“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

האזינו- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע האזינו". 137 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת האזינו "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת האזינו   

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. מה ביקש משה רבינו מהשמים והארץ? שיקשיבו לדבריו.
 2. כמו מה ביקש משה רבינו שיהיו דבריו ולאיזה ענין? מבושמים כמטר ומתקבלים כטל, כרוחות המטר וכרסיסי מלקוש.
 3. מה ציוה משה שיעשו כשיזכיר את שם ה'? שיתנו כולם שבח וגדוּלה לה'.
 4. במה מתייחדים מעשיו ודרכיו של ה'? כולם שלמים ומחושבים ואין בהם עוולה.
 5. במי פוגעים ומשחיתים יהודים העובדים לאלילים? בעצמם ולא בה'.
 6. מדוע גדלה אשמתם של ישראל כשעבדו עבודה זרה? שהרי הם קיבלו את התורה וכן ה' עשה אותם ותיקן ענייניהם, וכך הם גומלים.

 

רש"י

 1. על מה ביקש משה שיעידו השמים והארץ? שבני ישראל קיבלו עליהם ברית עם ה'.
 2. מדוע דווקא מהשמים והארץ ביקש משה שיעידו (ב' פירושים)? כי הם קיימים לעולם ולא יוכלו ישראל באחד הדורות להכחיש הברית, וכן כדי שהעדים עצמם יתנו השכר והעונש, במטר השמים או עצירתו, בתנובת הארץ או בעצירתה. 
 3. "ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה" כיצד? יד האומות תשלוט בכם.
 4. במה דומה התורה לגשם, לטל, ולרוח? לגשם, שהוא חיים לעולם, כמו כן התורה. לטל, שהכול שמחים בו. לרוח, שמחזקת ומגדלת את העשבים, כמו"כ דברי תורה מגדלים את לומדיהם.
 5.  מי אינו שמח במטר? הולכי דרכים ומי שבורו היה מלא ביין.
 6. מהו לשון שעירים ורביבים? שעירים מלשון רוח סערה ורביבים הם טיפות המטר היורים כחץ מלשון רובֶה.
 7. מהו ההבדל בין דשא לעשב? דשא הוא באופן כללי כיסוי הארץ בירק הצמחים, ודשא הוא מין פרטי וכל עשב לעצמו והרבה עשבים יוצרים דשא.
 8. מה היו עונים לאחר ברכה שבמקדש ומניין למדו זאת? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ולמדו זאת מ'כי שם ה' אקרא' וכו'.
 9. כיצד מעדן ה' את גבורתו? למרות שהוא חזק אינו מביא פורענות בשצף קצף אלא בדין ובמחושב, לתת לאיש כפעלו.
 10. לכולם נותן ה' שכר על מעשיהם הטובים, היכן בעיקר מקבלים הצדיקים והיכן הרשעים? הצדיקים בעולם הבא והרשעים בעולם הזה.
 11. מדוע נקרא ה' 'צדיק'? שכולם מצדיקים מעשיו.
 12. על מי נאמר 'ישר הוא'? על מעשה הבריות שמצדיקים עליהם את הדין.
 13. מהו לשון 'עיקש'? עקום.
 14. מיהו הנקרא נבל? כפוי טובה.
 15. מדוע החוטאים נקראים לא חכמים? כי אינם רואים את הנולד, שביד ה' להיטיב או להרע להם. 
 16. מהו 'אביך קנך' (ג' פירושים)? קנה אותך, עזרך לקנן בסלעים ובארץ חזקה, ותיקן אותך בכל מיני תקנה.
 17. כיצד עשאנו ה' וכיצד כונן אותנו? עשה אותנו לעם וכונן אותנו בכוהנים לויים ומלכים.

שני    

 1. באיזה ענין יש להתבונן בדורות הקודמים ולשאול על כך את אבותינו? איך שה' תמיד עשה הכל לטובת עם ישראל.
 2. אילו טובות נמנו בפסוקים? נתן לנו ארצות גוים, לקח אותנו לחלקו, נתן צרכינו במדבר, החנה אותנו סביב לשכינה, לימד אותנו תורה, שמר אותנו כבבת עינו.
 3. מי יישאר לבד בעולם שהוא עתיד להתחדש ומי לא? עם ישראל יישארו ולא יישארו עובדי עבודה זרה.

רש"י

 1. מדוע יש להתבונן באנשי הדורות הקודמים? כדי לראות מה עשה בהם כשהכעיסו לפניו.
 2. על אילו דורות מדובר שיש להתבונן, ומה אירע להם? דור אנוש שהציף ה' עליהם מי אוקינוס, ודור המבול ששטפם.
 3. על אילו דורות עתידיים יש להתבונן ולראות את הטבת ה' עמנו? על ימות המשיח והעולם הבא.
 4. מי הם האבות והזקנים שיש לשאול אותם על הדורות הקודמים? האבות הם הנביאים והזקנים הם החכמים.
 5. כיצד דומה יעקב לחבל? החבל משולש בשלושה גדילים וכן יעקב שלישי באבות ומשולש בזכויות, שלו, של אביו יצחק, ושל סבו אברהם.
 6. מי קיבל בארץ מדבר עולו ותורתו ומלכותו של ה' ומי לא? בני ישראל כן ובני עשיו וישמעאל לא.
 7. במה הקיף ה' את בני ישראל במדבר? בעננים, בדגלים, ובתחתית ההר שכפה עליהם.
 8. ממה שמר אותנו ה' במדבר? מנחש שרף ועקרב ומן הגויים.
 9. מהו "אישון עינו"? השחור שבעין שהמאור יוצא ממנו.
 10. כיצד חנו ישראל סביב השכינה? ארבעה דגלים סביב אוהל מועד.
 11. כיצד מרחם הנשר על בניו לפני שנכנס לקן? כשרוצה להיכנס לקינו אינו עושה זאת בבת אחת אלא עושה רעש בכנפיו ועובר מאילן לאילן כדי שיתעוררו בניו ויהא בהם כח לקבלו.
 12. כיצד מרחם הנשר על בניו כאשר הוא נכנס לקן? אינו מכביד עצמו עליהם אלא מרחף מעליהם נוגע ואינו נוגע.
 13. כיצד ריחם ה' עלינו ולא הכביד עלינו במעמד הר סיני? נגלה עלינו מארבעה כיוונים ולא מכיוון אחד.
 14. כיצד מביע הנשר רחמים על בניו בשעה שנושא אותם? הוא נושאם על כנפיו ולא ברגליו כשאר עופות, שהם מפחדים מהנשר, והנשר מפחד רק מן החץ של האדם ואומר מוטב שיפגע החץ בי ולא בבני.
 15. כיצד נהג השם יתברך בדומה לזה? כשחנו ישראל על הים ומצרים הגיעו לתפשם והתחילו לזרוק עליהם אבנים וחיצים, בא מלאך ה' וחנה בין מחנה מצרים למחנה ישראל וקיבל הוא כביכול החיצים כדי שלא יפגעו בישראל.
 16. מתי ניהג אותנו ה' בדד ובביטחון וכיצד? בלכתנו במדבר, שמר עלינו מכל רע ולא היה כוח במי מאלוהי הגויים להראות כוחו ולהילחם בישראל.
 17. מהו השוני בין פירוש רש"י לאונקלוס לעניין "ה' בדד ינחנו" וכו'? לרש"י מוסב הפסוק על העבר במדבר וזוהי תוכחה על שלא זכרו חסדיו אלו, ולאונקלוס על העתיד בעולם הבא, ואלו הם דברי עידוד.  

שלישי

 1. ירכיבהו על במתי ארץ וכו', מהי מעלת ישראל שנתן להם ה', הרמוזה בפסוק זה? שנתן להם ה' את מקומם ורכושם של אנשים גיבורים.
 2. חמאת בקר וחלב צאן וכו', מהי מעלת ישראל שנתן להם ה', הרמוזה בפסוק זה? שנתן להם ה' ביזת מלכיהם ושליטיהם וחייליהם של הגוים, ודמם של הגיבורים נשפך כמים.
 3. מה עשו ישראל כאשר התעשרו בנכסים והצליחו? בעטו ועזבו את עבודת ה' והרגיזו לפניו.
 4. במה הרגיזוהו? בעבודה זרה.
 5. למי זבחו ועבדו ישראל בעוונותיהם? לשדים ולעבודות זרות חדשות שאף לא היו מוכרות לאבותיהם.
 6. את מי עזבו ישראל ועל כך נתבעו? את מי שבראם ועשאם.

רש"י

 1. מדוע ארץ ישראל נקראת במתי ארץ? על שם שהיא גבוהה מכל הארצות.
 2. מה מיוחד בפירותיה של ארץ ישראל? הם קלים להתבשל יותר מכל פירות הארצות.
 3. היכן בארץ ישראל התברכו התאנים והזיתים? התאנים בסיכני והזיתים בגוש חלב.
 4. בימי מי היה שפע גדול בבקר וצאן? בימי שלמה המלך, ובימי עשרת השבטים לפני גלותם.
 5. מה היה מיוחד בבהמות שבאו מן הבשן? היו בריאות ושמנות.
 6. מהו לשון מעשה נבלה? מעשה גנאי ובזיון.
 7. אילו מעשים לדוגמא נקראו תועבה בהם הכעיסו העם את ה'? משכב זכור וכשפים.
 8. מדוע הקנאה כלפי עבודה זרה היא כפולה? כי האלילים גם לא עוזרים כלום ואין בהם צורך ובכל זאת עובדים אותם.
 9. על אילו עבודות זרות נאמר חדשים מקרוב באו? על עבודות זרות שאף הגויים לא הכירו, וגוי הרואה אותן אומר "זה פסל של יהודי", ר"ל.
 10. לא שערום אבותיכם. ב' פירושים? א. לא פחדו מהם אבותיכם ולא עמדו שערותיהם מפני אלו העבודות זרות. ב. אבותיכם לא עשו אותם לשעירים ושדים, ולא עבדו אותם.
 11. צור ילדך תשי. ב' פירושים? א. שכחת את מי שילד אותך. ב. התשת כחו מלהיטיב לך.

רביעי 

 1. מיהם שהכעיסו וניאצו את ה'? בניו ובנותיו.
 2. מה יעשה ה' בעקבות כעסו עליהם? יסתיר פנים מהם.
 3. מהי המידה כנגד מידה שבה יעניש ה' את בניו? הם הכעיסוהו במי שאינו אל והוא יענישם בעם טיפש שאינו ראוי להיקרות עם.
 4. עד היכן תיקד אש חמתו של ה' בעבור עוונות אלו? עד שאול תחתית.
 5. מה תשרוף אש זו? מיבול הארץ ועד יסודות ההרים.
 6. מה יוסיף עליהם ה' ומה יכלה בהם? יוסיף עליהם רעות ויכלה בהם חיציו.
 7. את מה ישלח ה' להכות בהם? את הרעב, חיות רעות, רוחות רעות, תנינים ונחשים, ועוף השמים יאכלו בשרם.
 8. מי יהרוג בחוץ ומי בפנים בתוך הבתים, ומי גם יהיו בנפגעים? מחוץ החרב ובפנים ימותו מהאימה והפחד, ובנפגעים יהיו גם בחורים וגם בתולות, תינוקות וגם זקנים.
 9. עד היכן הגיעה מחשבתו של ה' מרוב כעסו? להשבית זכרם מן העולם ח"ו.
 10. מדוע באמת לא השבית ה' זכרם? פן יאמרו הגויים האויבים שהכול בזכותם ובזכות יראתם ולא יתלו הדבר בעונש מאת ה'.
 11. מדוע לא יחשבו הגויים שצרת ישראל היא בגלל עונש מה'? כי אין בהם עצה ותבונה.

 

רש"י

 1. מה רוצה ה' לבדוק כאשר הוא מסתיר פניו מישראל? לראות מה יעלה בסופם (אם וכיצד יעבדוהו).
 2. מהו דור תהפוכות? דור שהופכים את רצונו הטוב של ה' לכעס.
 3. מהו "לא אמון בם" (ב' פירושים)? אין רואים בהם שאני הייתי האומֵן והמגדל שלהם, כי לימדתים דרך טובה ואין הם הולכים בה. פירוש נוסף, אין הם נאמנים, הבטיחו בסיני נעשה ונשמע ומעט לאחר מכן עשו העגל.
 4. מהו לשון קנאה? כעס בוער.
 5. מהי האומה אותה ישלח ה' להעניש את ישראל? אומה בזויה בלא שם וכבוד, והם הכשדים והרומאים.
 6. את מי עוד ישלח ה' להעניש את ישראל וכיצד הם נקראים בפסוק? את המינים והאפיקורסים שנאמר בגוי נבל אכעיסם.
 7. מי נקראת "מוסדי הרים", שחמתו של ה' תלהט אותה ומדוע? ירושלים, שהיא מיוסדת על ההרים.
 8. איזו ברכה רמוזה בקללה של חיצי אכלה בם? החיצים כלים והם אינם כלים.
 9. מי ילחמו בישראל כשייענשו, והם אינם בני אדם? השדים.
 10. האם בהמה נושכת אדם? בזמן שה' מעניש גם זה יתכן, ומעשה היה שהיו הרחלים נושכים וממיתים.
 11. מהו לשון זחילה? דבר המשפשף על העפר והולך.
 12. מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה. היכן בדיוק? מחוץ לעיר תהרוג חרב האויבים והנמלט מן החרב ימות מן האימה הנוראה שתהיה בחדרי לבו.
 13. ממה יפחדו בתוך הבתים? ממגפת הדבר.
 14. מהי המידה כנגד מידה שעשה ה' בעונש מחוץ ומחדרים? כנגד העבודה זרה שעשו בחוצות וגם בסתר בחדריהם.
 15. מהו לשון אפאיהם? אעשה אותם הפקר כפאה, או – אף אי הם, אומַר מכעס שיהיו כאילו הם אינם.
 16. מהי התבונה שחסרה לאויבינו בכדי שידעו כי ה' קובע אם ננצח או נפסיד במלחמה? יתבוננו שכאשר הוא רוצה שננצח, ירדוף אחד מאיתנו אלף ושנים יניסו רבבה, דבר שהוא רק בנס מאיתו יתברך.

חמישי

 1. מה צריכים אויבינו להשכיל ולהתבונן? על הסיוע הנִסי שעוזר לנו ה' במלחמותינו, וכי אלוהיהם לא יועילו ולא יצילו.
 2. מה פירוש שה' נקרא "צורנו"? הוא החוזק שלנו הסלע המחסה והמגן.
 3. מה יקבלו העם כעונש, במקום גפן, שדות, ענבים ואשכולות? פורענות סדום ועמורה, מכות רעות כראשי נחשים, ומרירות גדולה.
 4. כמו אילו חיות אכזריות יקבלו העם עונש אכזרי? תנינים ופתנים.
 5. מה כמוס וחתום בגנזיו של ה' והוא יודע ושומר? כל מעשי בני אדם.
 6. מתי ינקום בהם ה' וישלם להם? בזמן שיגלו מארצם.
 7. עבור מה ידין ועבור מה ינקום ה' בגוים? ידין על הריגה בעמו וינקום על שהרגו בצדיקים.
 8. מה יאמר הקדוש ברוך הוא כשתבוא פורענות על העם? איה האלילים שסמכו עליהם.
 9. מה כביכול אכלו ושתו האלילים שלא יכולים לעזור בכלום? אכלו את חלב הזבחים שהקריבו להם, ושתו את היין שניסכו להם.
 10. מה הוכיח ה' לעם מתוך הפורענות שקיבלו? שהוא האל היחיד ושרק הוא ממית ומחיה ורק הוא מכה ומרפא, ואין מי שיוכל להציל מידו.

רש"י

 1. אימתי אויבינו ישפטו אותנו? כאשר ימכור ה' אותנו בידיהם.
 2. מדוע תהיה פורענותם מרה? כי גם מעשיהם מרים.
 3. מה יתן להם ה' כביכול לשתות בזמן פורענותם, ומהו הנמשל? כוס ארס נחשים ופתנים. והנמשל הוא שאויב אכזרי יבוא ויפרע מהם.
 4. מדוע היה צורך לה' לומר שהוא זוכר את כל העוונות? כי העם היו סבורים ששכח ה' מעשיהם.
 5. מתי ישלם ה' לעם בעבור המעשים הרעים? כאשר תיתום זכות אבותם שהם סומכים עליה.
 6. כיצד יכול ה' להקדים את יום הפורענות ולעשותו מזומן? הרבה שלוחים למקום.
 7. מתי יתנחם הקדוש ברוך הוא לשוב ולרחם על עמו? כשיראה שיד האויב הולכת ונעשית חזקה עליהם ואין להם אפשרות להיוושע ולהתחזק.
 8. מתוך מה יוכיח ה' שאין עוד מלבדו? כשרצה הביא פורענות ואף אחד לא יכול היה להושיע וכשרוצה להושיע אין מי שימחה בידו.
 9. מי לא ינצל מיד ה'? הפושעים בו.

שישי

 1. היכן בית שכינתו של ה'? בשמים.
 2. כמו מה תיראה חרבו של ה' כשינקום וישלם לשונאיו? כפליים מברק, מסוף השמים ועד סופם.
 3. ממה ישבעו וירוו חרבו וחיציו של ה'? מבשר האויבים ודמם.
 4. מה תגרום לראשי האויבים נקמה זו? להוריד כתרם מראשיהם.
 5. מדוע ישבחו הגויים את ישראל לאחר שינקום בהם ה'? כי יראו שה' פורע נקמת דם עבדיו והוא עושה לטובת עמו ישראל.

רש"י

 1. מדוע ינקום ה' בגוים אם הוא זה ששלחם להענישנו? מפני שהוא יתברך קצף מעט והם הרבו להרע לנו באכזריות.
 2. מהו חצו של ה', ומה ההבדל בין חיציו של ה' לחיצי בשר ודם? חיצו של ה' הוא הברק, וה' שולח חץ ויכול להשיבו מלפגוע, ואילו בשר ודם שולח חץ ואינו יכול להחזירו.
 3. עבור מה יאכיל ה' חרבו וחיציו מבשר ודם של האויבים וינקום בהם? עבור דם חללי ישראל ושבויי ישראל ששבו הגוים, ועבור כל מה שגזלו את ישראל.
 4. כשינקום ה' בגוים, מאיזו תקופה שלהם יחשיב להם את עוונותיהם? מאז הפעם הראשונה שאבות אבותיהם פרעו פרעות בישראל.
 5. על מה ישבחו הגויים את ישראל לעתיד לבוא? על שלא עזבו את השם יתברך ודבקו בו למרות כל התלאות שעברו עליהם.
 6. על מה יפייס ה' את אדמתו ועמו? על הצרות שעברו ושעשה להם האויב.
 7. מתי תתנחם אדמת הארץ? כאשר יתנחמו ישראל וישובו כולם לארצם.
 8. מי אמר אי אלהימו צור חסיו בו ועל מי (ב' דעות)? לדעת ר' יהודה ה' אמר כלפי ישראל, איה האלילים שבטחו בהם. ולדעת ר' נחמיה האויבים אמרו זאת על ישראל איה אלוהיהם מושיעם, כמו שאמר טיטוס כשגידר וחתך הפרוכת בבית המקדש.
 9. לאימתי מזומנת הנקמה בגוים? לדורות אחרונים.
 10. מדוע לא ממהר ה' להינקם באויביו? מלך בשר ודם ממהר להינקם, שמא ימות פתאום הוא או אויבו ולא יראה נקמתו ממנו, אבל השם יתברך חי לעולם, וגם אם אויבו ימות לפני הנקמה, יכול ה' להיפרע ממנו גם לאחר המוות.

שביעי

 1. מי היה עם משה כשדיבר את כל דברי השירה אל העם? הושע בן נון.
 2. מדוע ביקש משה מהעם לאחר דברי השירה שישימו לב היטב אליה? כדי שילמדו את בניהם לשמור מצוות כראוי.
 3. מהי התורה עבור בני ישראל? היא חייהם ואורך ימיהם.
 4. להיכן ציווה ה' את משה לעלות ומשם לראות את הארץ? להר העברים – הר נבו.
 5. מהו מיקומו של הר זה? בארץ מואב מול העיר יריחו.
 6. מה עוד שימש הר זה חוץ ממקום תצפית על הארץ? שם גם נפטר משה רבינו.
 7. מדוע לא נכנסו משה ואהרן לארץ? על שלא עשו קידוש השם בזמן ששלח ה' מים לעם.

 

רש"י

 1. מדוע דיברו אל העם את שירת האזינו גם משה וגם יהושע? הייתה זו שבת של החלפת המנהיגות, ביום פטירת משה, ומינוי יהושע, ורצה משה שידרוש יהושע בפניו כדי שיכבדוהו (ליהושע) לאחר פטירתו (של משה), ולכן העמיד לו מתורגמן.
 2. מדוע נקרא כאן יהושע – הושע? לומר שאף בזמן המינוי החשוב לא זחה דעתו עליו והשפיל עצמו כמו שהיה תמיד.
 3. אילו אברים צריך אדם לכוונם היטב לדברי תורה? עיניו ואזניו ולבו.
 4. מדוע יגיעת התורה היא לא בחינם? כי הרבה שכר תלוי בה.
 5. על מה מדברי תורה כשתדרשנו יש על כך שכר? על כל דבר ואף הקטן ביותר.
 6. באילו שלושה עניינים נאמר "בעצם היום הזה" ומדוע? תחילת ירידת המבול, יציאת מצרים, פטירת משה רבינו, מפני שנשבעו הבריות שלא יתנו שזה יקרה ואמר הקדוש ברוך הוא, אעשה זאת באמצע היום ונראה מי בכוחו למחות.
 7. מדוע חמד משה מיתה כמו של אהרן? מפני שראה אהרן את בנו מחליפו ומקבל את כבודו, וכן הייתה לו מיתת נשיקה ונוחה ביותר.                   
 8. כיצד היה מתקדש שם שמים אילו דברו משה ואהרן אל הסלע ולא היכוהו? שהיו ישראל אומרים אם הסלע שאין לו שכר ועונש – מקשיב לדבר ה', קל וחומר אנחנו שצריכים להקשיב.
 9. מדוע אמר ה' למשה לראות את הארץ לפני מותו? כי הייתה הארץ חביבה על משה ועשה לו ה' טובה שלפחות יראנה.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן