר האוויר, ונמצא כל ימיו נודד וגולה מבלי הועיל…

 

והנמשל ברור מאליו:

שהמנסים בכל מחיר לשנות ענייניהם לטובה – מנסים להתנתק מתחת יד ההשגחה העליונה!

 

מובן שיש מקום להשתדלות, ובפירוש אמרו (בבא מציעא עה:) שמי שרע לו במקום זה ילך למקום אחר, ואם לאו גורם רעה לעצמו.

ואמרו (בבא קמא ס:) רעב בעיר, פזר רגליך. ו"כל מי שנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל" (שמות רבה ג, ח).

 

בספר 'והגדת' מובא מעשה נפלא:

הסטייפלר זצ"ל אמר לי פעם: "רבי יעקב אין אדם יכול לברוח מעצמו!".

וסיפר לי: שאדם בא והתאונן על שכן רע ומר, ביקש אישור לעבור דירה, והצדיק יעץ לו שיתפלל.

 

לא הצליח האיש לסבול עוד ובלית בררה עבר לדירה חדשה.

 

לאחר מכן בא וביקש שהסטייפלר יסיר מעליו את הצרה שפקדה אותו, כי בבניין החדש יש שכנים רעים שבעתיים וסובל הוא מהם מרורים… וזהו בוודאי משום שלא ציית להוראה של הרב שלא לעבור דירה.

 

וענהו הסטייפלר: "לא הייתה הוראה כזו ואף לא הקפדתי, אלא ידיעה פשוטה. צרות לא באות מעצמן, באות הן ממרום, וכדי להסירן יש לפנות למי ששלחן, ואם מנסים לעוקפו ולהסתדר לבד – נו… רואה אתה את התוצאה…"…

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן