“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בלק- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע בלק". 188 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת בלק "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת בלק

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. מדוע פחד בלק בן צפור ועמו מישראל? ראו שהם רבים ושניצחו את האמורי.
 2. אל מי פנו מואב לדבר בגנות ישראל? אל זקני מדין.
 3. מלך איזו אומה היה בלק באותה עת? מואב.
 4. אל מי שלח בלק שליחים לבקשו שיקלל את ישראל? אל בלעם בן בעור.
 5. היכן ישב בלעם? ליד הנהר במקום ושמו פתור במדיין.
 6. מי היה במשלחת שיצאה מבלק לבלעם? זקני מואב וזקני מדין.
 7. מה לקחו איתם חברי המשלחת? קסמים.
 8. מה אמר להם בלעם כשאמרו לו דברי בלק? שילינו אצלו בלילה ואז יודיעוֹ ה' מה לעשות.
 9. מה שאל ה' בתחילה כשבא אל בלעם? מי האנשים האלה עמך.
 10. מה ציווה ה' את בלעם לאחר שאמר לו מטרת בואם? שלא ילך עמהם ולא יקלל את העם כי מבורך הוא.

רש"י

 1. מדוע פחד בלק דווקא לאחר ניצחון ישראל את סיחון ועוג? כי סמך עליהם שינצחו הם, כי הם חזקים מעמו.
 2. מדוע השלימו מואב ומדיין שהיו אויבים? פחדו מישראל והתאחדו נגדם.
 3. מדוע נטלו מואב עצה ממדין? ידעו שמשה גדל שם, ורצו לעמוד על טיבו.
 4. מה הייתה תשובת מדין ותגובת מואב? כוחו בפה, אמרו מואב נביא גם אנו מי שכחו בפיו.
 5. מדוע פחדו מואב אפילו ממעבר בני ישראל בארצם? חששו שבכך תאבד מהם הברכה, כמו כאשר השור מלחך את ירק השדה שאז אין בו ברכה יותר.
 6. מדוע מלך בלק אם לא היה ראוי למלכות? היה מנסיכי מדין וכשמת סיחון מינוהו עליהם לצורך השעה.
 7. מדוע נקרא מקומו של בלעם פתורה? לשון שולחן, שכל המלכים הריצו לו אגרותיהם, כמו שלשולחני (חלפן כספים) מריצים מעות.
 8. מאיזה מוצא היו בלק ובלעם? שניהם ממדין.
 9. מה התנבא בלעם על בלק, והאם התקיימה נבואתו? שיהיה מלך וכך היה.
 10. מדוע השרה ה' נבואה על בלעם הרשע והגוי? שלא יאמרו הגויים אילו היו לנו נביאים היינו חוזרים למוטב.
 11. במה עשה בלעם להפך מתפקידו? הוא קלקל את הגויים, שבתחילה היו גדורים בעריות, והוא נתן להם עצה להפקיר עצמם לפריצות.
 12. מהי "עין הארץ" שכיסו אותה בני ישראל? סיחון ועוג שהיו שומרים על מואב.
 13. מניין שפחד מואב שבני ישראל יכריתוהו? הוא יושב ממֻלי, חסר, מלשון אמילם, אכריתם.
 14. למי עזר בלעם בקללתו נגד מי? לסיחון, נגד מואב.
 15. מדוע זקני מדין ומואב לקחו עמם קסמים? שלא יאמר בלעם אין כלי תשמישי עימי.
 16. מדוע לא נשארו זקני מדין עם בלעם? נתנו לעצמם סימן מראש, שאם ידחה אותם מעט ולא יבא עמהם מיד – אין בו ממש ויניחוהו.
 17. מדוע נביאי הגויים מקבלים נבואה רק בלילה? כביכול מתבייש ה' לבוא אליהם, כאדם ההולך אל פילגשו בהיחבא.
 18. מדוע שאל ה' את בלעם מיהם האנשים שבאו אליו? כדי שיטעה ויחשוב שאין ה' יודע הכול, וירצה לקלל את ישראל בלא שידע ה'.
 19. כיצד התפאר בלעם על השרים? אמר להם שמא רוצה ה' שאלך עם מכובדים מכם.
 20. כיצד התפאר בלעם על ה'? אמר שהוא חשוב בעיני בלק.
 21. מדוע 'נוקב' קשה מ'מקלל'? שהנוקב מדייק ומפרש כוונתו וקללתו.
 22. מניין שבלעם היה שונא ישראל יותר מבלק? בלק רצה לגרש את העם מארצו, ובלעם רצה לגרשו מן העולם.
 23. מדוע הוצרך ה' לומר לבלעם שהעם ברוך? כי בלעם רצה לברכו לאחר שרצה לקללו וה' סירב, אמר לו ה' הם כבר ברוכים, אין צורך בברכתך, לא מדובשך ולא מעוקצך.

 

שני

 1. מה השיב בלעם לשרי בלק בבוקר? שיחזרו לארצם כי ה' מונעו מללכת.
 2. מה עשה בלק כששמע התגובה השלילית? שלח שרים רבים ונכבדים מהקודמים.
 3. מה הבטיחו שרים אלה לבלעם בשם בלק? שיקבל כבוד גדול ויעשו את אשר יאמר.
 4. לדברי בלעם אפילו את מה לא יוכל לקבל כתמורה? כסף וזהב מלא ביתו של בלק.
 5. מה בכל זאת הציע להם בלעם? שיישארו עמו בלילה וישמע מה יאמר ה'.
 6. מה אמר ה' לבלעם בלילה? שילך עם האנשים ויעשה רק מה שיצווה.

רש"י

 1. מניין שהיה בלעם גאוותן? אמר שה' לא מסכים לו ללכת עם שרים כאלה, אלא עם מכובדים יותר.
 2. איזה כבוד הבטיח בלק לבלעם? סכום כסף גדול יותר ממה שקיבל כשעזר לסיחון נגד מואב.
 3. מניין שהיה בלעם תאוותן? רצה כסף וזהב מלא ביתו של בלק.
 4. מדוע חשב שמגיע לו כל כך הרבה כסף וזהב? סבר שבוודאי ינצח, ומוטב שהוא יקבל את כל ההוצאות של בלק על החיילים שלו, שלא בודאי ינצחו.
 5. היכן התנבא בלעם שלא יוכל לבטל ברכת ה' לאבות? לא אוכל לעבור את פי ה'.
 6. היכן גילה בלעם בעל כורחו שהוא ברשות ה' ולא ברשות עצמו? לא אוכל לעבור וכו'.
 7. מניין שהיה בלעם בטוח שלא ישנה ה' דבריו מברכה לקללה? מה יוסף ה' דבר עמי.
 8. האם התכווין ה' שבלעם ילך? פרט! לא, אלא שאם הוא חושב שתועיל לו ההליכה וירוויח ממנה, שילך, רק מובטח לו שידבר כאשר יצוּוה.
 9. מה עשה בסוף בלעם ומדוע? הלך וסבר שמא אפתה את ה' ויסכים לי לקללם.

שלישי

 1. מה עשה בלעם מיד בבוקר לאחר שקיבל אישור מה'? חבש את אתונו והלך עם שרי מואב.
 2. מי הלך עם בלעם ללוותו? שני נערים.
 3. האם ה' היה מרוצה מכך שבלעם הולך? לא, ואף כעס על כך.
 4. את מי שלח ה' להפריעו בדרך? מלאך.
 5. מה עשה המלאך ומי ראה אותו? עמד לפניהם בדרך כשבלעם על אתונו, ובתחילה רק האתון ראתה את המלאך.
 6. כיצד נראה אז המלאך? היתה חרב שלופה בידו.
 7. מה עשתה האתון כשראתה את המלאך? סטתה מן הדרך וכשלא היתה אפשרות לסטות רבצה.
 8. כמה פעמים סרבה האתון להמשיך בדרך? שלוש.
 9. מה היה בכל פעם? א. סטתה מהדרך לשדה. ב. היה גדר משני צדדים ולחצה רגל בלעם לגדר. ג. לא הייתה דרך לנטות ואז רבצה.
 10. מה עשה לה בלעם בכל פעם? היכה אותה במקל.
 11. מה אמרה לו האתון בפעם השלישית כשפתח ה' את פיה? מה עשיתי לך שהכית אותי.
 12. מה ענה לה בלעם? את התעללת בי, ואם הייתה לי חרב הייתי הורגך.
 13. מה אמרה לו האתון ומה הגיב? הרי אני איתך מעודך ולא מעלתי בתפקיד. והוא הודה לה.
 14. מה קרה שפתאום ראה בלעם את המלאך? ה' פתח את עיניו.
 15. מה עשה בלעם מיד כשראה את המלאך? השתחווה לפניו.
 16. מה הסביר לו המלאך? שאבוי לו על שהכה את האתון החפה מפשע כי נטתה מפני שראתה מלאך.
 17. מה התנצל בלעם? שהוא לא ידע שהמלאך מולו, ושהוא מוכן לשוב אם ירצה.
 18. האם דרש המלאך מבלעם שישוב? לא.
 19. מה עשה בלק כששמע שבלעם מגיע? יצא לקראתו אל הגבול.
 20. מה ענה בלעם לבלק כששאל מדוע התמהמה? שגם עכשיו הוא לא בטוח שתצליח המשימה, כי פיו אינו ברשותו.

 

רש"י

 1. מה עשה בלעם משנאתו את ישראל? השכים בבוקר להזדרז לקלל.
 2. מה למדנו מכאן? שהשנאה מקלקלת את השורה.
 3. מי השכים לדבר חיובי ומתי? אברהם, כשנצטווה על עקידת יצחק.
 4. מה למדנו מכאן? שאהבה גם היא מקלקלת השורה.
 5. מה גרם לבלעם חשק ללכת? זה שראה שרע בעיני ה' אם ילך.
 6. איזה מלאך נשלח לבלעם ולאיזו מטרה? מלאך רחמים, למונעו מלחטוא שלא יאבד.
 7. מניין לאדם חשוב שיקח עמו שני אנשים לדרך לשמשו? בלעם כך עשה (ואברהם קדמוֹ כדפירש"י בשביעי דוירא).
 8. מדוע נתן ה' לבהמה רשות לראות יותר מן האדם? שמתוך שיש באדם דעת, אם יראה מזיקין תיטרף דעתו.
 9. מה היה הרמז בחרבו של המלאך? בלעם תפס אומנות ישראל בפה, ואף המלאך תפס אומנות בלעם ועמו שהיא החרב. ורמז לו שסופו למות בחרב.
 10. מהו משעול? שביל.
 11. ממה עשוי סתם גדר? מאבנים.
 12. מדוע שלוש פעמים נגלה המלאך? לרמוז על שלושת האבות שמגינים על ישראל.
 13. מהו לשון התעללות? השפלה ובזיון.
 14. בלעם איים על אתונו בחרב, מדוע היה לו זה לביזיון בעיני השרים? הוא הולך להרוג אומה שלמה בפיו, ולהרוג אתונו הוא נצרך לחרב.
 15. מדוע לבסוף הרג המלאך את האתון? מפני שביישה את בלעם ולא יכל לעמוד בתוכחתה, שחס הקדוש ברוך הוא על כבוד הבריות, שלא יאמרו זוהי שניצחה את בלעם.
 16. כיצד התגלתה גנותו של בלעם כשלא ידע על נוכחות המלאך? הוא היה תמיד משתבח שיודע דעת עליון.
 17. כיצד ניסה בלעם לקנטר כלפי ה'? אמר למלאך שהוא מוכן לחזור אם יאמר, אף כי ציווה ה' שילך, כי כביכול ה' רגיל לבטל שליחותו על ידי מלאך, כמו אצל אברהם שה' ציווה לעקוד את יצחק ומלאך ציוה לבטל זאת.
 18. מניין שבדרך שאדם רוצה ללכת מוליכין אותו? המלאך אמר לבלעם לך עם האנשים.
 19. כיצד שמע בלק שבלעם מגיע? בלעם שלח שליחים לבשרו.
 20. לאן לקח בלק את בלעם ומדוע? לעיר החשובה שבמואב, כדי לומר 'רְאה מה אלו מבקשים לעקור'.

רביעי

 1. לאן לקח בלק את בלעם לאחר שקיבלוֹ בעיר מואב? לקרית חוצות.
 2. מה שלח בלק לבלעם ולשרים כשהגיעו לעיר? סעודת בשר.
 3. לאן לקח בלק את בלעם בפעם הראשונה שיראה את העם? לבמות בעל.
 4. מה ביקש בלעם לתחילת המלאכה? שבעה מזבחות שבעה פרים ושבעה אילים.
 5. מה הוקרב על כל מזבח?  פר אחד ואיל אחד.
 6. מה ביקש בלעם לעשות לאחר ההקרבה? שבלק יישאר שם והוא ילך לבדו ואולי ידבר אליו ה'.
 7. מה אמר בלעם לה' כשנגלה אליו? דיווח על מה שהכין והקריב.
 8. מה אמר ה' לבלעם שיעשה? שיחזור לבלק ויאמר מה שה' ייתן בפיו. 
 9. מה אמר בלעם כשהגיע לבלק ושריו שהמתינו לו? שבלק הזמינוֹ לקלל את ישראל, וה' לא רוצה לקללם, הם עם מיוחד ומובדל מהגוים והלואי שאמות בחלקם.
 10. מה הגיב בלק על מילים אלה? כעס ואמר לבלעם שהוא עושה בדיוק להפך מהמצופה ממנו.
 11. מה ענה לו בלעם? שכבר הצהיר שיאמר רק מה שייתן ה' בפיו.

רש"י

 1. מדוע לקח בלק את בלעם לקרית חוצות? שיראה שווקים מלאים בנשים וטף וירחם שלא יעקרו ישראל את כל אלה.
 2. האם ערך בלק לבלעם ולשרים סעודה מכובדת? לא, בקר אחד וצאן אחד.
 3. מהו 'במות בעל'? הר של עבודה זרה.
 4. מדוע הסתפק בלעם אם ידבר איתו ה'? כי זה היה ביום, ולא בלילה, והיה רגיל לדבר עמו רק בלילה.
 5. מהו וילך שפי? מלשון שופי ושתיקה, שהלך יחידי בשקט.
 6. מדוע נגלה ה' לבלעם ביום, שלא כדרכו? להראות חיבתן של ישראל.
 7. מדוע בנה בלעם שבעה מזבחות? לעשות כנגד המזבחות שבנו כל האבות, אברהם בנה 4, יצחק 1, יעקב 2.
 8. מדוע העלה בכל מזבח פר ואיל? כדי להיות יותר מאברהם שהעלה רק איל.
 9. מדוע אמר בלק לבלעם לקלל את ישראל בשם יעקב וגם בשם ישראל? שמא אחד השמות אינו מובהק.
 10. מתי ה' לא קילל את ישראל גם אם היו ראויים לכך? בסירחון השבטים שמעון ולוי, במרמת יעקב לקבל הברכה, וכן בהר עיבל לא הזכיר עליהם שם קללה.
 11. מתי לא זעם ה'? בכל אותם הימים שהיה בלעם אצל בלק לא כעס ה' כאשר רגיל הוא בכל יום לכעוס לרגע אחד.
 12. מי הם הצורים והיסודות החזקים שלנו? האבות והאימהות.
 13. מה התרגום של עם לבדד ישכון? עתידים לבדם לשלוט בכל העולם והעמים.
 14. מתי עם ישראל לא מתחשב בגוים? בשמחתנו הם לא שמחים, ואנו כן נהנים משמחתם, ואין זה על חשבוננו.
 15. על אילו ישרים דיבר בלעם כשביקש למות כמותם? על הישרים שבישראל.

חמישי

 1. מהו המקום השני לשם לקח בלק את בלעם לראות את ישראל ולקללם? שדה צופים.
 2. מה ביקש בלעם שיכינו גם שם? 7 מזבחות, שעל כל אחד יעלו לעולה פר ואיל.
 3. מה אמר בלעם לבלק לאחר שדיבר עמו ה'? שה' לא כבן אדם שחוזר בו מברכות, ושלא יצפה שיקלל את ישראל, ה' רואה בהם רק טוב, אין בהם עבודה זרה, הם גיבורים ומנצחים אויביהם.
 4. מה הגיב על כך בלק? אמר שגם אם לא יקללם בלעם, לפחות שלא יברכם.

רש"י

 1. מה היה עניינו של שדה צופים? הצופה עומד שם לראות אם אויב מתקרב.
 2. מדוע דווקא לראש הפסגה של שדה צופים לקחוֹ? ראה שתהיה שם פירצה לישראל, ששם מת משה, וחשב ששם תחול עליהם קללה.
 3. האם בלעם ידע זאת, ומה לומדים מכאן? לא, ומכאן שבלק היה קוסם גדול מבלעם.
 4. מדוע הלך בלעם לבלק בפעם השנייה למורת רוחו? ה' הכריחו.
 5. מי התחיל לעזוב את בלק ומדוע? שרי מואב, כי ראו שאין תקוה בבלעם.
 6. כיצד לעג בלק לבלעם? מה דיבר ה', כלומר אינך ברשותך.
 7. כיצד החזיר לו בלעם? קום, אינך רשאי לשבת, כי אני מדבר בשליחותו של מקום.
 8. מאיזו שבועה אמר בלעם לבלק שה' לא יחזור בו? לתת לישראל את הארץ.
 9. היכן לומדים שה' אינו מתבונן בעבירות בדקדוק, ולא יסיר שכינתו מישראל למרות העבירות? לא הביט אוון ביעקב וכו'.
 10. מתי ראויים ישראל לברכה? כשאין בהם מנחשים וקוסמים.
 11. מתי תתגלה חיבתם של ישראל לעין כל? כשילמדו תורה לפני ה' ומחיצתם לפנים ממלאכי השרת לעתיד לבוא.
 12. מי מוסר לישראל גזרותיו של ה' במקום המנחשים והקוסמים? הנביאים והאורים ותומים.
 13. כיצד קמים ישראל משנתם כאריה? חוטפים מצוות טלית תפילין וקריאת שמע.
 14. כיצד ישנים ישראל בביטחון לאחר שהרגו אויביהם? כשקוראים קריאת שמע שעל המיטה.
 15. היכן נתנבא בלעם שייהרגו שרי ומלכי מדין והוא עמהם? ודם חללים ישתה.

שישי

 1. מהו המקום השלישי לשם לקח בלק את בלעם? ראש הפעור.
 2. מה הכינו שם כרגיל? 7 מזבחות שעל כל אחד פר ואיל.
 3. מה עשה בלעם כשראה שה' רוצה רק לברכנו? נתן פניו למדבר ולעגל שעשו שם ישראל.
 4. מה ראה בלעם ושרתה עליו רוח ה'? את ישראל שוכן לשבטיו.
 5. כיצד כינה בלעם את עצמו? שתום העין, שומע אמרי אל, חוזה מחזות ה', נופל וגלוי עיניים.
 6. מה אמר בלעם בנבואתו זו השלישית? שיבח את ישראל, ואת הסדר במחנה, ניבא שתינשא מלכותו של עם ישראל מעל אגג, שננצח כל אויבינו, שמברכנו יבורך ומקללנו יקולל.
 7. מה הגיב על כך בלק? ספק כפיו וכעס ואמר לבלעם שזו פעם שלישית כבר שמברך את ישראל למרות שנתבקש לקלל ושיברח לו אל מקומו ושלא מגיע לו כבוד.
 8. מה אמר לו בלעם? שכבר אמר לו ולשלוחיו שלא יוכל לדבר דבר חוץ מאשר יתן ה' בפיו, גם אם יתנו לו המון כסף וזהב.

רש"י

 1. מדוע לקח בלק את בלעם לראש הפעור? ראה שישראל ילקו על ידי פעור ולא ידע כיצד, לכן סבר שהקללה תחול משם.
 2. מה המשותף למחזות של החוזים בכוכבים? רואים ואינם יודעים מה רואים.
 3. בפעמיים הראשונות הלך בלעם לקראת נחשים, מה הפירוש? ניחש ולא ידע אם ירצה ה' לקלל את ישראל.
 4. מה עשה בלעם בפעם השלישית? הבין שאין ברצון ה' לקלל, אז אמר שיזכיר עוונותיהם והקללה תחול ממילא.
 5. איזה עוון הזכיר בלעם? חטא העגל.
 6. מדוע הסתכל בלעם בישראל? ביקש להכניס בהם עין הרע.
 7. מה ראה בלעם ועלה בדעתו שלא לקלל את ישראל? שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, כדי שלא יציץ האחד לאוהל חברו.
 8. מה היחס בענין המעמד בין בלק ובלעם לאבותיהם? בלק גדול מאביו ציפור במלכות, ובלעם גדול מאביו בעור בנביאות.
 9. מה היה מומו של בלעם ומדוע? עיוור בעין אחת, ואין לו כלל עין באותו חור, על שהרהר בנבואה 'ומספר את רובע ישראל', שהקדוש ברוך הוא מונה טיפות זרע של ישראל מתי תבוא טיפה שיצא הצדיק ממנה, והרהר בלעם איך ה' שהוא קדוש ומשרתיו קדושים יסתכל בדברים אלו, ועל זה נענש.
 10. מדוע היה נופל בלעם כשהיה מקבל נבואה? כי היה ערל, ומאוס בעיני ה' להגלות לפניו כשהוא בקומה זקופה.
 11. מהם 'אוהליך יעקב' (ב' פירושים)? או האוהלים הצנועים במדבר, או המשכן והמקדשות.
 12. מדוע אף בחורבן המקדשות הוטב לנו? כי הם משכון עלינו וכפרה על נפשותינו, כי כילה ה' חמתו בהם ולא בנו.
 13. מהו 'עצמותיהם יגרם' (ב' פירושים)? או ישבור, או ישאיר רק עצמות.
 14. מדוע לא אמר בלעם בפעם זו 'ה' אלוקַי"? כי ידע שנבאש ונטרד בעיני ה'.

שביעי

 1. מה אמר בלעם לבלק לפני שנפרד ממנו? א. עצה להצלחה. ב. מה שישראל ירעו למואב באחרית הימים.
 2. כיצד כינה בלעם עצמו בנבואה זו בנוסף לקודמות? יודע דעת עליון.
 3. מה התנבא בלעם בנבואתו האחרונה? על אובדן מואב, אדום, עמלק, ארם, אשור, ועל הצלת הקיני, ועל שלטון המשיח בכל העולם.
 4. מה עשו בלק ובלעם לאחר נבואה זו? חזרו איש למקומו.
 5. איזו תקלה ארעה לישראל כשישבו בשיטים? התחברו אל בנות מואב.
 6. כיצד משכו בנות מואב את העם לעבודה זרה? קראו להם לאכול מזבחי אלוהיהן, ואז השתחוו לאלוהיהן, ולבסוף נצמדו לבעל פעור.
 7. כיצד הגיב ה' לאחר תקלה זו? חרה אפו בעם, ושלח בהם מגפה.
 8. מה בנוסף ציווה ה' את משה? שיסקלו ויתלו את כל העובדים לפעור.
 9. מה עשה לפתע איש מישראל? לקח מדינית אל האהל לעיני משה ולעיני כל ישראל.
 10. מה עשו בני ישראל כשראו זאת? בכו ליד פתח אוהל מועד.
 11. מי קינא לה' והרג אותם בחרב? פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן.
 12. מה גרם בכך? שתיעצר המגפה.
 13. כמה מתו במגפה זו? 24,000.

רש"י

 1. מה קרה לבלעם לאחר הנבואה האחרונה? הסתלק ה' מעליו וחדל מלהיות נביא.
 2. איזו עצה רעה נתן בלעם לבלק? להחטיא את ישראל בזימה, בהיות ואלוהיהם שונא זימה הוא.
 3. מהו שבחו של בלעם "יודע דעת עליון"? שידע השעה שה' כועס בה בכל יום.
 4. על אילו מלכים נתנבא בלעם שיכריתו את הגויים? דוד, ומלך המשיח.
 5. מה סופו של עמלק על שהוא הראשון שנלחם בישראל? להיאבד על ידי ישראל.
 6. מדוע תמה בלעם על בני יתרו שזכו לשבת עם ישראל למרות שהיו בין העמלקים? כי יתרו היה עמו בעצת פרעה הבה נתחכמה לו.
 7. עם מי עתיד לִגְלות זרעו של יתרו והאם יחזור? עם עשרת השבטים, וסופו לחזור עמם.
 8. מי יענה את אשור ובבל ובסוף יאבד גם הוא (לפי אונקלוס)? אדום.
 9. כיצד יגיעו לענות את אשור? עם ספינות גדולות.
 10. כיצד פיתו בנות מואב את העם? כשגבר יצרו ואמר לה 'השמעי לי', מוציאה פסל דמות פעור מחיקה, ואומרת לו להשתחוות לזה.
 11. מדוע נקרא העבודה זרה הזה 'פעור'? שעבודתו היא בכך שפוערין פי הטבעת ועושים צרכים בפניו.
 12. כיצד ידעו השופטים את מי לסקול ולתלות משום שעבד עבודה זרה? הענן מסתלק רק מעליו והשמש זורחת רק עליו.
 13. באיזו עלילה באו שבט שמעון למשה כשלקח זמרי את כזבי? אמרו לו שאם יאמר שהיא אסורה, כיצד לקח הוא את בת יתרו.
 14. ומה באמת ההבדל (שפתי חכמים)? שהיא נתגיירה באמת.
 15. מדוע בכו ישראל כשעשה זמרי התועבה? כי שכח משה מה הדין שיש לעשות ברשע זה.
 16. ולמה באמת נתעלמה ממשה הלכה? כדי שייטול פנחס את הראוי לו.
 17. מה עשה פנחס כשראה את המבוכה? אמר למשה את ההלכה שקנאים פוגעים במי שבועל ארמית.
 18. מה ענה לו משה? מי שקרא את האיגרת שיבצע אותה.
 19. מה עשה מיד פנחס? לקח רומח בידו וכו'.
 20. להיכן כיוון פנחס את החרב ומדוע? למקום החיבור של הרשע עם הגויה, שיראו כולם שלא לחינם הרגם.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן