“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וירא- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע וירא". 242 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת וירא "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת וירא

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. היכן התגלה ה' לאברהם? באלוני ממרא.
 2. היכן ישב אז אברהם כשהיה מאוד חם? בפתח האוהל.
 3. מה ראה פתאום אברהם ומה עשה? ראה שלושה אנשים, ורץ לקראתם והשתחוה להם.
 4. מה ביקש מהם אברהם? שיואילו להתארח אצלו.
 5. מה הציע להם אברהם? לרחוץ רגליהם ולשבת תחת העץ והוא יעשה להם סעודה.
 6. האם הסכימו לכך האנשים? כן.
 7. מה מיהר אברהם לומר לשרה? ללוש שלוש סאים קמח סולת לעוגות.
 8. מה רץ אברהם לעשות עם הבקר? לקחת בן בקר רך וטוב ונתן לנער להכין אותו.
 9. מה עוד הגיש אברהם לאנשים? חמאה וחלב.
 10. מה שאלו האנשים את אברהם ומה היתה תשובתו? איה שרה אשתו, וענה שהיא באוהל שלה.
 11. מה הבטיח המלאך לאברהם? שבעוד שנה יהיה לו בן.
 12. כיצד הגיבה שרה כששמעה זאת? לעגה לאפשרות זו.
 13. מה אמר ה' לאברהם על תגובת שרה? מדוע היא לועגת הלא ה' יכול הכל.

רש"י

 1. מדוע הגיע ה' לאברהם? לבקר את החולה.
 2. מדוע היה אברהם חולה? היה זה יום השלישי למילתו.
 3. מדוע נגלה ה' לאברהם דוקא בחלקו של ממרא? הוא שנתן עצה טובה על המילה.
 4. מנין שה' עומד במקום הדיינים שיושבים? שאמר ה' לאברהם שב ואני אעמוד.
 5. מדוע ישב אברהם בפתח האוהל? למצוא עובר ושב שיוכל לארחו.
 6. מדוע היה אותו היום חם? הוציא ה' חמה מנרתיקה כדי שלא יטרח אברהם באורחים.
 7. מדוע הוצרכו שלושה מלאכים? אחד לבשר את שרה, אחד לרפאות את אברהם, ואחד להפוך את סדום.
 8. מיהו המלאך שהציל את לוט ומה עוד עשה? רפאל, והוא גם ריפא את אברהם.
 9. מנין שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות? הם כתובים בלשון רבים, ובביצוע השליחות כתוב בלשון יחיד.
 10. מדוע לא התקדמו המלאכים לעבר אברהם? להראות שלא רצו להטריחו.
 11. למי אמר אברהם שלא ילך מעמו (ב' פירושים)? או לה' שימתין לו עד שיכניס אורחים. או לגדול שבג' המלאכים שלא ילך אלא יתארח אצלו וממילא כן יעשו חבריו.
 12. מה נענש אברהם על שהגיש מים לאורחים על ידי שליח ולא בעצמו? שלזרעו ניתנו מים על ידי שליח ולא על ידי ה'.
 13. מדוע ביקש אברהם מהמלאכים שירחצו רגליהם? חשב שהם ערביים המשתחוים לאבק רגליהם והקפיד שלא להכניס עבודה זרה לביתו.
 14. האם לוט הקפיד על כך, מניין? לא, שהרי ביקש מאורחיו ללון בביתו לפני שירחצו רגליהם.
 15. מנין שהפת סועדת ומחזקת את הלב? אקחה פת לחם וסעדו לבכם.
 16. מנין שאין יצר הרע שולט במלאכים? סעדו 'לבכם' ולא 'לבבכם'.
 17. כמה פרים לקח אברהם עבור המלאכים ומנין? ג', "בקר רך וטוב".
 18. לאיזה נער נתן אברהם לטפל בבשר ומדוע? ישמעאל, לחנכו במצוות.
 19. מדוע לבסוף לא הגיש אברהם את הלחם? כי הלחם נטמא, כי נעשתה שרה נידה.
 20. האם הגיש אברהם לפניהם רק כשהכל היה מוכן? לא, אלא כל מה שכבר היה מוכן תכף הביא להם.
 21. מניין שלא ישנה אדם מן המנהג? המלאכים עשו עצמם כאוכלים אצל אברהם.
 22. באיזה חג נולד יצחק? פסח.
 23. מדוע אלישע לא אמר לשונמית שישוב אליה כשיהיה לה בן בניגוד למלאך שאמר כן לאברהם? המלאך קיים לעולם ולא כן אלישע.
 24. "היתה לי עדנה" מה הפירוש (ב' פירושים)? בשר מבריק ומצוחצח, או עידן וזמן ווסת.
 25. מניין שמותר לשנות מפני השלום? ה' אמר לאברהם ששרה אמרה שהיא זקנה ולאמיתו של דבר היא אמרה שאברהם זקן.

שני

 1. כיצד הגיבה שרה כשנודע שצחקה ומדוע? הכחישה כי יראה.
 2. לאן היו פני האנשים מועדות לאחר הביקור אצל אברהם? סדום.
 3. האם החליט ה' לגלות לאברהם על עניין סדום ומדוע? כן, כי אמר ה' שאברהם חשוב בעיניו, ועתיד לקבל זרע רב, והוא מצוה את בני ביתו על דרך ה'.
 4. מה אמר ה' לאברהם על זעקת סדום ומה על חטאתם? זעקתם רבה, וחטאתם כבדה מאוד.
 5. מה החליט ה' לעשות לפני שמענישם? לבדוק היטב מעשיהם.
 6. מה ניגש אברהם לעשות תכף? לסנגר על סדום.
 7. מה היה עיקרון הסנגוריא? לרחם על סדום בזכות הצדיקים שבה.
 8. כמה שלבים עבר אברהם בסנגוריא ומהם? 5, ביקש בתחילה שיהיו 50 צדיקים שיגנו ואח"כ 45, 40, 30, 20, 10.

רש"י

 1. כל מקום במקרא שנאמר השקפה, האם לטובה או לרעה, ומה היוצא דופן? הכל לרעה, חוץ מ"השקיפה ממעון קדשך".
 2. מדוע היה חשוב לה' לגלות לאברהם על פורענות סדום? כי היא והנלוות אליה שייכות לו כהבטחת ה', וכן אברהם חביב על ה' ולא ראוי שלא לגלות לו.
 3. מניין שהמעמיד בן צדיק כאילו לא מת? "למען הביא ה' על אברהם", והביא זאת לבניו.
 4. מניין לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות בלא ראיה ברורה? "ארדה נא ואראה".
 5. מה היו אפשרויות העונש של אנשי סדום? או כליה או יסורין.
 6. לאילו שלושה דברים התכונן אברהם לפני שסינגר על סדום? לדבר קשות, לפיוס, ולתפילה.
 7. כמה מקומות נידונו ומהם, ומדוע הוזכרה רק סדום? 5, סדום ועמורה אדמה וצבויים וצוער. ותלה בסדום כי היתה הגדולה והחשובה שבהן.
 8. מהו הפירוש המילולי והענייני של "חלילה לך"? חולין הוא לך, שיאמרו ששוטף והורג הצדיקים עם הרשעים.
 9. מהו עפר ואפר שאמר אברהם על עצמו? שהיה יכול להיות עפר ע"י המלכים שנלחמו איתו ואפר ע"י נמרוד שזרקוֹ לכבשן האש.
 10. כמה צדיקים היו חייבים להיות בכל עיר כדי שתינצל? 10.
 11. מה היה חשבונו של אברהם במספר הצדיקים שביקש? 50 כדי להציל 5 ערים, 45 כדי להציל 5 ערים כאשר תשע לכל אחת וה' יצטרף עמהם, 40 להציל 4, 30, להציל 3, 20 להציל 2, 10 להציל אחת.
 12. מדוע לא ביקש על 9? כי ביקש כבר 9 עם צירוף ה' ולא קיבל.
 13. מדוע לא ביקש על 8? כי נח ובניו ואשתו וכלותיו היו 8 ולא הצילו.

שלישי

 1. מתי הגיעו המלאכים לסדום, היכן פגשו את לוט וכיצד קבלם? בערב, כשהוא יושב בשער סדום, והוא קם לקראתם והשתחוה.
 2. מה ביקש לוט מהמלאכים? שיתארחו אצלו וילינו וירחצו רגליהם וישארו עד למחרת.
 3. מה ענו לו המלאכים? הם סרבו ואמרו שמעדיפים לישון ברחוב.
 4. איך הגיב לוט לסירוב? הפציר בהם עד ששכנע אותם.
 5. מה עשה עבורם לוט? הכין להם משתה ומצות.
 6. מי הגיע ליד ביתו של לוט בלילה? כל אנשי סדום מנער ועד זקן.
 7. מה אמרו אנשי סדום ללוט? שיוציא אליהם את האורחים.
 8. מה עשה לוט ומה אמר לאנשי סדום? יצא לבדו וביקשם שלא ירעו, ואמר להם שיתן את בנותיו ולא את האורחים.
 9. האם קיבלו זאת אנשי סדום ומה אמרו? לא, הם אמרו שהוא חדש בעיר ואין לו זכות לעשות כרצונו, ושהוא יסבול יותר מאורחיו.
 10. מה עשו אנשי סדום מיד לאחר מכן? ניגשו לשבור הדלת של לוט.
 11. מה עשו המלאכים באותה שעה? הכניסו את לוט לביתו, סגרו הדלת אחריו, והכו את כל האנשים בעיוורון עד שלא מצאו את הדלת.
 12. מה דרשו המלאכים מלוט? להוציא מסדום את כל משפחתו.
 13. אל מי פנה לוט שיואילו לצאת עמו מסדום? אל חתניו.
 14. האם הם הסכימו וכיצד הגיבו? לא הסכימו ולעגו לו כי חשבו שהוא מהתל בהם.
 15. ברגעים האחרונים לפני עלות השחר, את מי ציוו המלאכים שיוציא לוט מן העיר? את אשתו ושתי בנותיו.
 16. מדוע היה צורך להוציא את לוט בכח מן העיר? הוא התמהמה.
 17. אילו שלושה דברים ציוו המלאכים את לוט? א. לא להסתכל לאחוריו. ב. לא לעצור בבריחה. ג. לברוח לכיוון ההר.
 18. מה ביקש לוט על נפשו? לברוח לעיר צוער ולא לכיוון ההר.

רש"י

 1. מדוע אצל אברהם נקראו המלאכים "אנשים"? שהיה כוחו גדול והיו רגילים אצלו.
 2. מה היה תפקידו של לוט באותו היום שהגיעו להתארח אצלו? שופט.
 3. ממי למד לוט לחזר על האורחים? מאברהם.
 4. מה יעץ לוט למלאכים? שיסתירו עצמם מאנשי סדום.
 5. כיצד רצה שיסתירו עצמם? שיכנסו לביתו שלא בדרך הרגילה.
 6. מדוע רצה לוט שילונו המלאכים לפני שירחצו רגליהם? שייראה שהגיעו רק עכשיו אם יתפסום.
 7. מה לומדים מכך שסרבו המלאכים ללוט ולא לאברהם? שמסרבין לקטן ולא לגדול.
 8. מניין שהיה זה בתקופת פסח? מצות אפה.
 9. מה שאלו המלאכים את לוט תוך כדי האירוח? על טיבם של אנשי סדום.
 10. מה ענה להם לוט? רובם רשעים.
 11. מי הגיע לפתח ביתו של לוט מאנשי סדום? כולם.
 12. מה מלמדנו הדבר? שאפילו צדיק אחד אין בהם.
 13. מה רצו אנשי סדום לעשות באורחי לוט? משכב זכר.
 14. באיזו מכה הכו המלאכים את אנשי סדום? מכת עוורון.
 15. מדוע מכת העוורון החלה בקטנים? משום שהם התחילו בעבירה.
 16. האם היו ללוט בנים בסדום ומהו "בניך" שאמרו לו המלאכים? לא היו לו בנים, ו"בניך" הם נכדיו.
 17. האם לוט לימד סנגוריא על אנשי סדום וכיצד הגיבו המלאכים? כן, ואמרו לו איזה פתחון פה יש לך מאחר ועושים נבלה כזו.
 18. מדוע התמהמה לוט לפני הבריחה מסדום? להציל ממונו.
 19. מדוע נאסר על לוט להביט לאחוריו אל ההפכה? כי היה ראוי למות עמהם אלמלא זכותו של אברהם.
 20. מדוע חשש לוט להמלט אל אברהם? כי בסדום היה כצדיק ואצל אברהם יהיה כרשע וייענש.
 21. מדוע היתה צוער עדיפה על שאר ערים שהיא ניצלה ולשם ברח לוט (ב' פירושים)? היא היתה צעירה משאר הערים בשנה אחת, שהן בנות נ"ב והיא בת נ"א. ולא נתמלאה סאתה. ולפי פשוטו היא קטנה ואנשים בה מעט ואין להקפיד על השארתה.

רביעי

 1. איזו עיר מן החמש ניצלה ובגלל מי? צוער, בגלל לוט.
 2. מדוע זרז המלאך את לוט להכנס לצוער? כי לא יוכל להפוך את סדום לפני כן.
 3. מתי נכנס לוט לצוער והתחילה הפורענות בסדום? כשיצא השמש על הארץ.
 4. מה המטיר ה' על סדום ועמורה? גפרית ואש.
 5. האם הושמדו גם הצמחים בסדום? כן.
 6. מדוע נענשה אשת לוט והפכה לנציב מלח? כי הביטה לראות את ההפכה.
 7. מה ראה אברהם כשהשכים לעמוד במקום תפלתו? עשן עולה מסדום.
 8. לאן עבר לוט מצוער ומדוע? להר, למערה, כי חשש שתהפך גם צוער.
 9. מה עשו בנות לוט ומדוע? השקו את אביהן יין כדי שיבא עליהן ויהיה קיום לעולם.
 10. כיצד נקראו הבנים של בנות לוט? מואב ועמון.
 11. להיכן עקר אברהם דירתו מהר חברון? לנגב, לגרר.
 12. מי לקח את שרה מאברהם כשאמר שהיא אחותו? אבימלך.
 13. כיצד הופיע ה' לאבימלך ומה אמר לו? בחלום הלילה אמר לו שימות על שלקח אשת איש.
 14. מה הגיב אבימלך? אמר שהוא חף מפשע.
 15. האם ה' הסכים עמו? כן.
 16. מה דרש ה' מאבימלך ומה יקרה אם לא יעשה כן? להחזיר את שרה לאברהם, ואם לא – ימות הוא וכל אשר לו.
 17. מה עשה אבימלך בבוקר? סיפר לכל עבדיו על דבר החלום.
 18. מה אמר אברהם כשנשאל על ידי אבימלך מדוע קרא לשרה "אחותי"? שפחד שיהרגוהו וגם באמת היא אחותו מאביו.
 19. מה עוד נתן אבימלך לאברהם חוץ משרה? צאן ובקר עבדים ושפחות.
 20. האם הרשה אבימלך לאברהם לשבת בארצו? כן.
 21. מה היתה המכה שנתן ה' לאבימלך וביתו? עצירת הנקבים.
 22. האם שרה ילדה במועד המובטח? כן.
 23. כיצד קרא אברהם לבנו? יצחק.
 24. בן כמה ימים נימול  יצחק? 8.

רש"י

 1. מדוע הוזקק המלאך לומר שלא יוכל להפוך את סדום עד הכנס לוט לצוער כגזירת ה'? משום שקודם אמר שהוא משחית את סדום ותלה הדבר בעצמו לכן נענש.
 2. מי המטיר על סדום גפרית ואש? ה' ובית דינו.
 3. מדוע דוקא בעלות השחר החריב ה' את סדום? כי אז נמצאים ברקיע גם החמה וגם הלבנה כדי שידעו עובדיהם שלא זה ולא זה יצילום וה' מושל בכל.
 4. מה ירד משמים על סדום ולמה נהפך? ירד מטר והפך לגפרית ואש.
 5. כיצד נהפכו יחד 4 הערים? כולן ישבו על סלע אחד והפכו ה'.
 6. מדוע נהפכה אשת לוט דוקא לנציב מלח? כי לא רצתה שיגיש לוט מלח לאורחים.
 7. מדוע חס ה' על לוט? כי הוא חס על אברהם במצרים ולא גילה ששרה היא אשתו של אברהם.
 8. מה סברו בנות לוט כשרצו זרע מאביהן? שנשארו בדד בעולם כבדור המבול.
 9. מניין היה יין לבנות לוט? נס, שהזדמן להן במערה להוציא מהן ב' אומות.
 10. מה זכתה הצעירה על שלא היא פתחה בזנות? שלא נכתב במפורש שהיתה עם אביה.
 11. האם יש אשמה על לוט בשכבו עם בנותיו שיכור, פרט? כן כי ידע בקומה של הבכירה ולא נמנע מלשתות יין בלילה השני.
 12. מדוע התגלגל על ידי לוט עוון כזה? כי היה להוט אחר בולמוס של עריות.
 13. כיצד נתעברו בנות לוט הבתולות מביאה ראשונה? שלטו בעצמן והוציאו בתוליהן לפני ביאה ראשונה.
 14. כיצד נקרא בן הבכירה וכיצד בן הצעירה ומהי השלכת הדברים? בן הבכירה מואב, שלא התביישה לומר שהוא מאביה, ובן הצעירה בן עמי בלשון נקיה. ובימי משה קבלו בני עמון שכר, שאסר ה' להתגרות בם, ובני מואב מותר היה להתגרות ורק לא להלחם בם.
 15. מדוע נדד אברהם הנגבה (ב' פירושים)? מאחר שחרבה סדום ובנותיה, פסקו העוברים ושבים ולא היו לו אורחים. או שרצה להתרחק מלוט שיצא עליו שם רע שבא על בנותיו.
 16. מדוע לא נטל אברהם רשות משרה לקרוא לה אחותו בגרר? כבר נטל רשות במצרים.
 17. כיצד קרה שלא בא אבימלך על שרה? המלאך מנע זאת ממנו.
 18. את מי שאל אבימלך לזהותה של שרה? את עבדיה ושומרי גמליה ושומרי חמוריה.
 19. מה טען אבימלך כשאמר ה' להרגו, במה דבר אמת ובמה לא? טען שלא רצה לחטוא ושלא נגע בה, ואמת היה שלא רצה לחטוא, אך כן נגע בה.
 20. כיצד מנע ה' את אבימלך מלחטוא? לא נתן לו כח גברא.
 21. ממה חשש אבימלך לפני שהחזיר את שרה? שמא לא יקבלנה אברהם כי תתגנה בעיניו, ושמא לא יתפלל עליו כי ישנאהו, וכל זאת כי יחשוב שנגע בה.
 22. מה ענה לו ה'? שאברהם הוא נביא ויודע שלא נגעת בה והוא יתפלל בעדך.
 23. איזה מכה באה על אבימלך וביתו? עצירת כל הנקבים, של צרכים, של זרע, וכן נקבי האוזן וחוטם.
 24. כיצד ידע אברהם שאין בגרר יראת שמים? שאלוהו על אשתו ולא על צרכי מחייתו.
 25. כיצד היתה שרה אחות אברהם מאביו ולא מאמו? כי היתה בת הרן שהוא אחיו מאביו ולא מאמו ואף שהיא נכדת אביו, הרי בני בנים כבנים.
 26. מנין שהמתפלל על חברו וצריך לאותו דבר נענה תחילה? אברהם התפלל על אבימלך ונפקד קודם.

חמישי

 1. בן כמה היה אברהם כשנולד לו יצחק? 100.
 2. מה עשה אברהם ביום הגמל את יצחק? משתה גדול.
 3. מה ראתה שרה שעושה ישמעאל בן הגר? מצחק.
 4. את מי אמרה שרה לאברהם לגרש? את הגר וישמעאל בנה.
 5. מה לא רצתה שרה שיקרה, אם ישמעאל יישאר? לא רצתה שיירש עם יצחק את רכושו.
 6. האם קיבל אברהם ברצון את דברי שרה? לא.
 7. מה אמר לו ה' על כך? שיקבל ברצון דברי שרה ויעשה כאשר אמרה.
 8. מה אמר ה' לאברהם על ישמעאל? שגם הוא יהיה לעם גדול.
 9. מה עשה אברהם השכם בבוקר? לקח לחם ומים ושילח את הגר וישמעאל.
 10. היכן נדדה הגר? במדבר באר שבע.
 11. מה עשתה הגר כשנגמרו המים? השליכה את ישמעאל תחת שיח והתרחקה ובכתה.
 12. מדוע התרחקה משם הגר? שלא לראות במות הילד.
 13. את קול מי שמע ה' ואמר להגר שלא להתיירא? את קול הנער.
 14. כיצד הציל ה' את ישמעאל? פקח את עיני הגר וראתה באר מים ומשם השקתה אותו.
 15. היכן התיישב ישמעאל ובמה עסק? במדבר והיה צייד.
 16. באיזה מדבר התיישב ישמעאל ומהיכן קיבל זיווגו? במדבר פארן וזיווגו ממצרים.

רש"י

 1. מה עוד קרה כשנולד יצחק? הרבה ישועות לחולים ועקרות והרבה תפילות נענו.
 2. במה חשדו את אברהם ושרה וכיצד ידעו את האמת? חשדו שהביאו מהשוק תינוק, וידעו שהיא שילדה אותו כשראו שהניקה עוד ילדים.
 3. באיזה גיל היה יצחק בעת הגמלו? שנתיים.
 4. מי הגיע למשתה הגדול? גדולי הדור: שם ועבר ואבימלך.
 5. מה בדיוק עשה ישמעאל כשהיה "מצחק"? עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים.
 6. על מה רב ישמעאל עם יצחק ומה עשה לו? על הירושה, והיה יורה בו חיצים.
 7. על מה כאב אברהם בשילוח ישמעאל? על שיצא לתרבות רעה.
 8. מניין שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות? כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה.
 9. מדוע לא נתן אברהם לישמעאל כסף וזהב כשנפרדו? שהיה שונאו על שיצא לתרבות רעה.
 10. מדוע היה אברהם צריך לתת את ישמעאל על גב הגר? מפני שלא יכול היה ללכת ברגליו, מחמת עין הרע שהכניסה בו שרה.
 11. האם היתה להגר ירידה רוחנית כשיצאה מבית אברהם, פרט? כן, חזרה לגילולי בית אביה.
 12. מדוע בזמן קצר כלו מי השתיה להגר? כי דרך החולים לשתות הרבה.
 13. מניין שמועילה תפלת החולה על עצמו מתפלת אחרים עליו? וישמע אלקים את קול הנער.
 14. כמה התרחקה הגר מהילד? כמרחק שתי יריות בקשת.
 15. מה עשתה הגר כשקרב הילד למות? הוסיפה להתרחק.
 16. כיצד דן ה' את ישמעאל, לפי ההווה, או העתיד לצאת ממנו? הווה.
 17. באיזו תקופה הרעו לנו בני ישמעאל? בזמן גלות נבוכדנצר.
 18. מדוע לקחה הגר לישמעאל אישה ממצרים? שם מקום הולדתה, ודרך אדם לחזור למקום אבותיו.

 

שישי

 1. מה אמרו אבימלך ופיכול שר צבאו לאברהם? שה' עמו בכל מעשיו ושיכרות עמהם ברית אחוה.
 2. למי מצאצאיו דאג אבימלך שגם עמהם תהיה הברית? בנו ונכדו.
 3. על מה הוכיח אברהם את אבימלך? על באר המים שגזלו עבדיו.
 4. כיצד התנצל אבימלך? אמר שאינו יודע מי עשה זאת, ושאברהם לא אמר לו, וגם לא שמע על כך מאחרים.
 5. מה נתן אברהם לאבימלך בעבור הברית? צאן ובקר.
 6. מדוע הציב אברהם לחוד 7 כבשות צאן? שתהיה עדות על שהבאר שלו.
 7. מדוע מקום הברית נקרא באר שבע? שנשבעו ליד הבאר.
 8. מה עשה אברהם בבאר שבע? נטע אשל וקרא בשם ה'.
 9. היכן גר אברהם ימים רבים? בארץ פלישתים.

 

רש"י

 1. מניין ידע אבימלך שה' עם אברהם? שיצא משכונת סדום לשלום, וניצח המלכים, ונפקדה אשתו לעת זקנתו.
 2. מניין שהאב מרחם עד הנכד ולא הלאה? אם תשקור לי ולניני ולנכדי.
 3. איזה חסד עשה אבימלך עם אברהם? נתן לו לשבת בארצו.
 4. מה היה הסימן בין רועי אברהם ואבימלך לבעלות על הבאר? מי שיעלו המים לקראתו הוא הבעלים.
 5. מהו האשל שנטע אברהם (ב' דעות)? או פרדס או פונדק.
 6. כיצד קרב אברהם אנשים לה'? לאחר שאכלו אצלו, אמר להם לברך לה' שמשלו אכלו.
 7. כיצד סדר ישיבתו של אברהם בארץ? מצרים 3 חודשים, חברון 25 שנה, פלישתים 26 שנה, חברון 22 שנה.

שביעי

 1. מה ציווה ה' את אברהם? לקחת את יצחק לארץ המוריה ולהעלותו שם לעולה.
 2. את מה חבש אברהם בהשכמה? את חמורו.
 3. את מי לקח אברהם עמו? שני נערים.
 4. מה עשה אברהם לפני צאתו? ביקע עצים עבור העולה.
 5. כמה ימים הלך אברהם אל ארץ המוריה? 3.
 6. כשראה אברהם את המקום מרחוק, את מי לקח ואת מי השאיר? לקח את יצחק והשאיר את החמור עם שני הנערים.
 7. מה אמר אברהם לנערים שהוא ויצחק הולכים לעשות? להשתחוות ותיכף לשוב.
 8. מה לקח אברהם ומה נתן ליצחק? לקח אש וסכין ונתן ליצחק את העצים.
 9. מה שאל יצחק את אברהם? היכן השה האמור להשחט.
 10. מה ענה לו אברהם? שה' כבר יראה להם את השה.
 11. כיצד ערך אברהם את המזבח? על המזבח עצים ויצחק עקוד עליהם.
 12. באיזה שלב קרא המלאך אל אברהם? כשלקח הסכין לשחוט את בנו.
 13. מה אמר לו המלאך? שלא יעשה לנער מאומה, ושעתה יודע ה' שהוא ירא אלקים.
 14. מה ראה פתאום אברהם ומה עשה? ראה איל נאחז בסבך בקרניו, ושחטו במקום בנו והעלהו לעולה.
 15. כיצד קרא אברהם לאותו מקום? ה' יראה.
 16. מה הבטיחו ה' לאחר שעמד בנסיון? בזרע רב שינצח אויביו ויתן לכולם דוגמא טובה לחיקוי.
 17. לאן הלך אברהם מיד לאחר העקידה? לבאר שבע.
 18. מי הייתה אשת נחור ומי פילגשו? מילכה אשתו ראומה פילגשו.
 19. כמה בנים הביאה האישה וכמה הפילגש? האישה 8 והפילגש 4.
 20. מי הייתה רבקה בשביל אברהם? נכדת אחיו.

רש"י

 1. אחר אילו דברים ניסה ה' את אברהם בעקידה (ב' דברים)? או אחר דבריו של שטן שקטרג ואמר שלא הקריב אברהם בסעודת הגמל בנו שום דבר, אמר לו ה' אפילו את בנו היה מקריב. או אחר דברי ישמעאל שהתפאר על יצחק שמל בן י"ג, אמר לו יצחק שזהו באבר אחד ואילו הוא מוכן להזבח כולו.
 2. כיצד עונים החסידים כשקוראים להם ומה מבטא דיבור זה? הנני, לשון ענוה וזימון.
 3. מדוע ביקש ה' מאברהם שיעמוד בנסיון זה? כדי שלא יאמרו שהנסיונות הראשונים אין בהם ממש.
 4. מדוע לא אמר ה' לאברהם במפורש בהתחלה לקחת את יצחק (ג' פירושים)? כדי שתהא דעתו מיושבת ולא מבולבלת, וכדי לחבב עליו המצוה, וכדי לתת לו שכר על כל דיבור.
 5. מדוע נקראת ירושלים ארץ המוריה (ב' סיבות)? שמשם יוצאת הוראה, או על שם המור שבקטורת.
 6. מדוע לא פירש ה' על איזה הר מדובר? שה' מתהא הצדיקים ואחר כך מגלה להם, כדי להרבות שכרם.
 7. מניין שהאהבה מקלקלת השורה? ויחבוש את חמורו, בעצמו.
 8. מי היו שני נעריו של אברהם? אליעזר וישמעאל.
 9. מדוע אין אדם חשוב רשאי לצאת לדרך בלא שני מלוים? שאם יצטרך האחד להתרחק, השני יישאר עמו.
 10. מדוע הראה ה' לאברהם את ההר רק ביום השלישי? כדי שידעו כולם שהיתה לו שהות לחשוב, ובכל זאת עמד בנסיון.
 11. מה היה הסימן להר בו בחר ה' לעקידה? ענן היה קשור על ההר.
 12. היכן נפלטה מפי אברהם נבואה שישוב עם יצחק? ונשובה אליכם.
 13. מדוע נקראה הסכין מאכלת (ג' פירושים)? שאוכלת הבשר, ושמכשירתו לאכילה, ושישראל אוכלין מתן שכרה.
 14. מאיזה שלב הבין יצחק שהולך הוא להעקד? משענה לו אברהם שה' כבר יראה את השה לעולה.
 15. מהי העקידה? קשירה, שקושרים הידיים והרגליים יחד מאחורי הגוף.
 16. מה רצה אברהם לעשות למרות שנצטוה לא לשלוח יד בנער? לעשות בו חבלה והוצאת דם.
 17. האם הורשה לעשות כן? אל תעש לו מאומה, גם לא זה.
 18. האם חזר בו ה' מציוויו להעלות יצחק על המזבח? לא, כי מלכתחילה אמר רק להעלות ולא לשחוט.
 19. מעשה העקידה הוא תשובה לסיבת חיבתו של אברהם, עבור מי התשובה? השטן והאומות.
 20. מהיכן הגיע האיל למקום העקידה? היה מוכן לכך מששת ימי בראשית.
 21. מה עשה אברהם כשהקריב את האיל? כל שלב של שחיטה הפשטה הקטרה וכו' היה אומר יהי רצון שיעלה כאילו עשוי הדבר בבני.
 22. מדוע נקרא מקום העקידה "ה' יראה" (ג' פירושים)? ה' יראה ויבחר המקום להשרות בו שכינתו. ה' ייראה לעמו במקום זה. ה' יראה מקום זה ויסלח לישראל בכל שנה.
 23. היכן נתברך גם יצחק לאחר העקידה? ברך אברכך, אחת לאב אחת לבן.
 24. מדוע מיד לאחר העקידה נתבשר אברהם על לידת רבקה? כי הרהר על יצחק שהיה עלול למות בלא בנים, ושהיה צריך להשיאו מבנות ענר אשכול וממרא.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן