“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

דברים- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע דברים". 143 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת דברים "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת דברים

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. מה עשה משה טרם פטירתו? הוכיח את עם ישראל על העוונות.
 2. מתי הייתה תוכחה זו? בשנת ה-40 ליציאת מצרים בא' באדר.
 3. היכן הייתה התוכחה? בארץ מואב.
 4. מה עוד עשה משה באותו מעמד? באר את דיני התורה.
 5. מהו גבול הארץ שהבטיח ה' ליוצאי מצרים (באם לא יחטאו)? עד נהר פרת.
 6. מה אמר משה לעם בתחילת המסע? שהוא לא יוכל לשאת לבדו את העם.
 7. בזכות מה התרבו בני ישראל ככוכבי השמים? ה' הִרבה אותם.

 

רש"י

 1. מדוע דברי התוכחות של משה הוזכרו ברמז? מפני כבודן של ישראל.
 2. מדוע הוצרך משה לכנס את כל ישראל לתוכחה? כדי שהליצנים לא יאמרו אילו היינו שם, היינו משיבים לו, אמר משה כולם כאן, מי שיש לו להשיב שישיב.
 3. על כמה דברים הוכיחם משה? 8.
 4. מתי יצאו בני ישראל למסע הראשון לאחר מתן תורה? כ' באייר.
 5. מתי שלחו בני ישראל את המרגלים? כ"ט סיון.
 6. באיזה אזור הסתובבו בני ישראל 40 שנה? הר שעיר.
 7. מתי דרכן של צדיקים לומר תוכחה וממי למדו כולם? לפני הפטירה, ולמדו מיעקב.
 8. מדוע דווקא לפני המיתה טוב להוכיח (ב' פירושים)? שלא יצטרך לחזור ולהוכיח, ושלא יתבייש חברו ממנו.
 9. מדוע הוכיחם לאחר שכבש את סיחון ועוג? שלא יאמרו שמוכיחם מפני שאינו יכול להוריש הארץ.
 10. מה היה מיוחד בסיחון ועוג? המלך קשה והמדינה קשה ובכל זאת ניצחום ישראל.
 11. מי נשאר מכל הענקים שהכה אמרפל וצבאו בימי אברהם? רק עוג.
 12. למי בישר עוג על המלחמה ועל שבי לוט? לאברהם.
 13. בכמה לשונות פירש משה את התורה בערבות מואב? 70.
 14. מיהם השכנים של הר האמורי? עמון מואב ואדום.
 15. מהו ענין המושג "ערבה"? מישור של יער.
 16. מהי גדולתו של נהר פרת? שהוא סמוך לארץ ישראל המובטחת.
 17. כיצד יכלו ישראל להימנע ממלחמה בארץ ולרשת אותה בקלות? אילו לא שלחו מרגלים.
 18. מהו הסיכון של הדיינים והשופטים של ישראל? שאם טועים יתנו את הדין, נטל הקדוש ברוך הוא את העונש מהעם וּנתנוֹ על הדיינים.
 19. מאיזו בחינה נמשלו ישראל לכוכבים באותה שעה? שיהיו קיימים לעד כמותם.

 

שני

 1. כפול כמה ברך משה את ישראל שיתרבו? כפול 1000.
 2. מה עשה משה בעקבות הקושי בטיפול העם? מינה ראשים לעם בדרגות שונות.
 3. מה ציווה משה את השופטים? לשפוט צדק, לא להכיר פנים, לא לפחד מאיש.
 4. מה ציווה משה לעשות עם משפט קשה לטיפול? להעביר אליו.
 5. מהו תחילת המסע וסופו – עד חטא המרגלים, לדברי משה רבינו? מחורב עד קדש ברנע.

רש"י

 1. מי ברך את ישראל כפול אלף ומי יוסיף עוד על כך? משה באלף וה' מוסיף.
 2. במה נקראו ישראל טרחנים? מי שהפסיד בדין – אינו מוותר, ומוסיף עדים וראיות.
 3. במה נקראו ישראל אפיקורסים ומורדים? היו מוציאים שם רע על משה בכל מה שעשה, אם הקדים לצאת מביתו אמרו שאין לו שלום בית. ואם אחר לצאת היו אומרים שיושב בביתו ויועץ עצות נגדם.
 4. האם יעלה על הדעת להעמיד נשים בתוך ראשי העם? לא.
 5. מה ההבדל בין חכם לנבון? חכם קולט חכמה ואינו מַפְרֶה אותה והנבון מפרה.
 6. מדוע היה צורך שהדיינים יהיו מוּכָּרים? שיודו כולם כי הגונים הם.
 7. מדוע היה צורך שיהיו הדיינים בראש העם? שינהגו בהם כבוד ויראה.
 8. מדוע אשמותיהם של העם תלויות בדיינים? כי היה להם למחות ולכוין את העם לדרך הישרה.
 9. מה היה לעם להשיב כשרצה משה למנות תחתיו דיינים? שהם מעדיפים ללמוד ממנו ולא מתלמידיו.
 10. מדוע באמת העדיפו שיתמנו דיינים? כדי שיוכלו לשחדם ולהטות הדין.
 11. איזו מידה לא מצא משה בדייני ישראל? נבונים.
 12. באיזה כבוד יכובדו הדיינים? להיות ראשונים ומועדפים במקח וממכר ומשא ומתן, נכנסים אחרונים לבית המדרש ויוצאים ראשונים (כדי שיעמדו מפניהם, שפתי חכמים).
 13. מה היה תפקיד השוטרים? להכות ברצועה ע"פ פקודת הדיינים.
 14. מתי יש צורך להיות מתונים בדין? אפילו בזמן שאין זו הפעם הראשונה שמגיע דין כזה.
 15. מה אמר משה לדיינים בשעת מינויָם? שמעתה הם משועבדים לציבור.
 16. עד להיכן צריכים הדיינים לרדת ולדון? אפילו על חלוקת תנור וכיריים בין אחים.
 17. מיהו המכיר פנים בדין? הממנה לדיין אדם נאה או גיבור או קרוב משפחתו.
 18. האם מותר לדחות דין בתביעות קטנות מפני גדולות? אסור.
 19. האם מותר לזכות את העני החייב כדי שיתפרנס מהעשיר בעל דינו? אסור.
 20. האם מותר לזכות את העשיר החייב כדי שלא יתבייש, ולבקש ממנו אח"כ שיתן את הדינר לעני בעל דינו? אסור.
 21. מהו לשון לא תגורו? לא תפחדו ולא תאגרו דבריכם, אלא יאמר דעתו.
 22. מדוע המטה משפט לאנשים נקרא מטה לה'? כי מטריח את ה' להחזיר לזכאי מה שחייבוהו שלא כדין.
 23. מה שילם משה על דיבור של גאוה ומה שילם גם שמואל על כך? משה אמר 'הקשה מכם תקריבון אלי' ושכח דין בת יורשת בבנות צלפחד. שמואל אמר 'אנכי הרואה' ולא ידע כי אליאב אח דוד אינו ראוי למלוכה.
 24. מה היה נורא במדבר? נחשים כקורות ועקרבים כקשתות.

שלישי

 1. מי יזם את שליחת המרגלים? העם.
 2. האם האשים משה בתוכחתו את המרגלים או את העם? את העם.
 3. כששמעו ישראל את דברי המרגלים, מה דיברו באוהליהם? שה' שונא אותם והוציאם ממצרים להשמידם ביד האמורי, ושאין אפשרות לכבוש את הארץ.
 4. כיצד הוכיח משה את ישראל כשלא רצו לעלות לארץ בזמן המרגלים? שיש להם לזכור מה שעשה ה' לעיניהם במצרים ובמדבר וגם עתה ישמרם ויצילם בכיבוש הארץ.
 5. מה נשבע ה' לגבי העם? שאיש מהם לא יראה את הארץ.
 6. מה הבטיח ה' לגבי כלב ויהושע? כלב יראה את הארץ ויקבל את חלקו בה, ויהושע הוא ינחילנה את ישראל.

רש"י

 1. מתי באו ישראל לפני משה בערבוביא בלי כבוד לזקנים ולראשים? כשרצו לשלוח מרגלים.
 2. מתי באו ישראל לפני משה בכבוד לזקנים ולראשים? במעמד הר סיני לבקשו שידבר הוא עמהם.
 3. מהו סדר הכבוד? צעירים מכבדים מבוגרים ומבוגרים מכבדים את הראשים.
 4. מדוע הראה משה לעם שטוב בעיניו לשלוח המרגלים? כדי לתת להם בטחון שאינו חושש משום בדיקה, וציפה שיחזרו בהם ולא חזרו.
 5. האם היה במרגלים משבט לוי? לא.
 6. האם כל המרגלים אמרו שטובה הארץ? לא, אלא רק כלב ויהושע.
 7. מדוע חשבו ישראל כי ה' שונא אותם? כי הם שנאו אותו, והאמת שהיה הוא אוהבם.
 8. מדוע החשיבו העם את ארץ מצרים יותר מארץ ישראל? כי הנילוס משקה אותה, ואת ארץ ישראל משקים הגשמים, וחשובה יותר היא שדה המושקית שלא רק ע"י גשמים.
 9. מה הארץ בה דרך כלב ואותה יקבל? חברון.

רביעי

 1. מה אמרו העם על בניהם כשהוציאו המרגלים דיבה? שיהיו לבז ולשבי.
 2. מה באמת יהיה עם אותם בנים? הם אלו שינחלו את הארץ.
 3. מה רצו העם לעשות כשהבינו שחטאו במרידה בארץ? לעלות ולהילחם.
 4. מדוע סרב ה' לאשר את יציאתם למלחמה? "כי אינני בקרבכם".
 5. מה קרה כאשר בכל זאת עלו למלחמה? האמוריים הכום ורדפום כדבורים.
 6. מה עשו העם כשהפסידו במלחמה זו? בכו לפני ה'.
 7. האם ה' האזין להם? לא.
 8. היכן הייתה מלחמה זו ולאן חזרו לאחר ההפסד? הייתה בשֵׂעיר וחזרו לקדש.
 9. סביבות איזה מקום שהו ישראל רוב ה-40 שנה? הר שעיר.

רש"י

 1. מה היה המסלול המקורי בכניסה לארץ? דרך ארץ אדום צפונה.
 2. מה קרה בעקבות החטאים? נשארו מדרום להר שעיר והלכו ממערב למזרח.
 3. מה רמז משה לעם כשאמר 'לא תעלו', בעניין המלחמה באמורי? שתהיה להם ירידה.
 4. במה היו דומים האמוריים שהיכו את ישראל לדבורה? שאחרי ההכאה היו מתים כמו דבורה לאחר שעוקצת מתה.
 5. 14 מסעות היו בשנה ראשונה, 8 באחרונה, ו-20 מסעות כל ה-38 שנה. מתוך ה-38 כמה שנים נסעו וכמה ישבו ברצף והיכן? 19 שנה ישבו בקדש ו-19 הִטלטלו במדבר ואז חזרו לקדש.

חמישי

 1. לאחר שנים רבות שהיו ישראל סביב הר שעיר לאן נצטוו לנסוע? צפונה.
 2. מפני מי הוזהרו שלא להתגרות בהם מלחמה? בבני עשיו.
 3. היכן ישבו בני עשיו? בשעיר.
 4. את מי הורישו וגרשו בני עשיו משעיר? את עם החורי.
 5. כשעקפו את הר שעיר באיזה ארץ פגשו? מואב.
 6. מי ישב בארץ מואב? בני לוט.
 7. את מי הורישו משם? את הענקים הקרויים בפיהם אֵמים.
 8. מפני מה הוזהרו ישראל בקשר לבני מואב? שלא להלחם בהם.
 9. מדוע לא הרשה ה' לישראל להילחם בבני לוט? ארצם הובטחה להם.
 10. מתי סיימו למות אנשי דור יוצאי מצרים שחטאו בדבר המרגלים? לאחר 38 שנה מחטא המרגלים ולפני שהגיעו העם לארץ עמון.
 11. מי ישב בארץ עמון? בני לוט.
 12. את מי הורישו משם? את הענקים הקרויים בפיהם זמזומים.
 13. מה ציוה ה' בקשר לבני עמון? שלא להילחם בהם.
 14. מדוע הגן ה' על בני עמון? ארצם הובטחה להם.
 15. מי הוריש את העוִים מסביבות עזה שהיא ארץ פלשת? כפתורים.
 16. איזו תקופה סיימו במעבר נחל זרד? תקופת דור יוצאי מצרים.
 17. איזו תקופה סיימו במעבר נחל ארנון? תקופת שנים בלא מלחמה.
 18. איזו מלחמה נקרתה לישראל לאחר מעבר ארנון? סיחון מלך האמורי.
 19. האם היה בתכנון להילחם בסיחון. פרט? לא, רק אם לא ייתן לעבור בארצו.

רש"י

 1. "עד מדרַך כף רגל", שהוזהרו בני ישראל מפני בני שעיר, למה הכוונה? רגל אחת אפילו לא תדרוך בארצם ואין צריך לומר שלא ירשו את ארצם כשיעור מדרך כף רגל.
 2. מתי נוּרשֶה לקחת מארצם של בני עשיו? כשיעמוד ה' על הר הזיתים לעתיד לבוא.
 3. כמה ארצות ניתנו לאברהם וכיצד חולקו? 10, 7 לישראל, 2 לבני לוט, 1 לבני עשיו.
 4. מדוע זכה לוט שהיה אחיין לאברהם לרשת אותו? בשכר ששתק ולא גילה ששרה היא אשת אברהם כשירדו למצרים, ונעשה בכך כבנו.
 5. מי שקיבל טובה מה' האם טוב שיראנה או יסתירנה? יראנה במידה ויהיה בכך קידוש השם וימנע חילול השם.
 6. מה היה ההבדל בהתגרוּת ישראל במואב לבין ההתגרות בעמון ומדוע? במואב בזזו והפחידו, ובעמון כלל לא התקרבו, וזאת בשכר צניעות אמם, בת לוט הצעירה, שלא פרסמה שבנה עמון הוא מאביה, שלא כאחותה הבכירה, אם מואב, שפרסמה כן.
 7. מדוע הענקים נקראו רפאים וגם אמים? שכל הרואה אותם ידיו מתרפות, ואימתם מוטלת על הבריות.
 8. מדוע זירז ה' את מיתתם של יוצאי מצרים החוטאים? שלא לעכב את בניהם מלהיכנס לארץ.
 9. מהו ההבדל בין לשון דיבור ללשון אמירה? דיבור לשון חיבה פנים אל פנים מה שאין כן אמירה.
 10. כמה שנים לא נתייחד הדיבור בחיבה עם משה ומדוע? 38 שנה, כי היו ישראל נזופים במדבר.
 11. מה ניתן ללמוד מכך? שאין השכינה שורה על הנביאים אלא בשביל ישראל.
 12. מדוע הביא ה' את כפתורים שיורישו את הפלישתים? כדי שישראל יוכלו לקחת ארץ זו, כי כל זמן שהיא ביד פלישתים לא יכלו לקחתה מפני שבועת אברהם לאבימלך.
 13. כיצד נודע שמו של משה בעולם במלחמת עוג? השמש נעצרה אז בשמים.
 14. האם נצטווה משה לפתוח בשלום עם סיחון לפני מלחמה? לא.
 15. מדוע בכל זאת עשה כן? למד מהשם יתברך ששאל את בני עשיו וישמעאל אם ירצו את התורה. וכן מכך ששלח את משה להזהיר את פרעה ועשה הכל במתון למרות שבברק אחד יכול היה לשרוף את כל המצריים.

שישי

 1. היכן נערכה המלחמה עם סיחון? ביהצה.
 2. האם הייתה עיר בממלכת סיחון שלא הצליחו בני ישראל לכבוש? לא.
 3. מהו סדר הארצות בהן פגשו ישראל במסעם צפונה? אדום, מואב, סיחון, עמון, עוג.
 4. היכן נערכה המלחמה עם עוג? באדרעי.
 5. מה אמר ה' למשה לפני מלחמת עוג? לא לפחד מעוג, כי סופו יהיה כסיחון.
 6. כמה ערים בצורות כבשו לעוג וכמה מהפרוזות? 60 בצורות. ועוד הרבה מהפרוזות.
 7. מי נחל יותר צפונה, חצי מנשה או גד וראובן? חצי מנשה.
 8. ממה הייתה עשויה מיטתו של עוג? מברזל.
 9. מה היה גודלה? 9 על 4 אמות.
 10. איזה אזור נקרא ארץ רפאים? הבשן.

רש"י

 1. כיצד הראה ה' למשה שינצח האמוריים? כפה את השר שלהם משמים והפילוֹ לפני משה שידרך על צווארו.
 2. מדוע לא ביקש סיחון עזרה מעוג? כל אחד מהם היה מספיק חזק.
 3. למי היה בן גיבור כמותו? לסיחון.
 4. מדוע בזו ישראל לביזה מעוג ועמו? כי היו שבעים מביזת סיחון.
 5. מה השלל שרצו ישראל לקחת מעוג ועמו? כסף וזהב ולא יותר.
 6. מדוע פחד משה מעוג? שמא תעמוד לו זכות עזרתו לאברהם.
 7. מתי עזר עוג לאברהם? כשדיווח לו שנשבה לוט אצל המלכים.
 8. כמה שמות היו להר חרמון ומהם? 4, חרמון שׂיאון שניר שׂריון.
 9. מדוע היה צורך להודיענו על שמותיו? להגיד שבחה של ארץ ישראל, שכל אומה רוצה שייקרא ההר על שמה.
 10. מאילו רפאים וענקים פלט עוג? מאלו שהרגו אמרפל מלך בבל וחבריו, בימי אברהם.
 11. 9 על 4 אמות שהיא מידת מיטתו של עוג באיזו אמה מדובר? באמת עוג.
 12. מהו השטח הנכבש בעבר הירדן המזרחי? מנחל ארנון עד הר חרמון.
 13. מי קיבל בזמנו את ארץ רפאים? אברהם.

 

שביעי

 1. מה ציווה משה את יהושע לאחר ניצחון סיחון ועוג? שלא יפחד מכל האומות בארץ, כי ה' ילחם בהם כמו שנלחם בסיחון ועוג.

רש"י

 1. מדוע נצטוו בני ראובן וגד לצאת חלוצים במלחמות הארץ? כי היו גיבורים והיו האויבים נופלים לפניהם.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן