“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

בא- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע בא". 200 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת בא "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

פרשת בא

שאלות ותשובות לפרשת השבוע

ראשון

 1. מה רצה ה' שנספר לבנינו ונכדינו? את מה שסבלו המצרים מהמכות.
 2. כיצד מתבטא ריבויו של הארבה? לא יוכלו לראות את הארץ.
 3. כיצד יזיק הארבה? יאכל כל מה שנשאר מן הברד.
 4. לאן עוד יכנס הארבה? לבתי כל המצרים.
 5. מדוע ביקשו עבדי פרעה ממנו לשלח את ישראל? הם טענו שישראל הם מוקש בשבילם, וכי כבר אבדה מצרים בגללם.
 6. מה ענה משה כששאלוֹ פרעה מיהו היוצא לזבוח לה'? כולם כולל צאנם ובקרם.
 7. מה השיב פרעה לדרישת משה? שאם כדי לזבוח, ישאירו את הטף, ואם לא כן כנראה שמחפשים לעשות רע ולברוח.
 8. מה עשה פרעה מיד לאחר סירובו? גרש את משה ואהרן מעל פניו.

רש"י

 1. מהי הרעה שעלולה הייתה לפגוע בישראל במדבר? כוכב ושמו רעה ישפיע על ישראל במדבר והוא סימן דם. שהיו אמורים למות בחטא העגל.
 2. במה הוחלפה רעה זו ומדוע? בדם מילה שמל אותם יהושע טרם כניסתם לארץ וזאת בעקבות תפלת משה לה' לרחם על ישראל.
 3. מדוע לא הסכים פרעה שייקחו את הטף למדבר? שמא יברחו. והוא טען שגם לטענתם אין צריך את הטף כי אין דרכם של הטף לזבוח.

שני

 1. מה עשה משה כדי להביא את מכת הארבה? נטה מטהו על ארץ מצרים.
 2. מי הביאה את הארבה מרחוק? רוח קדים.
 3. מה קרה לארץ כשהגיע הארבה? נעשתה חשוכה.
 4. מה עשה הארבה? אכל כל עשב, ירק ופרי העץ שהותיר הברד.
 5. כשנכנע פרעה כביכול, מה עשה ה' לסיום המכה? רוח ים נשאה את הארבה לים סוף.
 6. כמה ימים היה חושך במצרים ומה ההשלכות? 3 ימים. לא ראו כלום ולא קמו ממקומם.
 7. מה היה עם בני ישראל בזמן מכת חושך? להם היה אור במושבותם.

רש"י

 1. מהי רוח קדים? רוח מזרחית.
 2. מה ההבדל בין הארבה שבימי משה לשבימי יואל? של יואל היה מהרבה מינים.
 3. האם היה או יהיה כארבה שבימי משה? לא היה ולא יהיה.
 4. מהי רוח ים? רוח מערבית.
 5. לא נשאר ארבה אחד, לרבות מה? אלו שכבר מלחום לאכילה.
 6. מה היה מיוחד בחושך זה של המכה? היה חשוך יותר מלילה, והיה כל כך עב עד שאפשר למששו.
 7. כמה ימים הייתה המכה. פרט? שלושה שלא ראו איש את אחיו, ועוד שלושה שלא יכלו לקום ממקומם, מי שישב לא יכל לעמוד ולהפך.
 8. מדוע היה צורך במכת חושך (ב' פירושים)? כדי שימותו היהודים הרשעים שלא רצו לצאת ממצרים ולא ידעו על כך המצרים, כדי שלא יאמרו שבאו המכות גם על ישראל. ועוד, שידעו ישראל על הכלים בבתי המצרים ויוכלו לבקשם לכשיצאו.

שלישי

 1. מה הסכים פרעה לאחר מכת חושך? שילכו כולם חוץ מצאנם ובקרם.
 2. מה הגיב על כך משה? שפרסה אחת לא תישאר, ופרעה עוד יוסיף צאן משלו.
 3. כיצד נימק זאת משה? לא נוכל לדעת כמה ידרוש ה' מאיתנו לזבוח.
 4. פרעה הכביד לבו והוסיף להזהיר, מה הזהיר? שלא יראנו משה יותר לעולם, ואם יראנו ימות.
 5. כיצד הגיב על כך משה? אמר שכך יהיה, שלא יראנו יותר.
 6. מה הבטיח ה' למשה שיקרה לאחר שיביא עוד נגע אחד על מצרים? שפרעה יזדרז לשלחם.
 7. מה אמר ה' למשה שיעשו העם לפני שיֵצאו? שישאלו מרעיהם ושכניהם הגויים כלי כסף וזהב.
 8. מה עזר לעם לקבל מהמצרים? ה' נתן את חן העם בעיני מצרים.
 9. בעיני מי היה משה גדול מאוד? בעיני עבדי פרעה ובעיני העם.

רש"י

 1. מדוע הוצרך ה' לומר בלשון בקשה שישאלו העם מהמצרים כלי כסף וזהב? כדי שלא יאמר אותו צדיק, אברהם, שה' קיים בהם את העבדות ולא את הפרס של יצאו ברכוש גדול.

רביעי

 1. מתי אמר ה' למשה שהוא יֵצא להכות במצרים? כחצות הלילה.
 2. אילו בכורות ימותו במצרים? מבכור פרעה עד בכור השפחה וגם בכור בהמה.
 3. מה גודל הצעקה שתהיה במצרים על מכה זו? לא הייתה כמותה ולא תהיה.
 4. בזמן מכת בכורות מי לא יחרץ לשונו ליהודים ומדוע? הכלב. כדי שיראו ההבדל בין המצרים ליהודים.
 5. מה הבטיח משה לפרעה שיקרה לאחר מכת בכורות? שירדו עבדי פרעה אל משה ויפצירו בו לצאת עם העם ממצרים.
 6. איזו מצוה קיבלו ישראל עוד במצרים? קידוש החודש.
 7. מהו החודש הראשון בשנה של היהודים? חודש היציאה ממצרים.
 8. באיזה תאריך נצטוו ישראל שייקחו שה איש לביתו? בעשרה בניסן.
 9. מה הדין אם אין די בבני הבית בשביל אכילת שה? ישתתף עם שכנו.
 10. איזה שה יש לקחת? תמים זכר בן שנה מהכבשים או עיזים.
 11. עד מתי ישמרוהו ומתי ישחטוהו? ישמרוהו עד י"ד בניסן ואז ישחטוהו בין הערבים.
 12. מה יעשו עם דמו? יתנוהו במזוזות ומשקוף של פתח כל בית בו יאכלוהו.
 13. כיצד יאכלו את בשרו? צלוי שלם עם מצות ומרורים.
 14. כיצד אסור לאכלו? מבושל או צלוי לא כל צרכו.
 15. עד מתי חייבים לאכלו, ומה יעשו בו לאחר מכן? עד הבוקר, שאז ישרפוהו.
 16. באיזו צורה יש לאכלו? חגורים לדרך, עם נעליים ברגליים ומקל ביד ובחיפזון.
 17. מה עוד קרה במכת בכורות חוץ מהמוות? כל האלילים לקו.
 18. מה יעזור הדם שבבתי היהודים? ה' יפסח על בתיהם כשיכה במצרים.
 19. כיצד יציינו יום זה של מכת בכורות במצרים? יחוגו אותו לדורות.
 20. כיצד יחוגו חג זה? שבעה ימים אוכלים מצות ולא חמץ, ביום הראשון והשביעי אסורים במלאכה חוץ ממלאכת אוכל נפש.
 21. מה דינו של האוכל חמץ בימים אלו? חייב כרת.

רש"י

 1. מדוע אמר משה שתבוא המכה כחצות ולא כמו שאמר לו ה' בחצות? הקדוש ברוך הוא יודע זמנו ואמר בחצות בדיוק, אבל משה חשש שיטעו אצטגניני פרעה ויאמרו שמשה בדאי, כי לא יכוונו את השעה כראוי.
 2. מדוע לקו בכורות השבויים? שלא יאמרו שיראתם תבעה עלבונם והכתה את מצרים.
 3. מדוע לקו בכורות השפחות? גם הם שעבדו את ישראל ושמחו בצרתם.
 4. מדוע לקו בכורות הבהמות? משום שהיו עובדים אותן המצרים וכשה' נפרע מאומה של עובדי עבודה זרה, נפרע גם מאלוהיה.
 5. מהו לשון חריצות? שנינות.
 6. כיצד חלק משה כבוד למלכות בהתראת מכת בכורות? אמר לפרעה שעבדיו ירדו אליו, אל משה, להתחנן שיצאו ממצרים, והתכווין לפרעה.
 7. מיהם הנקראים העם שלרגלי איש? ההולכים אחר עצתו והילוכו.
 8. מדוע יצא משה מלפני פרעה בחרי אף? על שאמר לו אל תוסף ראות פני.
 9. מדוע נאמרה המצווה הראשונה גם לאהרן? לחלוק לו כבוד על שטרח במופתים כמשה.
 10. מצוה ראשונה האם נאמרה בתוך העיר או מחוצה לה ומדוע? מחוץ, קל וחומר מתפילה שתיפסק מכה, שהייתה מחוץ לעיר מפני הגילולים.
 11. במה התקשה משה להבין והראה לו זאת ה' באצבע? בשיעור גודל הלבנה שתהיה ראויה לקידוש החודש.
 12. באיזו שעה נאמרה הנבואה למשה ואהרן, ומתי הראהו הלבנה? סמוך לשקיעת החמה הייתה הנבואה, ועם חשכה הראה לו את הלבנה.
 13. מי אמר את נבואת מצות לקיחת הפסח וכיצד? משה ואהרן שהיו נותנים רשות זה לזה לדבר, והיה הדיבור יוצא מבין שניהם.
 14. באיזה תאריך נאמרה הנבואה ובאיזה תאריך הביצוע? בא' בניסן הנבואה ובי' בניסן הביצוע של לקיחת השה.
 15. הנמנים על השה, מתי יוכלו לעבור להימנות על שה אחר? רק לפני השחיטה.
 16. האם חולה וזקן שאינם יכולים לאכול בשר יוכלו להימנות על השה ומדוע? לא, כי צריכים אדם הראוי לאכילה.
 17. בן כמה צריך להיות השה בדיוק? שנה ומטה ולא ומעלה.
 18. כמה ימים לפני שחיטת הפסח היו צריכים לקחתו ומדוע? 4, כדי לבקרו ממום.
 19. על איזה פסח מדובר שייקחוהו 4 ימים לפני שחיטתו ועל איזה לא ומדוע? מדובר על פסח מצרים ולא על פסח דורות, כי במצרים שהיו שטופים בעבודה זרה היה צורך לתת להם להתעסק במצוות כמה ימים.
 20. בזכות אילו מצוות נגאלו ישראל? דם פסח ודם מילה שמלו באותו לילה.
 21. מניין ששלוחו של אדם כמותו? נאמר שכל ישראל ישחטו הפסח וזהו בלתי אפשרי, אלא ודאי ששלוחו של אדם כמותו.
 22. בכמה כיתות נשחט הפסח בציבור בכל דור ומניין? 3, קהל עדת ישראל.
 23. מתי הוא זמן בין הערביים? מחצות היום עד השקיעה.
 24. באילו בתים לא נתנו דם במזוזות ומדוע? בית התבן והבקר, שאין דרים בהם.
 25. האם צריך לאכול בקרבן הפסח גידים ועצמות? לא, רק בשר.
 26. מה נקרא מרור? כל עשב מר.
 27. מה עושים עם קרבו ומעיו של השה? מדיחים אותם ונותנים אותם לתוכו וכך צולים הכל יחד.
 28. במה עובר מי שאין אוכל את הפסח צלוי? בעשה ולא תעשה.
 29. סתם "בוקר" משמעו מאיזו שעה? הנץ החמה.
 30. ממתי אסור הפסח באכילה? מעלות השחר.
 31. באיזה בוקר יש לשרוף את הנותר מהפסח? בבוקר שאחרי הבוקר של יום טוב.
 32. מה קרוי פסח ועל שם מה? הקורבן, על שם הפסיחה הקפיצה והדילוג מעל בתי ישראל.
 33. מה צריכים ישראל לעשות כמו כן? להזדרז בדילוג וקפיצה לעשות כל ענייני הפסח.
 34. בכמה זמן לקו בכורי מצרים? כולם ברגע אחד.
 35. אילו עוד בכורות לקו במצרים? כל שהיו במצרים אף שהיו מעם אחר.
 36. מה היה עם בכורות מצרים שבמקום אחר חוץ מארץ מצרים? גם הם לקו.
 37. מדוע האדם לקה לפני הבהמה במכת בכורות? הוא התחיל בעבירה.
 38. מה קרה לאלילי מצרים? של עץ הרקיבו ושל מתכת נמסו.
 39. האם ה' שלח שליח להכות במכת בכורות? לא, אלא הוא יתברך בעצמו.
 40. הדם על המזוזות האם ניתן בחוץ או בפנים? בפנים.
 41. מדוע היה צורך בדם שבפתחים? רצה ה' לראות שאנו עסוקים במצוותיו ולפסוח עלינו.
 42. מה היה דינו של מצרי בבית ישראל? היה לוקה.
 43. מה היה דינו של ישראל בבית מצרי? לא היה לוקה.
 44. באיזה תאריך בחודש אכלו את הפסח ובאיזה יצאו ממצרים? בליל ט"ו בניסן אכלו, וביום ט"ו בניסן יצאו.
 45. מתי חובה לאכול מצות בפסח ומתי רשות? חובה בלילה ראשון והשאר רשות.
 46. מתי יש להשבית החמץ מן הבתים? בערב פסח ולפני שחיטת הפסח.
 47. מי אינו ענוש כרת באכילת חמץ בפסח? האנוס.
 48. במה מתבטא עניין החג הנקרא "מקרא קודש"? לכבדו באכילה ושתיה וכסות.
 49. באיזה עניין אסורה אף מלאכת אוכל נפש בחג? כשעושים לצורך גוים, או כשעוסק במכשירי אוכל נפש.
 50. מניין שמצווה הבאה לידך אל תחמיצנה? ושמרתם את המצות, לצורך הדרש יש לקרוא – מצוות.
 51. מה בפסח הוא ציווי לדורות? הקורבן ואיסור המלאכה.
 52. מניין שחמץ שלו שאינו בביתו גם אסור? בכל גבולך.
 53. מתי מותר שיהיה חמץ בבית יהודי בפסח? כשהוא שייך לגוי ואין ליהודי עליו אחריות.
 54. מה ההבדל בין חמץ לשאור ועל מה ענוש כרת? השאור מחמץ דבר הבא איתו במגע ולא כן החמץ, ועל שניהם חייב כרת.
 55. מניין שאף תערובת חמץ אסורה? כל מחמצת.
 56. באיזו מצה אין יוצאים ידי חובה ומדוע? של מעשר שני וחלות תודה, שנאכלים רק בירושלים, ובמצה צריך שיהא מותר לאכלה בכל מקום שנאמר בכל מושבותיכם.

חמישי

 1. מה ציווה משה לבני ישראל? לקחת צאן לשחיטת הפסח.
 2. מה ציווה לעשות בדם? לטבול בו אגודת אזוב ולמרוח בקורות ובמשקוף בכל בית.
 3. לאן אסור היה להם לצאת עד הבוקר? מחוץ לבית.
 4. מה יעשה ה' כשיֵרד להכות במצרים ויראה הדם על הפתחים? ידלג על אותו בית.
 5. מדוע יש לעשות קרבן פסח לדורות? כדי שישאלו הבנים ויענו האבות על הנס שפסח ה' על בתינו והיכה רק את המצרים.
 6. מה עשו העם לאחר הציווי על קרבן פסח? השתחוו לה'.

 

רש"י

 1. מהו האזוב? מין ירק עם גבעולים.
 2. כמה קלחים של אזוב צריכים בשביל אגודה? שלושה נקראים אגודה.
 3. מהו הדם אשר בסף? הדם שבכלי.
 4. האם בטבילה אחת בדם ייתן על המזוזות והמשקוף? לא, אלא בכל פעם מן השלוש, יטבול בדם.
 5. מדוע נצטוו ישראל שלא לצאת מן הבית עד בוקר? כי המשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע בזמן שניתנה לו רשות, והלילה הוא רשותם.
 6. כמה פסחים נתחייבו ישראל לעשות עד כניסתם לארץ ומתי? שניים, בשנה הראשונה והשנייה.
 7. על מה השתחוו ישראל לאחר ציווי הפסח? על בשורת הגאולה ממצרים, והביאה לארץ, ובשורת הבנים שיהיו להם.
 8. ממתי נאמר על בני ישראל שעשו את הפסח ומדוע? מראש חודש ניסן, אף על פי שלא עשו אלא בי' בניסן- משיכה, ובי"ד בניסן- שחיטה, אך כיון שמראש חודש קבלו על עצמם לעשות, נחשב להם כאילו עשו כבר מאז.
 9. מדוע נאמר על בני ישראל וילכו ויעשו? לתת שכר גם על ההליכה.

שישי

 1. מתי היכה ה' את כל בכורות מצרים? בחצי הלילה של ט"ו בניסן.
 2. מי קם באמצע הלילה לקול הצעקות? פרעה וכל עבדיו.
 3. באילו בתים של מצרים היו מתים? אין בית אשר אין שם מת.
 4. למי קרא פרעה באמצע הלילה ומה דרש מהם? למשה ואהרן, ודרש מהם לצאת ממצרים.
 5. מה ביקש פרעה באופן אישי ממשה ואהרן לאחר שציווה שיצאו? שיברכו גם אותו.
 6. מדוע לחצו מצרים על ישראל לצאת? כי אמרו כולנו מתים.
 7. מה נשאו עמם בני ישראל כשיצאו ממצרים? בצק שלא החמיץ, שיירי מזון, כלי כסף וזהב ושמלות ומקנה כבד מאוד.
 8. מדוע נתן ה' את חן העם בעיני מצרים? כדי שישאילו להם רכוש.

 

 1. כמה גברים יצאו מרעמסס לסוכות? 600,000 חוץ מטף.
 2. מי עוד עלה עם היהודים ממצרים? ערב רב.
 3. מדוע לא החמיץ בצקם וכבר אפו אותו? המצרים דחקו בהם וגרשום.
 4. כמה שנים כתוב שישבו בני ישראל במצרים? 430.
 5. כיצד מכונה הלילה בו נגאלו ישראל במצרים? ליל שימורים.
 6. מי רשאי לאכול קרבן פסח ומי לא? היהודים ועבדיהם המהולים מותרים, והגויים התושבים והשכירים אסורים.
 7. האם מותר לאדם לאכלו בכמה מקומות או להוציאו החוצה או לשבור בו עצם? הכול אסור.

רש"י

 1. מי היכה במצרים ומניין? ה' ובית דינו שנאמר וה' היכה.
 2. האם לקו גם בכורות לא מצריים? כל הבכורות במצרים לקו גם אם שייכים לאומה אחרת.
 3. פרעה היה בכור ולא מת, מדוע? כדי שיראה קריעת ים סוף.
 4. מי היה מעורר את עבדי פרעה בליל המכה? פרעה בעצמו.
 5. כיצד היה מת בכל בית אם לא בכל בית יש בכור? גדול הבית גם נקרא בכור, או שהיו המצריות מזנות תחת בעליהן ומביאות מהם בכורים.
 6. מה צעק פרעה ברחובות באמצע הלילה? היכן משה היכן אהרן.
 7. מדוע הוצרך פרעה לבקש ברכה ממשה ואהרן? כי היה בכור ופחד למות.
 8. מדוע אמרו המצרים שמתים כולם אם ידעו שאמר משה שהבכורות ימותו? כי היו מתים בבית אחד 5 או 10, מהזְנוּת של המצריות.
 9. מהו משארותם שצררו היהודים על שכמם? שאריות מצה ומרור.
 10. מדוע נשאו בעצמם השאריות אם יכלו הבהמות לשאתן? מחיבוב המצווה.
 11. מה היה חשוב יותר לישראל, כלי כסף וזהב או בגדים? בגדים.
 12. עד היכן רצו המצרים שיזדרזו בני ישראל לצאת? היו נותנים יותר ממה שביקשו.
 13. בין רעמסס לסוכות 120 מיל, כיצד הגיעו לשם ישראל לפי שעה? בנס וקפיצת הדרך, שנאמר ואשא אתכם על כנפי נשרים.
 14. אילו גברים נמנו ב-60 ריבוא? מעל גיל 20.
 15. מהו ערב רב? תערובת גדולה של גרים מאומות עובדי אלילים.
 16. מה היה שבחם של ישראל שיצאו בלא צידה? שבטחו והאמינו בה'.
 17. ממתי נמנו 430 שנה לישראל במצרים? מברית בין הבתרים.
 18. ממתי נמנו 400? מלידת יצחק.
 19. כמה זמן היה השעבוד? 210 שנים.
 20. כיצד היה דיוק בזמן הגאולה ביחס לשנים? בט"ו בניסן הייתה גזירת ברית בין הבתרים, בט"ו בניסן נולד יצחק, ובט"ו בניסן נגאלו.
 21. מדוע נקרא ליל הגאולה ליל שימורים (ב' פירושים)? כי שמר והמתין ה' להביאו כדי לקיים הבטחתו. וכן שהיה משומר מן המזיקין.
 22. מתי נאמרו למשה ואהרן דיני הפסח? בי"ד ניסן.
 23. מי עוד נקרא בן נכר חוץ מגוי? מומר שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים.
 24. האם מילת העבד מעכבת את רבו מלאכול בקרבן פסח? מחלוקת.
 25. האם מותר לבני חבורה שנמנו על הפסח להחלק? אסור.
 26. האם מותר לשנות מקום מחצר לבית באכילת הפסח ומתי? כן, כשיורדים גשמים.
 27. מתי יש איסור לשבור עצם? כשיש עליו כזית בשר או מוח.
 28. מי שמתו אחיו מחמת מילה והוא לא נימול האם אוכל בקרבן פסח? לא.
 29. מניין שהגר שוה ליהודי לכל המצוות? תורה אחת יהיה וכו'.

שביעי

 1. איזה בכור יש לקדש ובאילו נבראים? פטר רחם, באדם ובבהמה.
 2. מה אסור שייראה בגבולנו בחג הפסח? חמץ ושאור.
 3. למי יש לספר על יציאת מצרים ומטרתה? לבנינו.
 4. היכן יש לכתוב ולהצמיד לגופנו את יציאת מצרים? בתפילין שבראש וביד.
 5. איזו בהמה טמאה יש לפדות את בכוריה? חמור. 
 6. מה יש לעשות לבכור חמור שלא פדו אותו? לערוף ראשו.
 7. מה יש לענות לבן ששואל על ענין פדיון בכור אדם ובהמה? שה' הוציאנו ביד חזקה ממצרים והרג בכוריהם באדם ובבהמה.

רש"י

 1. מהו פטר רחם? פותח רחם, שהוא הראשון שיצא.
 2. מדוע ביקש ה' לקנות את הבכורות? כי הכה כל בכור במצרים.
 3. מנַין שיש להזכיר יציאת מצרים בכל יום? זכור את היום הזה.
 4. מהו חסד ה' בכך שהוציאנו ממצרים בחודש האביב? שהוא חודש נוח ליציאה מצד מזג האויר, לא קר ולא חם.
 5. כיצד ארץ ישראל היא זבת חלב ודבש? חלב נוטף מן העיזים ודבש מן התאנים והתמרים.
 6. מה שואל הבן הרשע? מה העבודה הזאת לכם.
 7. מה עושים עם הבן שאינו יודע לשאול? פותחים עמו בדברי אגדה.
 8. בעבור מה הוציאנו ה' ממצרים? בעבור קיום המצוות.
 9. מה יש לרמוז לבן הרשע? שאם היה במצרים, לא היה ראוי להיגאל.
 10. על איזו יד יש לקשור התפילין ומניין? שמאל, שנאמר "על ידכה" יד כהה וחלשה.
 11. האם היו מקודשים גם הבכורות הנולדים במדבר? מחלוקת.
 12. כיצד יש לראות את ירושת הארץ? לא כירושה מאבות אלא כאילו לנו ניתנה מאת ה'.
 13. מניין שהבכור שהיה נֵפֶל – קדוש, ופטר את הבא אחריו? "שגר בהמה", ששגרתו בלא זמנו.
 14. מדוע נבחר החמור שבכורו יתקדש (ב' פירושים)? בכורי מצרים נמשלו לחמורים, וכן שסייע החמור לישראל לשאת השלל כשיצאו ממצרים.
 15. כיצד עניין הפדיון בשה? בעל בכור החמור נותן שה לכהן תמורת בכור החמור, והשה יהיה חולין וכן בכור החמור.
 16. מדוע מי שלא פודה בכור חמורו יש לו להורגו? הוא הפסיד ממון כהן ולא נתן לו שה, יפסיד גם הוא ממונו.
 17. כמה פדיונו של בכור אדם? חמשה סלעים.
 18. מהן משמעויות המילה מחר? או ממש מחר או גם לאחר שנים רבות.
 19. על אילו סוגי בנים דיברה התורה בפרשתנו? רשע, תם ושאינו יודע לשאול ובפרשה אחרת על החכם.
 20. מה הרמז בתורה לכך שבתפילין יש 4 פרשיות? טטפת, טט בכתפי – שתיים, פת באפריקי – שתיים.
 21. מדוע יש לראות התפילין תמיד? כדי לזכור הנס ולדבר בו.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן