“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

במדבר- המסר מתנורו של עכנאי

תקציר המאמר:

"וורט לפרשת במדבר". הגאון מוילנא במסר מדהים מהמופתים שעשה רבי אליעזר בן הורקנוס בפסיקתו על תנורו של עכנאי. ומדוע בחר דווקא לעשותם בשלושת הדברים: חרוב, אמת המים וכותלי בית המקדש המסמלים את הדרך לקניין בלימוד התורה...

המסר מתנורו של עכנאי 

 

"במדבר סיני"

 

הגמרא מביאה (בבא מציעא נט:):

שנחלקו רבי אליעזר בן הורקנוס וחכמים על תנורו של עכנאי האם הוא מקבל טומאה או שאינו מקבל טומאה. רבי אליעזר מטהר וחכמים מטמאים.

 

ניסה רבי אליעזר להביא את חכמים לפסוק כמותו ולא קיבלו ממנו חכמים.

ואומר להם רבי אליעזר: "אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח!" ונעקר חרוב זה במקומו.

אמרו לו חכמים: "אין מביאים ראיה מן החרוב".

 

חזר ואמר להם: "אם הלכה כמותי אמת המים תוכיח!" חזרה אמת המים לאחוריה.

אמרו לו חכמים: "אין מביאים ראיה מן אמת המים".

 

חזר ואמר להם: "האם הלכה כמותי כותלי בית המקדש יוכיחו!" הטו כותלי בית המדרש ליפול.

גער בהם ר' יהושע, אמר להם: "אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכם?".

 

לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר ועדיין מטין ועומדים.

 

חזר ואמר להם ר' אליעזר: "אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו!" יצאתה בת קול ואמרה: "מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום".

עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: "לא בשמים היא" – שאין משגיחין בבת קול שכבר נכתב בהר סיני – בתורה "אחרי רבים להטות…".

 

הגאון מוילנא שואל:

מה ראה רבי אליעזר להכריע את ההלכה בוויכוח שבינו לבין החכמים על ידי שלשה מופתים בחרוב, אמת המים וכותלי בית המדרש?

 

והוא משיב:

כדי לזכות בתורה על האדם להיות מושלם בשלושת התכונות הבאות:

 

א. הסתפקות במועט  

ב. ענווה  

ג. התמדה בלימוד תורה.

 

לכן בחר ר' אליעזר דווקא באלו:

 

חרוב –  מפני שהחרוב מסמל את ההסתפקות במועט כמו שאמרו: "וחנניא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת".

 

אבל אמרו לו חכמים: "אין מביאין ראיה מן החרוב" – עדיין אין די בהסתפקות במועט.

 

אמת מים – אמת המים מסמלת את מידת הענווה, שכן אמרו חכמים: "למה נמשלה תורה למים? דכתוב: "הוי כל צמא מים?" לומר לך מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה" (גמרא תענית דף ז' עמוד א').

 

אמרו לו חכמים: "אין מביאין ראיה מאמת המים" – עדיין אין די בענווה בלבד.

 

כותלי בית המדרש –  שהם יעידו על השקידה הרבה שהייתה לו בתורה.

 

 

תירוץ נוסף:

 

אלו שלשת הדברים שבני ישראל מסרו עצמם עבור הקב"ה:

 

  1. חרוב – תורה ניתנה במדבר – הסתפקות במועט– בני ישראל הלכו במדבר במסירות נפש והקב"ה אומר: "זכרתי לך חסד נעורייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה"

 

  1. אמת המים – תורה נמשלה למיםבני ישראל קפצו במסירות נפש לים סוף למען ציווי ה'

 

  1. כותלי בית המדרש – אש – צדיקים דבריהם כגחלי אש – שקידה– אברהם אבינו קפץ במסירות נפש לכבשן האש.

 

בזכות המסירות נפש בשלושת הדברים הללו זוכים לתורה ורק בשלושת הדברים האלו

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן