“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ויגש- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע ויגש". 91 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת ויגש "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת ויגש

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. מי ניגש אל יוסף ומה ביקש ממנו? יהודה, וביקש שלא יכעס כי הוא רוצה להסביר.
 2. מה הסביר יהודה ליוסף? שהם עשו מה שביקש להוריד מצרימה את האח הקטן למרות הקושי הגדול של אביהם בכך.

רש"י

 1. באיזה צורה דיבר יהודה עם יוסף? בצורה קשה.
 2. מדוע השווה יהודה את יוסף לפרעה (ד' פירושים)? לעניין חשיבות. או שילקה על בנימין, כפרעה שלקה על שרה. או שמבטיח ולא מקיים כפרעה. או שיהרוג אותו ואת פרעה.
 3. מדוע אמר יהודה ליוסף שהיה להם אח שמת? מיראה שמא גם אותו יבקש שיביאו.
 4. מדוע היה חשש שבנימין ימות בדרך? כשם שאימו מתה בדרך, שהשטן מקטרג בשעת הסכנה.
 5. מי אם ימות נחשב כשלושה שמתו ומדוע? בנימין, כי היה אביו מתנחם בו על רחל ויוסף.

שני

 1. כיצד הסביר יהודה את התערבותו במאסר בנימין? שהוא ערב בעדו, ושיחטא לאביו כל הימים אם לא יביאנו חזרה.
 2. מה הציע יהודה לעשות? שהוא יהא עבד במקום בנימין, ובנימין יעלה חזרה עם אחיו.
 3. כיצד נימק יהודה לסיכום את כאב לבו? איך אעלה אל אביו בלא הנער, ואיך אראה בצרה שתבוא על אבי.
 4. מה ביקש יוסף כשלא יכול עוד להתאפק? להוציא כל איש מעליו.
 5. מה אמר יוסף לאחיו לאחר שנתן קולו בבכי? אני יוסף העוד אבי חי.
 6. מה הייתה תגובת האחים ומדוע? לא יכלו לענות לו כי נבהלו מפניו.
 7. מה ביקש מהם יוסף כשראה זאת? שייגשו אליו ולא ייעצבו ולא יכעסו על עצמם.
 8. כיצד נימק יוסף לטובה את ירידתו למצרים? שה' שלח אותו כדי להציל עם רב ובכללם משפחתו.
 9. מניין שבפגישת יוסף עם אחיו עברו כבר שנתיים מהרעב? יוסף אמר להם כי עוד חמש שנים יהיה רעב, הרי שעברו שנתיים.

רש"י

 1. מה הבטיח יהודה לאביו אם לא יביא חזרה את בנימין? להיות מנודה בשני עולמות.
 2. כיצד הסביר יהודה שעדיף שהוא יהיה עבד מאשר בנימין? בכל דבר אני מעולה ממנו, לגבורה ולמלחמה ולשמש כמשרת.
 3. מדוע ביקש יוסף שיצאו כולם לפני שמתוודע לאחיו? שלא יראו וישמעו כיצד מתביישים אחיו.
 4. מדוע נבהלו האחים מפני יוסף? מפני הבושה.
 5. מדוע ביקש יוסף מאחיו לגשת אליו? כי ראה שהם נסוגים ומתביישים ורצה לקרבם, והראה להם שהוא מהול.

 

שלישי

 1. כיצד פייס יוסף את אחיו על המכירה? שלא הם שלחוהו למצרים אלא ה' ולטובה.
 2. כיצד תאר יוסף את עצמו (ג')? אב לפרעה, אדון לכל ביתו, מושל בכל ארץ מצרים.
 3. מה ביקש יוסף מאחיו שיאמרו לאביו? שיספרו לו את הכבוד אליו הביאו ה', ושיֵרד אליו מצרימה עם כל משפחתו ויוסף יכלכלם.
 4. למי נישק יוסף ועל מי בכה ומי היה הראשון? נישק לכולם ובכה על כולם, ובנימין היה ראשון.
 5. כיצד הגיבו פרעה ועבדיו כששמעו שבאו אחי יוסף? הוטב בעיניהם.
 6. מה אמר פרעה ליוסף? שיאמר לאחיו לקחת כל טוב לכנען ולהביא משם את כל המשפחה בעגלות ולקבל את כל טוב מצרים.
 7. איזו מתנה קיבלו האחים מיוסף ומה קיבל בנימין? כולם קיבלו שמלה אחת לכל אחד ולבנימין 300 כסף וחמש חליפות שמלות.
 8. מה שלח יוסף לאביו? עשרה חמורים ועשר אתונות נושאים מטוב מצרים שיהא להם לדרך.
 9. מה ביקש יוסף מאחיו לפני שיצאו לדרך? שלא יתרגזו בדרך.
 10. כיצד הגיב יעקב כששמע מבניו שיוסף חי? בתחילה לא האמין.
 11. מתי האמין יעקב וחיתה רוחו? כששמע כל מה שאמר להם יוסף, וראה את העגלות ששלח יוסף לשאת אותו בהן.

רש"י

 1. מנין שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות? ועלו אל אבי, וירדו מצרימה וכו'.
 2. באיזו לשון דיבר יוסף עם אחיו לאחר שנתוודע להם? בלשון הקודש.
 3. מדוע השווה יוסף את כל אחיו לבנימין? להראות שאין בליבו שנאה עליהם, כמו שאין על בנימין.
 4. על מה בכו יוסף ובנימין? יוסף בכה על שני מקדשות שעתידים להיות בחלקו של בנימין ולהיחרב, ובנימין בכה על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף ולהיחרב.
 5. מתי הבינו האחים שלבו של יוסף שלם עמהם? כשראוהו בוכה.
 6. היכן ניבא פרעה ואינו יודע מה ניבא? שאמר שייקחו משפחת יעקב את טוב ארץ מצרים, ובאמת הם עתידים לקחת ביציאת מצרים.
 7. מהו חֵלב הארץ? הטוב שבארץ.
 8. מהו "טוב מצרים" ששלח יוסף לאביו? יין ישן וגריסין של פול.
 9. מהו שאמר יוסף לאחיו "אל תרגזו בדרך" (ד' פירושים)? אל תעמיקו בדבר הלכה. אל תפסעו פסיעה גסה. אל תצאו ותיכנסו לעיר אלא באור יום. אל תתרגזו אחד על השני בדבר מכירת יוסף.
 10. מה היה הרמז בעגלות ששלח יוסף ליעקב? שפרש ממנו בזמן שלמדו פרשת עגלה ערופה.
 11. איזו רוח חייתה אצל יעקב? שרתה עליו שכינה.

רביעי

 1. מדוע מיהר יעקב לרדת למצרים? כדי לראות את יוסף לפני מותו.
 2. לאן נסעו קודם משפחת יעקב ומה עשו שם? לבאר שבע והקריבו שם קורבנות לה'.
 3. מה אמר ה' ליעקב בחלום? שלא יפחד מלרדת מצרימה כי שם יפרה וירבה וה' יהיה עמו שם, וגם יעלהו משם, ויוסף יהיה עמו בפטירתו.
 4. את מי ומה לקח יעקב למצרים? כל משפחתו וכל רכושו ורכושם.

רש"י

 1. מניין שחייב אדם בכבוד אביו יותר מכבוד סבו? שהרי כתוב שיעקב זבח זבחים לאלוקי אביו יצחק, ולא כתוב אברהם.
 2. מדוע קרא ה' ליעקב פעמיים יעקב יעקב? לשון חיבה.
 3. מדוע הוצרך ה' לומר ליעקב שלא יפחד מלרדת למצרים? כי הוא היה מצר על שהוזקק לצאת מן הארץ.
 4. היכן הובטח יעקב שייקבר בארץ ישראל? ואנוכי אעלך גם עלֹה.
 5. הרכוש שרכש יעקב בכנען הוריד מצרימה. מה עשה עם אשר רכש בפדן ארם ומדוע? נתן לעשיו כרי של כסף וזהב עבור חלקו במערת המכפלה. כי אמר שאינו רוצה בנכסי חוצה לארץ.
 6. מי היו נכדותיו של יעקב שירדו מצרימה? שרח בת אשר ויוכבד בת לוי.

חמישי

 1. מי מהשבטים היה בעל מס' הילדים הגדול ומי הקטן וכמה? הגדול בנימין – 10, והקטן דן – 1.
 2. כמה ירדו למצרים, כמה כבר היו שם, וכמה סך הכול? 66 ירדו, ועוד 4 היו שם, סך הכול 70.

רש"י

 1. מיהו שאול בן הכנענית בנו של שמעון ומדוע נקרא כך? בנה של דינה שנקראה כנענית על שנבעלה לשכם הכנעני ולא רצתה לצאת מביתו עד שנשבע לה שמעון שישאנה.
 2. בני לאה 33. והרי נמנו 32! יוכבד לא נמנתה כי נולדה בכניסה למצרים.
 3. מדוע רק רחל נקראה "אשת יעקב"? שהיא הייתה עיקר הבית.
 4. מדוע בני עשו נקראו נפשות, ובני יעקב נקראו נפש? בני עשו היו עובדים לאלוהות הרבה, ובני יעקב לאל אחד.

 

שישי

 1. את מי שלח יעקב לפנות דרכו ולהכין מקומו בגושן? את יהודה.
 2. היכן נפגשו יעקב ויוסף? בגושן.
 3. כיצד הייתה הפגישה ביניהם? יוסף ראה את אביו ונפל על צוואריו ובכה.
 4. מה אמר יעקב ליוסף? שעתה הוא יכול למות אחרי שראה פניו.
 5. מה אמר יוסף לאחָיו שהוא יאמר לפרעה ושגם הם יאמרו לו? שמשפחתו הגיעה והם רועי צאן, ושכך יאמרו גם הם לפרעה לכשישאלם למעשיהם.
 6. מדוע ביקש יוסף שכך יאמרו לפרעה? כדי שישבו בארץ גושן שהיא ארץ מרעה ומרוחקת ממצרים העיר, כי תועבת מצרים כל רועה צאן.
 7. כמה מאחיו לקח יוסף להציג לפני פרעה? 5.
 8. מה אמרו האחים לפרעה לשאלתו למעשיהם? שהם רועי צאן והגיעו למצרים בגלל הרעב בכנען.
 9. מה אמר פרעה ליוסף על האחים? שאם יש בהם מוכשרים יהיו שרים על שרי המקנה שלו.
 10. מה עשה יעקב כשעמד לפני פרעה? ברכוֹ.
 11. מה שאל פרעה את יעקב ומה ענה לו? מה גילו, וענה 130 מעט ורעים ולא הגיעו לימי אבותיו.

רש"י

 1. לשם מה הקדים יהודה להגיע לגושן (ב' פירושים)? פשט – להכין מקום גשמי ליעקב, דרש – להכין מקום רוחני ובית תלמוד שמשם תצא הוראה.
 2. מה שינה יוסף ועשה כדי להזדרז לכבוד אביו? אסר בעצמו את הסוסים למרכבה.
 3. מדוע יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא בכה? כי היה עסוק בקריאת שמע.
 4. ממה חשש יעקב כל זמן שלא ידע שיוסף חי? שיתבע השם יתברך מיתתו ממנו וימות לעולם הבא, עתה שראהו – יודע שימות רק בעולם הזה.
 5. את מי מהאחים הביא יוסף לפני פרעה ומדוע? דן ונפתלי גד ואשר וזבולון, שהיו נראים חלשים, כדי שלא יבקשם פרעה לשירותו.
 6. איזו ברכה ברך יעקב את פרעה בהתחלה? ברכו בשלום.
 7. איזו ברכה ברכו לבסוף? שיעלה נילוס לרגליו וישקה את הארץ.

שביעי

 1. באיזו עיר הושיב יוסף את משפחתו בארץ גושן? רעמסס.
 2. מה עשה יוסף עם כל הכסף שקיבל עבור התבואה? הביא לפרעה.
 3. מה קרה לכל הכסף של האזרחים במצרים? נגמר להם הכסף.
 4. מה ענה יוסף לכל האנשים שביקשו לחם כאשר נגמר הכסף? שיביאו את הבהמות כתמורה.
 5. מה קרה לאחר שנה עם הבהמות? גם הם נגמרו.
 6. מה עשה יוסף כעת עם המבקשים לחם? קנה אותם ואת אדמתם.
 7. מה עשה יוסף עם האזרחים במצרים לאחר שקנה את אדמתם לפרעה? העבירם מעיר לעיר.
 8. את אדמת מי לא קנה פרעה ומדוע? אדמת הכוהנים, כי הם מקבלים על פי חוק פרעה את לחמם, ולא היה צורך למכור אדמתם.
 9. מה דרש יוסף כשנתן למבקשים זרע לזרוע? שחמישית בתבואות יקבל פרעה.
 10. איזה חוק יסד יוסף? כל היוצא מאדמת מצרים יקבל פרעה חומש.
 11. במה ברך ה' את בני יעקב בארץ גושן? ויפרו וירבו מאוד.

רש"י

 1. כיצד ביקשו המצרים זרע לזרוע האדמה בתום שנתיים מהרעב, והלא לא היו מים? אז כלה הרעב כי הגיע יעקב למצרים ועלה הנילוס והשקה הארץ.
 2. מדוע העביר יוסף את העם מעיר לעיר ומה עוד כיוון בכך? לזיכרון שאין להם חלק באדמה, וכיוון בכך להסיר חרפה מעל אחיו שלא יקראו אותם גולים.
 3. מהו לשון כהן (ב')? או משרת לאלוהות, או לשון שר וחשוב.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן