“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בשלח- להתפרץ ולומר שירה

תקציר המאמר:

"דרשה קצרה לפרשת בשלח". באמצע של תיאור מפלת מצרים נכנס פסוק שנראה ללא כל קשר: "מי כמכה באלם ה' מי כמכה נאדר בקודש נורא תהילות עושה פלא" ביאור נפלא של האדמו"ר מנשכיז לאור דבריו של המגיד ממעזריטש...

להתפרץ ולומר שירה

 

"מי כמכה באלם ה' מי כמכה נאדר בקדש נורא תהילות עשה פלא"

 

לכאורה צריכים להבין, איך נכנס כאן באמצע השירה המתארת את כל נס קריעת ים סוף, מילות השבח "מי כמכה באלם ה' מי כמכה נאדר בקדש נורא תהילות עשה פלא"? 

היה זה מן הנכון, שרק לאחר גמר סיפור פרטי הנס הגדול – לומר "מי כמכה באלם ה'"? 

 

אלא הסביר הרה"ק מנשכיז זי"ע הסבר נפלא:

בהקדם אימרה אחרת שנאמרה ע"י הרה"ק המגיד ממעזריטש זי"ע. 

היה זה כאשר הבעל שם טוב הקדוש זי"ע חפץ מאד בהתקרבותו של המגיד ממעזריטש אליו. (אז היה עדיין נקרא ר' בער מלמד תינוקות, על שם עבודתו כמלמד תינוקות), 

הבעש"ט שלח אליו שליח שהגיע בדיוק באמצע שלימד את התשב"ר, ושמע איך שקורא עמם את פרק קד' שבתהילים: "ברכי נפשי את ה'".

פרק זה מתאר את כל מעשה בראשית לפי סדר ברייתם. 

 

והקשה המגיד ממעזריטש לתלמידים:

מדוע באמצע תיאורו של דוד המלך את מעשה בראשית ונפלאותיו של הקב"ה הוא קוטע (פסוק כד') ואומר: "מה רבו מעשיך ה', כולם בחכמה עשית וכו'", ורק אז הוא ממשיך הלאה: "זה הים גדול ורחב ידים וכו', היה זה מן הנכון שרק לאחר גמר סיפור כל הבריאה לומר ולשבח את הקב"ה: "מה רבו מעשיך ה'?! 

 

אלא תירץ הוא לתלמידיו: 

דוד המלך ע"ה כשהתחיל לתאר את כל נפלאות הבריאה, לא היה יכול לעצור בעצמו ולחכות עד סוף כל פירוט נפלאות הבריאה, ופרץ ברגש של שבח ואמר: "מה רבו מעשיך ה'"! ורק אז המשיך לפרט הלאה… 

 

כן הסביר הרה"ק מנשכיז זי"ע:

 כשעם ישראל התחילו לומר שירה בראותם את הנס הגדול של קריעת ים סוף, לא עצרו בעצמם ובאמצע השירה פרץ מליבם דברי השבח:

"מי כמכה באלם ה'"!…

 

אך עדיין נשאלת השאלה: 

יש להבין מדוע באמת דווקא באמצע פסוקים אלו של השירה אמרו בני ישראל: "מי כמכה באלם ה'"? 

 

אלא שמעתי לבאר: 

דהנה רש"י בפסוק: "תהומות יכסימו ירדו במצולות כמו אבן", מסביר: מדוע כתוב "כמו אבן", הרי הלאה בהמשך השירה כתוב: "צללו כעופרת", "יאכלמו כקש"? 

 

אלא, דהיה ג' דרגות במצרים. ה'רשעים', אותם מצרים שהרשיעו ברשעותם, היו הולכים ומטורפים עולין ויורדין לאט לאט כמו קש עד ששקעו ומתו, 'בינונים' כאבן, וה'כשרים' שבהם, כעופרת שנחו מיד וצללו למותם. 

 

ואם נתבונן נראה, שהפסוק "מי כמכה באלם ה'" כתוב מיד לאחר תיאורם של הג' סוגי רשעים, וממילא, כשעם ישראל ראו את הנפלאות הגדולות, ולא רק את הניסים הגדולים בעשרת המכות ובקריעת ים סוף… 

 

אלא גם איך הקב"ה מדקדק אחרי כל כך הרבה שנים – 210 שנים! עם כל מצרי ומצרי לפי גודל רשעותו, כבר לא יכלו לעצור בעצמם ופרצו בדברי השבח ואמרו: "מי כמכה באלם ה' מי כמכה נאדר בקודש נורא תהילות עושה פלא"!..

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן