“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בהעלותך- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע בהעלותך". 170 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת בהעלותך "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת בהעלותך

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. מה ציווה ה' את משה שיאמר לאהרן? לכוון את נרות המנורה למרכז המנורה.
 2. האם הייתה המנורה עשויה מִקשה אחת או פרקים? מיקשה אחת.
 3. מהם שלבי קידוש הלויים? הזיה, תגלחת, כיבוס בגדים, קרבן, ישראל סומכים ידיהם על ראש הלויים, אהרן מניף את הלויים תנופה, הלויים סומכים ידיהם על ראש הפרים.

רש"י

 1. כיצד נתפייס אהרן על שחלשה דעתו לאחר קורבנות הנשיאים? בהדלקת המנורה.
 2. מדוע נאמר על הנרות בהעלותך לשון עליה? שהלהבה עולה מאליה לאחר הדלקה ראויה, וכן יש עלִיָה לכהן בסמוך למנורה, עלֵיהָ הוא עולה ואז מדליק.
 3. מדוע יש צורך לכוון את הנרות כלפי פנים המנורה ולא כלפי חוץ? שלא יאמרו שה' צריך לאור המנורה.
 4. מהו שבחו של אהרן בעניין המנורה? שלא שינה מכל מה שנצטווה.
 5. מדוע הוצרך ה' להראות באצבע למשה את מעשה המנורה? כי התקשה להבין.
 6. מי עשה את המנורה? אומן מסוים, ויש אומרים ה' בעצמו.
 7. מה אמר משה ללויים לפני שקידשם? אשריכם שאתם עומדים להיות שמשים לה'.
 8. מדוע היה צורך בהזאת מי חטאת של אפר הפרה? מפני טמאי מתים שבהם.
 9. מדוע היה צורך בתער על כל בשרם של הלויים? כי החליפו בעבודתם את הבכורות שעבדו עבודה זרה שנקראת זבחי מתים והמצורע חשוב כמת וכמו שהמצורע צריך תגלחת כמו כן הלויים.
 10. מדוע היה צורך שיסמכו ישראל ידיהם על הלויים? כי הלויים כמו קרבן כפרה עבור ישראל, ויש לאדם לסמוך ידיו על קרבנו.

 

שני

 1. מדוע הלויים נתונים לה'? הם החליפו ופדו את הבכורות שה' לקח לו כשהיכה כל בכור במצרים.
 2. מאחר והלויים מקודשים, מה עונש הזר הקרב לקודש? יהיה בהם נגף.
 3. מבן כמה יבא הלוי לעבוד במשכן ועד כמה? 25-50.
 4. מה יעשה מגיל 50? יעזור לאחיו בשמירה.

רש"י

 1. לאילו עבודות נתונים הלויים? למשא ולשיר.
 2. מדוע החליפו הלויים את הבכורות? כי הבכורות טעו בעגל.
 3. כיצד השתתפו משה אהרן וישראל בקידוש הלויים? משה העמיד, אהרן הניף, וישראל סמכו ידיהם.
 4. האם המומים פוסלים בלויים? לא.
 5. מה כן פוסלם? הגיל אם אינו מתאים.
 6. מאיזה גיל לומדים ומאיזה עובדים הלויים? 25 לומדים 30 עובדים.
 7. מניין שתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו 5 שנים שוב אינו רואה? מכך שהלויים לומדים 5 שנים ולא יותר.

שלישי

 1. מה ציווה ה' את משה בחודש ניסן בשנה השנית ליציאת מצרים ובני ישראל קיימו זאת? שיעשו בני ישראל קרבן פסח.
 2. מה טענו האנשים הטמאים? שאין באפשרותם לעשות הפסח וברצונם כן לעשות.
 3. מה השיב להם משה? שהוא יבדוק מה יאמר ה' בעניינם.
 4. מה ציווה ה' על ענין הטמאים? שיעשו בי"ד אייר פסח ככל חוקות הפסח שבי"ד ניסן.
 5. דינו של מי שווה לדינם של הטמאים? מי שהיה בדרך רחוקה ולא יכל להגיע לבית המקדש להקריב בזמן.
 6. מה דינו של הטהור שלא היה רחוק ובכל זאת לא הקריב פסח? כרת.
 7. מה דינו של גר צדק בקרבן פסח? כדין האזרח היהודי.

רש"י

 1. מניין שאין מוקדם ומאוחר בתורה? הציווי לפקוד את בני ישראל שנאמר בחודש אייר, נכתב לפני הציווי להקריב קרבן פסח שנאמר בחודש הראשון.
 2. מדוע באמת לא נכתב קודם הציווי להקריב פסח? כי זוהי גנותן של ישראל שהקריבו רק פעם אחת קרבן פסח במדבר, בשנה השנית.
 3. (שפתי חכמים) מדוע באמת הקריבו פעם אחת מתוך ארבעים? כי היו ערלים מפני שהיו במדבר ולא מלו מחמת סכנה, אבל זה שהיו במדבר הוא באשמתם, שחטאו במרגלים, שהרי יכלו להיכנס לארץ תוך ג' ימים.
 4. האם מותר להקריב פסח כשחל י"ד בשבת? כן וחובה.
 5. אלו מצוות יש בקרבן פסח בגופו, על גופו וחוץ מגופו? בגופו – שיהא שה תמים זכר בן שנה, על גופו – שיאכלוהו צלוי ראשו על כרעיו וקרבו, חוץ לגופו – זו מצה וביעור חמץ.
 6. היכן היו משה ואהרן בשעה שטענו הטמאים? יושבים יחד בבית המדרש.
 7. האם יתכן דבר מצוה שאהרן יודע ומשה לא? לא.
 8. מדוע נאמרה פרשת הטמאים בעקבות טענתם, ולא מלכתחילה? לגלגל זכות על ידי זכאי.
 9. מי שהיה בדרך רחוקה, שיכול לעשות פסח שני, האם ממש רחוקה? לא, אלא שהיה חוץ לאסקופת העזרה בזמן שחיטה.
 10. במה שונה פסח שני מפסח ראשון? שיכול חמץ להיות עם האדם בבית ורק לא לאכלו יחד עם הקורבן, וכן אין שם יום טוב עליו.

רביעי

 1. כיצד כוסה המשכן ביום ובלילה? ביום בענן ובלילה במראה אש.
 2. מהו הסימן לבני ישראל ליציאה למסע? העלות הענן מעל המשכן.
 3. מהו הסימן לבני ישראל היכן יחנו? במקום חניית הענן.
 4. כמה זמן יכול הענן לכל הפחות להיות על המשכן? אפילו יום אחד.
 5. האם הקפידו תמיד בני ישראל שלא לנסוע בלא אות מה' בהעלות הענן? כן.
 6. כמה חצוצרות ציווה ה' את משה להכין? שתיים.
 7. ממה היו עשויות וכיצד? מכסף והיו מקשה אחת ולא פרקים פרקים.
 8. למה נועדו החצוצרות? לסמן על כינוס, או על תחילת מסע, או להיזכר לפני ה'.
 9. מתי הסימן הוא על כינוס העם ומתי על כינוס הנשיאים? תקיעה בשתי חצוצרות – כינוס לעם, באחת – כינוס לנשיאים.
 10. מתי הסימן הוא על יציאה למסע? כשמריעים תרועה.
 11. מתי יש צורך להיזכר לפני ה'? בשעת מלחמה, ובמועדים בשעת הקרבת הקורבנות.
 12. מי הממונה על התקיעה בחצוצרות? הכוהנים.

רש"י

 1. מהו סדר היציאה למסע? הענן עולה מעל המשכן ונמשך על בני יהודה כקורה הכוהנים תוקעים מריעים ותוקעים, משה אומר קומה ה', ואז נוסע הענן, ואז נוסעים העם.
 2. מהו סדר החניה? הענן עוצר ונמשך כסוכה על בני יהודה ומשה היה אומר שובה ה' רבבות אלפי ישראל, ואז נפרש על המשכן.
 3. מכספו של מי נצטווה משה להכין חצוצרות? מכספו שלו.
 4. האם מותר שישתמש אחר בחצוצרות של משה? לא.
 5. על פי מה היו יוצאים ישראל למסע? על פי ה' ומשה והחצוצרות. ע"פ ה' – בענן. ע"פ משה – בקומה ה' או שובה ה'. וע"פ החצוצרות – בתקיעה ותרועה.
 6. לאן מגיעים הנשיאים כששומעים תקיעה מחצוצרה אחת? לאהל מועד.
 7. היכן הייתה תקיעה בלבד והיכן גם תרועה? בכינוס רק תקיעה, במסע גם תרועה.
 8. מניין למלכויות זיכרונות ושופרות בראש השנה? ותקעתם – שופרות. לזיכרון – זיכרונות. אני ה' אלוקיכם – מלכויות.

חמישי

 1. מתי החל המסע הראשון של בני ישראל? בכ' באייר בשנה השנייה ליציאת מצרים.
 2. מה היה היעד הראשון שם חנו? מדבר פארן.
 3. מה הציע משה ליתרו והאם הסכים? שיבא עמם לארץ וסרב.
 4. האם לאחר הסירוב המשיך משה להפציר? כן.
 5. מה הוביל את בני ישראל והלך לפניהם? הארון והענן.

רש"י

 1. כמה ימים היו ישראל ליד הר סיני לפני המסע? שנה פחות 10 ימים.
 2. מתי והיכן התחילו העם להתאונן? מיד בחניה הראשונה, במדבר פארן.
 3. האם הצטרכו בני קהת להמתין עם כלי הקודש עד שיוקם המשכן? לא, אלא היו בני גרשון ומררי מכינים הכול בטרם בואם של בני קהת, והללו היו מוצאים הכל מוכן ומיד מכניסים את כלי הקודש.
 4. מדוע שבט דן הלך באחרונה? שהיו מרובים באוכלוסין והיו משיבים אבדות בני ישראל שאיבדו בדרך.
 5. האם מחנה ישראל במסעות היה כתיבה או כקורה? מחלוקת.
 6. מניין שהתינוקות קראו גם לסבא אבא? רעואל היה אבי יתרו וכתוב שבנות יתרו קראו לו אביהן.
 7. כמה מסעות היו אמורים להיות עד הכניסה לארץ? אחד.
 8. מדוע רצה יתרו לחזור לארצו? בשביל משפחתו ובשביל נכסיו.
 9. מה פירוש "והיית לנו לעיניים" (ג' פירושים)? א. ראית הנסים שקרו איתנו ב. תאיר עינינו. ג. אתה חביב לנו כבבת עינינו.
 10. איזה טוב בארץ קיבלו בניו של יתרו? דושנה של יריחו שהיה ת"ק על ת"ק אמה.
 11. תוך כמה זמן היו ליד הארץ ומדוע? מהלך ג' ימים עשו ביום אחד, שהיה חפץ ה' להכניסם תכף לארץ.
 12. כמה ארונות היו ללוחות הברית ומה עניינם? ב', אחד מכיל את הלוחות השלמים ונוסע בתוך המחנות, ואחד מכיל שברי לוחות והוא נוסע לפני המחנות לסדר להם חנייה והוא היוצא עמהם למלחמות.
 13. כיצד הקיפו 7 עננים את ישראל? 4 מ-4 רוחות, ועוד אחד למעלה אחד למטה הרי 6, ועוד אחד הולך לפניהם ומגביה הנמוך ומנמיך הגבוה והורג חיות רעות בדרך.

שישי

 1. מה אמר משה בנסוע הארון ומה בנוחֹה? בנסעו – קומה ה' וכו' ובנוחה – שובה ה' וכו'.
 2. מדוע כעס ה' ובערה בעם אש והרגה בהם? כי היו מתאוננים ומתלוננים.
 3. כיצד שקעה האש? משה התפלל על כך לאחר שהעם צעק אליו להצלה.
 4. מי גרם לבני ישראל להתאונן? האספסוף שהתחילו בכך.
 5. מה הם התאוננו? רצו לאכול בשר ומאסו במן והזכירו מאכלם במצרים.
 6. כמה דברים הזכירו שאכלו במצרים? 6.
 7. כיצד הפסוק משבח ומתאר את המן? שהוא עגול ויפה.
 8. כיצד היו משתמשים במן? טוחנים או כותשים ומבשלים בקדרה לעוגות וטעמו נפלא.
 9. על איזה מצע היה המן יורד? על טל שירד על הארץ לפניו.
 10. באיזה שלב כעסו ה' ומשה? כשהעם בכה למשפחותיו.
 11. מה אמר משה לה' בעקבות זאת? התלונן על התפקיד הקשה שניתן לו, וכי מאין יביא בשר לכל העם ושהוא מעדיף למות.
 12. מה ענה ה' למשה? בעניין התפקיד יעזרו לו 70 איש זקנים שהיו שוטרים במצרים, וה' יתן עליהם מרוחו של משה כדי שיעזרו לו, ובעניין התלונות הבטיח ה' שיביא להם בשר ויאכלוהו חודש עד שיימאס להם.
 13. מדוע היסס משה להאמין בדבר הבשר? כי לא הבין איזו כמות כבר תספק 600,000 גברים.
 14. מה ענה לו ה'? וכי יד ה' תקצר, בתמיהה, אתה עוד תראה.
 15. מה אירע עם 70 הזקנים שאסף משה סביבות האוהל? ה' האציל עליהם מן הרוח שעל משה והם החלו להתנבאות.
 16. מי הם השניים שלא הפסיקו להתנבאות? אלדד ומידד.
 17. מה אמרו הנער ויהושע למשה? הנער אמר שהם מתנבאים במחנה ויהושע הציע לכלוא אותם.
 18. מה הגיב על כך משה? הוא לא הסכים עם קנאות זו, ואמר שהלוואי שיהיו כולם נביאים.

רש"י

 1. מדוע יש נוני"ם הפוכות לפני ואחרי פרשת ויהי בנסוע? כדי להפסיק בין פורענות הבריחה מהר סיני לפורענות המתאוננים.
 2. מהו קומה ה'? המתן לנו ואל תתרחק, כי היה מקדימם ג' ימים.
 3. מניין שאין השכינה שורה בפחות מ- 22,000 מישראל? שובה ה' רבבות אלפי ישראל. רבבות שתיים, אלפים שניים.
 4. מניין שהשונא את ישראל יקרא שונא ה'? משנאיך נשאו ראש וכו' על עמך יערימו סוד.
 5. מתי קרואים ישראל עם ומתי עמי? כשכשרים – עמי, כשרשעים – עם.
 6. מדוע התאוננו העם? ביקשו עלילה לפרוש מה'.
 7. מה התאוננו העם לפני שהתלוננו על בשר? שהדרך קשה להם מאוד.
 8. מדוע כעס על זה ה'? כי הוא התכווין לטובה להכניסם תכף לארץ.
 9. מי הם קצה המחנה שלקו באש? המוקצים שבהם – ערב רב, או הקצינים שבהם והגדולים שבהם.
 10. לאחר תפלת משה שקעה האש, היכן ומדוע? במקומה, שאילו הלכה עם הרוח, היתה שורפת כל אותו הכיוון.
 11. מיהו האספסוף ומדוע נקרא כך? ערב רב שנאספו על עם ישראל במצרים.
 12. האמנם לא היה לבני ישראל בשר? היה, אלא שביקשו עלילה.
 13. האמנם קיבלו במצרים דגים בחינם? לא, אלא חינם מן המצוות, שעתה רק אם יקיימו המצוות תתן הארץ יבולה.
 14. מדוע המן לא השתנה לקישואים אבטיחים חציר שום ובצל? מפני שקשה למניקות.
 15. האמנם טחנו את המן ובישלוהו? לא, אלא היה טעמו כטעם הנטחן והמתבשל.
 16. מהו לשד השמן? נוטריקון ליש שמן דבש, עיסה שנילושה בשמן וקטופה בדבש.
 17. כיצד בכה העם למשפחותיו (ב' פירושים)? היו נאספות משפחות משפחות ובוכות, לפרסם תרעומתם בגלוי. או שבכו על עסקי משפחות, דהיינו על עריות שנאסרו להם.
 18. אפילו לאיזה מצב צריך להגיע בהנהגת העם? אפי' אם יסקלו ויחרפו את המנהיגים.
 19. היכן היו הזקנים הראשונים שבמצרים, שהוצרך ה' לצוות לאסוף זקנים חדשים? מתו באש התבערה מפני שנהגו קלות ראש בשכינה, כנושך פתו ומדבר בפני המלך, שנא' ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו.
 20. מדוע היה צורך להכניס הזקנים עם משה לאוהל מועד? כדי שינהגו בהם כבוד על שנכנסו עם משה לשמוע דיבור מפי ה'.
 21. כיצד יש לדרבן אנשים למנהיגות ציבור? אשריכם שנתמניתם פרנסים על בניו של מקום.
 22. האם חסרה הרוח ממשה כשהעביר ממנה ה' לזקנים, ולמה הוא דומה? לא, כנר שמדליקים ממנו נרות אחרים שאינו חסר דבר.
 23. איזה תנאי שמעו הזקנים והמנהיגים החדשים? שיסבלו את בני ישראל, שהם טרחנים וסרבנים.
 24. מי ימות בפורענות המתאוננים לאחר חודש ומי תיכף כשיאכל בשר? הכשרים לאחר חודש עד שיכלה כוחם במיטת חוליים, והרשעים מיד. ויש אומרים להפך.
 25. מהו "והיה לכם לזרא" (ב' פירושים)? מרוחק מכם, או שכמו חרב יהיה לכם.
 26. מדוע לא נענש משה על שפקפק ביכולת ה'? כי לא אמר זאת ברבים, ואילו "שימעו נא המורים" היה ברבים.
 27. לאיזו דעה משה לא פקפק ביכולת ה', ולפיה מה אם כן הייתה כוונתו? לדברי ר' שמעון התכווין משה לומר שלא ראוי לתת להם לאכול ולשתות ואחר כך להרגם. וכן לדברי רבן גמליאל התכווין משה לומר שלא יעזור לתת להם כי מאחר ומבקשים עלילה – תמיד ימצאו חסרון.
 28. מתי נתנבאו 70 הזקנים? אותו יום בלבד, ויש אומרים שהמשיכו ולא הפסיקו.
 29. כיצד נבחרו 70 הזקנים? 6 מכל שבט, סה"כ 72, נטל משה 72 פתקים, על 70 כתב זקן, ועל 2 כתב חלק, וכך נבחרו ה-70.
 30. האם אלדד ומידד נבחרו לזקנים? כן.
 31. מיהו הנער שרץ לדווח למשה שאלדד ומידד ממשיכים להתנבאות? גרשום בנו.
 32. מהו "כלאם" שביקש יהושע (ב' פירושים)? להטיל עליהם עול ציבור והם כלים מאליהם, או שיתנם אל בית הכלא כי היו מתנבאים שמשה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ.

שביעי

 1. מאיזה כיווּן הביא ה' לעם בשר? מכיווּן הים.
 2. על ידי מה הביא זאת ה'? על ידי רוח חזקה.
 3. מה כמות הבשר שהגיעה? כדרך יום סביב כל המחנה ובגובה אמתיים.
 4. מה שם הבשר שהגיע? שליו, ובלשון רבים שלוים.
 5. כמה זמן עבדו העם באסיפת השליו? שני ימים ולילה אחד.
 6. כמה יחידות לקח הממעיט? עשר.
 7. באיזה שלב התחיל ה' לנגוף את העם? בעוד הבשר בין שיניהם.
 8. כיצד קראו למקום בו קברו את העם המתאווים? קברות התאווה.
 9. מי דיבר במשה על אודות אשתו? מרים ואהרן.
 10. כיצד כונתה אשתו של משה? כושית.
 11. מה הם דיברו? מדוע פרש משה מאשתו בגלל היותו נביא, הרי גם אנו נביאים.
 12. מהי תכונתו הבולטת של משה יותר מכל אחד אחר? ענוה.
 13. מה ביקש ה' בהפתעה ממשה אהרן ומרים? לצאת אל אוהל מועד.
 14. אל מי מתוכם קרא ה' מתוך עמוד ענן? לאהרן ומרים.
 15. כיצד גער ה' באהרן ומרים? אמר להם שמשה בדרגה גבוהה מהם, וכיצד לא פחדו לדבר עליו.
 16. מה קרה מיד כשעזב אותם ה' והענן סר מעל האוהל? מרים נצטרעה.
 17. מה ביקש אהרן ממשה בעקבות זאת? שימחל להם ויפעל לה רפואה.
 18. מה צעק משה לה' לרפואת מרים? אל נא רפא נא לה.
 19. מה דרש ה' למרות זאת? שכמו שמנזיפת אביה היא תיכלם שבעת ימים, כמו כן עתה, ושתיסגר מרים 7 ימים מחוץ למחנה ואז תאסף.
 20. למי המתינו העם עד שנסעו ממקומם?  להאסף מרים.

רש"י

 1. למה המתין ה' לפני שהביא את הפורענות על העם המתאווים? שיכנסו הצדיקים משה והזקנים לאוהליהם.
 2. מדוע פרחו השלווים לגובה אמיתיים? כנגד לבו של אדם שלא יצטרך להתכופף כדי להביאם.
 3. מיהם שהמעיטו לאסוף עשרה חומרים? העצלים והחיגרים.
 4. מהו לשון "וידבר" ומהו "ויאמר"? דיבור – לשון קשה, אמירה – לשון רכה.
 5. מניין ידעה מרים שמשה פרש מאשתו? מציפורה שאמרה על אלדד ומידד אוי לנשותיהם שבעליהם יפרשו מהם כמו שבעלי פרש ממני.
 6. מהו "אישה כושית"? אישה יפה, שכולם מודים ביופייה כשם שכולם מודים בשחרותו של כושי. ועוד, כדי שלא תשלוט בה עין הרע קראוה כושית.
 7. במה הייתה ציפורה נאה? גם במראה וגם במעשים.
 8. מהי הגדרת "ענו"? שפל וסבלן.
 9. מדוע קרא ה' לאהרן ולמרים פתאום? כי היו טמאים בדרך ארץ, וצעקו "מים מים", ללמדם שיפה עשה משה שפרש כי השכינה מדברת איתו תדיר.
 10. בענין המלווים למלך, במה שונה ה' ממלך בשר ודם? בשר ודם יוצא למלחמה – עם המון העם, ולשלום – עם מועטים. וה' יוצא למלחמה – יחידי, ולשלום – עם המון מלאכיו.
 11. משה אהרן ומרים נקראו לחצר אוהל מועד ומשם נקראו החוצה אהרן ומרים, מדוע הופרדו ממשה? כדי לומר שבחו שלא בפניו, וכדי שלא ישמע בנזיפתו של אהרן.
 12. היכן הסכים ה' למשה שיפרוש מאשתו? ואתה פה עמוד עמדי.
 13. במה שונה משה משאר נביאים? הוא רואה מפורש ולא ברמז, ורואה תמונת ה' מאחוריו, ורואה בהקיץ ולא בחלום.
 14. מה בכך שמשה נקרא "עבד ה'", כדי שיימנעו מלדבר עליו? עבד מלך – מלך. ולא בחינם ה' אוהבו, והיה להם לירא מפניו.
 15. מניין שלא יכעס אדם על חברו עד שיודיע לו סרחונו? שהרי רק אחרי שהודיע ה' לאהרן ומרים סירחונם, גזר עליהם נידוי.
 16. מדוע רק לאחר שהלך ה' מעם אהרן ומרים, היא נצטרעה? כי ריחם עליה, וכביכול לא רצה לראות שלוקה.
 17. אם אחיך לקה, כאילו לקה גם חצי ממך, מדוע? כי הוא בשרך שיצאתם מרחם אחד.
 18. מניין שהמבקש מחברו, יפתח בדברי תחנונים? מאהרן שביקש ממשה שיתפלל לרפואת מרים והקדים תחנונים.
 19. מדוע לא האריך משה בתפילה עבור מרים? שלא יאמרו שהיא בצרה והוא מאריך בתפילה, ושלא יאמרו, עליה מאריך בתפילה ועלינו לא.
 20. כמה ימים היה ראוי שתיסגר מרים בנזיפת השכינה ומדוע, ומדוע אם כן נסגרה רק ז' יום? י"ד יום, שהרי בנזיפת אביה מוכלמת ז' יום. אלא דיו לבא מן הדין להיות כנידון, מה שבא בקל וחומר מדבר אחר, לא יהיה חמור ממנו בדין.
 21. מדוע זכתה מרים שכל העם ימתין לה עד שתצטרף למסע? כשם שהיא המתינה לראות מה יֵעשה בתיבה שבה היה משה בסוּף ביאוֹר במצרים.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן