“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

וארא- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע וארא". 110 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת וארא "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת וארא

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. באיזה שם נגלה ה' על האבות? א-ל  ש-די.
 2. איזו ברית הקים ה' עם כל אחד מהאבות? לתת להם את הארץ.
 3. מה גרם לה' לזכור את בריתו עם האבות? צעקת בני ישראל.
 4. מה הם ארבע לשונות גאולה? והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי.
 5. מה עוד הבטיח ה' חוץ מלשונות אלה? והבאתי אתכם אל הארץ.
 6. כיצד הגיבו ישראל כששמעו ממשה כל זאת ומדוע? לא שמעו אליו מקוצר רוח ומעבודה קשה.
 7. כיצד הגיב משה כשציווהו ה' לדבר עם פרעה? הוא שאל איך ישמע אלי פרעה אם בני ישראל לא שמעו אלי. ועוד, שאני ערל שפתיים.
 8. מה ענה לו ה'? לא התייחס לשאלתו רק צרף אליו את אהרן שיעזור לו בדיבור.

רש"י

 1. מה כוונת הלשון "אני ה'"? אני נאמן לקיים את אשר הבטחתי.
 2. כיצד לא נודע ה' לאבות בשמו? שלא קיים הבטחתו להם בחייהם.
 3. מה פירוש שה' נשא ידו לתת לנו את הארץ? שנשבע על כך.
 4. במה לא שמעו ישראל למשה? שלא התנחמו בדבריו.
 5. במה היו האבות עדיפים על משה (ב' פירושים)? פעמים רבות נגלה אליהם ה' ולא שאלו לשמו. ומשה שאל לשמו. וכן האבות סבלו ולא הרהרו אחר מידותיו יתברך ומשה אמר למה הרעותה.
 6. מהו לשון ערלה? אטימות.
 7. כיצד ציווה ה' את משה ואהרן שינהגו עם בני ישראל? שינהיגום בנחת ויסבלו אותם.
 8. כיצד ציווה ה' את משה ואהרן שינהגו עם פרעה? שידברו בכבוד ויחלקו לו כבוד.

שני

 1. כמה בנים היו לראובן שמעון ולוי? ראובן 4 שמעון 6 לוי 3.
 2. כמה שנים חיו לוי קהת ועמרם? לוי 137 קהת 133 עמרם 137.
 3. מה הייתה יוכבד בשביל עמרם? דודתו, אחות אביו קהת.
 4. כמה בנים היו לעמרם יצהר ועוזיאל? עמרם 2, יצהר ועוזיאל כל אחד 3.
 5. מי הייתה אשתו של אהרן וכמה בנים היו לו? אלישבע, 4.
 6. מי הייתה אשתו של אלעזר וכמה בנים היו לו? בת יתרו, 1.
 7. כמה בנים היו לקורח? 3.

רש"י

 1. מדוע יוחסו רק ראובן שמעון ולוי? לפי שקיבלו דברי קינטור מיעקב אביהם בסוף ימיו, ולהראות חשיבותם.
 2. מי נפטר הראשון בשבטים ומי אחרון? ראשון יוסף, ואחרון לוי.
 3. מניין שהנושא אישה יבדוק באחיה? שהרי סיפר הכתוב שאלישבע היא אחות נחשון.
 4. מי היא בת פוטיאל שנשא אלעזר, ומדוע נקרא פוטיאל? מזרע יתרו שפיטם עגלים לעבודה זרה ומזרע יוסף שפטפט וזלזל ביצרו.
 5. מדוע לפעמים מוקדם משה לאהרן ולפעמים להפך? לומר ששקולין הם.

שלישי

 1. מה שוב טען משה לפני ה' כשציווהו לדבר אל פרעה? שהוא כבד פה וכיצד ישמענו פרעה.
 2. מה ענה לו ה'? שהוא ישלוט בפרעה במכות ואהרן יהא הדובר.
 3. מה הבטיח ה' למשה לגבי פרעה ומצרים? שהוא לא ישמע לשלח את העם, ויקבל מכות באותות ומופתים, וידעו כולם את כחו של ה' עד שישלחו את ישראל ממצרים.
 4. האם עשו משה ואהרן בדיוק כפי שציווה אותם ה'? כן.
 5. בני כמה היו משה ואהרן כשדיברו אל פרעה? משה 80 אהרן 83.

 

רש"י

 1. האם משה חוזר על טענתו שהוא ערל שפתים? לא, אלא התורה חזרה על מה שטען לפני כן.
 2. מדוע היה צורך לחזור על כך? כי הופסק הסיפור בעניין יחוס שבט לוי.
 3. כיצד היה משה "אלוהים לפרעה"? שופטו ורודהו במכות וייסורין.
 4. מהו לשון "נביא"? אדם המכריז ומשמיע לעם דברי תוכחות.
 5. מדוע מעדיף ה' להכות בעובדי אלילים משישובו בתשובה? כי אין תשובתם שלמה.
 6. מדוע מביא ה' פורענות על האומות? כדי שישמעו ישראל ויעשו תשובה.
 7. מאיזו מכה הקשה ה' את לב פרעה ומה היה לפני כן? מאחרי המכה החמישית הקשה ה' את לבו, ולפני כן הוא הקשה את לב עצמו.

 

רביעי

 1. מה ציווה ה' את משה ואהרן לעשות, כשידרוש מהם פרעה לעשות מופת? להשליך המטה שיהפוך לתנין.
 2. מה עשה פרעה כשעשו כן לפניו? קרא למכשפיו ועשו כן גם הם.
 3. מה עשה מטה אהרן למטות המכשפים? בלע אותם.
 4. מה ציווה ה' את משה כשהכביד פרעה לבו? להגיע עם המטה לפרעה כשיוצא בבוקר ליאור, ולהזהירו לשלח העם, ואם לא, יהפוך היאור לדם.
 5. מה תהיה השלכת מכת דם? לא יוכלו לשתות מן היאור וימותו כל הדגים.
 6. את מי בדיוק ציווה ה' להטות ידו עם המטה על היאור? את משה שיאמר לאהרן לעשות כן.
 7. האם גם החרטומים עשו כן וכיצד הגיב פרעה? כן, ופרעה חיזק את לבו.
 8. מה ניסו המצרים לעשות כדי להשיג מים? חפרו בורות ליד היאור.
 9. כמה ימים נמשכה מכת דם? 7.
 10. מה הייתה המכה הבאה, מפניה הזהיר משה את פרעה? צפרדעים שיכנסו לכל מקום במצרים ובבתי המצרים.
 11. מהיכן יצאו הצפרדעים ומי נטה ידו עם המטה? מהיאור, אהרן.
 12. מה עשו החרטומים? העלו גם הם צפרדעים מן היאור.
 13. כיצד הגיב פרעה? הוא ביקש ממשה ואהרן שיתפללו להסרת הצפרדעים ואז ישלח את העם.
 14. מה ענה לו משה? שיאמר מתי הוא רוצה שימותו הצפרדעים.
 15. מה ענה פרעה ומה הגיב משה? מחר, ומשה הסכים למען ידע פרעה שאין כה' אלוקינו.

רש"י

 1. מהו התנין אליו הפך המטה? נחש.
 2. מהם להטיהם של החרטומים? לחשיהם.
 3. האם נחש אהרן בלע נחשיהם של החרטומים פרט? לא, אלא הפך למטה חזרה ואז בלע.
 4. מדוע היה פרעה יוצא ליאור בבוקר? לנקביו, ורצה שלא יראוהו, כדי שיחשיבו אותו לאלוה.
 5. מדוע לקה הנילוס בתחילה? כי אותו עבדו המצרים.
 6. מדוע לא היכה משה ביאור במכת דם וצפרדע? כי היאור הגן עליו כשהיה בתיבה, ואסור להיות כפוי טובה.
 7. מה ההבדל בין להטיהם של החרטומים במטה, לבין לטיהם בדם וצפרדע? להטיהם מעשה כשפים, לטיהם מעשה שדים.
 8. מדוע חיזק פרעה לבו? כי חשב שעושים בכשפים כמו חרטומיו.
 9. כמה זמן היו המכות וכמה ההתראות? התראות 3 שבועות, המכה – שבוע.
 10. מי הראשון שנכנסו הצפרדעים לביתו ומדוע? פרעה. שהוא הראשון שהתחיל בעצה.
 11. לאיזה מקום פנימי ביותר נכנסו הצפרדעים? למעיהם של המצרים.
 12. מה עלה מן היאור (ב' פירושים)? או צפרדע אחת גדולה שהיכוה והוציאה נחילים נחילים, או צפרדעים רבות.

חמישי

 1. מה הבטיח משה לפרעה בדבר הסרת הצפרדעים? שיסורו מכל מקום חוץ מהיאור.
 2. מה קרה לצפרדעים לאחר צעקת משה לה'? מתו כולן.
 3. מה עשו איתן המצרים? צברו אותן בערמות לאשפה.
 4. מה קרה לארץ בעקבות מות כל הצפרדעים? הבאישה.
 5. מה אמר ה' למשה שיאמר לאהרן לאחר שגם הפעם הכביד פרעה את לבו? שיכה עם המטה את עפר הארץ ויהפך לכינים.
 6. במי פגעה מכת כינים? באדם ובבהמה.
 7. האם הצליחו החרטומים לעשות כן ומדוע? לא. הם אמרו שזו אצבע אלוקים.
 8. מה אמר ה' למשה לאחר שגם הפעם הכביד פרעה את לבו? לפגשו לפרעה בבוקר ליד היאור ולאיים עליו במכת הערוב, ולהדגיש שבארץ גושן ששם היהודים לא יהיה ערוב.

רש"י

 1. מדוע לא היכה משה בעפר? כי הגן עליו כשטמן בו משה את המצרי.
 2. מדוע לא הצליחו החרטומים להוציא כינים בכשפיהם? אין השד שולט בבריה פחותה מכשעורה.
 3. מהי מכת ערוב? חיות רעות ונחשים ועקרבים באים בערבוביא ומשחיתים במצרים.

שישי

 1. עד לאן הגיעו הערוב? לבית פרעה.
 2. מה אמר פרעה כשנכנע מהמכה? שילכו לזבוח, אך רק בתוך הארץ.
 3. מה ענה לו משה? שאי אפשר לזבוח את אלוהי מצרים לעיניהם, הלא יכעסו ויסקלונו.
 4. מה הציע משה שיעשו? שיתרחקו למדבר דרך שלושת ימים ושם יזבחו.
 5. האם הסכים פרעה והאם עמד בהבטחתו? הסכים, ולא עמד.
 6. מה המכה הבאה, עליה ביקש ה' ממשה שיזהיר את פרעה? דבר כבד ומגפה בבהמות.
 7. מה שלח פרעה לבדוק? שאכן משל ישראל לא מת אחד.
 8. מה אמר ה' למשה ואהרן לאחר שהכביד פרעה לבו? לקחת פיח כבשן ומשה יזרוק לשמים לעיני פרעה, וזה יהפך לשחין ואבעבועות באדם ובבהמה.
 9. מדוע לא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה לאחר המכה? מפני הבושה שניזוקו בשחין.
 10. על איזו מכה ציווה ה' את משה להזהיר את פרעה וכיצד כונתה? ברד, וכונתה "כל המגפות".
 11. מדוע השאיר ה' את פרעה חי במכת דבר? כדי להראותו את כוחו ולפרסם את שמו.

רש"י

 1. מהי תועבת מצרים (ב' פירושים)? או אלוהיהם, או מעשה זביחת אלוהיהם.
 2. מדוע לא מתו החיות בסיום מכת ערוב כמו הצפרדעים? שלא תהיה למצרים הנאה בעורות שלהם.
 3. אילו ניסים נעשו בזריקת פיח הכבשן השמימה במכת שחין (ב)? שהחזיק קומצו של משה מלא חופניים שלו ושל אהרן, ושהלך הפיח על כל ארץ מצרים.
 4. כיצד נאמר שהיה שחין בבהמות, אם כבר נאמר שמתו כל הבהמות? רק הבהמות שבשדה מתו, והירא את דבר ה' הניס בהמותיו לבתים.
 5. מדוע דווקא על מכת ברד נאמר ששקולה ככל המכות (ב' פירושים)? כי גרמה לרעב שהוא קשה מכל (בעיני העם, אך בעיני פרעה מכת בכורות הייתה קשה יותר ע' שפתי חכמים). או ששקולה כנגד כל המכות שלפניה ולעולם בכורות קשה יותר.

שביעי

 1. ממתי ועד מתי לא הייתה במצרים כמכת הברד? מיום שנוסדה ועד לאותה מכה.
 2. מי מהאדם והבהמה ימות בברד? כל מי שיימצא בשדה.
 3. מי אכן הניס את עבדיו ומקנהו לבתים? הירא את דבר ה'.
 4. מה ציווה ה' את משה כדי להתחיל את המכה? לנטות ידו על השמים.
 5. מה נתן ה' יחד עם הברד? קולות ורעשים חזקים.
 6. מה היה בתוך הברד? אש מתלקחת.
 7. מה ניזוקו מהברד? אדם ובהמה ועצים ועשבים.
 8. היכן לא ירד ברד? בארץ גושן, אשר שם בני ישראל.
 9. כיצד התבטא הפעם פרעה במיוחד? ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים.
 10. מה בעשבים הוכה במכת הברד ומה לא ומדוע? הפשתה והשעורה הוכו ונשברו כי היו עומדות בגבעוליהם, ואילו החיטה והכוסמת שהיו עוד קטנות ולא עמדו בגבעוליהם לא לקו.
 11. מה אמר משה לפרעה כשביקש להפסיק המכה ושהוא ישלח העם? שהוא יודע שאין לו יראת שמים עדיין ואין להאמינו.

רש"י

 1. איזה סימן נתן משה לפרעה על זמן תחילת מכת ברד? שרט לו שריטה בקיר ואמר כשתגיע חמה לכאן ירד ברד.
 2. איזה נס נעשה בתוך נס מכת הברד? שהאש והמים התערבבו זה בזה לעשות רצון קונם אפילו שהם אויבים זה לזה.
 3. מדוע התפלל משה להפסקת מכת ברד דווקא מחוץ לעיר? כי הייתה מלאה גילולים.
 4. כיצד ניצלו מללקות החיטה והכוסמת אם כבר נאמר שהיכה הברד את כל עשב הארץ (ב' פירושים)? או שמדובר בעשב העומד בקלחו, שרק זה לקה. או שבנס ניצלו ונעשו להם פלאי פלאות.
 5. מה ארע עם הברד שהיה בדרכו לארץ בשעה שהתפלל משה שייעצר? נשאר באוויר.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן