“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

ואתחנן- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע ואתחנן". 93 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת ואתחנן "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת ואתחנן

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. מה עשה משה לפני שביקש להיכנס לארץ? שיבח את ה'.
 2. במה שיבח משה את ה'? שהוא רואה את גדלו וכוחו ואין מי שיעשה כמותו לא בשמים ולא בארץ.
 3. מה אמר ה' למשה לאחר שסרב להיענות לו? שלא יוסיף עוד לבקש על כך.
 4. במה פיצה ה' את משה במקום הכניסה לארץ? שיעלה להר ויראה את הארץ.
 5. מה ציווה ה' את משה לגבי יהושע ומדוע? לחזקו ולאמצו, מפני שהוא יכניס את העם לארץ.
 6. מה הזהיר משה את העם לגבי המצוות? לשמור הכול, לא להוסיף ולא לגרוע.
 7. כיצד הזהיר משה את העם מפני העבודה זרה? הזכיר שכל מי שהלך אחרי בעל פעור הושמד.
 8. כיצד עודד משה את העם ההולכים בתורת ה'? אמר להם שהם חיים בזכות דבקותם בה'.

רש"י

 1. מהו "ואתחנן" (ב' פירושים)? מתנת חינם או לשון תפילה.
 2. מה אפשר ללמוד מכך שמשה ביקש מתנת חינם? שהצדיקים לא מבקשים בזכות מעשיהם.
 3. מתי סבר משה שהותר הנדר ורשאי הוא להיכנס לארץ? לאחר שכבש ארץ סיחון ועוג.
 4. מהם שלושת המקומות שאמר משה לה' שלא יניחוֹ עד שייתן לו תשובה (ע' שפתי חכמים)? א. אם מרים תתרפא ב. אם ירשו בניו גדולתו ג. אם יכנס לארץ.
 5. מתי הראה ה' למשה שתמיד כדאי להתפלל למרות שיש גזרה וחרון אף? בחטא העגל "ועתה הניחה לי", רמז לו להתפלל ושזה תלוי בו.
 6. במה מתבטא גודלו של ה'? במידת טובו.
 7. במה שונה ה' ממלך בשר ודם כשרוצה לעשות חסד עם החייב? שאין מי שימחה בידו.
 8. במה ניצל משה בדבריו את מלחמת סיחון ועוג? אמר לה', התחלת להראות לי כחך כשניצחנו סיחון ועוג, גמוֹר להראות לי במלחמת 31 מלכים.
 9. מַהם ההר הטוב והלבנון? ירושלים ובית המקדש.
 10. מדוע ציווה ה' את משה שיפסיק להתפלל על הכניסה לארץ? שלא יאמרו- הרב כמה קשה, והתלמיד כמה סרבן ומפציר.
 11. כיצד פייס כביכול ה' את משה כשביקש שיפסיק להתפלל? אמר לו שבעולם הבא צפון לו טוב רב מאוד יותר מטובת הכניסה לארץ.
 12. מדוע הראה ה' למשה את הארץ? לקיים בקשתו 'ואראה את הארץ הטובה'.
 13. מה נצטווה משה להדריך את יהושע? שיהיה מוכן לטרחות ומריבות מצד העם הטרחנים וסרבנים.
 14. מדוע היה צורך להבטיח ליהושע שהוא יעביר את העם וינחילם את הארץ? שלא יפחד לומר שייענש על העם כמו משה רבו שנענש.
 15. מה היה התנאי לניצחון ישראל במלחמות כשיכנסו לארץ? שיהושע יעבור לפניהם ויצא איתם למלחמה.
 16. היכן נמחל לישראל ולא נמחל למשה? לישראל נמחל חטאם בפעור ולמשה לא נמחל חטא מי מריבה.
 17. כיצד עובר אדם על בל תוסיף? כגון חמש פרשיות בתפילין, חמש ציציות, חמש מינים בלולב.

שני

 1. כיצד עודד משה את העם לשמור את מצוות ה'? אמר להם שהגויים שישמעו על המצוות יראו זאת כחכמה מופלאה וכי אין כישראל שיש להם אל קרוב אליהם ומשפטים כאלה צודקים.
 2. מה ציווה משה את העם לגבי מעמד הר סיני? לא לשכוח אותו ולהודיע זאת לבנים.
 3. מדוע הזכיר משה לעם שלא ראו כל תמונה במעמד הר סיני? כדי שלא יעשו פסל של מה שנדמה להם שראו.
 4. מפני איזה עבודה זרה הזהיר משה את העם, מה שהיה ידוע שהעמים ייכשלו בה? שמש וירח וכוכבים וכל מה שבשמים.
 5. מדוע הזכיר משה לעם שה' הוא אל קנא? שיישמרו מלעשות עבודה זרה.
 6. מה הבטיח משה לעם אם יעבדו עבודה זרה כשייכנסו לארץ? שהם יושמדו ויופצו.
 7. מה הבטיח משה לעם לטובה אם יעשו תשובה למרות שיעבדו עבודה זרה בתפוצות? שה' יקבל אותם ושיוכלו למצאו אם ידרשוהו בלב שלם, ולא ישכח הברית עם אבותיהם.
 8. כיצד הראה משה לעם את חיבת ה' כלפיהם? אמר להם שלא היה ולא יהיה דבר כזה כמו מעמד הר סיני ויציאת מצרים כלפי שום עם.
 9. מה הבטיח משה לשומרים את המצוות? שיהיה להם טוב בארץ ויאריכו ימים.

רש"י

 1. מה ההבדל בין "ושמרתם" ל"ועשיתם"? שמירה היא הלימוד והשינון, ועשיה כפשוטו.
 2. מתי ייחשבו ישראל כחכמים בעיני העמים ומתי כשוטים? כשיזכרו לימודם היטב ויקיימוהו כראוי – חכמים, ואם יעוותו החוקים מתוך שכחה – שוטים.
 3. באיזה מובן נתן ה' את צבא השמים לגויים (ב' פירושים)? להאיר להם, או לטעות בהם בעבודה זרה.
 4. האם עצמותיו של משה עברו לארץ? לא.
 5. מה רמז משה לישראל במילה "ונושנתם"? שיגלו מהארץ כעבור 852 שנה כמניין ונושנתם.
 6. מדוע הקדים ה' והגלנו כעבור 850 שנה, שנתיים לפני הזמן הנ"ל? כדי שלא יקויים בנו ההמשך "כי אבוד תאבדון".
 7. מתי אדם אינו עובד עבודה זרה ונחשב לו כעובד? כשעובד את עובדיה הגויים.
 8. ה' הוציאנו ממצרים במסות באותות ובמופתים. מהו הפירוש? במסות – בניסיונות, שביקש שינסוהו והוכיח עצמו, באותות – בסימנים, כגון מה זה בידך, במופתים – הם הניסים.
 9. כמה רקיעים נפתחו בפני העם במעמד הר סיני? 7.
 10. האם האבות ראו את הניסים ביציאת מצרים? כן.

שלישי

 1. מה תיקן משה בעבר הירדן לפני שנפטר? שלוש ערי מקלט.
 2. מדוע שלוש? לכל שבט מהחונים בעבר הירדן, ראובן, גד, מנשה.

רש"י

 1. מדוע הבדיל משה את ערי המקלט בחו"ל אם יְתַפְקֵדוּ רק עם ערי המקלט שבארץ? אמר מצוה שאפשר לקיימה אקיימנה.

רביעי

 1. מדוע הזכיר משה שהברית בחורב הייתה עם הנוכחים לפניו ולא עם אבותיהם? כדי לאמת הדבר.

רש"י

 1. שמור וזכור כיצד היו מאוחדים? בדיבור אחד מילה אחת ושמיעה אחת.
 2. מדוע פדאנו ה' ממצרים? כדי שנהיה לו לעבדים ונשמור מצוותיו.
 3. היכן עוד נצטוו ישראל על כיבוד אב ואם? במרה.
 4. במי שייך לשון ניאוף? באשת איש.

 

חמישי

 1. מה טענו העם לפני משה במעמד הר סיני? שהם רואים שה' מדבר אליהם מתוך האש והם חיים עדיין, אך מפחדים למות, והם מציעים שמשה יעביר להם את כל דברי ה'.
 2. מה הגיב ה' על בקשה זו? הוטבה בעיניו והסכים, וברכם שכך ייראו מלפניו תמיד, למען ייטב להם ויאריכו ימים, ויקבלו את הארץ הטובה, ובלבד שלא יסורו ימין ושמאל.

רש"י

 1. מה מיוחד בקולו של ה' בין היתר? שאינו מפסיק דיבורו בשביל לנשום כביכול, אלא הדיבור הוא ברצף.
 2. מתי תש כוחו של משה כנקבה ומדוע? כאשר ביקשו ישראל ללמוד ממנו ולא מה', כי ראה בכך שאינם חרדים להתקרב לה' מאהבה.

שישי

 1. כיצד יש לאהוב את ה'? בכל לבבנו נפשנו ומאודנו.
 2. למי יש לשנן את התורה? לבנים.
 3. מתי יש לשנן את התורה? בבית ובחוץ, בזמן שכיבה וזמן קימה.
 4. היכן יש לקשור תפילין? ביד ובראש.
 5. היכן יש לקבוע מזוזות? בפתחי הבתים והשערים.
 6. כיצד דיבר משה על הטובה שיעשה ה' עם ישראל כשיכנסו לארץ? אמר להם שיקבלו הכל מוכן בלי שעשו כלום, ערים, כרמים, בורות, זיתים.
 7. מפני מה הזהיר משה את העם חוץ מהעבודה זרה? שלא ינסו את ה'.
 8. מה יש לענות לבן השואל על ענין המצוות? שה' הוציאנו ממצרים בנסים גדולים, והביאנו לארץ אבותינו, וציונו לעשות מצוותיו כדי להיטיב לנו.

רש"י

 1. מה הפירוש של פסוק "שמע ישראל"? ה' שעכשיו הוא אלוקינו בלבד, עתיד להיות אלוקי כל העולם, אחד לכולם.
 2. מה ההבדל בין העובד מאהבה לעובד מיראה? כשיש טורח העובד מיראה פורש.
 3. מה פירוש בכל לבבך לפי הפשט? שלא יהא ליבך חלוק על ה'.
 4. מה פירוש בכל נפשך? אפילו הוא נוטל את נפשך.
 5. מה פירוש בכל מאודך? בכל ממונך, ובכל מידה שתקבל מאת ה', מידה טובה או פורענות.
 6. כיצד אפשר לדבוק בדרכי ה'? כשחושבים עליהם תמיד.
 7. כיצד יש לראות את פרשת שמע? כאיגרת חדשה מהמלך.
 8. מהו ושיננתם? שיהיו מחודדים בפיך להשיב מיד.
 9. מיהם הבנים שיש לשנן להם? התלמידים.
 10. במה צריך להיות עיקר דיבורו של יהודי? בתורה.
 11. מתי יש לקרוא את שמע? בזמן שכיבה וזמן קימה.
 12. מדוע נקראו התפילין טטפת? ע"ש 4 פרשיותיהן, כי טט ופת פירושו שתיים ושתיים בשפות שונות.
 13. מהו הרמז בכך שנאמר מזוזת בלי וא"ו? שיש לקבוע מזוזה אחת בלבד בכל פתח.
 14. אילו שערים חייבים במזוזה? אפילו שערי מדינות ועיירות וחצרות.
 15. למי מותר להישבע בשם ה' ומדוע? למי שעובד אותו וירא את שמו, כי יזהר בשבועה.
 16. מדוע הוזהרנו מעבודה זרה שבסביבותינו, אם גם הרחוקות אסורות? בקרובות יותר עלולים לטעות חס ושלום.
 17. מהו הציווי לעשות הישר והטוב? לעשות פשרה, ולפנים משורת הדין.

שביעי

 1. מה נצטווינו לעשות בגוים בשעה שנכנסים לארץ? להשמידם ולהשמיד את העבודה זרה שלהם, לא לכרות להם ברית, לא לחון אותם, ולא להתחתן עמם.
 2. מדוע בחר ה' בעם ישראל? מפני שאוהב אותם ושומר את הברית עם אבותיהם.
 3. לכמה דורות שומר ה' את הברית והחסד? 1000 דור.
 4. מדוע משלם ה' שכר לשונאו? כדי להאבידו לעולם הבא.

רש"י

 1. מהו איסור לא תחָנם (ב' פירושים)? אסור לומר שהם יפים, ואסור לתת להם חניה בארץ.
 2. מניין שנכדו של אדם שבא מבתו ובעלה גוי נקרא בנו? כי יסיר את בנך מאחרי.
 3. מה עוד למדנו מכאן? שישראלי שהתחתן עם גויה, הילד גוי.
 4. מה ההבדל בין מזבח למצבה? מזבח קבוצת אבנים, מצבה אבן אחת.
 5. מהו אילן האשרה? אילן שעובדים אותו עובדי עבודה זרה.
 6. איזו תכונה טובה יש בעם ישראל? ענוה, כשה' משפיע להם טובה, אינם מגדילים עצמם.
 7. עד היכן שכר העובד מיראה ועד היכן של העובד מאהבה? יראה עד 1000 דור, אהבה עד 2000 דור.
 8. מתי משלם ה' לשונאיו את שכרם? בחייהם ולא בעולם הבא.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן