“לקחת מוסר השכל, צדק ומשפט ומישרים”

מבט לחיים מאת הרב שלמה הלוי שליט”א

אחרי מות- שאלות ותשובות לפרשת השבוע

תקציר המאמר:

"שאלות ותשובות לפרשת השבוע אחרי מות". 128 שאלות עם התשובות שלהן לפרשת אחרי מות "בזאת תבחנו" מחולקים לפי העליות לתורה לבקיאות בפשט וגם ברש"י

שאלות ותשובות לפרשת אחרי מות

ראשון

 1. באיזה מצב מתו שני בני אהרן? בקרבתם לפני ה'.
 2. מה נצטווה אהרן לאחר מיתת בניו? שלא יכנס בכל עת אל הקודש לפנים מן הפרוכת.
 3. כיצד נראה ה' על הכפורת? בענן.
 4. מתי מותר לאהרן להיכנס אל הקודש? כשמקריב פר לחטאת ואיל לעולה, דהיינו ביום הכיפורים.
 5. מהם ארבעת הבגדים הבסיסיים של הכהן? כתונת מכנסיים אבנט ומצנפת.
 6. ממה עשויים כולם? מבד.
 7. מה יעשה הכהן הגדול ביום הכיפורים לפני לבישת בגדיו? רחיצה במים דהיינו טבילה.
 8. מה עושה הכהן הגדול עם פר החטאת ולשם מה? מקריבו לכפרתו ולכפרת בני ביתו.
 9. מה מקבל הכהן מהעם לכפרתם? שני שעירי עיזים לחטאת ואיל לעולה.
 10. מה עושה הכהן עם שני השעירים? מעמידם בפתח אוהל מועד ונותן עליהם גורלות אחד לה' ואחד לעזאזל.
 11. מה עושים עם השעירים לאחר הגורל? את שלה' ייעשה קרבן חטאת ואת שלעזאזל ישולח למדבר.
 12. מה עושה הכהן עם גחלי האש בזמן הקרבת פר החטאת? לוקח מהם מלא המחתה ולוקח מהקטורת מלא חופניו ולוקחם מעבר לפרוכת ומערבם עד שמכסה ענן הקטורת את הכפורת.
 13. כיצד מזה הכהן מדם פר החטאת? על פני הכפורת פעם אחת ולפני הכפורת שבע פעמים.
 14. לאחר שחיטת שעיר החטאת מה עושים עם דמו? כמו עם דם הפר.
 15. על מה מכפר הכהן בעבודה זו? על טומאות בני ישראל פשעיהם וחטאותם.
 16. האם מותר שיהיה אדם באוהל מועד בעת עבודה זו? לא.

 

רש"י

 1. מדוע היה צריך להזכיר מיתת בני אהרן לפני הציווי שלא יכנס בכל עת אל הקודש? כדי לזרזו שייזהר בכך בכדי שלא יקרה לו כמו שקרה לבניו.
 2. מדוע אין לאהרן להתרגל לבא אל הקודש? כי גילוי שכינת ה' שבענן נמצא שם.
 3. "בזאת יבוא אהרן אל הקודש" היכן רמוז כאן בית המקדש הראשון? בזאת גימטרייה 410, מנין שנותיו של הבית הראשון.
 4. מדוע עבודת הכהן הגדול בקודש הקודשים היא בארבעה בגדי בד בלא בגדי הזהב? כי הזהב הוא קטגור שלנו מחטא עגל הזהב ואין קטגור נעשה סנגור.
 5. מאיזה בד היו עשויים בגדי הבד של הכהן? בוּץ.
 6. מדוע נקראו בגדי הכהן בגדי קודש? שיבואו משל הקדש.
 7. כמה פעמים מחליף הכהן הגדול בגדים ביום הכיפורים? חמש.
 8. מה עושה הכהן לפני כל החלפה? טבילה אחת ושני קידושי ידים ורגלים מן הכיור.
 9. מכספו של מי קונים את פר החטאת? של הכהן הגדול.
 10. כיצד מכפר הכהן עם הפר על עוונותיו ועוונות בני ביתו? מתוודה עליו עוונותיהם.
 11. כיצד נעשה גורל השעירים? מעמיד שניהם אחד לימינו ואחד לשמאלו, ונותן שתי ידיו בקלפי ומעלה הגורל בשתי ידיו ונותן על השעירים, מה שכתוב בו "לשם" הוא לקרבן, ומה שכתוב בו "לעזאזל" משתלח למדבר.
 12. מהו עזאזל? הר עז וקשה היינו צוק גבוה.
 13. מה אומר הכהן כאשר מניח הגורל של "לשם"? לה' חטאת.
 14. האם מתוודה הכהן גם על השעיר שהולך לעזאזל? כן.
 15. וידוי ראשון על פר החטאת בעבור אנשי ביתו, וידוי שני עבור מי ועבור מה? עבור אחיו הכוהנים על טומאת מקדש וקודשיו.
 16. מעל איזה מזבח לוקח הכהן את גחלי האש? המזבח החיצון.
 17. מדוע נאמר בקטורת של יום הכיפורים "דקה" והלא כל השנה הקטורת דקה? זו צריכה להיות דקה מן הדקה ולכן בערב יום הכיפורים מחזירה למכתשת.
 18. מה דינו של כהן גדול שלא עשה כראוי את הקטורת ביום הכיפורים? מיתה.
 19. לאילו כיוונים מזה הכהן את דם הפר? אחת למעלה ושבע למטה.
 20. על מי מכפר הפר ועל מי השעיר? הפר על הכוהנים והשעיר של קרבן על ישראל.
 21. האם כפרת טומאת מקדש וקדשיו היא גם על מזיד? כן.
 22. היכן עושה את הזאת הדם של הפר והשעיר? גם לפנים מן הפרוכת וגם מחוץ לפרוכת.
 23. מה למדנו מן הפסוק השוכן איתם בתוך טומאותם? אף על פי שהם טמאים שכינה עמהם.

שני

 1. כיצד מכפר הכהן על מזבח הזהב אשר לפני ה'? נותן מדם הפר ומדם השעיר על קרנותיו.
 2. כמה פעמים מזה עליו באצבעו? שבע.
 3. על כמה דברים מזה הכהן כדי לטהרם ולכפרם ומה הם? שלושה. קודש (לפנים מן הפרוכת), אוהל מועד (מחוץ לפרוכת), מזבח (מזבח הזהב).
 4. מה עושה הכהן עם השעיר החי (המיועד לעזאזל)? סומך שתי ידיו עליו, מתוודה עבור כל ישראל, ומשלחו למדבר עם אדם המוכן לכך.
 5. מה נושא עליו השעיר? את כל עוונות ישראל.
 6. מה עושה הכהן לאחר שילוח השעיר למדבר? נכנס לאוהל מועד ופושט את בגדי הבד, וטובל ומקדש ידיו ורגליו, ולובש את שמונת בגדיו הרגילים, ועושה את קרבן העולה שהוא האיל האמור למעלה.

רש"י

 1. מדוע מזבח הזהב נקרא המזבח אשר לפני ה'? כי הוא בתוך ההיכל.
 2. מאיזו קרן של המזבח מתחיל הכהן להזות? מזרחית צפונית.
 3. כיצד שימשו דם הפר ודם השעיר בכפרת מזבח הזהב? כשהם מעורבים זה לתוך זה היה הכהן מזה אותם.
 4. כיצד סדר ההזאה על מזבח הזהב? נותן באצבעו על כל קרנותיו, ואחר כך מזה באצבעו על גגו של מזבח שבע פעמים.
 5. מהו ההבדל בין טהרה לקדושה של המזבח? טהרה ממה שעבר וקדושה לעתיד.
 6. מיהו איש עיתי? איש המוכן ומזומן לפעולה זו.
 7. אילו עבודות עושה הכהן הגדול ביום הכיפורים בבגדי לבן? הכנסת כף קטורת ומחתה של גחלים לקודש הקודשים והוצאתן משם, וכן עבודת פר ושעיר הפנימיים.
 8. מה עושים עם בגדי הבד של הכהן הגדול לאחר השימוש בהם ביום הכיפורים? גונזים אותם עולמית.
 9. היכן נעשות חמש הטבילות של הכהן הגדול ביום הכיפורים? הראשונה במקום של חול והאחרות במקום של קודש בגג לשכת בית הפרוה.
 10. כמה אילים עושה הכהן הגדול ביום הכיפורים ועבור מי? שניים, אילו ואיל העם.

שלישי

 1. מה יעשה הכהן עם חלב קורבנות החטאת של יום הכיפורים? יקטיר המזבחה.
 2. מה יעשה המשלח את השעיר כדי שיותר לו לחזור למחנה? כיבוס בגדים וטבילה.
 3. מה עושים עם עור בשר ופרש של פר ושעיר של חטאת? שורפים באש מחוץ למחנה.
 4. מה יעשה השורף כדי שיחזור למחנה? כיבוס בגדים וטבילה.
 5. מה יש לעם לעשות בעשור לחודש השביעי (י' תשרי) ומדוע? צום ושביתה ממלאכה, כי ביום הזה ה' מטהרנו מכל עוונותינו.
 6. מי מחליף את הכהן הגדול בעבודת יום הכיפורים? בנו.

רש"י

 1. על אילו קורבנות חטאת מדובר שיקריבם הכהן המזבחה? אמורי פר ושעיר של חטאת.
 2. על איזה מזבח יקטיר אמורים אלו ומדוע? על מזבח החיצון כי על הפנימי נאמר שאין להקריב עליו שום קרבן ומנחה ולא קטורת זרה.
 3. לאן הובא דמם של פר ושעיר החטאת? להיכל ולקודש הקדשים.
 4. האם יש עוד מי שיוכל לעשות את עבודת יום הכיפורים חוץ מהכהן הגדול? לא.
 5. עד איזו תקופה היו הכוהנים הגדולים לא רק מרובי בגדים אלא גם נמשחים לכהונה זו בשמן המשחה ומדוע? עד תקופת המלך יאשיהו, כי בימיו נגנזה צלוחית שמן המשחה שעשה משה רבינו.
 6. מי קודם לכל אדם במילוי מקומו של הכהן הגדול ומתי? בנו, כאשר הוא ראוי לכך.
 7. מניין שאהרן היה לובש את בגדי הכהן הגדול המפוארים לשם שמים ולא לכבוד עצמו? ויעש כאשר ציוה ה' את משה.

רביעי

 1. מה צריך לעשות הרוצה לשחוט שור או כשב או עז במחנה או מחוצה לו? להביאו לאוהל מועד ושם לשחטו ולהקריב ממנו קרבן שלמים לה'.
 2. אם לא עשה כן למה נחשב ומה דינו? נחשב לשופך דם ודינו כרת.
 3. מה עושה הכהן עם קרבן זה? זורק את דמו על המזבח ומקטיר את חלבו לריח ניחוח לה'.
 4. מה טעם מצוה זו? בכדי שלא יזבחו בני ישראל זבחיהם לשם השדים שהם טועים אחריהם, אלא לשם ה'.

רש"י

 1. על אילו בהמות מדובר שחייבים להביאם לשחיטה באהל מועד? אלו שהוקדשו לשם קרבן ואסור לשחטם מחוץ למשכן או לעזרה.
 2. כשופך איזה דם נחשב מי שלא הביא קרבנו לאוהל מועד? דם האדם.
 3. מי עוד חייב כרת חוץ מהשוחט מוקדשין חוץ לעזרה? הזורק דמים חוץ לעזרה.

חמישי

 1. מה עוד אסור לעשות עם קרבן מחוץ לאוהל מועד חוץ מלשחוט ולזרוק דמים ומה דינו? להקטיר אברים ולהעלות עולות וזבחים. ודינו כרת.
 2. מה דינו של האוכל דם? כרת.
 3. מה טעם מצוה זו? נפש הבשר נמצאת בדם.
 4. מה צריך לעשות מי שצד חיה או עוף ושחט אותם? לכסות את דמם.
 5. מה דינו של האוכל נבלה וטרפה לעניין טומאה? צריך לכבס בגדיו ולטבול ולהמתין עד הערב ואז יטהר.
 6. כמעשה וכחוקות אילו ארצות אסור לנו לעשות? מצרים וכנען.
 7. מה זוכה השומר את חוקות ה' ומשפטיו? וחי בהם.

רש"י

 1. מה פירוש העונש כרת? זרעו נכרת וימיו נכרתים.
 2. האם איסור אכילת הדם הוא דווקא בבהמות מוקדשין? לא, אלא כל דם.
 3. מה פירוש "ונתתי פני באיש ההוא"? אומר ה' פונה אני מכל עסקי ועוסק בו להענישו.
 4. מדוע כפרת האדם היא בדם הקורבנות? כי בדם נמצאת נפש הקורבן, תבוא נפש ותכפר על נפש.
 5. האם חייבים לכסות גם דם תרנגולים ואווזים? כן.
 6. מדוע נאמר באכילת הבשר "אשר יצוד"? ללמד שלא יהא אדם רגיל באכילת הבשר, ולשם כך ידמה בעיניו כאילו בשביל להשיגו צריך לילך ולצודו.
 7. השוחט חיה ועוף טמאים (לא לשם אכילה כמובן) האם חייב לכסות דמם בעפר? לא.
 8. במה שונה נבלת עוף טהור מנבלת בהמה וחיה לעניין טומאה? שהיא מטמאה באכילה ולא במגע ומשא. ובבהמה וחיה להפך, מטמאה נבלתם במגע ומשא ולא באכילה (ע' גם מפרשים).
 9. במה שונה נבלת עוף טהור מנבלת עוף טמא לעניין טומאה? שנבלת עוף טהור מטמאה באכילה, ונבלת עוף טמא אינה מטמאה בכלום, לא באכילה ולא במגע ומשא.
 10. האוכל נבלת עוף טהור שנטמא בכל, מתי טומאתו מחייבתו כרת? אם יאכל קודש או יכנס למקדש בטומאתו.
 11. אם הטמא רק טבל גופו במים ולא טבל בגדיו, מה עונשו? מלקות, ולא כרת כמי שלא טבל גופו.
 12. מדוע הזהיר ה' "אני ה' אלוקיכם" – דיין להיפרע ונאמן לשלם שכר, על עריות? כי ידע שעתידים ישראל בימי עזרא להיות פרוצים בעריות, לכן הדגיש אזהרתו.
 13. כיצד נרמזה האזהרה ב"אני ה' אלוקיכם"? אני אמרתי בסיני אנכי ה' אלקיך וקיבלתם מלכותי, מעתה קבלו גזרותיי.
 14. אילו אומות מעשיהם מקולקלים יותר משאר האומות, ומי מביניהן גרועה יותר? מצרים וכנען. וכנען והעממים אשר בה גרועים יותר.
 15. על אילו חוקות העמים נאסרנו (ב')? תרבות שלהם כגון תאטרונים ואצטדיונים, ויש אומרים דרכי האמורי.
 16. מהו ההבדל בין חוק למשפט? חוק אינו מובן בשכל והאומות והיצר הרע מקנטרים עליו כגון חזיר שעטנז ופרה אדומה, ומשפט הוא מובן בשכל.
 17. מניין שאסור לומר "למדתי חכמת ישראל אלך ואלמד חכמת האומות" אלא תמיד להישאר בחוכמת ישראל? את חוקותי תשמרו ללכת בהם.
 18. מתי מתי יקויים בשומר המצוות "וחי בהם"? לעולם הבא.    

שישי

 1. אצל מי באופן כללי נאסר כאן גילוי ערוה? אצל שאר בשר דהיינו קרוב משפחה.
 2. תן כמה דוגמאות לערווה שהתורה אסרה במפורש? אם, אחות, נכדה, דודה, גיסה, כלה.
 3. איזה איסור נסמך לאיסור העברה למולך? חילול השם.

רש"י

 1. האם בכל איסורי ערוה גם הנקבה מוזהרת ומנין? כן, "לא תקרבו".
 2. מהו איסור ערות אביך? אשת אביך גם אם אינה אימך.
 3. האם יש איסור ערוה באנוסת אביו שהיא אימו אך אינה אשת אביו? כן.
 4. האם יש איסור ערוה באשת האב גם לאחר שנפטר האב? כן.
 5. האם יש איסור ערוה באחותו מאנוסת אביו? כן.
 6. האם יש איסור ערוה באחותו מנשואת אביו שהיא ממזרת או נתינה (האם, שאסור היה לאב לקיים אותה, והבת נולדה באיסור)? כן.
 7. האם מותר אדם בנכדתו שבאה מבן או בת שלו מאנוסתו? אסור.
 8. מניין למדים איסור האב בבתו? "ערות אישה ובתה", שגם בערות בת אשתו אסור. וכן קל וחומר מאיסור ערות בת בתו.
 9. האם חייב אדם על אחותו משפחה גויה של אביו או שאביו הביא בת מגויה? לא, היא אינה אחותו כלל.
 10. האם חייב אדם משום כלתו על אנוסת בנו שפחתו ונוכרייה שלו? לא.
 11. ערות אישה ובתה אסורות לאדם. מה הדין במי שלא נשא את האחת אלא אנס, האם אסור בשניה? לא.
 12. מהו לשון "זימה"? עצה, שיצרך יועצך לחטוא.
 13. האם מותר אדם באחות גרושתו? אסור כל זמן שגרושתו בחיים.
 14. מהו מולך ומהי עבודתו? שם של עבודה זרה ועבודתו היא שנותן אדם בנו לכמרים והם מעבירים אותו בין שתי מדורות אש (ורק מעבירים אותו ואינו נשרף).

שביעי

 1. איך כונה משכב זכר בתורה? תועבה.
 2. איזה איסור נסמך לאיסור משכב בהמה? איסור משכב אישה ובהמה.
 3. מי היה טמא בכל איסורי הערוה והתועבות? הגוים בארץ שה' רצה לשלח מפנינו.
 4. מדוע הקיאה הארץ את יושביה הגויים? מפני שטמאוה בעוונותיהם.
 5. מה דינו של העושה מכל תועבות איסורי הביאה? כרת.
 6. מפני מה הזהיר ה' את בני ישראל? שלא ייטמאו בכל מה שנטמאו הגויים יושבי הארץ.

רש"י

 1. מהו לשון "תבל"? גנאי של ניאוף או ערבוב כגון זרע אדם בבהמה.
 2. מהו לשון "תקיא הארץ"? תרוקן הארץ.
 3. מדוע מקיאה הארץ עוברי עבירה? כמו שמקיא בן המלך כל דבר מאוס, כי אינו מתקבל במעיו.
 4. עונש הכרת האם הוא על הזכר או הנקבה או שניהם? שניהם.
 5. מה אומר ה' על מי שעובר באיסורי כרתות אלו? שאינו אלוהיו עוד, מאחר שנפסל והתחייב כליה.

תגיות נוספות לחיפוש:

ברוך ה׳ זכינו לחדש את האתר דבר תורה

בס"ד
האתר עובר שידרוג על מנת לאפשר לכם ממשק יותר נוח, אנו עושים את מירב המאמצים כדי להעלות תכנים חדשים ולשפר את הקיימים בכל יום יתווספו תכנים כדאי להתעדכן