“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויצא- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע ויצא". 196 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת ויצא "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת ויצא

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. היכן ניתנו הברכות ליעקב שמשם יצא לחרן? באר שבע.
 2. מה עשה יעקב באמצע הדרך ומדוע? סידר אבנים עבור מיטה לישון, כי החשיך ורצה לישון.
 3. מה ראה יעקב בחלומו? סולם גבוה עד השמים ובו מלאכים עולים ויורדים.
 4. מה שמע יעקב בחלומו? ה' הבטיחוֹ את הארץ, וריבוי זרע, ושיהיה דוגמא טובה לגויים, ושמירה בדרך וחזרה אל הארץ.
 5. מה אמר יעקב כשהקיץ? שלא ידע שישן במקום קדוש שהוא בית אלקים וה' נמצא בו.
 6. מה עשה יעקב לאחר מכן? לקח את האבן שמראשותיו עשה אותה למצבה ויצק עליה שמן.
 7. כיצד קרא יעקב לאותו מקום ומה היה שמו לפני כן? בית אל, והיה שמו לוז.
 8. מה ביקש יעקב בנדרו? תזונה, כסות, שִׁיבה לבית אביו ושמירת האמונה.
 9. מה הבטיח בתמורה? לקדש את אותו מקום של המצבה ולעשר כל שיקבל מה'.

רש"י

 1. מה גורמת יציאת צדיק ממקומו? פנה זיוה של העיר, הודה והדרה, כי יציאתו עושה רושם.
 2. באיזה מקום ארע חלום יעקב? בהר המוריה.
 3. מה תיקן יעקב כשהגיע לאותו מקום? תפילת ערבית.
 4. האם שקעה השמש בזמנה באותו יום ומדוע? הקדימה לשקוע, כדי שילין שם.
 5. מה עשה יעקב עם האבנים ומדוע? סידרם סביב מקום שינתו מפני חיות רעות.
 6. מה היה הויכוח בין האבנים וכיצד פתרו השם יתברך? רבו על מי יניח צדיק את ראשו ועשאן השם יתברך לאבן אחת.
 7. מנין ש-י"ד שנה בבית מדרשו של עבר לא שכב יעקב בשינתו, עד שהגיע להר המוריה? וישכב במקום ההוא.
 8. מי היו אותם מלאכים בחלום ומה תפקידם? מלאכי ארץ ישראל עולים חזרה, כי לא יוכלו ללוותו בחו"ל, ומלאכי חו"ל יורדים ללוותו.
 9. האם הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הצדיקים בחייהם ומדוע, ומה נשתנה יצחק? לא, שנאמר הן בקדושיו לא יאמין, ויצחק כהו עיניו והיה כלוא בבית ופסק ממנו יצר הרע.
 10. כיצד רמז ה' ליעקב שתהא הארץ נוחה לבניו להכבש? קיפל כל ארץ ישראל תחתיו במקום שישן.
 11. מדוע הוצרך ה' להבטיח שמירה ליעקב? שהיה ירא מעשיו ומלבן.
 12. מדוע הוצרך יעקב לומר שלא ידע שהמקום בו שכב הוא קדוש? שאם ידע, לא היה ישן שם.
 13. כנגד אילו ערים היה מוצב הסולם בחלום יעקב? רגליו כנגד באר שבע אמצעו כנגד ירושלים וראשו כנגד בית אל.
 14. מה נזכר יעקב כשהגיע לחרן ומה עשה? נזכר שלא התפלל במקום בו התפללו אבותיו שהוא הר המוריה, והתחיל לחזור לשם.
 15. איזה נס נעשה לו כשחזר? כשהגיע לבית אל שבצפון גבול בנימין, נעקר הר המוריה ובא אליו.
 16. כיצד קרא אברהם להר המוריה כיצד יצחק וכיצד יעקב? אברהם – הר, יצחק – שדה, יעקב- בית.
 17. מדוע נקרא הר המוריה שער השמים (ב' פירושים)? ששם עולות התפילות לשמים, או שבית המקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש למעלה.
 18. מי הוא הנקרא "עזוב" שעזבוֹ ה'? מי שהוצרך לבקש לחם.
 19. מה רצה יעקב כשביקש לחזור בשלום לבית אביו? להיות שלם, ולחזור בלא שום חטא, שלא ילמד מלבן.
 20. מה רצה יעקב כשביקש שיהיה ה' לו לאלקים? שיחול שמו עליו לגמרי ולא יהיה פסול בזרעו.
 21. מה הבטיח יעקב שיעשה במקום מצבת האבן? יעבוד שם את ה'.

שני

 1. מה ראה יעקב כשהגיע לארץ בני קדם? שלושה עדרי צאן רובצים ליד באר שעל פיה אבן גדולה.
 2. מדוע לא השקו הרועים את העדרים? חיכו לכל העדרים כי רק ביחד יוכלו לגלול האבן מעל פי הבאר.
 3. מה שאל יעקב את הרועים ומה ענו לו? מניין הם, ואם מכירים את לבן, ואם שלום לו, וענו, מחרן, ומכירים אותו, ושלום לו.
 4. מי הגיעה מיד בסיום תשובת הרועים? רחל עם הצאן.
 5. על מה הוכיח יעקב את הרועים? על שסיימו את היום מוקדם בעוד שנותר עוד זמן לרעות.
 6. מה ענו לו הרועים? שמצידם להמשיך לרעות מיד לאחר ההשקיה, אלא שאין הם יכולים להשקות, כי האבן גדולה על פי הבאר וצריכים את עזרת כולם.
 7. מה עשה יעקב כשראה את רחל ואת הצאן? גולל את האבן מהבאר, השקה את צאנה, נשק לה ובכה.
 8. מה אמר יעקב לרחל ומה עשתה רחל? שהוא בן רבקה וממשפחתה, והיא מיד רצה לספר לאביה.
 9. מה עשה לבן כששמע שהגיע יעקב? רץ אליו חבקו ונשקו והביאו אל ביתו.
 10. מה סיפר יעקב ללבן? את השתלשלות הגעתו לחרן.
 11. מה אמר לבן ליעקב ומה שאל אותו? אמר שיעקב הוא כעצמו ובשרו ויטפל בו חודש, ושאל מה משכורתו שהוא דורש עבור עבודתו אצלו.
 12. כמה בנות היו ללבן, מה שמותיהן, מי הגדולה ומה איפיין כל אחת? שתיים, רחל ולאה, לאה הגדולה, והיו עיניה רכות, ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה.

רש"י

 1. מדוע נעשה יעקב קל בהליכתו לחרן? כי הובטח מפי ה' בשמירה.
 2. מניין שגדול היה כחו של יעקב? מכך שהעביר את האבן מעל הבאר כמי שמעביר פקק מבקבוק.
 3. מדוע בכה יעקב לאחר שנשק לרחל (ב' פירושים)? כי צפה שאין היא נכנסת איתו לקבורה, או שאין בידו תכשיטים עבורה כמו שהיה לאליעזר עבור רבקה.
 4. מדוע לא הגיע יעקב עם ממון? נתן הכל לאליפז בן עשיו כדי להציל עצמו.
 5. מדוע רדף אליפז אחרי יעקב, מדוע לא ביצע את אשר נצטווה, וכיצד פייסו יעקב? עשיו אביו ציווהו להרוג את יעקב, אך הוא, שגדל בחיקו של יצחק נמנע מכך, ופייסו יעקב בממון שנתן לו, ואמר לו שכיון שהעני חשוב כמת הרי שכאילו הרגוֹ.
 6. מדוע אמר יעקב לרחל שהוא אח אביה וגם בן רבקה? לרמוז שיתנהג עם אביה כיחסו אליו, אם ברמאות, יחזיר כמו כן כאחיו, ואם בכשרות, כן יחזיר, שהרי הוא בן רבקה אחותו הכשרה.
 7. מדוע סיפרה רחל לאביה ולא לאמה? אמה מתה.
 8. מדוע רץ לבן לקראת יעקב? בשביל הממון, שהוא בן הבית ובודאי יביא אף יותר מאליעזר עבד הבית.
 9. מדוע חיבק ונישק לבן את יעקב? ראה שאין עמו מטען, אמר שמא בחיקו זהובים וחבקו, ראה שגם שם אין, אמר שמא מרגליות הביא והן בפיו ונשקו.
 10. מה סיפר יעקב ללבן בקורות אותו? שהגיע מאונס אחיו ושלקחו ממונו.
 11. האם בחודש הראשון קיבל לבן תמורה לאירוח יעקב, מהי? כן, שרעה צאנו.
 12. מדוע היו עיני לאה רכות מבכי? שחששה לעלות בגורל עשיו, כי היא הגדולה, ואמרו אנשים שהיא מיועדת לגדול שבבני רבקה, שהוא עשיו.
 13. רחל הייתה יפת תואר ומראה, מה ההבדל? תואר, צורת פרצוף. מראה, זיו קלסתר.

 

שלישי

 1. את מי אהב יעקב וכמה שנים הבטיח לעבוד כדי לקבלה? רחל, 7.
 2. מה ענה לבן ליעקב לאחר שביקש את רחל? שהוא מסכים, ושעדיף שהוא יקחנה מאשר אדם אחר.
 3. האם עברו ליעקב השנים בקלות ומדוע? כן, מאהבתו את רחל.
 4. מה עשה יעקב מיד בתום 7 השנים? ביקש מיד את רחל.
 5. מה עשה לבן בעקבות הבקשה? אסף אנשים, עשה משתה ונתן במקום רחל את לאה ואת זלפה שפחתה.
 6. מה עשה יעקב בבוקר כשראה שזוהי לאה? קבל על לבן שנתן לא מה שהבטיח.
 7. מה הצטדק לבן להגנתו? שבמקומם לא נותנים הצעירה לפני הבכירה.
 8. מה הבטיח שוב לבן ליעקב והאם הסכים לכך יעקב? שלאחר שבעה ימים יקבל את רחל תמורת עבודה של עוד 7 שנים, ויעקב הסכים לכך.
 9. את מי נתן לבן לרחל לשפחה? את בלהה.
 10. מדוע נתן ה' הריון ללאה לפני רחל? כי ראה שלאה שנואה.
 11. מה היה שם בנה הראשון ומדוע? ראובן, שראה ה' בענייה ועתה יאהב אותה יעקב.
 12. מה היה שם בנה השני ומדוע? שמעון, ששמע ה' כי שנואה היא.
 13. מה היה שם בנה השלישי ומדוע? לוי, שאמרה עתה ילוה אישי אלי, כי ילדתי לו שלושה בנים.
 14. מה היה שם בנה הרביעי ומדוע? יהודה, שעתה יש לה להודות לה'.
 15. מה אמרה רחל ליעקב כשקינתה באחותה על הילדים? שיתן לה בנים, אחרת היא תמות.
 16. כיצד הגיב על כך יעקב? כעס ואמר שאינו כאלוקים שיכול לתת פרי בטן, ועליה להתפלל לה'.
 17. מה הציעה לו רחל? שיקח את בלהה שפחתה ובזכות זו גם היא תיפקד.
 18. מה היה שם בנה הראשון של רחל מבלהה ומדוע? דן, שדן ה' והחליט להושיעה.
 19. מה היה שם בנה השני של רחל מבלהה ומדוע? נפתלי, שנתפתלה והתעקשה בתפילותיה לזכות לבנים.
 20. מה עשתה לאה כשראתה שעמדה מלדת? נתנה ליעקב את זלפה שפחתה.
 21. מה היה שמו של בנה החמישי של לאה מזלפה ומדוע? גד, שבא גד, דהיינו מזל.
 22. מה היה שם בנה השישי של לאה מזלפה ומדוע? אשר, שאשרוה ושבחוה בנות.

רש"י

 1. מדוע הדגיש יעקב ברחל "בתך הקטנה"? יעקב ידע שלבן הוא רמאי, וחשש שיביא לו רחל מן השוק, לכן אמר "בתך", או שיחליף שם בתו הגדולה לרחל, לכן אמר "הקטנה".
 2. מדוע הזדרז יעקב לבקש את רחל בתום עבודתו (ג' פירושים)? הוא צריך לחזור להוריו, או שהוא כבר מבוגר בן 84, או שרצה להעמיד תולדות.
 3. מדוע בלילה לא הבחין יעקב שזו לאה? רחל העבירה לה את הסימנים שנתן לה יעקב.
 4. מדוע העבירה רחל ללאה את הסימנים? כדי שלא תתבייש.
 5. מה החידוש בכך שעבד יעקב עוד 7 שנים באמונה? שהרי עבודה זו באה בעקבות רמאות לבן.
 6. איזה מובן נוסף יש בשם ראובן? ראו מה בין בני לבן חמי – עשיו, ראובן ניטלה בכורתו וניתנה ליוסף ולא כעס, ואף עזר ליוסף, ועשיו מכר בכורתו ליעקב ועוד ערער על כך.
 7. מדוע מלידת לוי ציפתה לאה שילוה יעקב אליה? שהוא שלישי ולקחה כל חלקה בבנים. שהיו האמהות נביאות ויודעות ש-4 נשים יקח ו-12 שבטים יעמיד, הרי 3 לכל אחת.
 8. איזה עוד מובן יש בשם לוי? שגבריאל המלאך הביאו לפני ה', שנתן לו 24 מתנות כהונה וליוהו במתנות אלה ולכן נקרא לוי.
 9. מדוע דוקא ביהודה היה צורך בהודאה מיוחדת? שהוא היה רביעי, ומעתה נטלה יותר מחלקה בבנים.
 10. במה קינתה רחל באחותה? במעשיה הטובים.
 11. מה דרשה רחל מיעקב כשאמרה "הבה לי בנים"? שיתפלל עליה, כמו אביו שהתפלל על אמו.
 12. מניין שמי שאין לו בנים חשוב כמת? "מתה אנוכי".
 13. מה ענה יעקב לרחל בענין התפילה? שתתפלל על עצמה, כי הבעיה ממנה ולא ממנו, שהרי יש לו בנים ואין זה דומה לאביו שלא ידע ממי הבעיה.
 14. מה ענתה לו רחל? הרי גם לאברהם היו בנים מהגר ולא התייאש משרה.
 15. מה ענה לה יעקב? שרה הכניסה צרתה לביתה.
 16. מה ענתה לו רחל? הנה אמתי בלהה.
 17. מהו "נפתולי אלקים"? או חיבור למריבה, או הפצרות, או תפילה.
 18. מדוע לא היה ניכר הריון בזילפה? מפני שהיתה הכי צעירה.
 19. מדוע נתן לבן ללאה את זלפה? לרמות את יעקב, כי היו נותנין שפחה צעירה לצעירה.
 20. אילו מובנים נוספים יש בשם גד? שנולד גוד ומהול, או שבגד יעקב בלאה בעיניה, כי בא אל שפחתה.

רביעי

 1. מה מצא ראובן בימי קציר חיטים ולמי הביא זאת? דודאים והביא ללאה אימו.
 2. מה בקשה רחל מלאה? שתתן לה מדודאי בנה.
 3. מה ענתה לאה? שלא מסכימה כי לדעתה הגזימה רחל לבקש דודאים לאחר שלקחה את יעקב.
 4. כיצד פייסה רחל את לאה? אמרה לה שהלילה יהיה יעקב אצלה תמורת הדודאים.
 5. מה עשתה לאה כשבא יעקב מן השדה בערב ומה אמרה לו? יצאה לקראתו ואמרה לו שהלילה יהיה עמה כי שכרתו תמורת דודאי בנה.
 6. כיצד קראה לאה לבנה החמישי בו נפקדה באותו לילה ומדוע? יששכר, שנתן ה' שכרה על שנתנה שפחתה ליעקב.
 7. כיצד קראה לאה לבנה השישי ומדוע? זבולון, בתקוה שעתה יקבע בעלה מדורו (זבולו) אצלה.
 8. כיצד קראה לאה לבתה הנולדת אחר זבולון? דינה.
 9. אחרי כמה ילדים ללאה זכר ה' את רחל שמע בקולה ופתח רחמה? 7.
 10. כיצד קראה רחל לבנה הראשון ומדוע? יוסף, שאסף ה' חרפתה, ושיוסיף לה ה' בן אחר.
 11. מה החליט יעקב וביקש מלבן מיד לאחר לידת יוסף? לחזור לארצו.
 12. עם מי ביקש יעקב לחזור לארצו? עם נשותיו וילדיו.
 13. מה ענה לו לבן? שהוא ניחש והבין שכל הברכה שקיבל בגלל יעקב היא.

 

רש"י

 1. מדוע היה צורך לבאר באיזו תקופה מצא ראובן דודאים (בימי קציר חיטים)? להגיד שבחן של שבטים שלא גזלו חיטים ושעורים, אלא הביאו דבר מן ההפקר כדודאים.
 2. מה הם הדודאים והאם הם עץ או עשב? עשב ושמו יסמין.
 3. מדוע לא זכתה רחל להקבר עם יעקב? שזלזלה במשכב הצדיק, שהיה מיועד לה באותו לילה ומכרתו תמורת דודאים.
 4. ה' שמע בקול לאה, אילו תפילות היתה מתפללת? שתזכה להרבות שבטים.
 5. מדוע דינה נקראה כך? על שם הדין שדנה לאה ואמרה לעצמה על אותו הריון שאם זה זכר, לא תהיה רחל אחותה כאחת השפחות, שהרי 12 שבטים יהיו, ואם מלאה 7 ומהשפחות 4, נותר 1 לרחל, לכן התפללה עליו שיהפך לנקבה וכך היה וזוהי דינה.
 6. מה זכר ה' לרחל שלכן פקדה (ב' פירושים)? שמסרה הסימנים ללאה, ושהיתה בצער שמא ייקחנה עשיו לאחר שלא ילדה ליעקב ושמא יגרשנה.
 7. מה תכנן עשיו הרשע כששמע שרחל עקרה? לקחתה לו לאשה.
 8. איזו חרפה אסף ה' מרחל (ב' פירושים)? שהיא עקרה, ושתקלות הבית אפשר מעתה לתלות בילד.
 9. מדוע היה נחוץ לרחל בדחיפות להתפלל אחרי יוסף על בן אחר? כי ידעה שנותר אחד להשלים 12 שבטים והתפללה שיהא זה ממנה.
 10. מדוע לאחר שנולד יוסף ביקש יעקב לחזור לארצו? כי בזכות יוסף שהוא שטנו של עשיו, בטח יעקב בה' שיצילהו מידו.
 11. מדוע ביקש יעקב את נשיו וילדיו? כדי לנהוג בנימוס, ולצאת ברשות.
 12. במה ראה לבן ברכה מבואו של יעקב? בבנים שלא היו לו קודם, וברכוש שהיה לו מעט.

חמישי

 1. מה ביקש לבן מיעקב? שיאמר מה שכרו והוא ייתן.
 2. מה ענה לו יעקב? שהוא (לבן) יודע את נאמנותו ואת הברכה שקיבל בגללו, ושאין הוא מבקש מאומה ממה שקיים כרגע, אלא מה שיוולד לעתיד מסוג מסויים, שהוא חום בכשבים ומנוקד או כעין טלאים על גופו בעיזים, ושיוציא כעת מן הצאן כל שהוא כזה, ורק הנולד כזה להבא יהיה שלו.
 3. האם שמח לבן בתנאי זה ומה עשה באותו יום? שמח מאוד, ועוד באותו יום הסיר מהצאן מה שאמר יעקב.
 4. ביד מי נתן לבן את כל הצאן ובאיזה מרחק מיעקב? ביד בניו במרחק 3 ימים.
 5. מה עשה יעקב כדי שיצאו צאן כמו שרצה, נקודים וטלואים? לקח מקלות וקילף בהם, והניחם במקום אמת המים שהצאן שותים.
 6. מה עשה יעקב כדי שיצאו חום בכשבים? הניח בחזית העדר עיזים חומות שיראו אותם הכשבים ויביאו כמותן.
 7. מה עשה יעקב עם כל הנולד כרצונו? הניחם בעדרים נפרדים מעדר לבן.
 8. מתי לא שם יעקב את המקלות לעיני הצאן? כשהיו מעוברות.
 9. מה עשה יעקב עם הצאן העטופים, שמתכסים ואינן מתאוות לזכרים? הניח בעדר לבדו עבור לבן.
 10. מה עשה יעקב עם הצאן הקשורים, שמתקשרות יחד להתעבר? הראה להם את המקלות או את החומים.
 11. מה קנה יעקב בזכות הברכה הגדולה שקיבל מה' בצאן? עבדים ושפחות, גמלים וחמורים.
 12. מה שמע יעקב שאומרים עליו בני לבן? שכל אשר לו בא מאביהם לבן.
 13. מה ראה יעקב על לבן לאחר מכן? שמחמיץ לו פנים שלא כאשר היה.
 14. מה אמר ה' ליעקב באותה עת? לחזור לארץ אבותיו, ושיקבל שמירה מה'.
 15. מה אמר יעקב לרחל ולאה כשקראן אל השדה? שלבן עמו לא כשהיה, ושהוא רימה אותו וה' הצילו ושמרו.
 16. מה סיפר להן יעקב שראה בחלום? שה' גרם שזיווג הצאן יהיה עם אלו שיביאו וולדות כמו שרצה יעקב, ושאמר לו ה' לחזור לארץ, והזכיר לו את נדרו ואת מצבת האבן אשר משח בשמן.
 17. מה ענו רחל ולאה ליעקב? שמזמן כבר אין להן חלק בבית אביהן ושגם אותן הוא ניצל כאילו הן זרות, ושכל מה שהציל ה' ממנו הכל של משפחתם, ושיעשה כמו שאמר ה' לחזור לארץ אבותיו.

רש"י

 1. מי עזר ליעקב בפרנסה בזמן שעבד בשביל לבן? בניו.
 2. מהו נקוד טלוא ברוד עקוד. פרט? סוגי סימנים בגוף הצאן. נקוד – נקודות קטנות, טלוא – טלאים גדולים, ברוד – קו לבן מקיף את גופו, עקוד – סימנים ברגליים.
 3. מדוע אמר יעקב ללבן להפריד את מה שהיו כמו שהוא רצה מהצאן (ב' פירושים)? שלא יאמר אח"כ אלו היו שם משלי, או אלו באו ע"י זכרים כאלה שהיו שלי.
 4. מה השאיר לבן ליעקב לאחר שהפריד לעצמו? את הצאן הרעועות החולות והעקרות.
 5. כמה סוגי מקלות לקח יעקב ומה שמותיהם? 3, לִבנֶה לוז וערמון.
 6. כיצד פעלו המקלות (ב' פירושים)? הנקבה באה לשתות, רואה את המקל המנומר, נרתעת לאחוריה, בא הזכר ורובעה והיא יולדת מנומר. או ששותה מן המים והם נעשים זרע במעיהן ומתעברות גם בלי זכר, ויולדות מנומר כצורת המקל.
 7. לְמה יוכל לזכות יעקב כשיצא מעם לבן, מה שלא יוכל לזכות כשיהיה עמו? להשראת השכינה עליו, שכל זמן שמחובר לטמא לא יזכה לכך.
 8. מניין שהודו בני לאה שרחל היא העיקרית בביתו של יעקב? שבועז ובית דינו מבני לאה היו, מיהודה, ואמרו כרחל וכלאה כשקידש בועז את רות, הקדימוּ רחל ללאה.
 9. כמה פעמים שינה לבן תנאי משכורתו של יעקב? מאה פעמים.
 10. מי היה מעביר זכרים נקודים למיניהם מצאן לבן שיְעַבְּרו נקבות בצאן יעקב? המלאכים.
 11. מה היתה סיבת משיחת האבן בבית אל? לעשותה ולהקדישה למזבח.
 12. מה נדר יעקב שיעשה באבן בבית אל? שיקריב שם קרבנות.
 13. מה טענו רחל ולאה על עניין הירושה? שברור להן כי לא תקבלנה כלום מלבן.
 14. מה עשה לבן בקשר לנדוניא לבנותיו כשהתחתנו? לא די שלא נתן, אלא גם לקח תמורה מיעקב על בנותיו, דהיינו מה שעבד אצלו.
 15. איזה כסף של רחל ולאה אכל לבן? מה שעיכב שכרו של יעקב.

שישי

 1. על מה רכבו בני יעקב ונשיו בדרכם ארצה? על הגמלים.
 2. אילו חפצים לקח יעקב בדרכו אל יצחק אביו לכנען? כל מקנהו וכל רכושו.
 3. מה עשתה רחל כשהלך לבן לגזוז צאנו? גנבה לו את הפסילים.
 4. כשברח יעקב מלבן, את מה חצה ולאן הועיד פניו? את הנהר ופניו מועדות להר הגלעד.
 5. לאחר כמה ימים לבריחתו של יעקב נודע הדבר ללבן? שלושה.
 6. היכן הדביק לבן ואחיו את יעקב ודרך של כמה ימים עשו? בהר הגלעד, ועשו דרך של 7 ימים.
 7. מה אמר ה' ללבן בחלום הלילה? שיזהר מלדבר עם יעקב מטוב עד רע.
 8. היכן חנה יעקב והיכן לבן? יעקב בהר, ולבן בהר הגלעד.
 9. על מה קבל לבן כשהוכיח את יעקב? א. על הבריחה. ב. על צער הבנות בטלטול הדרך. ג. על שלא נתן לו לנשק לנכדיו. ד. על גניבת התרפים.
 10. מה ענה יעקב על כך? הבריחה היתה מחשש שיגזול חזרה את נשות יעקב, ועל הגניבה נשבע יעקב שהגונב לא יחיה ושהוא רשאי לחפש.
 11. האם ידע יעקב שרחל גנבה את התרפים (פסילים)? לא.
 12. מה היה מסלול החיפוש של לבן? אהל יעקב ששם רחל, לאה, השפחות, וחזרה ליעקב.
 13. היכן החביאה רחל את הפסילים ומדוע לא חיפש שם לבן? בכר הגמל עליו ישבה. ולא חיפש שם, כי רחל ישבה עליו באומרה כי לא תוכל לקום מפני דרך נשים.
 14. מה אמר יעקב כשכעס על לבן? שהוא לא מקבל את החשד הזה, שהרי עשרים שנה הוא עובד אצלו, 14 שנה בבנותיו ועוד 6 שנים בצאנו, וכולן היו ביושר ונאמנות ולא החסיר לו דבר, והוא סבל מקור וחום וחוסר שינה בעבור הנאמנות, ואדרבה לבן הוא שרימה פעמים רבות, ואם ה' לא היה עוזר, היה לבן משלחו ריקם.

רש"י

 1. מניין שצדיקים מקדימים זכרים לנקבות ורשעים להפך? במסעם הקדים יעקב את הזכרים, ועשיו את הנקבות.
 2. למה התכוונה רחל כשגנבה הפסילים? להפריש אביה מעבודת אלילים.
 3. מדוע רק ביום השלישי נודע ללבן על הבריחה? היתה בינו לבין יעקב דרך שלושת ימים, ועד שהגיע המגיד, זהו הזמן.
 4. מניין שהספיק לבן ביום אחד מרחק של 7 ימים? בינו לבין יעקב 3 ימים, עד שהגיע המגיד הספיק יעקב עוד שלושה ימים ללכת, ואז יצא לבן ורדף יום שלם, שגם אותו הלך יעקב, הרי יום ללבן ושבעה ליעקב.
 5. למה הוזהר לבן שלא לדבר גם טוב עם יעקב? טובתם של רשעים היא רעה אצל הצדיקים.
 6. האם תפסה קללת יעקב שהגונב לא יחיה ומה קרה? כן, ולכן מתה רחל בדרך.
 7. מדוע חיפש לבן פעמיים באוהל רחל? כי הכיר בה כמשמשנית.
 8. מניין שאיל בן יומו קרוי איל? שיעקב שיבח עצמו שלא אכל איל מצאן לבן, ואם מדובר על גדול, מה השבח בכך, הרי משמע שקטנים אכל, וקראם איל.
 9. מה הפירוש ויוכח אמש? שה' הוכיח את לבן על מעשיו בחלום הלילה.

שביעי

 1. מה ענה לבן ליעקב על התוכחה? שכל רכושו נשותיו וילדיו של יעקב, הם בעצם שלו, ורק אין הוא יכול לקבוע לבנותיו וילדיהן ולא להרע להן.
 2. מה הציע לבן לעשות? לכרות ברית שיהיה כל אחד במקומו ולא יזיקו אחד את השני.
 3. מה עשה יעקב ומה ציוה לעוזריו? לקח אבן למצבה וציוה ללקוט אבנים לגל.
 4. כיצד קרא יעקב לגל האבנים וכיצד לבן? יעקב קרא לו גלעד, ולבן קרא לו יגר שהדותא.
 5. מה עשו על הגל לפני אמירת הברית? אכלו שם.
 6. מה אמר לבן בברית? שלא יראו יותר אחד את השני, ושלא יענה את בנותיו, ולא יקח נשים בנוסף אליהן. ולא יעברו אחד לגבול השני לרעה.
 7. את מי העמיד לבן לשופט על הברית הזו? אלקי אברהם, ובמי שמאמין נחור.
 8. מה עשה יעקב בתום אמירת הברית? נשבע בפחד יצחק (בה') והזמין את אחיו לסעודה, ואז לנו בהר.
 9. מה עשה לבן מיד בבוקר? נישק לבנותיו ונכדיו ברכם והלך למקומו.
 10. במי פגש יעקב כשהלך לדרכו? במלאכי אלהים.
 11. האם הבין יעקב שהם מלאכים וכיצד קרא למקום? כן, וקרא לו מחניים.

רש"י

 1. מי יהיה לעד בברית זו, המצבה או ה', לדברי לבן? ה'.
 2. מי הם אחיו של יעקב כעת ומדוע? בניו, שהם אחים לו לצרה ולמלחמה.
 3. מה היו זלפה ובלהה בשביל לבן? שפחותיו ובנותיו מפלגש.
 4. מהו העינוי שאסר לבן על יעקב לעשות לבנותיו? למנוע מהן עונת תשמיש.
 5. עבור מה הסכים לבן שיעבור יעקב את המצבה? למסחר עמו.
 6. את מי בדיוק הזמין יעקב לסעודה אחרי הברית? את אוהביו שעם לבן.
 7. מדוע נאמר שאכלו לחם, אם באמת אכלו בשר? כל דבר מאכל קרוי לחם.
 8. אילו מלאכים ראה יעקב בדרכו? מלאכי חו"ל שעוצרים כאן ומלאכי הארץ שבאים עתה ללוותו.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן