“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בהר- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע בהר". 120 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת בהר "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת בהר 

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

    

ראשון

 1. פעם בכמה שנים יש להשבית הארץ ממלאכה? פעם בשבע שנים.
 2. מה מבטיח ה' ביחס לשנת השמיטה? שלא יחסר מזון לא לבני האדם ולא לבהמות ולחיות.
 3. מה יש לעשות לאחר שבע שמיטות? להעביר שופר בכל הארץ ולהכריז חופש לכל תושביה, ונוהגים בה כבשנת השמיטה, וכל איש חוזר לאחוזתו ולמשפחתו.
 4. כיצד נקראת שנה זו? שנת היובל.

רש"י

 1. מדוע הוצרכה התורה לומר שבהר סיני נאמרה מצות שמיטה? כדי ללמד שכמו שמצות שמיטה נאמרה לכלליה ופרטיה בסיני כמו כן גם כל שאר המצוות.
 2. איזו מצוה לא נשנתה במשנה תורה שאמר משה בהיות ישראל בערבות מואב? שמיטה.
 3. מה פירוש "שבת לה'"? לשבות לשם שמים ולא לתועלת והנאה עצמית.
 4. מהו האיסור לזמור בשביעית? לקצוץ את זמורות הגפן היינו הענפים המיותרים, בכדי להשביח את העץ.
 5. מהו הספיח שנאסר אף הוא בקצירה בשביעית ועליו להיות הפקר? מה שגדל מאליו בלא שזרעוהו.
 6. מהו האיסור לבצור ענבי נזירך? ענבים שהיו שלך שהפרשת והינזרת אחרים מהם, אין לך לבצור את כולם כשלך, אלא הם הפקר, ותבצור רק מעט לצרכיך.
 7. מה לא אסור בתבואתו של אדם ומהו בעצם הציווי לנהוג בה? אין כאן איסור אכילה או הנאה, אלא שיהא הכול מופקר ולא ינהג בתבואתו כבעל הבית.
 8. מה דינם של פירות שביעית ששמרם בעל הבית? אסורים באכילה עד שיפקירם.
 9. האם רק עניים יכולים לקחת מן ההפקר של שנת השמיטה? לא, אלא גם הבעלים וגם עשירים.
 10. האם גם לגוים יש לאפשר לקחת מן ההפקר? כן.
 11. עד מתי יוכל אדם להאכיל בהמתו מן השמור בביתו? עד שיכלה מין זה מן השדה ולא תוכל לאכול ממנו החיה, אז חייב להפקירו (ואז אם ירצה יקח מן ההפקר כשאר בני אדם).
 12. האם אפשר לעשות שבע שנים שמיטה ברציפות ולאחריהם יובל? לא, אלא כל שמיטה במקומה לאחר שש שנות עבודה.
 13. מי שלא עשה שמיטות כל שבע שנים האם יכול בכל זאת לעשות יובל לאחר מ"ט שנה? כן.
 14. איזו תקיעה בשופר דוחה שבת ואיזו לא? תקיעה ביום הכיפורים בשנת היובל דוחה שבת, ותקיעה בראש השנה אינה דוחה שבת.
 15. היכן תקיעת ראש השנה כן דוחה שבת? בבית דין (של עשרים ושלושה, המוסמכים לדון אף דיני נפשות).
 16. כיצד מקדשים את שנת החמישים? בכניסת השנה אומרים ומכריזים בבית דין "מקודשת השנה".
 17. למי מתושבי הארץ קוראים דרור בשנת היובל? לכל העבדים, בין עבד נרצע ובין שהוא בתוך שש שנים משנמכר לעבד.
 18. מהו לשון "דרור"? חופשי, שיכול לדור היכן שירצה.
 19. על שם מה נקראה השנה "יובל"? על שם תקיעת השופר שבה (כי שופר קרוי יובל).
 20. ממתי ועד מתי מתקדשת שנת החמישים? מיום הכיפורים עד ראש השנה, ולא עד יום הכיפורים הבא.
 21. האם יתכן שתהיינה שתי שנים קדושות ברציפות, פרט? כן, שנת מ"ט שמיטה ושנת החמישים יובל.
 22. כיצד תהיה שנת היובל והשמיטה קודש בעניין מכירת פירות? פרי מהשביעית שנמכר, גם דמיו יהיו קודש והפרי אינו מאבד מקדושתו, אבל אם נפדה פרי שביעית בפרי אחר, זה השני כשייפדה יצא לחולין.
 23. האם שווה דין יובל לדין שביעית לעניין ביעור פירות שביעית מן הבית כשכלה לחיה מן השדה? כן.
 24. אדם שמכר שדהו ובא בנו וגאלה וקנה אותה לעצמו והגיע היובל, האם חוזרת השדה לאביו? כן.

שני

 1. מה יש להיזהר כשקונים או מוכרים? שלא להונות את הזולת.
 2. כיצד יש לחשב את מחיר השדה ביחס ליובל? אם יש עוד הרבה שנים עד היובל, ישלם יותר כי יקבל מהשדה יותר תבואות. ואם מעט, ישלם פחות. כי ביובל השדה חוזרת לבעלים.
 3. מתי מבטיח ה' שנשב על הארץ לבטח? כאשר נירא את ה' ולא נשקר, ונעשה חוקותיו ונשמור משפטיו.

רש"י

 1. מנין שיש להעדיף לקנות ולמכור עם ישראל ולא עם גוי? ממכר לעמיתך, קנֹה מיד עמיתך.
 2. אל תונו איש את אחיו. על איזו אונאה דיבר הכתוב כאן? אונאת ממון.
 3. כמה שנים תעמוד השדה אצל הקונה ולא יוכל הגואל לפדותה לפני כן? שנתיים.
 4. ולא תונו איש את עמיתו. על איזו אונאה דיבר הכתוב כאן? אונאת דברים (לצער חברו בדיבור).
 5. מה כלול באונאת דברים? שלא ייתן לו עצה שאינה הוגנת לו.
 6. מה נאמר על דבר המסור ללב ורק האדם יודעו? ויראת מאלוקיך.
 7. מה העונש לכלל ישראל בעוון שאין שומרים שמיטה? גלות.
 8. כנגד מה היו ישראל בגלות בבל שבעים שנה? כנגד שבעים שמיטות שבטלו.

שלישי

 1. כיצד יהיה מזון אם לא יעבדו את האדמה בשביעית? ה' יתן ברכה ותתן הארץ תבואה לשלוש שנים עד השנה התשיעית.
 2. מדוע לא תימכר הארץ לצמיתות ויש לגאול אותה? כי הארץ של ה' וכולנו אורחים כאן.

רש"י

 1. מתי ישיבת הארץ היא לבטח? כשאין בה אויבים ואין בה בצורת.
 2. היכן עוד תהיה ברכה במזון בזכות שמירת שביעית, חוץ מאשר בשדה? במעיים.
 3. האם הברכה לשלוש השנים הכוונה לשנים שלמות. פרט? לא, אלא חצי השני של השישית, והשביעית כולה, וחצי הראשון של שמינית.
 4. מתי הברכה היא לארבע שנים ולא שלוש? כשלאחר השמיטה מגיעה שנת היובל.
 5. מה עובר המחזיק בשדה ולא רוצה להחזירה ביובל? עובר בלאו והארץ לא תימכר לצמיתות.
 6. מהו לשון "צמיתות"? פסיקה וכריתה, וכאן היינו למכירה עולמית וכריתה גמורה מהמוכר.
 7. מדוע אסור שהמחזיר שדה ביובל תהיה עינו רעה בכך? כי השדה אינה שלו אלא של ה'.
 8. האם גם בתים הנמצאים בערי חומה ועבד עברי הנמכר לישראל יכולים להגאל בקרובים? כן.
 9. לאחר כמה זמן מהמכירה אפשר לגאול את האחוזה? שנתיים.
 10. מי יכול לגאול את האחוזה ואין הלוקח יכול לעכב? או בעליה הקודם או קרובו.

רביעי

 1. מאיזו סיבה עלול אדם למכור את אחוזתו? הוא נעשה עני וזקוק לכסף.
 2. כיצד נקרא קרובו המבקש לקנות בחזרה את ממכר אחיו? גואלו.
 3. מי שרוצה בעצמו לפדות את אחוזתו כיצד ישלם? מחשב את מספר השנים מהמכירה ועד היובל (לדוגמא עשרים), ומחלק את סכום המכירה לאותן שנים (לדוגמא מכר במאה כסף, נמצא לכל שנה חמישה כסף), ונותן עבור השנים מהקניה חזרה עד היובל (לדוגמא נשארו עוד שבע שנים עד היובל, יתן לו שלושים וחמישה כסף) ופודה בכך את אחוזתו.
 4. אם אין לו אפשרות לקנות בחזרה את האחוזה מה יעשה? תישאר האחוזה ביד הקונה עד שנת היובל.

רש"י

 1. מתי רשאי אדם למכור שדהו? רק אם הגיע לדוחק ועוני.
 2. המוכר שדהו האם ימכור כולה? לא, אלא דרך ארץ שישאיר לעצמו מעט.
 3. האם רשאי הקונה לעכב את הגואל מלפדות אחוזתו? לא.
 4. כיצד יתכן אדם בישראל שאין מי שיגאל אחוזתו? יש לו קרובים אלא שאין באפשרות הכלכלית לגאול.
 5. האם אפשר לגאול את חצי האחוזה? לא.
 6. ממתי בשנת היובל חוזרות הקרקעות לבעלים? מתחילתה.

חמישי

 1. המוכר בית בעיר מוקפת חומה עד מתי אפשר לגאול אותו? שנה תמימה.
 2. אם לא נגאל עד אז מה הדין? שייך לצמיתות לקונה ולא יוצא ביובל.
 3. אילו בתים יוצאים ביובל גם אם לא נגאלו תוך שנה? בתים שבעיר שאינה מוקפת חומה.
 4. לאילו בתים תמיד יש גאולה? בתי הלויים.
 5. מה דין שדה מגרשם של הלויים? לא יימכר לעולם.
 6. מה יש לעשות ליהודי העומד ליפול מנכסיו ולהיעשות עני? להחזיק בו שלא ייפול.
 7. מה אסור לקחת מהזקוק להלוואה? נשך ותרבית.

רש"י

 1. מאיזה זמן צריכה להיות העיר מוקפת חומה? מימות יהושע בן נון.
 2. כמה זמן זה "ימים" לפעמים בלשון המקרא? שנה שלמה.
 3. מה דין בית בעיר שהייתה לה חומה ועכשיו אין? כדין יש לה חומה.
 4. מה דין בית בעיר חומה שנמכר ובתוך השנה הראשונה פגע בו היובל? לא יצא ביובל.
 5. בתי ערים בלא חומה (בתי החצרים) הם כשדות נגאלים לפני היובל וחוזרים ביובל, במה שונה דינם מהשדות? ששדות לא נגאלות עד שנתיים, ובתי ערים ללא חומה נגאלים מיד.
 6. כשחוזר הבית מערי החצרים למוכר ביובל האם יש לו לשלם על כך? לא.
 7. כמה ערים יש ללויים? ארבעים ושמונה.
 8. במה שונה ממכר הלוי לעניין גאולה? אם מכר שדה שבתוך אלפיים אמה סביב העיר, נגאל אף בתוך שנתיים. אם מכר בית בעיר חומה נגאל אף לאחר שנה, שלא כבן ישראל שמכר כך.
 9. מה דינו של בית בעיר חומה שנקנה מן הלוי, האם חוזר ללוי ביובל? כן.
 10. מה הדין בלוי שקנה בית עיר חומה מלוי אחר, האם תוכל להיות גאולה לבית זה אחרי שנה או ביובל? כן.
 11. מדוע בתי הלויים נגאלים לעולם ולא נחלטים לקונה? כי הם לא קיבלו נחלת שדות וכרמים, אלא בתים ומגרשים, וזוהי כל נחלתם, ואם היא תוחלט לקונה, הרי שהופקעה מהם נחלתם.
 12. האם בן לוי רשאי למכור את שדה מגרשו? כן.
 13. איזו מכירה מפקיעה את האפשרות לגאול את השדה או לקבלה ביובל? ישראל שהקדיש שדהו ולא הספיק לגואלה עד שמכרהּ הגזבר, אין הוא יכול יותר לגואלה, וביובל היא חוזרת לכוהנים ולא אליו. 
 14. מה הדין בבן לוי שהקדיש שדהו במקרה זה? הוא יכול בכל זאת לגאול שדהו, ואין היא עוברת לכוהנים ביובל.
 15. באיזה שלב יש לעזור ליהודי המתמוטט כלכלית ומדוע? לפני שיפול יש להחזיק בו ולהקימו, כי אחרי שיפול יהיה קשה להקימו.
 16. מה דינו של גר תושב (גוי בארצנו האוכל נבלות אך אינו עובד ע"ז) לעניין והחזקת בו? כמו ישראל רגיל.
 17. נשך הוא מלשון מה שננשך הלווה, ותרבית הוא מלשון מה שמתרבה כספו של המלווה, ובעצם עניינם אחד והוא הריבית. אם כן מדוע חילקם הכתוב לשתי מילים? לעבור על כך בשני לאווין.
 18. מדוע נאמר בריבית "ויראת מאלוקיך" (ב)? דעתו של אדם נמשכת אחרי הריבית, ויכול הוא להורות היתר לעצמו ויאמר שהיה כספו בטל אצל הלווה ויכול היה הוא (המלוה) להרוויח בו. או שיאמר בשקר שהוא שליחו של גוי ואין הכסף שלו, מה שהוא מלווה בו בריבית, ואנשים מאמינים לו, לכן נאמר ויראת מאלוקיך, שהוא יתברך יודע הכל.
 19. מדוע בתוך ענין הריבית הזכיר ה' שהוציאנו ממצרים (ב)? שנדע שכמו שידע ה' להבדיל בין טיפת בכור לשאינו בכור במצרים, כן יודע אם הכסף של ישראל או גוי, או לומר הוצאתי אתכם ממצרים על מנת שתקבלו מצוותי גם אם הן כבדות עליכם.
 20. מנין שרק הדר בארץ ישראל הוא כמי שיש לו אלו-ה ולא בחו"ל? לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוקים.

שישי

 1. מה אסור לבקש מעבד עברי? לעשות עבודה מבוזה כעבד גוי, או עבודה קשה כעבודת פרך.
 2. מדוע יוצא עבד עברי בשש שנים או ביובל? כי הם עבדי ה' שהוציאם ממצרים, ואין להם להיות כעבדים מבוזים.
 3. ממי יש לקנות עבדים ולעבוד בהם לעולם עבודת עבד? מהגויים שסביבנו או גרי תושב שבתוכנו.

רש"י

 1. מהי עבודת עבד האסורה בעבד עברי? עבודה של גנאי שבה הוא ניכר כעבד, כגון להוליך אחרי אדונו כליו לבית המרחץ, או לנעול לו מנעליו.
 2. מה כן אפשר לבקש מעבד עברי? שיעשה עבודת קרקע או אומנות מסוימת, כשאר שכירים.
 3. מה הדין ביובל הפוגע בעבד עברי לפני שש שנים? יוצא.
 4. אדונו של עבד עברי, במזונותיהם של מי חייב? של העבד העובד אצלו, ושל אשתו ובניו אף שלא עובדים אצלו.
 5. האם עבד עברי שיוצא לחופשי יכול לחזור אל שררה מכובדת שהייתה לו לפני שנמכר לעבד, ומה הדין אם רק בזכות אבותיו הייתה לו השררה הזו? חוזר, אף אם אין השררה בזכות עצמו אלא מכוח חזקת אבותיו.
 6. כיצד אסור לבצע ביהודי ממכרת עבד? אסור להכריז "יש כאן עבד למכירה" או להעמידו על אבן הלקח, שהוא מקום שמעמידים שם עבדים גוים למכירה, אלא ימכרנו בצנעא בדרך כבוד.
 7. כיצד אסור לרדות בעבד עברי בפרך? אסור לומר לו לעשות מלאכה שאין בה צורך אלא רק כדי לענותו ולהתעלל בו, כגון לחמם כוס ואין בכך צורך וכד'.
 8. מדוע נאמר באיסור זה "ויראת מאלוקיך"? כי יכול האדון לטעון בשקר שהוא כן צריך למלאכה זו, ורק ה' יודע האמת.
 9. האם מותר שיהיה ליהודי עבד משבעה אומות ומדוע? אסור, שהרי אסור להחיות מהם כל נשמה.
 10. האם מותר לקחת לעבד אדם שאמו משבעה אומות ואביו מגוים אחרים ומדוע? כן, שהולכים בזה אחרי האב.
 11. האם נשיא בעמיו ומלך במשרתיו רשאי לרדות בפרך יהודי? אסור.

שביעי

 1. מה דינו של יהודי שנמכר לעבד לגוי גר תושב? יש לכל קרוביו להשתדל לגאלו, או יגאל את עצמו, או יצא ביובל.
 2. כיצד החשבון של הגואל יהודי זה? מחשב שנים עד היובל (כגון עשרים), ורואה בכמה נמכר (כגון מאה, הרי חמש לכל שנה), ומנכה הזמן שכבר עבד אצלו (כגון ט"ו שנה), ומשלם עבור שאר השנים עד היובל (דהיינו חמש פעמים חמש, סך הכול עשרים וחמש).
 3. האם מותר שהגוי גר תושב ירדה בפרך בעבדו העברי? אסור.
 4. מה עוד אסור להקים חוץ מפסל ומצבה? אבן משכית להשתחוות עליה.
 5. את מה יש לשמור וממה יש לירא? שבת לשמור ומקדש לירא.

רש"י

 1. מה גרם לגר תושב שיתעשר? דיבוקו עם יהודים.
 2. מה גרם ליהודי שיעני? דיבוקו עם הגוי ולימודו ממעשיו.
 3. מהו עקר משפחת גר? זה הנמכר לאדון גוי שנתנו לחטוב עצים ולשאוב מים לצורך בית עבודה זרה.
 4. מתי יש לגאול יהודי זה ומדוע? מיד, כדי שלא יטמע חלילה.
 5. כיצד ניתן לומר לגוי לשחרר עבדו העברי ביובל? מדובר בגוי שתחת ידינו, ולמרות זאת אין להכריחו להוציא עבדו או בעקיפין לעשות לו תחבולות, מפני חילול השם, אלא ידקדק לתת לו כל המגיע.
 6. על מי האיסור שלא ירדה אדון גוי את עבדו העברי בפרך? על ישראל הרואה זאת, שיש לו למנעו מכך.
 7. האם עבד עברי לאדון גוי יוצא בשש שנים? לא.
 8. האם הגוי חייב גם במזונות בניו של עבדו העברי? כן.
 9. כמו מה נחשב מי שמשעבד יהודי בפרך? כאילו עשה כן כלפי מעלה כביכול.
 10. במה צריך להיזהר יהודי שנמכר לעבד אצל גוי? שלא ילמד מדרכיו, אלא ישמור מצוות ה' כראוי.
 11. מה סופו של החשוד על השביעית והוא בעל תאוות ממון אם לא יחדול מדרכו הרעה? יש כמה שלבים שבסופם – להימכר לעבד לגוי.
 12. מהי אבן משכית? אבן המכסה את הרצפה.
 13. האם מותר להשתחוות לה' על רצפת אבנים ומדוע? אסור כי השתחוואה היא בפישוט ידים ורגלים, ודבר זה מותר רק בתוך בית המקדש.       

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן