“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וזאת הברכה- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע וזאת הברכה". 137 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת וזאת הברכה "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת וזאת הברכה

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. כיצד כונה משה בשעה שברך את ישראל לפני מותו? איש האלוהים.
 2. מהיכן בא ה' לתת לנו התורה? מסיני משעיר ומהר פארן.
 3. מי הגיע יחד איתו יתברך? רבבות מלאכים קדושים.
 4. באיזו יד כתב ה' כביכול את התורה? ימין.
 5. מתוך מה ניתנה לנו התורה? מתוך האש.
 6. מתי יהיה מלך בישראל? כשיתאספו העם וראשיהם.
 7. מהי ברכת ראובן? שיחיה בעולם הבא ובניו ירשו נחלתם.
 8. מהי ברכת יהודה? שישמע ה' תפלתו ויחזור מן המלחמה בשלום ובהצלחה רבה.

 

רש"י

 1. מדוע ברך משה את השבטים סמוך למיתתו? אם לא עכשיו אימתי.
 2. מדוע פתח משה את הברכה בשבח ה' שבמעמד הר סיני? כדי לפתוח בשבחו של מקום לפני צרכיהם של ישראל וכדי שתחול הברכה על ישראל בעבור שקיבלו את התורה.
 3. ה' ובני ישראל, מי יצא לקראת מי במעמד הר סיני? ה' לקראתנו, כחתן היוצא לקראת כלתו.
 4. מדוע היה ה' בשעיר והר פארן לפני שהגיע לסיני? להציע לבני עשיו ובני ישמעאל את התורה ולא רצו.
 5. במה שונה ה' במעמד הר סיני ממלך בשר ודם ביום חופתו? מלך בשר ודם מראה את כל כבודו ביום זה, וה' הראה מקצת רבבות מן המלאכים, לא כולם ולא רובם.
 6. כיצד הייתה התורה כתובה אצל ה' לפני שניתנה לנו? באש שחורה על גבי אש לבנה.
 7. באיזה שם חיבה קרא ה' לשבטים? עמים. כל שבט הוא כעם.
 8. היכן נמצאות נשמות הצדיקים? גנוזות אצל ה' בצרור החיים.
 9. מה עושים הצדיקים כאשר ישראל נתונים ביד הגויים, וה' מאיר פנים לגוים? בכל זאת דבקים בה' ולא משים מאחריו, ומתכנסים תחת צילו ומקבלים גזרותיו בשמחה.
 10. מתי ה' הוא מלכם של ישראל ומתי לא? כשהם יחד באגודה אחת ושלום ביניהם הוא מלכם ולא כשיש מחלוקת ביניהם.
 11. כיצד היה ראובן עלול להיענש לעולם הבא? אם היו מזכירים לו מעשה בלהה.
 12. מהי ברכת בני ראובן? שיהיו נמנים יחד עם בני שאר השבטים.
 13. מדוע נסמכה ברכת ראובן ליהודה (ב' פירושים)? שניהם הודו בתקלה שבאה על ידיהם. או שהזכיר משה זכות יהודה שכאשר הודה גרם גם לראובן להודות, ובכך חזרו עצמותיו למקומן אחרי שארבעים שנה היו עצמותיו מתגלגלות בארון כי לא היו מחוברות בשלד.
 14. שמע ה' קול יהודה. על איזו תפילה מדובר? תפילת המלכים מזרעו של יהודה שהתפללו לה' כל אחד על עניינו.
 15. מדוע לא נאמרה ברכה לשבט שמעון והיכן בכל זאת נרמזה? כי היה בליבו של משה על שבט זה מפני מה שעשו בשיטים. ובכל זאת נרמזה ברכה ב"שמע ה' קול יהודה", "שמע" רומז לשמעון.

 

שני

 1. מדוע ניתנו לאהרן האורים ותומים? מפני שהיה חסיד.
 2. היכן נבחן אהרן ועמד בניסיון ונמצא נאמן? במסה ובמי מריבה.
 3. על מי לא ריחמו שבט לוי כשהיו צריכים להרוג בחוטאים? על אב ואם אחים ובנים.
 4. באיזה תואר זכו בני לוי בעקבות מסירות נפשם ולאילו מצוות זכו בעקבות זאת? כשֵרים, וזכו ללמד תורה לישראל ולעבוד בבית המקדש.
 5. מה ביקש משה שיברך ה' אצל שבט לוי ואת מה ירצה? יברך נכסיהם ויקבל קורבנם.
 6. מה תגרום שבירת מתניהם של הקמים על שבט לוי? שלא יוכלו אויביהם לקום עוד.
 7. מהי ברכת שבט בנימין? שיהיו בנחלתם בטחון והגנה והשכינה תשרה בחלקם.

 

רש"י

 1. כיצד נתנסו שבט לוי במסה ומריבה, והאם עמדו בניסיון? אם יתלוננו על הצמא כשאר העם או לא, ועמדו בניסיון.
 2. מיהו היותר אשם בחטא מי מריבה ומי לא? משה יותר, כי הוא שאמר שמעו נא המורים וכו' ולא אהרן ומרים.
 3. את מי ממשפחתם הרגו הלויים בחטא העגל? את מי שאינו לוי, כגון אבי אימו או בן בתו או אחיו מאמו.
 4. האם נהרגו גם לויים ממש? לא.
 5. איזה שבט היה היחיד שמלו את בניהם שנולדו במדבר? לוי. 
 6. מחץ מתנים קמיו. מדוע הוזקק שבט לוי לברכה זו (ב' פירושים)? מפני החולקים על הכהונה, שישברם ה' ולא יצליחו. או מפני היונים שנלחמו נגדם בני חשמונאי שהיו רק י"ג אנשים כנגד כמה רבבות של יונים.
 7. מדוע נסמכה ברכת בנימין לברכת לוי? לוי נתברך בקירבנות ובנימין בבית המקדש שבחלקו, שבו מקריבים הקירבנות.
 8. מדוע נסמכה ברכת יוסף לבנימין ומדוע הוקדם בנימין? בחלקו של בנימין בית המקדש ובחלקו של יוסף משכן שילה. והוקדם בנימין כי בית המקדש חביב מהמשכן.
 9. מה אירע עם השכינה הקדושה מזמן שנבחרה ירושלים? היא לא שרתה בשום מקום אחר.
 10. היכן רצה דוד המלך לבנות את בית המקדש ומדוע? קרוב לירושלים, בעין עיטם (מעין מי נפתוח), מפני שהוא גבוה מירושלים בכ"ג אמה.
 11. מדוע לבסוף נבנה בית המקדש בירושלים? מפני שנאמר ובין כתפיו שכן, בכתפיים ולא "בראשו".

שלישי

 1. מה היתה מוציאה ארצו המבורכת של יוסף? מגדים ופירות מובחרים.
 2. כיצד הושקתה ארצו של יוסף? מטל השמים וממי תהום.
 3. מה בישל היטב את הפירות? השמש.
 4. אחת לכמה זמן הייתה מוציאה פירות? אחת לחודש.
 5. האם רק המישור בארצו של יוסף התברך? גם ההרים והגבעות.
 6. כיצד מתואר ה' שברך את ארצו של יוסף? מי ששכינתו בשמים ושהתגלה למשה בסנה.
 7. כיצד מתואר יוסף מקבל הברכה? נזיר אחָיו, הפרוש מאחיו.
 8. כיצד יפארו מנשה ואפרים את יוסף אביהם? בניצחונות שינצחו אויביהם.

רש"י

 1. איזה שבט קיבל את הנחלה המבורכת ביותר בכל טוב? יוסף.
 2. לאיזו ברכה הייתה דומה ברכתו של משה? לברכתו של יעקב.
 3. אילו פירות הלבנה מבשלת? קישואין ודלועין.
 4. מה היה מיוחד בהרים שבנחלת יוסף (ב' פירושים)? היו ממהרים את בישול פירותיהם, ונבראו לפני כל ההרים.
 5. מה היה מיוחד בגבעות שבנחלת יוסף? לא פסקו מלהוציא פירות אף לא בזמן עצירת גשמים.
 6. מדוע נקרא יוסף נזיר אחיו? שהופרש מהם במכירתו.
 7. מיהו בכור שורו של יוסף ומדוע נקרא כך? יהושע, שהיה מלך, וכוחו קשה כשור לכבוש הרבה מלכים.
 8. מהו ההדר שניתן על יהושע? הודו של משה.
 9. מהו היתרון בקרני שור וקרני ראם? קרני שור חזקות וקרני ראם נאות.
 10. מהי הברכה שקיבל יהושע במשל הקרניים הנ"ל? קיבל כוחו של שור ויופי של קרני ראם.
 11. היכן היו ל"א מלכים שניצח יהושע וכיצד? בארץ ישראל, למרות שהיא קטנה, כי כל מלך רצה ארמון ואחוזה בארץ ישראל לרוב חשיבותה.
 12. מי הם רבבות אפרים ואלפי מנשה? הרבבות שהרג יהושע שבא מאפרים והאלפים במדין שהרג גדעון שבא ממנשה.

רביעי

 1. במה נתברכו שישמחו זבולון ויששכר? זבולון בניצחונות על אויביו ויששכר בקביעת המועדים בירושלים.
 2. מה הם הזבחי צדק שיזבחו העמים? קורבנות שיקריבו השבטים בבואם לבית המקדש.
 3. במה יזכו השבטים יששכר וזבולון? לקבל נכסי העמים ולמצוא מטמונים באדמה.
 4. איזו ברכה קיבל גד? ארצו רחבה, יושב לבטח כאריה, ומנצח שרים ומלכים.
 5. מדוע ביקש גד ראשון את נחלתו בחוץ לארץ? כי ידע ששם היא קבורתו של משה.
 6. כיצד כונה משה כאן ומה הפירוש? מחוקק, הסופר הגדול של ישראל.

רש"י

 1. שמותיהם של אילו מהשבטים כפל משה ומדוע? של זבולון ובני השפחות, דן ונפתלי גד ואשר, כי היו החלשים שבשבטים ורצה משה להגביר כוחם.
 2. למי עוד עזר מראה החולשה של שבטים אלו וכיצד? ליוסף שהציג דווקא אותם לפני פרעה כדי שלא ייקחם לשרי מלחמה.
 3. מדוע הוקדם בברכה זבולון ליששכר שהיה גדול ממנו? כי הם עשו שותפות ביניהם שזבולון מפרנס ויששכר לומד, ואם כן תורתו של יששכר בזכות זבולון.
 4. באיזו יציאה ישמח ויצליח זבולון ובאיזה אוהלים ישמח ויצליח יששכר? יציאה למסחר ואוהלי תורה.
 5. במה היו מתמחים בני שבט יששכר? בעיבור שנים וקביעת חודשים.
 6. כמה ראשי סנהדרין מיששכר היו עוסקים בכך? מאתיים. 
 7. בעבור מה יינקו יששכר וזבולון שפע ממון מהימים והחופים שבחלקו של זבולון? בעבור טרית שהוא דג חשוב, וחלזון שצובעים ממנו התכלת, וזכוכית לבנה.
 8. מה גורם לגוים להתפעל מעם ישראל ולרצות בדתנו ולהתגייר? האחדות שהם רואים בדתנו, שכולנו עובדים לאל אחד ואוכלים מאכל אחד.
 9. לאיזה כיוון היה הולך ומרחיב תחומו של שבט גד? מזרח.
 10. מדוע נמשל גד לאריה? כי ישב בגבול וכל היושבים בגבול צריכים להיות גיבורים כאריות.
 11. במה היה ניכר כוחם של בני שבט גד? במכת חרב אחת היו חותכים לאויבים את הראש עם הזרוע.
 12. מדוע בני גד היו חלוצים במלחמות ישראל? כי היו גיבורים.
 13. במה היו נאמנים בני גד וקיימו הבטחתם? שיעברו את הירדן להילחם באויבי ישראל ולא לחזור לישובם שבעבר הירדן עד לסיום כיבוש וחלוקה.

חמישי

 1. איזו ברכה קיבל דן? שיהא כגור אריה וארצו שותה מנחלי הבשן.
 2. איזו ברכה קיבל נפתלי? שיהא שבע רצון כי ארצו מאוד מבורכת והיא כוללת את ים גינוסר, כינרת.
 3. איזו ברכה קיבל אשר? שיהא רצוי לאחיו ויהא בחלקו שפע גשמי, תהא חזקה נחלתו ויהא הוא חזק כימי בחרותו, ויהא ה' בעזרו.
 4. היכן נמצאת שכינתו של ה' והיכן תוקפו? שכינתו בשמים ותוקפו בשמי שמים.

רש"י

 1. מדוע נמשל דן לאריה? כי גם הוא כגד ישב בגבול, דבר המצריך גבורה כאריה.
 2. מהיכן יוצא נהר הירדן? ממערת פמייאס והיא בלשם-ליש, בחלקו של דן.
 3. מהיכן מקבל הירדן את המים המביאים לזרם חזק יותר? מן הבשן.
 4. בכמה מקומות נחל שבט דן והיכן? בשני מקומות, בצפון (באזור רמת הגולן של היום), ובמערב (באזור גוש דן של היום).
 5. היכן כלה נהר הירדן? בקצה ים המלח.
 6. בחלקו של מי נמצא ים המלח? יהודה.
 7. איזה שבט נתברך יותר מכל השבטים בבנים? אשר.
 8. כיצד היה שבט אשר מסתחר עם שאר השבטים? נותן שמן ומקבל תבואה.
 9. למי היו נשואות הבנות הנאות שהתברך בהן שבט אשר? לכוהנים גדולים ומלכים.
 10. באיזה דבר התברכה במיוחד ארצו של אשר וכיצד? בשמן, שהייתה ארצו מושכת שמן כמעיין.
 11. מה היה מנעולה (החלק שנעל את הארץ בפני האויבים) של ארץ ישראל? חלקו של אשר.
 12. מי היה יושב בערי הגבול ומגן על ישראל ולְמה נמשלו? גיבוריהם שנמשלו למנעולי ברזל ונחושת.
 13. כיצד יתרוקנו האומות מכסף וזהב ויעבירוהו לארץ ישראל? אם עושים אנו רצונו של מקום, הארץ מתברכת בפירות והם קונים מאיתנו בשפע.

שישי

 1. מה עשה ה' לאויבינו ושונאינו? גרשם והשמידם.
 2. כיצד ישבנו בארץ לאחר סיוע זה מה'? ישבנו בדד בבטחה בארץ מלאה כל טוב.
 3. כיצד עודד משה את העם? אמר להם שאשריהם שה' הוא מושיעם ועזרם בעת צרה והוא יחזק גיבוריהם ויפיל שונאיהם עד שידרכו על צווארי מלכי האויבים.

רש"י

 1. היכן נמצא כביכול מעונו של ה'? ברקיע הנקרא שחקים.
 2. מי היו בעלי הזרוע ותוקפו וגבורתו של עולם? סיחון ועוג ומלכי כנען.            
 3. מדוע גם הם פחדו מאוד מה'? כי הוא מעליהם, ולעולם אימת הגבוה על הנמוך. 
 4. מהו הסימן בכך שבני אדם יושבים מפוזרים, איש תחת גפנו וכו'? שהם יושבים לבטח בלא חשש מאויבים, ולכן לא צריכים להתאסף ולגור כולם במקום אחד.
 5. אילו ברכות של יעקב ויצחק נאמרו כאן מפי משה? יעקב ברכם שישובו לארץ וישבו שם לבטח ויצחק ברכם בטל השמים.
 6. איזו ברכה כוללת אמר משה לישראל? אשריך ישראל מי כמוך – הכול שלכם! ואין צורך בפירוט הברכה.
 7. כגון איזה עם באו ונכנעו לעם ישראל? הגבעונים.
 8. כגון מי דרכו קציני ישראל על צוואריהם? חמשת המלכים בזמן יהושע.

שביעי

 1. להיכן עלה משה מערבות מואב? לפסגת הר נבו שמול יריחו.
 2. מה הראה ה' למשה משם? את הארץ מהגלעד ועד דן, את חלקם של נפתלי אפרים ומנשה ויהודה עד הים הגדול, ואת הנגב ואת כיכר הירדן ובקעת יריחו.
 3. מה הודיע ה' למשה לאחר שהראהו את הארץ? שזאת הארץ הטובה שהובטחה לאבות אבל הוא לא יוכל להיכנס אליה.
 4. באיזו ארץ נפטר ונקבר משה רבינו? מואב.
 5. היכן נקבר משה רבינו והאם ידוע למישהו המיקום המדויק? בגיא מול בית פעור, ולא ידע איש את קבורתו.
 6. באיזה גיל נפטר משה רבינו? מאה ועשרים שנה.
 7. האם מצב בריאותו הורע לעת זקנותו? כלל לא.
 8. במשך כמה ימים בכו בני ישראל על משה רבינו? שלושים.
 9. במה התמלא יהושע בן נון? ברוח חכמה.
 10. לאיזה ענין לא היה עוד נביא כמשה? לדבר עם ה' פנים אל פנים כביכול, ולעשות את כל האותות והמופתים והניסים הגדולים.

רש"י

 1. כיצד עלה משה אל הר נבו? הייתה שם עליה גדולה עם הרבה מדרגות ועשה זאת משה בפסיעה אחת.
 2. באיזה מצב של הארץ הראה אותה ה' למשה? במצב של שלוה וגם במצב של מלחמה והצקות מהאויבים.
 3. איזה עוון של בני דן הראה ה' למשה? שהקימו להם את פסל מיכה.
 4. איזה מושיע המביא שלוה לעם הראה ה' למשה מדן, נפתלי, אפרים ומנשה ויהודה? מדן – שמשון, מנפתלי – דבורה וברק, מאפרים – יהושע, ממנשה – גדעון, ומיהודה – מלכות בית דוד.
 5. עד לאיזו תקופה הראה ה' למשה את המאורעות של עם ישראל? עד היום האחרון ועד שיחיו המתים.
 6. איזה אתר מיוחד בנגב הראה ה' למשה? מערת המכפלה.
 7. איזה מאורע בכיכר הירדן הראה ה' למשה? יציקת כלי בית המקדש על ידי שלמה המלך.
 8. לאיזה צורך אמר ה' למשה שזוהי הארץ המובטחת לאבות? כדי שילך משה לאבות ויאמר להם שה' קיים הבטחתו.
 9. מי כתב את הפסוקים וימת שם משה וכו' (ב' דעות)? או יהושע, או משה בעצמו, שה' אומר לו לכתוב והוא כותב בדמע.
 10. באיזו מיתה מת משה רבינו? נשיקה.
 11. מי קבר את משה רבינו (ב' דעות)? או ה' או הוא בעצמו.
 12. ממתי היה מוכן קברו של משה מול בית פעור ומדוע דווקא שם? מששת ימי בראשית, כדי לכפר על מעשה פעור.
 13. אילו ניסים נעשו בגופו של משה אף לאחר שנפטר? לא כהתה עינו ולא שלט בו רקבון ולא נשתנה תואר פניו.
 14. מי בכה על פטירת משה ומי על פטירת אהרן ומדוע? על משה רק הזכרים, ועל אהרן זכרים ונקבות, מתוך שהיה משכין שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו.
 15. מה מיוחד בדיבורו של משה עם ה'? שהיה מדבר עמו יתברך כל זמן שרוצה.
 16. מתי רואים שהיה למשה כוח בידיו? כאשר קיבל את לוחות הברית בידיו.
 17. מהו המורא הגדול שעשה משה בשליחות ה'? הנסים והגבורות שבמדבר הגדול והנורא.
 18. מה עשה משה מדעתו לעיני כל ישראל והסכים עמו השם יתברך? שבר את לוחות הברית.   

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן