“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בראשית- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע בראשית". 263 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת בראשית "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת בראשית

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. מה ברא ה' לפני הכול? את כדור הארץ חשוך ומלא במים.
 2. האם היה אור וסדר כשנבראה הארץ? תהו ובהו וחושך.
 3. מה ברא ה' ביום הראשון? את האור ואת החושך.
 4. מתי הבדיל ה' בין האור ובין החושך? מיד ביום הראשון.
 5. איך קרא ה' לאור ואיך לחושך? לאור יום ולחושך לילה.
 6. מה ברא ה' ביום השני? את הרקיע ואת היבשה.
 7. היכן נוצר הרקיע? בין מים עליונים למים תחתונים.
 8. כיצד נוצרה היבשה? נקוו המים אל מקום אחד ונראתה היבשה.
 9. כיצד קרא ה' לרקיע וכיצד ליבשה? לרקיע שמים וליבשה ארץ.
 10. מה ברא ה' ביום השלישי? את העצים ואת הצמחים.
 11. מה ציוה ה' שיהיה בתוך העצים והצמחים? זרעים שמהם יגדלו עוד עצים וצמחים.
 12. מה ברא ה' ביום הרביעי? את המאורות.
 13. כמה סוגי מאורות ברא ה' ומהם? שלושה, שמש ירח וכוכבים.
 14. מה מושל ביום ומה בלילה? שמש ביום, ירח וכוכבים בלילה.
 15. מה ברא ה' ביום החמישי? את העופות ואת הדגים.
 16. מניין נוצרו העופות והדגים? מן המים.
 17. מה ברך ה' את העופות והדגים? שיפרו וירבו.
 18. מה ברא ה' ביום השישי? את האדם ואת החיות.
 19. מניין נוצרו האדם והחיות? מן האדמה.
 20. מה המעלות שאמר ה' שייתן לאדם על פני החיות (ב' מעלות)? שהוא ישלוט בהם ושיהא בצלם אלוקים.
 21. מה ברך ה' את המין האנושי (ב' ברכות)? פרו ורבו ושישלטו בכל החיות.
 22. מה נתן ה' לאדם ולחיות למזון? את כל הצמחים.
 23. במה זכה יום השביעי ומדוע? בברכה וקדושה, כי בו שבת ה' מכל מלאכתו.

רש"י

 1. מדוע היה חשוב לפתוח את התורה במעשה בראשית ולא במצוות? כדי להינצל מטענת הגויים שכבשנו ארצם, שהרי הארץ כולה של השי"ת וברצונו נתנה לנו.
 2. האם העולם יכול להתקיים במידת הדין? לא.
 3. באילו מידות ברא ה' את העולם ואיזו קדמה לחברתה? דין ורחמים. רחמים קדמה.
 4. מה פירוש תוהו ובוהו? תהיה על ריקנות.
 5. מהו התהום שעל פניו היה חושך? המים שעל פני כל הארץ.
 6. מהי רוח אלוקים המרחפת ע"פ המים? כיסא הכבוד המרחף ברוח פיו של ה'.
 7. מה עשה ה' עם האור שנברא בתחילה ומדוע? גנזו לצדיקים לעתיד לבא כי ראה שאין הרשעים ראויים להשתמש בו.
 8. מתי נבראו המלאכים? ביום השני לבריאה.
 9. מתי נברא הרקיע ומתי נקרש? נברא ביום ראשון ונקרש ביום שני.
 10. מהו המרחק בין מים העליונים לרקיע? כמו ההפרש בין מים תחתונים לרקיע.
 11. מדוע ביום ב' לא נאמר כי טוב ובשלישי נכפל? בשני לא נגמרה מלאכת המים וכיון שאין דבר שלם – אין כי טוב. וביום השלישי שנגמרה – נאמר פעמיים, אחת לאתמול ואחת להיום.
 12. מדוע נקרא הרקיע שמים? כי עשוי מאש ומים.
 13. מהו הים הגדול שבכל הימים? אוקיינוס.
 14. מדוע הים הגדול שהיה אחד נקרא כעת ימים? טעמי הדגים שונים במקומות השונים.
 15. מה ההבדל בין דשא לעשב? דשא הוא הכיסוי הכללי לארץ, ועשבים הם פרטי הכיסוי, יש עשב כזה ויש עשב אחר.
 16. מה ציווה ה' את האדמה להוציא בעניין עשב ועץ? שתוציא עשב שיזריע זרע אחר, ועץ שבו טעם הפרי.
 17. מה קיימה האדמה ומה לא, ומה עונשה? לעניין העשב קיימה, ולעניין העץ לא קיימה, ונענשה שנתקללה יחד עם אדם.
 18. מה הוציאה האדמה בעניין עשב והאם נצטוותה על כך? עשב המזריע זרע למינהו ולא נצטוותה על כך.
 19. מתי בעצם נבראו תולדות השמים והארץ ומתי הוקבעו? ביום הראשון נברא הכול, והוקבעו כל אחד ביומו.
 20. מתי נבראו המאורות ומתי נתלו במרום? נבראו ביום א' ונתלו ביום ד'.
 21. מדוע בימי קדם היו מתענים ביום רביעי ומה הרמז לכך בתורה? שלא תיפול אסכרה (מחלת חנק) בתינוקות, והרמז שביום רביעי כתוב "מארת" חסר ו', לשון קללה.
 22. ממתי הובדלו האור והחושך? רק לאחר שבעת ימי בראשית ועד אז שמשו ביחד.
 23. כיצד יאותתו המאורות לבני האדם? אם המאורות לוקים – סימן רע לעולם.
 24. האם בני ישראל צריכים לפחד מאותות השמים? אם עושים רצון יוצרם – לא.
 25. כיצד יעזרו המאורות למועדים? כאשר תינתן התורה, יקבעו את המועדים לפי חידוש הלבנה.
 26. כמה זמן נמשך מסלולם המחזורי של השמש והירח? 365 יום.
 27. כמה מזלות משרתים את השמש והירח? 12.
 28. בתחילה היו גדולים גם השמש וגם הלבנה, מדוע נתמעטה הלבנה? כי טענה שלא יוכלו לשמש שני מלכים ביחד ורצתה למלוך לבד.
 29. מה עשה ה' כדי לפייס את הלבנה על שנתמעטה? נתן לה צבא גדול של כוכבים.
 30. מה נקרא שרץ? הדגים, וכן כל הבריות הקטנות, כגון עכברים, זבובים, נמלים ותולעים.
 31. מהם התנינים הגדולים (פשט ואגדה)? פשט, הם הדגים הגדולים שבים. ואגדה, הם הלוויתן הגדול וזוגתו. 
 32. מה עשה ה' עם הלוויתים הענקיים ומדוע? ה' הרג את הנקבה ומלח אותה לצדיקים לעתיד לבוא, ונשאר הלוויתן לבד, כי אם היו פרים ורבים, לא היה העולם מתקיים בפניהם.
 33. מדוע הוזקקו הדגים והעופות לברכת פרו ורבו? מפני שבני אדם צדים אותן ומחסרים מהם.
 34. מדוע לא נתברכו החיות בפרו ורבו? כדי שלא יתברך גם הנחש שעתיד להתקלל.  
 35. פרו ורבו. רבו מלשון הרבה, פרו מלשון מה? מלשון פירות, בלשון ציווי: הוציאו פירות.
 36. מדוע היה צורך גם ב"פרו" וגם ב"רבו"? אם היה נאמר רק פרו, היה כל אחד מוליד אחד ומביא פרי אחד, ועתה שנאמר "ורבו" היינו הרבה.
 37. האם נבראו הברואים כשהם קטנים ואז גדלו, או חסרים ואז הושלמו? לא, אלא נבראו גדולים ומושלמים.
 38. מדוע כביכול התייעץ ה' עם המלאכים על בריאת האדם? כי האדם דומה למלאכים, ובכדי שלא יתקנאו בו התייעץ עמם.
 39. מה עוד למדנו מזה שה' מתייעץ עם המלאכים? על ענוותנותו של ה'.
 40. מדוע באמת היה צורך לברוא אדם בדמות המלאכים? כדי שלא רק בברואים העליונים אלא גם בברואים תחתונים יהיה כדמות ה', וזאת כדי שלא תהיה קנאה בין הברואים.
 41. איזה בעיה תיתכן בביטוי "נעשה אדם"? שיאמרו הכופרים שלא רק אחד הוא שברא את האדם, שהרי "נעשה" הוא לשון רבים.
 42. מדוע בכל זאת נכתב כך? כדי ללמד דרך ארץ שיתייעץ הגדול עם הקטן.
 43. מה באמת התשובה לשאלת הכופרים? שמיד אחרי זה נאמר "ויברא אלוקים את האדם" ולא "ויבראו".
 44. מה ההבדל בין בצלמנו לכדמותנו? צלם הוא הצורה, ודמות היא אופי הצורה. ובענין זה האופי הוא שתהיה הצורה מבינה ומשכילה.
 45. בענין שלטון האדם על החיות נאמרה הלשון "ורדו בדגת הים" וכו', מה טמון בלשון זו? זכה האדם הוא רודה ומושל בחיות ואם לא זכה נעשה ירוד לפניהן והן שולטות בו. 
 46. מהו ההבדל באופן הבריאה בין האדם לשאר הברואים? האדם נברא בידי ה' ממש, ושאר הברואים במאמר פיו ולא במו ידיו.
 47. בדיוקנו של מי נברא האדם? של ה'.
 48. מדוע נאמר בפעם אחת שנברא האדם בלבד ואז נבראה חוה מצלעו, ובפעם אחרת נאמר שנבראו שניהם יחד (פשט ואגדה)? פשט, פעם אחת גילה שנבראו יחד באותו יום, ובפעם אחרת הודיע אופן הבריאה שקודם אדם וכו'. ואגדה, שנברא בתחילה כשני פרצופים ואחר כך חילקם ה' לאדם וחוה. 
 49. מנין למדנו שהאיש כובש את אשתו ושומר אותה שלא תהיה יוצאת הרבה מביתה? "פרו ורבו וכו' וכִבְשֻהָ" חסר וא"ו, כאילו נאמר וכבשהּ, שהאיש יכבוש את אשתו.
 50. מה עוד למדנו מחסרון וא"ו הנ"ל? שהאיש מצוּוֶה על פריה ורביה ולא האישה.
 51. למי נאסרה אכילת הבשר ולמי הותרה? לאדם הראשון ודורות שאחריו נאסרה אכילת הבשר, ומזמן נֹח ובניו (לאחר המבול) הותרה אכילת הבשר.
 52. היכן הרמז לכך שכל מעשה בראשית תלוי ועומד על קבלת התורה? יום השישי ויכולו, בה"א, לרמז על השישי בסיון בו ניתנה תורה.
 53. "ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו". האמנם סיים ה' מלאכתו בתוך יום השביעי (פרט ב' תירוצים)? לא, אלא היה רק נראה כך, כי סיים ממש כחוט השערה סמוך לשבת, כי יודע ה' רגעיו ואינו כבשר ודם שצריך להוסיף מחול על הקודש. ועוד, שבאה המנוחה ביום השביעי, והיא השלמת מעשה בראשית.
 54. במה בירך וקידש ה' את יום השביעי? ברכו במן שירד ביום שישי כפול, בשביל שבת, וקידשו במן שלא ירד ביום שבת.
 55. באיזה יום מששת ימי בראשית נעשתה המלאכה שהייתה ראויה להיעשות בשבת? ביום שישי. 

שני

 1. מדוע היה שלב בבריאה בו לא צמחו השיחים והעשבים? כי עדיין לא הוריד ה' מטר על הארץ ולא היה אדם לעבד את האדמה.
 2. כיצד ירד מטר על הארץ וישקה את האדמה? על ידי ענן שיעלה מן הארץ.
 3. מאיזה חומר נוצר האדם? עפר מן האדמה.
 4. מהיכן נפח ה' באדם רוח חיים? מאפו.
 5. היכן הושיב ה' את האדם אשר יצר? בגן שנטע בעדן.
 6. אילו עצים נטע ה' בגן זה? עצים יפים עם פירות טעימים ובתוכם עץ החיים ועץ הדעת.
 7. מה השקה את הגן ומהיכן יצא? נהר שיצא מעדן.
 8. לכמה ראשים נפרד נהר זה ומה שמותיהם? 4, פישון גיחון חידקל ופרת.
 9. באילו ארצות זורמים הנהרות? פישון בארץ החוילה, גיחון בארץ כוש, חידקל ופרת ליד אשור.
 10. מה היה תפקידו של אדם בגן עדן? לעבוד באדמה ולשומרה.
 11. מאיזה עץ הזהיר ה' את האדם שלא יאכל ממנו? עץ הדעת.
 12. מהו העונש שנאמר באזהרה זו? מיתה באותו יום.
 13. מדוע ברא ה' את האישה? כדי שתהיה עזר לאדם.
 14. לאיזה צורך הביא ה' לאדם את כל החיות והעופות? כדי שיקבע להם שמות.

רש"י

 1. באילו אותיות נבראו העולם הזה והעולם הבא? העולם הזה באות ה' והעולם הבא באות י'.
 2. מהו הרמז בכך שנברא העולם הזה באות ה'? אות ה' היא פתוחה, רמז לכך שבעולם הזה הדרך פתוחה לשבים בתשובה. וזה שהפתח הוא למטה, רמז לרשעים שירדו לשאול תחתיות.
 3. מה הרמז בכך שנברא העולם הבא באות י'? אות י' היא קטנה, רמז לכך שבעולם הבא יהיו הצדיקים מועטים.
 4. מהם השלבים בגדילת הצמחים והעשבים? ביום שלישי צמחו ועמדו על פתח האדמה ולא יותר, וכשנברא האדם הוא התפלל שירדו גשמים וירדו ואז הצמחים צמחו.
 5. מדוע המתין ה' בהצמחת הצמחים עד שנברא האדם? כדי שיכיר האדם בטובתם של הגשמים ותועלתם בעולם.
 6. מה הכונה בכל מקום כשכתוב "ה' אלוקים"? ה' – זהו שמו, שהוא אלוקים – זהו תארו.
 7. מה פירוש התואר "אלוקים"? שהוא שליט ושופט על כל העולם.      
 8. במה נשרה העפר שממנו נוצר האדם? במי תהום ומי גשמים.
 9. למה דומה תהליך יצירת האדם? לאדם שערב קמח ומים ונעשתה עיסה ולש אותה עד שנוצרה צורה.
 10. כמה יצירות יצר ה' את האדם ומהן ומה הרמז בפסוק? 2, אחת לעולם הזה ואחת לתחיית המתים, שנאמר "וייצר" בשני יודי"ן.
 11. האם בהמה עומדת לדין בתחיית המתים, ומה הרמז בפסוק? לא. שהרי לא נכתב ביצירתה שני יודי"ן.
 12. מהי האדמה שממנה נטל ה' לברוא את האדם ומדוע (ב' פירושים)? אדמה מכל ארבע רוחות העולם, כדי שבכל מקום שימות תקלוט אותו האדמה. או מאדמת המזבח, כדי שאולי תהא האדמה כפרה עליו ויוכל לעמוד ולהתקיים.
 13. כיצד נעשה האדם מהעליונים וגם מהתחתונים, ומה הענין בכך? נשמה מהעליונים וגוף מהתחתונים, כדי שיהא שוויון במעשה בראשית בין הנבראים מהעליונים לנבראים מהתחתונים, ביחס לכל ימי הבריאה.
 14. איזו חיוּת יתירה נוספה באדם יתר על שאר בעלי החיים? הדעה והדיבור.
 15. היכן בתוך עדן נטע ה' את הגן? במזרחו של עדן.
 16. היכן בגן היו ממוקמים עץ החיים ועץ הדעת? באמצע הגן.
 17. מהו נהר פישון ומדוע נקרא כך (ב' סיבות)? הוא נהר הנילוס, ונקרא כך על שם שמימיו מתרבים ועולים ומשקים את הארץ, פש לשון ריבוי. או על שם שמסייע בגידול פשתן על גדותיו.
 18. מדוע נקרא נהר גיחון כך? שהוא עושה רעש גדול והמיה גדולה, כמו היוצא לקרב ומנגח.
 19. מדוע נקרא נהר חידקל כך? שמימיו חדים וקלים.
 20. מדוע נקרא נהר פרת כך? שמימיו פרים ורבים ומברים את האדם.
 21. מהו הנהר החשוב מכל הארבעה ומדוע? פרת, מפני שהוא הסמוך יותר לארץ ישראל.
 22. מדוע לא טוב היות האדם לבדו? כדי שלא יעשוהו אלוה על התחתונים כי הוא יחיד כשם שהקדוש ברוך הוא יחיד בעליונים.
 23. האם תמיד האישה תהיה לעזר לאדם? רק אם זכה – עזר, לא זכה – כנגדו להילחם בו.
 24. ממה בדיוק נבראו העופות? מן הרקק, שהוא מים נמוכים המעורבים באדמה ורפש וטיט (בוץ).

שלישי

 1. את מה קרא האדם בשמות? את כל החיות עופות ובהמות לפרטיהם.
 2. מה עשה ה' לאדם לאחר שהפיל עליו תרדמה? לקח אחת מצלעותיו וסגר חזרה את הבשר.
 3. מה עשה ה' עם צלע זו? בנה ממנה את האישה.
 4. מדוע קרא האדם לאישה כך? כי היא נלקחה מאיש.
 5. מה יוצא לדורות מחיבור זה שבין אדם לחוה? שיצטרך אדם כשיתחתן, לעזוב את אביו ואימו ולדבוק באשתו.
 6. מדוע היו צריכים האדם וחוה להתבייש? כי היו ערומים.
 7. מי הייתה החיה המחוכמת ביותר? הנחש.
 8. מה אמר הנחש לחוה, מה ענתה לו, וכיצד הסית אותה? הוא שאל האם ה' אמר להם להימנע מלאכול כל עץ בגן. היא ענתה שרק מעץ הדעת אסור לאכול ולגעת ושהעונש הוא מיתה. הוא הסית ואמר שלא ימותו אם יאכלו ורק ה' פשוט לא רוצה שהם יהיו כמותו יודעי טוב ורע.
 9. מה עשתה האישה לאחר ההסתה? התאוותה לפרי עץ הדעת, לקחה ואכלה, ונתנה גם לאדם לאכול.
 10. מה קרה לאדם וחוה לאחר שאכלו? קיבלו דעת והבינו שהם ערומים ושזוהי בושה ותפרו להם בגדים מעלי תאנה.
 11. מדוע התחבאו לפתע האדם ואשתו? הם שמעו שה' מתהלך בגן ומתקרב אליהם.
 12. מה ענה אדם לה' לאחר שנשאל היכן הוא נמצא? שהוא שמע שה' מתקרב ולכן התחבא כי הוא ערום.
 13. כיצד הגיב ה' לדבריו? ה' שאל בחזרה כיצד ידעת שאתה עירום אם אין בך דעת, האם אכלת מן עץ הדעת שאסרתיו עליך באכילה?!
 14. את מי האשים אדם בחטא זה? את האישה.
 15. את מי האשימה האישה בחטא זה לאחר שנשאלה על כך מאת ה'? את הנחש.
 16. במה קולל הנחש? ילך על גחונו בלי רגליים, כל מה שיאכל יטעם בו רק טעם עפר, תמיד ירדפוהו בני האדם להרגו.
 17. במה קוללה האישה? יהיה לה צער בהריון, לידה, וגידול בנים, ובעלה ימשול בה תמיד.
 18. במה קולל האדם? בקושי הפרנסה והמאמץ אחר מזונותיו.
 19. מדוע קרא האדם לחוה כך? כי היא הייתה אם כל חי.
 20. איזה בגד הכין ה' לאדם ולאשתו? כתנות עור.

רש"י

 1. כיצד נתעורר לאדם צורך בבן זוג? הוא ראה שכל החיות באות לפניו בזוגות זכר ונקבה, ותמה היכן בן זוגו.
 2. מדוע היה צורך להרדים את האדם לפני לקיחת הצלע ממנו? כדי שלא יראה את הבשר ממנו נבראה האישה ותתבזה עליו.
 3. מדוע בנה ה' את האישה רחבה מלמטה? כדי שתהיה לה יציבות וכח להחזיק את העובר בהריון.
 4. מנין שבא אדם על כל החיות לפני שבא על חוה ורק היא הניחה דעתו? זאת הפעם עצם מעצמי וכו'.
 5. מנין שנברא העולם בלשון הקודש? האישה נקראה "אישה" על שם שנלקחה מאיש.
 6. מנין שבני נח אסורים בעריות? ודבק באשתו.
 7. מתי יהיו האיש ואשתו לבשר אחד? כשיביאו ילד לעולם, והוא הרי נעשה מבשר שניהם.
 8. מדוע רצה הנחש להזיק לאדם וחוה? ראה אותם עסוקים בתשמיש ונתאווה לחוה.
 9. איזו טעות עשתה חוה בתשובתה לנחש בעניין איסור האכילה מן העץ? היא אמרה שהאיסור הוא גם לגעת בו, ואין להוסיף על דבר ה'.
 10. מה עשה הנחש בעקבות תשובה זו? דחף אותה עד שנגעה בעץ.
 11. מה ניסה הנחש להוכיח מנגיעה זו? אמר לה כשם שאין מיתה בנגיעה כך אין מיתה באכילה, שהרי נגעת ואת חיה.
 12. כיצד הסית הנחש את חוה נגד ה'? אמר לה שה' לא רוצה שהם יאכלו מעץ הדעת כדי שלא יהיו כמותו, כי גם הוא אכל מן העץ ונהיה אלוקים וברא את העולם, ואומן שונא את בני אומנותו.
 13. האם חוה התאוותה לטעם הפרי (פרט)? לא, אלא להיות כאלוקים ולקבל דעת ולברוא עולמות.
 14. מדוע נתנה האישה גם לאיש מפרי עץ הדעת? כדי שלא תמות היא ויחיה הוא וישא אישה אחרת.
 15. למי עוד נתנה האישה מן הפרי? לבהמות וחיות.
 16. ממה נהיו ערומים האדם ואשתו מיד לאחר החטא, מה שלא היה לפני כן? ממצווה אחת שהייתה בידם ונהיו ערומים ממנה.
 17. מדוע דוקא מעלי עץ התאנה לקחו האדם ואשתו בכדי לתפור להם לבוש? הוא עץ הדעת שממנו אכלו ובו קלקלו, לכן גם בו תיקנו וכיסו עצמם בעליו.
 18. מדוע לא פורסם בכתוב שעץ הדעת היה תאנה? כי אין הקדוש ברוך הוא רוצה לצער שום בריה. שלא יאמרו הבריות במשך כל הדורות על עץ התאנה שזהו העץ שלקה העולם על ידו.
 19. באיזה כיוון בגן היה ה' מתהלך כששמעוהו אדם וחוה? בכיוון מערב.
 20. באיזה שעה מן היום חטאו אדם וחוה? עשירית.     
 21. מדוע שאל ה' את האדם היכן הוא נמצא, והרי יודע היה היכן הוא? כדי להיכנס עמו בדברים בעדינות, ויענה כראוי על שאלותיו ולא יהא נבהל להשיב.
 22. היכן היה האדם כפוי טובה? כשענה שהאישה שנתן לו ה' היא האשמה.
 23. מנין שאין מלמדים זכות על מסית? הנחש קולל מיד בלא שיישאל על דבר חטאו.
 24. כמה זמן עיבורו של נחש עד שמוליד? 7 שנים.
 25. מה המידה כנגד מידה בעונש הנחש בכך שתהיה שנאה בינו לבין האישה? כי כל כוונתו היתה לשאת אותה לעצמו, לכן קולל להפך, שהיא תשנא אותו.
 26. מדוע ניגש הנחש לפתות קודם את חוה, אם באמת הוא רצה שהאדם ימות? כי האישה נוחה להתפתות יותר מן האיש, והיא גם יודעת לפתות בקלות את בעלה.
 27. לאיזה ענין נאמר "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך"? בתשמיש, היא רוצה אך אינה יכולה לומר, והוא כן יכול לומר ולתבוע.
 28. במה קוללה האדמה בעבור האדם? שתוציא גם דברים מציקים ומזיקים כגון זבובים פרעושים ונמלים.
 29. מה הקללה בקוץ ודרדר שתצמיח האדמה? הם כינוי לדברים שיצאו מן האדמה לאחר זריעתה ואין הם ראויים לאכילה מיד אלא על ידי תיקון ועיבוד וטורח.
 30. מה היו כתנות העור שהכין ה' לאדם ולאשתו (ב' פירושים)? או בגד חלק ודבוק לעור כמו הציפורניים, או דבר הבא מן העור כגון צמר ארנבת שהוא רך וחם.

רביעי

 1. מדוע שילח וגירש ה' את האדם מגן עדן? שמא יאכל גם מעץ החיים ויחיה לעולם.
 2. לאן שלח ה' את האדם ולאיזו מטרה? לאדמה כדי לעבוד שם.
 3. מה הציב ה' במזרחו של גן עדן כדי לשמור שלא יכנסו לאכול מעץ החיים? את המלאכים הנקראים כרובים ואת החרב המתהפכת.
 4. מדוע קראה חוה לבנה הראשון קין? קניתי איש עם ה', שה' שותף עמנו בעשייתו.
 5. מי היה הבן השני ומה היה עיסוקו? הבל, רועה צאן.
 6. מה היה עיסוקו של קין? עובד אדמה.
 7. ממה הביאו קין והבל קורבנות לה', ואת של מי קיבל ה'? קין הביא מפרי האדמה, והבל הביא מבכורות צאנו. ה' קיבל רק את של הבל.
 8. כיצד הגיב על כך קין? כעס מאוד ונפלו פניו.
 9. מה אמר לו ה' על כך? שאין טעם שיכעס, כי אם הוא רוצה, הוא יכול לשוב בתשובה ולהיטיב מעשיו ויימחל לו. ואם לא יעשה כן, חטאו יישמר לו ליום הדין ואז יפרעו ממנו.
 10. מה עשה קין להבל בהיותם בשדה? הרג אותו.
 11. מה ענה קין כשה' שאל אותו היכן נמצא הבל? אמר שאינו יודע, כי אין הוא השומר שלו.
 12. מה אמר לו ה' בעקבות כך? שהדם של הבל צועק מן האדמה ולכן יהיה קין ארור, והאדמה לא תצמיח לו והוא יגלה ממקום למקום.
 13. מה הגיב קין על גזר דינו? שאל אם אי אפשר למחול לו, שהרי גורש מגן עדן ולא יוכל להסתתר מפני ה', וכל מי שימצא אותו יהרגנו.
 14. כיצד הקל ה' מעל קין? הבטיחו שמי שיהרוג אותו יפרעו ממנו לשבעה דורות, וכרגע נתן בו אות לסימן שאין להורגו.
 15. היכן ישב קין לאחר שגורש מגן עדן? בארץ נוד שהייתה ממזרח לגן עדן.
 16. כיצד קרא קין לעיר שבנה ועל שם מי? חנוך על שם בנו חנוך.
 17. מה היה למך בשביל קין? דור שישי ממנו (נכד של נין).

רש"י

 1. במה מיוחד האדם משאר הברואים בעולם התחתון, ומדוע הוא נקרא יחיד בעולם זה? כי יודע להבחין בין טוב לרע.
 2. מה החשש בכך שיחיה האדם לעולם? הוא עלול להטעות הבריות ולומר שגם הוא אלוה.
 3. אילו מלאכים היו הכרובים? מלאכי חבלה.
 4. האם קין והבל נולדו בתוך גן עדן או מחוצה לו? בתוך.
 5. מי עוד נולד עם קין והבל? עם קין תאומה אחת ועם הבל שתי תאומות.
 6. מדוע בחר הבל להיות רועה צאן? מפני שראה שנתקללה האדמה.
 7. מאיזה פרי הקריב קין לה' (ב' פירושים)? מפרי גרוע, או מזרע פשתן.
 8. כיצד נודע שקיבל ה' את מנחת הבל? ירדה אש מן השמים ואכלה דווקא את מנחתו.
 9. ליד איזה פתח ממתינים לאדם לפרוע ממנו אם לא עשה תשובה? ליד פתח קברו.
 10. מהי תאוותו של היצר הרע? להחטיא ולהכשיל את האדם.
 11. מתי יוכל האדם להתגבר על יצרו? אם ירצה בכך.
 12. מה עשה קין לפני שקם על הבל להורגו? נכנס עמו בריב וויכוח.
 13. מה ציפה ה' שיענה קין כשנשאל היכן הבל? אני הרגתיו וחטאתי לך.
 14. מי עוד צועק חוץ מדם הנרצח? דם כל הדורות שהיה יכול להוליד.
 15. מדוע דקר קין את הבל בהרבה מקומות בגופו? כי לא ידע מהיכן יוצאת הנפש.
 16. מה היה חטאה הנוסף של האדמה חוץ ממה שלא הוציאה עץ שטעמו כטעם פריו? שקיבלה ובלעה את הדם של הבל.
 17. מה היה ענין עונש הגלות של קין? שאין לו רשות לגור במקום אחד.
 18. מה טען קין לאחר שקיללו ה'? הרי אתה נושא את כל הבריאה, עליונים ותחתונים, האם את עווני אי אפשר לשאת?!
 19. מה עונשו של הורג קין (רש"י ואונקלוס)? לפי רש"י לא פורש עונשו, ולפי אונקלוס יפרעו ממנו לאחר שבעה דורות.
 20. מי הוא שיהרוג את קין לאחר שבעה דורות? למך.
 21. ממי פחד קין שיהרגוהו וממי לא פחד? פחד מהחיות ולא פחד מהוריו.
 22. מהי האות שנתן ה' לקין כדי שלא יהרגוהו? חקק במצחו אות משמו של השם יתברך (והיא אות ה'. שפתי חכמים).
 23. מהי "ארץ נוד" (ב' פירושים)? ארץ שכל מי שגולה אליה, הוא נע ונד שם. או שהארץ עצמה הייתה נַדה ומזדעזעת מתחת רגלי קין כל היכן שהלך, ואמרו הבריות להתרחק ממנו כי הוא זה שרצח את אחיו. 
 24. מי עוד גורש חוץ מקין אל מחוץ לגן עדן במזרח? אדם הראשון.
 25. לאיזה כיוון בורחים תמיד הרוצחים? מזרח.
 26. האם היה חנוך בן קין חי כשנקראה העיר שבנה אביו על שמו? לא.

חמישי    

 1. מה היו שמות נשותיו של למך? עדה וצילה.
 2. מה היו שמות בני עדה ומה היו עיסוקיהם? יבל, אבי הרועים את הצאן ויושבי אוהלים. יובל, אבי המנגנים בכינור ועוגב.
 3. מה היו שמות ילדיה של צילה ומה היו עיסוקיהם? תובל קין, מייצר כלי ברזל, ואחותו נעמה.

רש"י

 1. מי הרג את קין וכיצד נתקיימה ההבטחה ששבעתיים יוקם קין? למך שהיה דור שישי לקין, הרג אותו כשהביא ילדים שהיו דור שביעי לקין, וזהו "שבעתיים יוקם", כשיבוא הדור השביעי שלו, תהיה בו נקמה.
 2. לשם מה לקח לו למך שתי נשים (פרט)? אחת לפריה ורביה ובה הוא מזלזל ואינו נמצא עמה ויושבת נזופה ובודדה כאלמנה. והיא הייתה עדה. ואחת לתשמיש והיא הייתה שותה כוס עקרין כדי שלא להתעבר והיא הייתה תמיד מקושטת ככלה ונמצאת איתו ואוכלת מעדנים. והיא הייתה צילה. וזו הייתה דרכם של אנשי דור המבול, לקחת שתי נשים באופן זה.
 3. האם לפי המדרש היו בני למך צדיקים (פרט)? לא, יבל היה עוסק בבניין בתים לעבודה זרה, יובל היה מנגן לעבודה זרה ותובל היה מכין חרבות וסכינים לרוצחים.
 4. למי נישאה נעמה בת למך? לנח.

שישי

 1. על מה התנצל למך בפני נשיו וכיצד? על שהרג איש ויֶלד, הוא אמר שאם קין קיבל נקמה כעבור שבעה דורות, אז הוא כעבור שבעים ושבעה דורות יקבל נקמה, כי הוא הרבה פחות אשם מקין.
 2. מה היה שמו של הבן השלישי של אדם הראשון ומדוע? שת, כי שת ונתן לי ה' זרע אחר במקום הבל שנהרג.
 3. מי היה בנו של שת ומה היה בימיו? אנוש, ובימיו התחילו לעבוד עבודה זרה.
 4. באיזה גיל היה אדם כשנולד לו שת ובאיזה גיל נפטר? 130. ונפטר בגיל 930.
 5. האם לאחר מכן הביא אדם עוד בנים או בנות? כן. בנים ובנות.
 6. מי חי 365 שנה? חנוך אבי מתושלח, הוא חנוך שנלקח בטרם עת.

רש"י

 1. כיצד השתלשלה הריגת קין על ידי למך? למך היה עיור, ותובל קין בנו היה מוביל אותו, ראה תובל קין חיה מרחוק ואמר לאביו למשוך בקשת ולהורגה, ולמעשה היה זה קין הסבא רבה.
 2. מי עוד נהרג בעקבות תקרית זו וכיצד? תובל קין נהרג, כאשר נודע ללמך בדבר הריגתו את קין ספק כפיו מתוך צער ובתווך היה תובל קין שנהרג ממכה זו.
 3. מדוע היה ללמך צורך לפייס נשיו להישמע לו לתשמיש? הן פרשו ממנו בעקבות הריגות אלה.
 4. כיצד הוא ניסה לפייסן? הוא טען שאינו מזיד כקין אלא שוגג, ולכן עונשו יהא קל בהרבה מזה של קין.
 5. האם לכל הדעות הרג למך את קין ותובל קין (פרט)? לא, לפי המדרש הוא לא הרג, אלא נשותיו פרשו ממנו מפני שידעו שלאחר שבעה דורות יכלה זרעו של קין במבול ולא רצו ללדת לבטלה, והוא אמר להן כי לדעתו לא יהא כך כי הוא לא הרג את הבל, ואם לקין ניתנה ארכה של שבעה דורות, לו מגיעה ארכה של שבעים ושבעה דורות.
 6. האם צדק למך בקל וחומר זה (פרט)? לא, וזה היה קל וחומר של שטות, כי אם כן, אין ה' גובה חובו ומקיים דיבורו.
 7. מה עשה למך משלא נתפייסו נשותיו? קבל עליהן אצל אדם הראשון.
 8. מה עשה אדם הראשון? הוכיח את עדה וצילה שאין להן להתערב בגזרותיו של ה', ועליהן לעשות את המוטל עליהן.
 9. מה ענו לו עדה וצילה? שיקשוט עצמו תחילה שהרי פרש מאשתו 130 שנה מאז שנגזרה עליו מיתה.
 10. מה עשה אז אדם ומה נשתנה מאז הפעם הראשונה? חזר להיות עם אשתו, והפעם בתאווה יתירה.
 11. מה בדיוק התחילו לעשות בדור אנוש? לעשות חולין את שם ה' חלילה, והיינו לקרוא לאנשים ולעצמים בשם ה' ולעשותם אלילים.
 12. בן כמה היה אדם כשהוליד את קין והבל? פחות מיום אחד.
 13. מדוע לקח ה' את חנוך טרם זמנו? הוא היה צדיק אבל קל בדעתו לחדול מצדקותו ולהרשיע, לכן סילקו ה' קודם זמנו כצדיק.

שביעי

 1. כמה שנים חי מתושלח הצדיק ומה מיוחד במנין זה? 969 שנה, וזה מספר שנות החיים הגדול ביותר שנרשם לאדם עלי אדמות.
 2. מה היה מתושלח בשביל נח? סבא.
 3. מי היה אביו של נח ומדוע קרא כך לבנו? למך, וקרא לבנו נח מתוך תקוה שבזכותו ינוחמו בני האדם מהקושי שבפרנסה ובעבודת האדמה.
 4. מי חי 777 שנה? למך אבי נח.
 5. באיזה גיל היה נח כשנולדו לו שם חם ויפת? 500.         
 6. איזו עבירה נעשתה מצויה יותר כאשר התחילו בני האדם להתרבות? ניאוף.
 7. כמה שנים הקציב ה' לדורו של נח עד הישמדם? 120.
 8. מי הם הגיבורים אנשי השם של דור המבול? הענקים שנולדו מבני האלוקים שהיו עם בנות האדם.
 9. מדוע הצטער ה' כביכול על בריאת האדם? כי ראה שהוא עושה הרבה רע בעולם וכל מחשבותיו הן רעות.
 10. מה רצה ה' לעשות בעקבות כך? למחות את האדם ואת כל בעלי החיים מעל פני האדמה.
 11. על מי נאמר שמצא חן בעיני ה'? על נח.

רש"י

 1. מי נַח בעקבות ביאת נֹח לעולם וכיצד? האדמה. היא הייתה מוציאה רק קוצים ודרדרים, וכשבא נח הוא הכין להם כלי חרישה ואז נחה האדמה מקללתה והתחילה להצמיח כראוי.
 2. מדוע נתן ה' לנח ילדים רק בגיל 500 ולאחרים בסביבות גיל 100? כי תיכנן ה' את המבול, ואם היה נח מוליד מוקדם והם היו רשעים ומתים במבול היה צדיק זה מצטער. ואם היו צדיקים היה צריך לטרוח ולבנות הרבה תיבות להצלתם.
 3. לפני מתן תורה, באיזה גיל היה האדם ראוי לעונש? 100.
 4. מדוע מוזכר שם בן נח לפני יפת אחיו הגדול? כי היה צדיק ממנו ונולד מהול ויצא ממנו אברהם אבינו.
 5. מי היו בני הא-להים שנאפו עם בנות האדם (ב' פירושים)? או בני שרים או מלאכים.
 6. אילו מקרים של ניאוף חטאו בהם דור המבול? אשת איש, זכר ובהמה. וכלה שנכנסת לחופה, גדול שבחבורה בועלה תחילה לפני בעלה.
 7. איזה מדון וויכוח, כביכול ברוחו של ה', קיבל קצבת זמן של 120 שנה? אם להשחית את החיים על פני האדמה או לרחם.
 8. בכמה לחיי נח נגזרה גזרת המבול? 480.
 9. מיהם הנפילים ומדוע נקראו כך? ענקים, שנפלו ונהרגו, והפילו את העולם שלמדו ממעשיהם הרעים.
 10. מה היה דור הרשעים הראשון ומהו השני? הראשון דור אנוש ובני קין, והשני דור המבול.
 11. מה עלה בגורל בני הדור הראשון ולא למדו מכך בני הדור השני? עלה אוקינוס והציף שליש מן העולם.
 12. מדוע בני דור הרשעים הראשון נקראו הגיבורים אנשי השם? הם היו גיבורים למרוד בה' וניקבו בשמות מחוייאל מתושאל וכו' על שם מפלתם, שנימוחו והותשו. ועוד, שהיו אנשי שיממון, שגרמו לעולם להיות שממה.
 13. מה הייתה נחמה בכך שנברא האדם בארץ? שאילו נברא בשמים היה ממרידם נגד ה'.
 14. מה השתנה במחשבתו של ה' על האדם? נהפכה המחשבה ממידת רחמים למידת הדין.
 15. מדוע נעצב ה' כשראה שיש למחות את האדם, הלא ידע מראש שכך יהיה? להבדיל כמו אדם ששמח בלידת בנו למרות שיודע שסופו של הבן למות, כי בזמן שמחה שמחה וכך גם בהפך.
 16. מדוע נקרא המבול "מוחה" את האדם? כי האדם הוא עפר, ובנתינת מים עליו הוא נמחה.
 17. מדוע נספתה גם הבהמה במבול (ב' פירושים)? או מפני שגם היא השחיתה דרכה, או מפני שנועדה לצורך האדם, ואם אין אדם, אין צורך בבהמה.  

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן