“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

במדבר- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע במדבר". 81 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת במדבר "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת במדבר

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. מתי והיכן דיבר ה' עם משה על מנין בני ישראל? בא' באייר, בשנה השנייה ליציאת מצרים. והמקום היה באוהל מועד במדבר סיני.
 2. את מי מונים? כל זכר מבן 20 ומעלה.
 3. מי מונה? משה ואהרן.
 4. מי יצטרף למונים בשעת המניין? נשיאי השבטים.
 5. מתי והיכן התבצע המניין? באותו חודש, במדבר סיני.

רש"י

 1. מדוע מרבה ה' למנות את ישראל? מתוך חיבתם.
 2. מתי עד עתה נמנו ישראל? כשיצאו ממצרים, כשנפלו בעגל, ועתה – לפני השראת השכינה שאחרי הקמת המשכן.
 3. האם די במניין כללי של עם ישראל, או גם כל שבט ושבט? גם וגם.
 4. הבן ישתייך לשבט אביו או אימו? אביו.
 5. כיצד יתבצע המניין? על ידי שקלים, משקל בקע לגולגלת.
 6. מנין שפחות מגיל 20 לא יוצאים לצבא? מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא.
 7. מדוע נקראו הנשיאים קרואי העדה? שנקראים לכל דבר חשיבות שבעדה.
 8. כיצד הוכיח אדם מאיזה שבט הוא? הביאו ספרי ייחוסין.

שני

 1. מי מהשבטים היה מונה את המספר הגדול של האנשים וכמה היו? יהודה 74,600.
 2. מי מהשבטים היה מונה את המספר הקטן ביותר של האנשים וכמה היו? מנשה 32,200.
 3. כמה מנו ישראל בסך הכול גברים יוצאי צבא? 603,550
 4. איזה שבט לא נמנה ונפקד בתוך השבטים? לוי.
 5. מה נצטוו הלויים בקשר למשכן? שרק הם יפרקו ויקימו ויישאו וישרתו. ויחנו בסמוך אליו.
 6. מה דינו של זר שאינו מהלויים שירצה לעשות כמותם במשכן? יומת.

רש"י

 1. מדוע לא נמנו שבט לוי (ב' פירושים)? הם לגיון המלך הראוי להימנות לבדו, וכן כל הנמנים עתידים למות במדבר חוץ משבט לוי, שלא טעו בעגל, לכן לא נמנו ולא מתו.
 2. כיצד יומת הזר הקרב לעשות עבודת הלויים? בידי שמים.

שלישי

 1. מה ציוה ה' את משה לגבי מיקום השבטים במסעות המדבר? שיהיו כולם במסודר סביב למשכן אוהל מועד.
 2. מי בשבטים היו ראשי ארבעת המחנות שחנו סביב המשכן? יהודה, ראובן, אפרים, דן.
 3. היכן חנה כל אחד מהם? יהודה במזרח, ראובן בדרום, אפרים במערב ודן בצפון. 
 4. איזה מחנה נוסע ראשון ואיזה אחרון? יהודה ראשון ודן אחרון.
 5. היכן נסע שבט לוי? בתוך כל המחנות, באמצע, סמוך למשכן.

רש"י

 1. כיצד זיהה אדם את מיקומו במחנות? לכל שבט הייתה מפה בדגל, בצבע משלו.
 2. מתי היה סדר דומה במסע השבטים? בנשיאת ארונו של יעקב.
 3. כמה היו רחוקים ישראל מהמשכן ומדוע? 2000 אמה. כדי שבשבת יוכלו לבוא ולהתפלל ליד המשכן.
 4. מה הסימן ליציאה למסע? תנועת הענן ותקיעת הכוהנים בחצוצרות (ולא לפני שמשה אומר קומה ה' וכו'. שפתי חכמים).
 5. כיצד היה סדר הנסיעה? יהודה ראשון, ואז ראובן, ואז הלויים עם המשכן והעגלות עם כל הכלים והחלקים, ואז אפרים, ואז דן.

 

רביעי

 1. כמה בנים היו לאהרן ומה שמותיהם? 4, נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר.
 2. מי מהם נשארו בחיים וכיהנו בחיי אביהם? אלעזר ואיתמר.
 3. למי הלויים צריכים לעזור? לאהרן ובניו הכוהנים.
 4. את מי החליפו הלויים בעבודת המשכן? את הבכורות.
 5. ממתי נקנו הבכורות של אדם ובהמה לה'? מיום שהכה ה' כל בכור במצרים.

רש"י

 1. מדוע נקראו בני אהרן גם בני משה? מפני שמשה לימדם תורה.
 2. במה סייעו הלויים לכוהנים? שלא יקרב זר לעבודה.
 3. מדוע נותנים ישראל מעשרות ללויים? מפני שגם ישראל צריכים את העבודה במשכן ובמקדש, והלויים באים בשליחותם.
 4. מה הן הדוגמאות לעבודות המסורות לכוהנים בלבד? קבלת דמים, זריקה והקטרה.
 5. מדוע החליפו הלויים את הבכורות בעבודת הקורבנות? מפני שחטאו הבכורות בעגל והלויים לא חטאו.

חמישי

 1. האם התפקדו הלויים יחד עם כל ישראל? לא.
 2. מבן כמה נפקד כל בן לוי, בניגוד למִפְקד ישראל? מבן חודש ומעלה, ובכל ישראל מבן כ' ומעלה.
 3. כמה חלקים היו בשבט לוי, מיהם, ומי הגדול שבהם במספרו? 3, גרשון קהת ומררי, קהת הגדול.
 4. מי היה נשיא נשיאי הלוי? אלעזר בן אהרן הכהן.
 5. באיזה צד של המשכן לא חנו בני לוי, אלא רק משה אהרן ובניו? במזרח.
 6. איזה חלק בשבט לוי נשא את הארון והמנורה השלחן והמזבחות? קהת.

 

רש"י

 1. מדוע רק מבן חודש נמנה בן לוי? משיצא מכלל נפל.
 2. האם נמנו שבט לוי בשקלים כשאר ישראל? לא.
 3. כיצד נמנו שבט לוי? משה עומד ליד כל אוהל ובת קול של שכינה יוצאת מהאוהל ואומרת כמה תינוקות יש באוהל.
 4. סמוך לאיזה שבט חנו בני קהת ומה החיסרון שהיה בכך? סמוך לראובן בדרום, שמהם יצאו רשעים – דתן ואבירם, ונמשכו אחרי קורח ועדתו שהם מקהת, ולקו עמהם שאוי לרשע ואוי לשכנו. 
 5. סמוך לאיזה שבט חנו משה אהרן ובניו ומה היתרון בכך? סמוך ליהודה במזרח, וזכו בני יהודה והחונים עליהם יששכר וזבולון שהיו כולם גדולי תורה ואנשים כשרים בזכות סמיכותם למשה שהיה עוסק בתורה, שטוב לצדיק וטוב לשכנו.
 6. האם אהרן השתתף במניין הפקודים? לא מנה ולא נמנה (עיין שפתי חכמים).

 

שישי

 1. אחרי מניין ישראל ומניין הלויים את מי עוד נצטווה משה למנות? בכורי ישראל.
 2. מי יהיה הפדיון עבור בכורי ישראל? כל שבט לוי.
 3. את מה עוד יש לפדות ומי יפדה? בכורות בהמה של ישראל, וייפדו על ידי בהמות הלויים.
 4. כמה היו בכורות ישראל וכמה הלויים? 22,273, והלויים 22,000.
 5. מה היתה כביכול הבעיה כאן? מי יפדה את העודפים – 273.
 6. מה אמר ה' למשה בפתרון הבעיה? לקחת 5 שקלים עבור כל נפש בעודפים ולתת לאהרן ולבניו (סה"כ 1365).

רש"י

 1. האם באמת מניין הלויים היה 22,000, פרט? לא. אלא 22,300.
 2. מה השאלה אם כן? הרי לפי זה יכלו הלויים לפדות את כל בכורות ישראל ולא היה צורך בחשבון ה 273 עודפים!
 3. מדוע אם כן לא נמנו 300 הלויים? מפני שהם עצמם היו בכורים ודי להם שיפדו עצמם ולא שיפדו גם אחרים.
 4. האם בפדיון בכורות בהמות ישראל היה המספר מכוון עם בהמות הלויים, פרט? לא, וכל שה של לויים פטר כמה בכורות מבהמות ישראל.
 5. אילו בכורי בהמות פטרו בהמות הלויים? רק פטרי חמוריהם של ישראל ולא בכורי בהמה טהורה.
 6. כנגד מה היה הפדיון של העודפים בשקל שהוא 20 גרה? כנגד 20 כסף שקיבלו השבטים עבור יוסף שהיה בכורה של רחל.
 7. כיצד נבחרו בישראל הבכורות שיהיו מן העודפים שיצטרכו לתת 5 שקלים בפדיונם? ע"פ גורל בפתקים, 22,000 פתקים עליהם כתוב בן לוי ו- 273 פתקים עליהם כתוב ה' שקלים, והרימו כל בכורות ישראל, ונודע בכך מיהם העודפים.

שביעי

 1. מה נצטוו במיוחד רק בני קהת? לשאת את הכלים הקדושים ביותר במשכן.
 2. מאיזה גיל ועד איזה גיל עבדו בעבודה זו? 30-50.
 3. מי יכסה ויארוז את כל אביזרי הקודש? אהרן ובניו בלבד.
 4. הכלים הגדולים נלקחים על מוטות עץ שבצדדיהם, המושחלים בלולאות הקבועות בכלים, איזה כלי נלקח בתוך שק והמוט מעליו? המנורה.
 5. מי הממונה על עבודת בני קהת? אלעזר.
 6. במה מוזהרים בני קהת במיתה? אם יראו ואם יגעו בכלים של קודש הקדשים, הם צריכים רק לשאתם כשהם כבר מכוסים.

רש"י

 1. מה למדנו מעבודת המשא של בני קהת? בן 30 לכוח ובן 50 מתחיל להכחיש כוחו.
 2. מהם הכלים המקודשים ביותר? הארון המנורה השלחן והמזבחות וכלי השרת.
 3. מהו הסימן ליציאת העם למסע? כשמסתלק והולך הענן.
 4. מה עושים למזבח לפני היציאה למסע? מדשנים אותו, לוקחים את הדשן מעליו.
 5. אש התמיד שירדה משמים על המזבח, להיכן הולכת בשעת המסעות? היא נשארת על המזבח וכופים עליה טס נחושת והיא אינה שורפת את המכסה בד שעליה.
 6. מה מכונה קודש ומה מכונה כלי הקודש? קודש – ארון ומזבח. כלי הקודש – מנורה וכלי שרת.
 7. איזו מיתה חייבים בני קהת אם יגעו בקודש ובכלי הקודש? מיתה בידי שמים.
 8. מי ממונה על בני קהת ומי על בני גרשון ומררי? אלעזר על קהת ואיתמר על גרשון ומררי.
 9. מתי עלולים לראות בני קהת את הקודש ולהיענש במיתה? בשעת כיסוי הכלים ולפני נשיאתם.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן