“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וילך- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע וילך". 43 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת וילך "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת וילך

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

 ראשון

 1. בן כמה היה משה רבינו כשאמר דבריו האחרונים לעם ישראל? 120.
 2. מה אמר ה' למשה לגבי הכניסה לארץ? שהוא לא יעבור את הירדן אלא יהושע וה' כבר ישמיד את כל הגוים בארץ ובני ישראל ירשו את הארץ.

רש"י

 1. מנין שכחו הגשמי של משה לא תשש אף ביומו האחרון? לא כהתה עינו ולא נס לחֹה.
 2. מה לא יכול היה משה לעשות עוד בהיותו בן מאה ועשרים ומדוע (ב' פירושים)? לצאת ולבוא ולהנהיג את ישראל, כי ניטלה ממנו הרשות וניתנה ליהושע. או שלא היה יכול לצאת ולבוא בדברי תורה, כי נסתמו ממנו מסורות ומעיינות החכמה.
 3. מה מיוחד ביום פטירתו של משה ביחס ליום לידתו? באותו תאריך גם נולד וגם נפטר.

שני

 1. כמו את מי ישמיד ה' את הגויים בארץ? כמו שהשמיד את הגויים שבחוץ לארץ דהיינו את סיחון ועוג.
 2. מדוע יש להתחזק ולא לפחד מגויי הארץ? כי ה' הולך עמנו והוא לא יעזבנו.

שלישי

 1. מה ציווה משה את יהושע לעיני כל ישראל? שיתחזק ויתאמץ, כי הוא יבוא עם העם לארץ המובטחת לאבותם, ושלא יפחד כלל כי ה' ההולך לפניו יהיה עמו.
 2. מה עשה משה לאחר שכתב את התורה? נתנה לכוהנים ולזקנים.

רש"י

 1. מה אמר משה ליהושע לגבי ההנהגה ומה אמר לו ה'? משה אמר ליהושע שיעשה על פי עצת הזקנים, וה' אמר ליהושע שיעשה על פי דעת עצמו, וייטול ההנהגה בכוח, כי מנהיג אחד צריך להיות לדור ולא שנים.

רביעי

 1. מתי יש להקהיל את כל העם? בחג הסוכות שלאחר שבע שנים.
 2. מה יש לעשות במעמד זה? לקרוא בפני כולם את התורה.
 3. מדוע יש לעשות זאת? למען ילמדו כולם ליראה את ה'.

רש"י

 1. מדוע שנה ראשונה שאחרי שמיטה נקראת גם היא מועד שנת השמיטה? כי נוהגת בה מעט שביעית לעניין תבואה שגדלה שליש בשביעית ונקצרה בשמינית, שנוהגים בה דיני שביעית.
 2. מי היה קורא את התורה במעמד 'הקהל' והיכן? המלך, על בימה של עץ שהכינו לשם כך בעזרה.
 3. לשם מה הגיעו למעמד זה האנשים הנשים והטף? האנשים ללמוד, הנשים לשמוע, והטף כדי לתת שכר למביאיהם.

 

חמישי

 1. את מי קרא ה' לאוהל מועד ומדוע? את משה שיקרא גם ליהושע, מפני שקרב זמן מיתתו של משה ויש לצוות את יהושע על ההמשך.
 2. כיצד נראה ה' באוהל מועד כשהגיעו לשם משה ויהושע והיכן? כעמוד ענן בפתח אוהל מועד.
 3. מה גילה ה' למשה שיקרה לאחר פטירתו של משה? שהעם יפרו את הברית עם ה', ויעבדו עבודה זרה, וה' יעניש אותם, והם יתעוררו לתשובה, וה' יסתיר פניו מהם.
 4. מה ציווה ה' לכתוב וללמד לבני ישראל וזה יהיה לעד בעם? את השירה.

רש"י

 1. מהו הציווי שרצה ה' לתת ליהושע באוהל מועד? זירוז.
 2. מהי המשמעות של הסתרת פני ה'? שאין הוא עוזר בשעת הצרות וכאילו שאין רואה בצרתם.
 3. איזו שירה ציווה ה' לכתוב וללמד את בני ישראל? שירת האזינו מתחילתה עד "וכפר אדמתו עמו".

שישי     

 1. ממה חשש השם יתברך שיעשו העם כשיגיעו לארץ ישראל? שמתוך אכילה ושביעה ופינוק יפנו לעבודה זרה ויפרו הברית עם ה'.
 2. מי יעיד בעם כאשר תמצאנה אותו צרות קשות? שירת האזינו.
 3. האם תישכח אי פעם שירת האזינו? לא.
 4. את מי הכיר ה' עוד בטרם כניסתנו לארץ? את יצרנו.
 5. מה עשה משה עוד באותו יום שנאמרו לו דברים אלו? כתב את השירה ולימדהּ לבני ישראל.
 6. איזה ציווי ואיזו הבטחה קיבל יהושע בן נון ומדוע? ציווי חזק ואמץ, הבטחה אנוכי אהיה עמך, וזאת מפני שהוא זה שיכניס את העם לארץ.
 7. על מה כתב משה את דברי התורה עד סופם? על ספר.

רש"י

 1. מהו לשון נאצה? כעס.
 2. כיצד תעיד השירה בבני ישראל? בכך שבתוכה כתובים אזהרות ועונשים.
 3. מהי ההבטחה לישראל לגבי התורה? שלא תישכח מפי זרעם לגמרי.

שביעי

 1. היכן ציווה משה את הלויים לתת את ספר התורה? לצד ארון הברית.
 2. איזה קל וחומר עשה משה לגבי התנהגותם של בני ישראל? כשאני חי אתם ממרים פי ה' קל וחומר אחרי מותי.
 3. מדוע ציווה משה להקהיל אליו את הזקנים והשוטרים? בכדי להעיד בהם את השמים והארץ שאם יחטאו ישראל ייענשו קשות.
 4. מה אמר משה שהוא יודע שיקרה עם ישראל לאחר מותו? שיסורו מן הדרך וישחיתו ויעשו עבודה זרה ותבואנה עליהם צרות גדולות.
 5. באזני מי דיבר משה את כל דברי שירת האזינו? באזני כל קהל ישראל.

 

רש"י

 1. האם ספר התורה שכתב משה רבינו היה מונח בתוך ארון הברית לצד הלוחות, או מחוצה לו על מדף שהיה בולט מן הארון? מחלוקת.
 2. מדוע לא תקעו בחצוצרות להקהיל את העם ביום מותו של משה, ומדוע נגנזו בחייו? מפני שנועדו להנהגת שלטון ומלכות של משה, ואין שלטון ביום המוות, שהרי היה זה יום מותו.
 3. מדוע לא יתקעו בהן לכבוד שלטון יהושע? עדיין לא השליט את יהושע על העם. 
 4. מדוע פעמיים הייתה עדות משה בעם? פעם אחת דיבר אל ישראל ובשנייה דיבר אל השמים והארץ.
 5. מניין שתלמידו של אדם חביב עליו כגופו? שהרי משה אמר שהעם ישחיתו לאחר מותו, ולא היה זה אלא לאחר מות יהושע, הרי שחיי יהושע נחשבים היו לפני משה כחייו שלו.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן