שופטים- שוחד מעוור עיני חכמים

ס היה בעיני רבי ישמעאל בן אלישע, נביא מעשה שהיה עם ר' ישמעאל בר אלישע ונראה איך גם הוא הושפע משוחד הגם שלא לקח ולא נהנה ממנו כי הוא זה...

שוחד מעוור עיני חכמים

 

"ולא תיקח שוחד כי השוחד..."

 

כדי להבין עד כמה משפיע השוחד והאיך מאוס היה בעיני רבי ישמעאל בן אלישע, נביא מעשה שהיה עם ר' ישמעאל בר אלישע:

 

הגמרא במסכת כתובות ק''ה: מספרת

ר' ישמעאל בר אלישע אייתי ליה ההוא גברא (הביא לו אדם אחד) ראשית הגז, אמר

ליה מהיכא את (מהיכן אתה)?.

 

אמר ליה מדוך פלן (ממקום פלוני)

 

שאל אותו ר' ישמעאל בר אלישע: ומהתם להכא לא הוה כהן למיתבא ליה (ומשם

עד כאן לא היה למי לתת את ראשית הגז)?!

 

אמר ליה: דינא אית לי, ואמינא אגב אורחאי אייתי ליה למר (יש לי דין תורה אצלך, ואמרתי כי בדרך אגב אביא אליך את ראשית הגז)...

 

אמר ליה פסילנא לך לדינא, ולא קביל מיניה, (אני פוסל את עצמי מלדון בדינך, ולא קיבל עליו לדונו).

 

אותיב ליה זוגא דרבנן וקדייני ליה (הושיב לו זוג רבנים שידונו אותו)

 

בהדי דקאזיל ואתי, אמר, אי בעי טעין הכי, ואי בעי טעין הכי,

 

כתב רש"י ביאור, בהדי דאזיל ואתי – כאשר היה הולך ובא, היה לבו לזכותו של אותו אריס, וכשראה שאין לאריס פתחי זכיות, היה אומר בלבו, הלואי ויטעון כך וכך ויזכה בדין...

 

אמר ר' ישמעאל בר אלישע: "תיפח נפשם של מקבלי שוחד, ומה אני שלא נטלתי, ואם נטלתי שלי נטלתי, כך, (מהפך אני לזכותו של אותו אריס), מקבלי שוחד על אחת כמה וכמה"...

 

מכאן ראינו עד כמה מסוכן הוא השוחד ובאיזו מידה היה השוחד מאוס בעיני ר' ישמעאל בן אלישע...וורט קצר לפרשת שופטים>>>לקריאה לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏